WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Н.І. Янкова, канд. філол. наук, доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛИСТУВАННЯ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО: ТЕМАТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ Проаналізовано тематичні ...»

-- [ Страница 1 ] --

ро, 1970. – 456 с. 16. Рильський М.Т. Зібрання творів: у. 12 томах. – Том 4. – К.: Наук. думка, 1984. –

423 с. 17. Стеценко О. Тема кохання в творчості Рильського // Дивослово. – 1995. – № 10–11. 18. Тарасов Л.Ф. Поэтическая речь. (Типологический аспект) / Л. Ф.Тарасов. – Харьков: Вища школа, 1976. –

140 с. 19. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. – К.: ВЦ "Академія", 2008. – 248 с. (Сер. Альма-матер).

Н.І. Янкова, канд. філол. наук, доц.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ЛИСТУВАННЯ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО:

ТЕМАТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ

Проаналізовано тематичні орієнтири та стильові домінанти епістолярію М. Рильського. Показано, що листи є складовою частиною епістолярної прози, не менш важливої з точки зору естетичної цінності, ніж художні твори.

Ключові слова: епістолярій, епістола, лист, спадщина, тематика, жанр, стиль, індивідуальність, художній прийом.

В статье проанализировано тематические ориентиры и стилевые доминанты эпистолярия М. Рыльского. Показано, что письма являются составной частью эпистолярной прозы, не менее важной с токи зрения эстетической ценности, чем художественные произведения.

Ключевые слова: эпистолярий, эпистола, письмо, наследие, тематика, жанр, стиль, индивидуальность, художественный прием.

The article deals with the thematic reference points and style dominants of epistolary by M. Rylsky. It is shown that letters are a component of epistolary prose, not less important about current view of aesthetic value, than works of art.

Keywords: epistolary, epistle, sheet, inheritance, subject, genre, style, personality, artistic technique.

На тлі історії української літератури листи – це не просто свідки подій, адже в них навічно відображається повнота навіть не епохи, не дня, а хвилини.

Поєднання побутових новин, прохань, доручень зі спостереженнями про світ і людину надає незітліваючої чарівності листам українських письменників. Зокрема, у своїх роздумах про документальну літературу, Лідія Гінзбург зазначає, що "Література спогадів, листів, роздумів веде пряму розмову про людину.

Хронікальна й інтелектуальна, мемуарна й філософська, вона подібна до поезії відкритою і настійливою присутністю автора. Гостра її діалектика – у свободі вираження і несвободі вигадки, обмеженої дійсно минулим" [2, 91].

Листи є складовою частиною епістолярної прози, не менш важливої з токи зору естетичної цінності, ніж художні твори їхніх авторів. Вони дають запаси тематичної і стильової свободи, тобто легкості переходу з предмету на предмет залежно від його важливості. Відкритість різним стилям, властивість листів стенографувати найменші душевні порухи, дає можливість пізнавати не лише події і факти, а й саму людину.

Однак жанрово-стильові особливості листів українських критиків і письменників довгий час залишалися на периферії наукових інтересів. Тільки в останні десятиліття було підготовлено кілька наукових праць, присвячених українському епістолярію та його жанрово-стильовим особливостям (Лідія Гінзбург, Жанна Ляхова, Михайлина Коцюбинська, О. Галич, В. Качкан, В. Кузьменко, Галина Мазоха), однак будь-яке дослідження у цій царині все залишається актуальним, оскільки не тільки розширює горизонти наукового знання про історію літератури, але й допомагає вивчити глибину соціокультурного досвіду попередніх літературних поколінь. Крім того, спостереження над стилем листування дає багато цікавої інформації щодо індивідуально-авторського стилю письменника загалом.

Листи письменників у цьому контексті мають важливе значення, вони зафіксовують процес народження нового образу, теми, у них знаходить вияв індивідуальний спосіб мислення автора, стиль, духовне життя митця й багатий біографічний матеріал. До того ж епістолярна спадщина письменників ХХ ст. із часом стає унікальним літературно-критичним та біографічним джерелом, адже сьогодні епістола як засіб спілкування майже не функціонує в зв'язку з розширенням меж інформаційних полів.

Епістолярна спадщина ХІХ ст. – це випробування тем, образів, що пов'язано як з історичними обставинами розвитку української літератури, так і загальними тенденціями розвитку світової літератури. Листовна розмова ХХ ст. – це розмова про почуття людини в добу науково-технічного прогресу. Епістолярну спадщину ХХ ст. можна назвати психологічною, такою, що повідомляє не лише про події, факти, а переважно про передпочуття, думки, вболівання, душевні порухи, тому епістолярій ХХ ст.

, зазнавши кількісних змін, набуває нової якості – психологічності, інтимності, задушевності, сердечності. Епістолярій М. Рильського ще не був предметом окремого дослідження, однак виражає тенденції розвитку українського епістолярію ХХ сторіччя. Видані два томи листів поета у двадцятитомному зібранні творів М. Рильського дають уявлення про епістолярну прозу автора, але повної всеохоплюючої та ґрунтовної роботи про епістолярій М.Т. Рильського немає, є лише поодинокі згадки та дослідження. Усе це і зумовлює актуальність обраної теми.

Мета – інтерпретація епістолярної спадщини М. Рильського, з'ясування її естетичних якостей та стильових домінант жанру листа у контексті літературної спадщини письменника. Мета буде конкретизована у таких завданнях:

окреслити жанрово-стильові особливості письменницького листа, простежити та виокремити риси індивідуально-авторського стилю М. Рильського у листах, визначити провідні мотиви епістолярної спадщини письменника, систематизувати та класифікувати листи як особливий жанр.

Об'єктом дослідження є листи М. Рильського. Предметом – індивідуально-авторська специфіка жанрово-стильових модифікацій листів як особливого типу творчої практики.

Методи ґрунтуються на основних засадах філологічної школи, крім того використовується системний, типологічний методи та прийоми повільного читання.

Наукова новизна визначається спробою системного аналізу жанровостильових особливостей епістолярної спадщини М. Рильського, класифікації типів листування, аналізу стильових домінант листування письменника.

На сьогодні відомо понад 1100 листів, листівок М. Рильського до різних осіб та офіційних установ, це лише частина епістолярної спадщини поета.

Багато листів знаходяться в приватних архівах, які поступово друкуються на сторінках періодики, деякі з листів можливо втрачено назавжди.

Розмаїте коло адресатів М. Рильського: це письменники, художники, вчені, громадські діячі, письменники-початківці, друзі, знайомі, родичі тощо.

Найцікавіші листи адресовані О. Дейчу, М. Зерову, М. Ушакову, Остапу Вишні, А. Малишку… У листовій розмові з цими адресатами розкриваються естетичні переконання поета, етичні уподобання, особисті переживання. Завдяки цьому епістолярна спадщина М. Рильського – не лише вагомий додаток художньої творчості поета, а й цінне джерело для вивчення його біографії, творчості, літературно-мистецьких уподобань, участі у громадськополітичному житті, а також рис М. Рильського як людини. Водночас листи фіксують найрізноманітніші факти і події літературного, культурного життя, тому вони становлять неабиякий інтерес для дослідників. У листуванні М. Рильський бачив не лише засіб повсякденного спілкування, а й форму ідейного та емоційного вираження. Саме приватна кореспонденція є відбитком часу, результатом впливу натхнення, імпровізації, і "найліричнішим, найнтимнішим жанром творчості письменника" [8, 310] Публікація листів М. Рильського розпочалася одразу ж по його смерті.

Листи в основному друкувались принагідно у спогадах адресатів на підтвердження дружніх стосунків і творчих відносин або ж цитували у статтях, присвячених творчості письменника.

У науково-популярному та пізнавальному руслі Ніла Підпала охарактеризувала темарій та деякі стильові риси епістолярію письменника в статті "Чуттів та мислей повнота…", про листи йде мова в роботах Л. Новиченка "Поетичний світ Максима Рильського…", спогадах О. Дейча "Дорогою дружби.

Незабутній Максим Рильський" та ін.

Розгляд листів у контексті художньої творчості, аналіз їх у психологічному й стилістичному аспектах має велике значення для осмислення творчої індивідуальності поета. Приділивши увагу листам під кутом зору їхньої художньо-естетичної цінності в епістолярній спадщині ми обираємо мету статті й ставимо завдання висвітлити вплив феномену індивідуального на стиль епістолярної прози ХХ ст., взаємозв'язок індивідуального стилю письменника й епістолярної спадщини й методологічні аспекти аналізу епістоли.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Листи письменників мають особливість передавати "світло душі" й "дихання творчості". Своєрідність стилю листів видатної постаті не завжди вкладається в традиційне уявлення про звичайний побутовий лист. Це – відбиток настрою, результат імпровізації, вплив натхненної хвилини. Поетична творчість "початками своїми корениться в душі поета, а наслідки її входять у глиб життя цілого народу" [14, 91].

Обстоюючи концепцію естетично-психологічної критики, приділяючи увагу вивченню особи автора, його біографії, І. Франко надавав великого значення епістолярній спадщині: "Взагалі звертаю Вашу увагу на те, що таким речам, особливо кореспонденціям наших письменників, я даю першенство перед усякими другими матеріалами. Листи навіть невеличких писателів можуть мати значення для історії літератури і суспільності, а щодо українських писателів, як знаєте, тисячі обставин причиняються, щоб життя і розвій їх прислонити тайною. Відси йдуть усякі теорії про сякі чи такі на них впливи, теорії, котрих, звичайно, не треба б, якби ми знали дійсно, на чім образувався, з ким зносився і як розвивався даний писатель. От тимто я думаю, що кожне зернятко фактичної інформації в таких справах посуває вивчення нашої літератури наперед" [15, 462].

Працюючи над збиранням, систематизацією епістолярної спадщини Т. Шевченка, І. Франко започаткував в українському літературознавстві наукове ставлення до епістолярної прози митців. Це сприяло ґрунтовній роботі по збиранню, систематизації епістолярної спадщини видатних людей з коментарями до них. Але ці видання швидше ілюструють особливості епістолярної спадщини як історичного джерела, визначають специфіку епістоли як документа, та на жаль, залишаються не проаналізованими особливості функціонування листування у творчій діяльності українських письменників.

Під чутливим пером письменника звичайний побутовий лист перетворються на особливий вид художньої творчості, видозмінюючи свою форму відповідно до літературного розвитку, супроводжуючи останній або випереджаючи його майбутні жанрові та стильові особливості. В. Гладкий зазначає, що "листи українських класиків, в яких, хоч і в різних співвідношеннях, всетаки досить виразно проступає отой белетристичний елемент, що дуже нагадує художню творчість їх авторів" [1, 15]. Ці листи В. Гладкий називає "літературними", тобто такими, де виявився індивідуальний спосіб мислення, характер, особистість митця. Методом порівняння та зіставлення епістоли з художніми творами письменника можна виявити не лише витоки тем, образів майбутніх художніх творів, оцінку, характеристику власних творів (лист М. Рильського до І.І. Іванова від 11 січня 1933 р.), а й "грані поетичного хисту, що мало, а то й зовсім не проявились у художніх творах" [1, 15] (лист М. Рильського до В.В. Шпилевич кінця літа 1911 р. і його прозовий твір "Чарівний город" за своїми ідейно-стильовими особливостями дуже близькі).

Такі листи стають для письменника експериментальною ділянкою: тут народжуються нові теми, сюжети, художні образи його майбутніх творів, – для літературознавця вони є "джерелом до творчої біографії митця" [5, 16].

Листи М. Рильського, незважаючи на стильову і тематичну різноманітність, становлять єдину логіко-емоційну цілісність. Найхарактернішою рисою, якою є предметність, "Рильський, незрівняний майстер лаконічнодотепного епістолярного стилю, мальовничий і точний у передачі житейських чи природничих деталей" [7, 86].

Особистісне та предметне, об'єднуючись в епістолі у символ щирого спілкування, такого обмеженого в українській літературі ХХ ст., знаходить вираження в художній спільності виявів і втілень, контекст яких у глибині емоційного життя поета – життя в Красі. Його ідейно-емоційне життя приховане, бо поет "був незмінно стриманим у висловленні глибших, інтимніших думок та емоцій, не тільки політико-ідеологічних, але їх насамперед, воліючи, в кращому разі, щоб найважливіше адресат прочитав між рядками" [7, 87].

Звідси інша риса епістолярного стилю – ліричність як сфера суб'єктивного самовияву, зосереджена робота душі, в якій "освітлюється" особистісна реакція на світ і його явища.

Досить цікава історія народження образів вірша "Статуя Сатурна в Літньому саду". Влітку 1956 р. М. Рильський перебував у Ленінграді, враження від подорожі були великими. У лисі до дружини від 22 липня 1956 р. він писав: "Вчора були в Ермітажі, а також дивились на шевченківські місця в Ленінграді: на Академію художеств, де він учився і жив, на статую в Літньому саду, яку він молодим хлопцем змалював і біля якої з ним познайомився художник Сошенко… Завдяки цій зустрічі ми і маємо великого поета і художника Шевченка…" [12, 419]. Лист цей – враження, дихання моменту, градаційне зростання значимості фактів. Академія художеств, статуя в Літньому саду, І. Сошенко – і захоплено-схвильована пауза – далі роздуми про значення тієї зустрічі.

Лист написано 22 липня, а 23 липня датовано вірш "Статуя Сатурна в Літньому саду", образна тканина якого ідентична образній тканині:

Так сталося: і приязнь, і любов Знайшов юнак у світлу ту годину [10, 147].

Безліч враженнєвих нюансів несе в собі лист і глибину ідейного задуму ("І не поглине Кобзаря повік, / Жорстока паща сивого Сатурна!") вірш. Звідси ми бачимо, що "лист існує на межі життя і творчості й вводить в атмосферу чогось такого, що більше з літературу, а саме – в автентичність і зв'язність голосу й екзистенції" [3, 6]. Лист став зразком художнього саморозкриття та своєрідною експериментальною ділянкою: тут народилася нова тема й нові художні образи майбутнього твору.

Таким чином, спостерігається процес "просіювання" та поновлення художніх засобів, зумовлених поетичною структурою думки, розширення та поглиблення нюансів, що робить відмінними рядки з листів від відповідних за смислом місць у творі.

Деякі з листів письменників цінні як коментарі до художніх, літературнокритичних творів, бо вказують на життєве джерело тих чи інших образів, уточнюють ідейний задум. Іноді тема, що виникла на сторінках епістоли, з часом розвивається ширше.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна 2007. Вип 22. С. 274–280 Ser. Pedagog. 2007. Vol.22. P. 274–280 ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПЕДАГОГІКИ УДК 377.6:61.011.31(477.28)’’18/19’’ ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ, ПРАЦІВНИКІВ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ВОЛИНІ (ХІХ–30-ті роки ХХ СТ.) Ірина Круковська Житомирський державний університет імені Івана Франка вул. В.Бердичівська, 40, 10008 Житомир, Україна Проаналізовано практичну медичну, наукову, просвітницьку та громадську діяльність...»

«Постійне посилання: http://www.pravda.com.ua/news/2009/5/19/94982.htm Вшануймо гетьмана Івана Мазепу! 01.06.2009_ Валерій Степаненко, для УП 8 липня (27 червня за старим стилем) минає 300 років з дня Полтавської битви, яка поклала край шведській гегемонії у тогочасній Європі та мала фатальні наслідки для України. У Полтавській битві зазнали поразки не лише Швеція та Україна, гетьман якої Іван Мазепа перейшов на бік шведів, а й ціла Європа, у якій було зламано усталений протягом тривалого часу...»

«March 2006 Volume 18, No. 2(D) Риторика та ризик як дискримінація та міліцейське свавілля перешкоджають Україні в боротьбі з ВІЛ/СНІДом Словник ключових термінів I. Резюме II. Ключові рекомендації Уряду України: III. Методика IV. Історія питання ВІЛ/СНІД в Україні Ін’єкційне вживання наркотиків та ВІЛ/СНІД в Україні Міліцейські заходи та ризик ВІЛ Забезпечення охорони здоров’я в Україні V. Зловживання з боку міліції Порушення міліції проти споживачів ін’єкційних наркотиків Пряме втручання...»

«Сьогодення –завтра вже історія Шановні друзі, колеги, меценати та відпочиваючі! Сьогодні у переддень свята, коли ще готується до друку книга з історії санаторію звертаюсь до Вас з проханням не судити суворо, якщо в книзі висвітлено не всі сторони буття санаторію та життя колективу, чи не названо когось поіменно, адже не всі історичні факти збережено, і дещо забувається з плином життя. Одне відомо достеменно – саме люди які працювали раніше та ті що працюють сьогодні в санаторії є визначним...»

«Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України Заснований у 2009 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Вісник Серія КВ № 15436-4008 ПР, Запорізького національного 22 червня 2009 р. університету Адреса редакції: Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 66 Юридичні науки Телефони для довідок: (061) 289-12-98 (061) 289-12-26 Факс: (061) 764-45-46 № 1, 2009 Запоріжжя 2009 Вісник...»

«МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ» (12-13 грудня 2014 року) Миколаїв УДК 37(063)) ББК 74я43 Т 33 Теорія і практика освіти в сучасному світі. Матеріали Т 33 ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 12-13 грудня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 112 с. ISBN 978-617-7041-86-9 У збірнику представлені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика освіти в...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ за участю: ІНСТИТУТУ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ ІНСТИТУТУ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ПРОБЛЕМ ЛЮДИНИ ЗАХІДНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ НАН УКРАЇНИ ТЕЗИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Духовність. Культура. Людина. Львів, 15-16 квітня, 2010 р. ЛЬВІВ 2010 Тези “Духовність. Культура. Людина. – 2010” Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”....»

«ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УДК 94(477.51) Ігор Кондратьєв РАДУТЬЄ – РАДУТОВЩИНА – РАДУЛЬ (або скільки років Радулю) У статті розглядаються основні причини появи топонімів Радутьє Радутов щина Радуль. Уточнюється час першої письмової згадки про поселення, заперечуєть ся теза про заснування села російськими старообрядцями. Названі перші володарі Радульщини – шляхтичі Любецького староства Заріцькі. Ключові слова: село, 1708 р., Радутовщина, Любецька округа. На думку упорядників енциклопедичного довідника...»

«Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського Ляпота Л.О., Штанько О.М. ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ НАВИЧОК ПИСЬМА У ЗОШИТІ В ОДНУ ЛІНІЮ Методичний посібник Полтава Ляпота Л.О., Штанько О.М. Формування графічних навичок письма у зошиті в одну лінію. Методичний посібник – Полтава, ПОІППО. – 2009. с. с Рецензенти: Демиденко Т.П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ № 1112 від 17 жовтня 2012 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 2012 р. за № 1851/22163 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»