WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Укладачі: Ігор Євгенович Лопаткін Олена Ігорівна Василенко Відповідальний редактор: кандидат технічних наук, доцент Валерій Андрійович Пахаренко Рецензенти: доктор технічних наук Ігор ...»

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи з курсу

“Інформатика та обчислювальна техніка” для студентів зварювальних

спеціальностей денної форми навчання /укладачі: І.Є.Лопаткін, О.І.Василенко.

К: НТУУ “КПІ”, 2012. 13с.

Укладачі: Ігор Євгенович Лопаткін

Олена Ігорівна Василенко

Відповідальний редактор: кандидат технічних наук, доцент

Валерій Андрійович Пахаренко

Рецензенти: доктор технічних наук

Ігор Володимирович Смірнов

ВСТУП

Методичні вказівки призначені для проведення комплексної контрольної роботи з навчальної дисципліни “Інформатика та обчислювальна техніка” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050504 “Зварювання”.

Для надбання практичних навичок студент повинен: навчитися аналізувати доцільність використання прикладної програми при вирішенні поставленої задачі; реалізовувати задачі об’єднання в єдину систему; розробляти алгоритми та програми, що реалізують такі з’єднання. Виконання лабораторних робіт йде з використанням знань з предметів загально освітніх дисциплін, а також спеціальних дисциплін за фахом.

Метою лабораторних занять є практичне підтвердження теоретичних положень дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» шляхом дослідів та експериментів, поглиблення програмуванню, а також вироблення практичних навиків з укладання та використання програм.

На базі одержаних знань студент повинен оволодіти основам теоретичнонаукових напрямків: теорія інформації, наукова комунікація, інформаційний пошук, організація та історія інформаційної діяльності; практичними навичками по використанню ЕОМ для вирішення прикладних задач при подальшому навчанні та майбутній інженерній практиці (розрахунки, проектування та оформлення технічної документації).

Загальні положення Метою комплексної контрольної роботи є забезпечення об'єктивного оцінювання рівня залишкових зннь студентів з навчальної дисципліни “Інформатика та обчислювальна техніка”.

До пакету ККР з курсу “Інформатика та обчислювальна техніка” входять:

– навчальна програма навчальної дисципліни;

– комплект контрольних завдань з дисципліни (варіанти ККР);

– відповіді на контрольні завдання ККР;

– критерії оцінки виконання ККР;

– перелік довідкової літератури, обладнання, комп'ютерних програм тощо, користування якими дозволяється при виконанні ККР.

Пакет ККР використовується:

– при проведенні самоаналізу діяльності випускової кафедри щодо підготовки фахівців з напряму підготовки та спеціальності, а також з метою коригування робочих навчальних програм та вдосконалення організації навчального процесу;

– при проведенні акредитаційної експертизи з метою оцінки якісних показників рівня підготтовки студентів.

Структура контрольних завдань Контрольне завдання ККР — це перелік формалізованих питань (тестів), вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни.

Кожен варіант контрольного завдання з дисципліни “Інформатика та обчислювальна техніка” містить 50 тестових завдань.

До комплекту ККР входять 50 варіантів контрольних завдань рівнозначної складності, які охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни.

Трудомісткість кожного з варіантів складає 80-90 хвилин.

–  –  –

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючими нормативними документами за читирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

В основі оцінювання виконання студентом ККР полягає повнота і правильність виконання завдання. Враховується здатність студента:

– диференціювати, інтегрувати, уніфікувати та узагальнювати знання;

– застосовувати принципи, закони, правила та методи у конкретних ситуаціях;

– аналізувати, оцінювати ситуацію та прогнозувати наслідки прийнятих рішень щодо виконання завдання;

– викладати матеріал логічно та послідовно з використанням норм та стандартів рограмної документації.

Студент повинен знати: основи роботи апаратного забезпечення і програмного забезпечення обчислювальної техніки.

Сттудент повинен уміти: вибирати необхідну прикладну програму в залежності від поствленої задачі.

–  –  –

При оцінці виконання комплексної контрольної роботи враховується:

– повнота і правильність виконання завдань;

– здатність узагальнювати набуті знання для вирішення конкретних завдань;

– здатність застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

– здатність аналізувати і оцінювати факти, події та робити обгрунтовані висновки;

– здатність інтерпретувати схеми, графіки, діаграми.

При оцінюванні комплексної контрольної роботи кількість балів, нарахованих за кожне тестове завдання, залежить від кількості вірних відповідей і ступеню їх важливості. Остаточна оцінка є сумою балів, отриманих за кожне тестове завдання.

Порядок проведення комплексної контрольної роботи

–  –  –

До виконання ККР залучаються всі групи студентів напряму підготовки “Зварювання” після завершення студентами вивчення дисципліни. Варіанти контрольних завдань ККР, що видаються студентам під час проведення самоаналізу та при акредитаційній експертизі, розробляються кафедрою згідно з формою (див. додаток А).

При призначенні аудиторій для проведення перевірки знань необхідно забезпечити кожного студента окремим робочим місцем (один студент за столом).

Деканат факультету повинен забезпечити кожного студента робочими аркушами для виконання ККР з відповідною позначкою або штампом деканату, а також підготувати бланки відомостей результатів виконання студентами ККР у двох примірниках на кожну навчальну групу за формою (див. додаток Б).

Для забезпечення більшої об'єктивності порівняння результатів виконання ККР при самоаналізі та при акредитаційній експертизі, використовується той самий пакет ККР, хоча голова експертної комісії може прийняим інше рішення.

Методика та технологія виконання і оцінювання ККР при самоаналізі та при акредитаційній експертизі фактично однакові.

Методика та технологія виконання і оцінювання ККР при самоаналізі У час, зазначений у графіку, екзаменатор роздає студентам варіанти контрольних завдань ККР та робочі аркуші, відповідає на можливі запитання студентів щодо змісту ККР, вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує час початку виконання роботи. На виконання контрольних завдань ККР надається 90 хвилин.

По мірі виконання робіт студенти здають екзаменатору виконані ККР і звільняють аудиторію. Екзаменатор фіксує час закінчення виконання роботи.

Завідувач випускової кафедри організовує перевірку ККР студентів силами науково-педагогічних працівників та заповнення відомостей результатів виконання студентами ККР. Відомості результатів самоаналізу зберігаються на випусковій кафедрі.

–  –  –

У час, зазначений у графіку, в присутності експерта викладач, відповідальний від кафедри за проведення ККР, роздає студентам варіанти контрольних завдань ККР та робочі аркуші, дає довідку про мету і завдання перевірки знань, відповідає на можливі запитання студентів щодо змісту ККР, вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує час початку виконання роботи. У відомостях результатів виконання студентами ККР фіксуються відсутні за списком.

Після цього, залежно від рішення голови експертної комісії, викладач або є присутнім в аудиторії, де проводиться ККР, або залишає її. Присутність в аудиторії інших осіб під чаас виконання студентами ККР не допускається. Якщо такий факт буде встановлено, результати виконання ККР анулюються і здійснюється повторна перевірка.

По мірі виконання робіт студенти здають експерту виконані ККР і звільняють аудиторію. Експерт фіксує час закінчення виконання роботи.

Завідувач випускової кафедри забезпечує перевірку ККР студентів у присутності члена експертної комісії силами науково-педагогічних працівників кафедри, заповнення відомостей результатів виконання студентами ККР та опечатування в конверті текстів контрольних робіт студентів та одного примірника відомості. На конверті зазначають реквізити університету, факультет, курс, групу та кількісний склад студентів за списком.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Конверт підписується експертом, завідувачем відповідної кафедри і деканом факультету та здається голові експертної комісії в день проведення заміру знань.

Другі примірники відомостей результатів виконання студентами ККР залишаються в навчальному закладі та зберігаються на правах архівних документів.

Результати виконання ККР повинні стати ппредметом ретельного аналізу керівництвом та відповідними кафедрами університету з метою виявлення недоліків у підготовці фахівців, розробки заходів щодо їх усунення. 
Похожие работы:

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 163-176. УДК 349.2+340.132.6 ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПЦІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Ерьоменко В. В. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, Харків, Україна У статті принципи трудового права розглядаються як найбільш загальні нормативні положення, які не можуть застосовуватись усупереч спеціальним правилам, що формулюються в актах того ж ієрархічного...»

«Міністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Наукова бібліотека РДГУ Серія «Психологічна» Розвиток просоціальної стратегії як основи морального становлення особистості Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Рівне – 2013 91.9: 8 Р 016: 159.9 Розвиток просоціальної стратегії як основи морального становлення особистості : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Наук. б-ка ; наук. консультант Р. В....»

«INSTYTUT ROZWOJU MIAST Путівник під назвою «Підзамче: Історія іншого Львова» була підготовлена в рамках проекту «Допомога задля розвитку 2013» № 361 Ревіталізація дворів району Підзамче – вдосконалення процесу управління комунальними житловими ресурсами Львова: 2013, який фінансується, зокрема, Міністерством закордонних справ Республіки Польща Основним виконавцем Проекту був Інститут Розвитку Міст (ІРМ) з м. Кракова. Офіційним українським партнером Проекту виступив Інститут Міста/Міська рада м....»

«Державний архів Одеської області І. І. Ніточко, П. І. Ляшик, О. А. Корецька Носії православ’я на Березівщині Одеса УДК 281.93 (477.74) ББК 86.372.24-3 (4Ук-4Од) Н 6 ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Том ХХXVII Редакційна колегія серії Ніточко І.І. (голова), Білоусова Л.Г. (заступник голови), Боряк Г.В., Грєбцова І.С., Матяш І.Б., Сапожников І.В., Хмарський В.М., Барвінська П.І., Левченко В.В., Синявська О.О., Томазов В.В., Щетников В.П. Редакційна колегія тому Ніточко І.І., Корецька...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Рік заснування 19 Випуск 621Філософія Збірник наукових праць Чернівці Чернівецький національний університет Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 621-622. Філософія Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 621-622. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 243 с. Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 621-622. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National...»

«Асп. Нога М.А. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського, м.Київ Творчість Євгена Маланюка: етноментальний аспект (Етноментальна характеристика українців у творчості Є. М.) Вивчення національної ментальності як однієї з характерних константних ознак етносу потребує залучення різноманітних підходів та поглядів. До створення цілісної картини характеру народу протягом тривалого часу долучалися не лише історики та етнологи. Тож не можна оминати пласту матеріалу,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор АТ СГ Мороз Андрiй Олександрович Ю.БI.АЙ (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 10.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ВИП. 19 КИЇВ 2008 Черговий 19-й випуск інформаційного бюлетеня „Краєзнавча робота в бібліотеках України” містить „Примірну схему Зведеного систематичного краєзнавчого каталогу” та рекомендації по її застосуванню, а також підсумки моніторингу краєзнавчої діяльності регіональних бібліотек, проведеного Державною історичною бібліотекою України в 2008 році....»

«Мала академія рятувальних служб “Марс” ЗВІТ Про пішохідний туристичний похід другої категорії складності по Українським Карпатам, виконаного з 1 по 13 серпня 2007 року Маршрутна книжка 20\ ІІ піш. Керівник групи – Черненко А.А. Адреса: м. Вінниця вул. Ленських подій 48/40 Зам керівника – Почтовенко В.В. Адреса: м. Вінниця вул. Кармелюка 43/6 Директор Фізико-математичної гімназії №17 Сапіга В.С. Маршрутно-класифікаційна комісія розглянула звіт та рахує, що похід може бути зарахований усім...»

«Міністерство освіти та науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра історії та теорії держави і права РИМСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧ НОГО ФАКУЛЬТЕТУ Львів 2010 Г.М. Федущак-Паславська Римське приватне право. Завдання для практичних занять, для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – 24 с. Схвалено кафедрою історії та теорії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»