WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л. и др. Категории поэтики в смене литературных епох // Сравнительное и сопоставительное литературоведение. Хрестоматия. – Казань: ДАС, 2001 – ...»

-- [ Страница 1 ] --

Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л. и др. Категории поэтики в смене литературных епох // Сравнительное и сопоставительное литературоведение.

Хрестоматия. – Казань: ДАС, 2001 – С.164-173; Андрухович Ю. Постмодернізм –

не напрям, не течія, не мода // Слово і час. – 1999. – №3. – С. 66; Андрухович Ю.

Московіада: Роман жахів. – Івано-Франківськ: Лілея, 2006; Бахтин М. Функции

плута, шута, дурака в романе // Эпос и роман / Сост. и прим. С.Г. Бочаров. – СПб.,

2000; Бенко І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю.Андруховича та ін.) // Слово і час. – 2009. – №3. – С. 54-65; Ван Аньі Дядечкова історія // Пер. Н.А. Кірносової. – Всесвіт. – 2010. – №10. – С.84-135;

Дайс Е.Я милого узнаю по походке: Юрий Андрухович «Московиада» [9.03.2010]:

http://h.ua/story/217916; Денисова Т. Феномен постмодернізму: контури й орієнтири // Слово і час. – 1995. – №2. – С.18-31. Завидовская Е. Постмодернизм в современной прозе Китая: Дис.. … к. филол. н. – М., 2005; Зборовська Н. Завершальний карнавал Юрія Андруховича. // Зборовська Н., Ільницька М. Феміністичні роздуми: На карнавалі мертвих поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – С. 106-116; Історія української літератури: В 2 т. // За ред. О.І.Білецького, М.Д.Бернштейна, М.К.Гудзій та ін. – К.:

Вид-во АН УРСР. – 1954. – Т.1; КовалівЮ.І. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. – К.: Академія, 2008; Лис С. «Куди все-таки їдеш, Фон Ф.?» // Українська мова і література. – 2007. – №2-4. – С. 60-64; Пахаренко В.І. Основи теорії літератури. – К.: Генеза, 2007; Спешнев Н.А. Китайцы: особенности национальной психологи. – СПб.: КАРО, 2011; Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. – К.:

Академія, 2008; Хархун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, розвиток, модифікації. – Ніжин: ТОВ «Гідромакс», 2009.

Кабкова О.В., к.філол.н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка погляд аФіни В роМані В.наБокоВа «ЗаХиСт лУЖина»

Стаття враховує авторитарність Набокова у власних текстах і виявляє ним прокреслену розсудливість і мудрість у романі «Захист Лужина», а також означає своєрідний зоровий оспект твору.

Ключові слова: далекозорість, перебіжність, погляд скоса, дзеркальність, зорова дифузія.

Статья учитывет авторитарность Набокова в собственных текстах и проявляет им прочерченную рассудительность и мудрость в романе «Защита Лужина», а также обозначает своеобразный зрительный аспект произведения.

Ключевые слова: дальнозоркость, мимолетность, взгляд сбоку, зеркальность, зрительная диффузия.

Article takes into consideration Nabokov`s authority in his own texts and shows the reason and wisdom drawn by him in «The Defense» («Luzhin`s Defense»); it also outlines the original visual aspect of the novel.

Key words: a far-sightedness, a glide away, an aside glance, a reflecting effect, visual diffusion.

Роман «Захист Лужина» став завершенням певного етапу в російськомовному прозовому поступі В. Набокова. Він вважається найдосконалішим із точки зору поетики серед його романів 20-х років [Див.: Іванова 1999]. Роман мав пізнішу англомовну версію. З 1930 р. – часу публікації – він зазнавав і продовжує зазнавати різноманітних, різноаспектних інтерпретацій. Дослідники, зокрема найзнаніший набоковознавець Б.Бойд, виокремлювали у творі проблеми генія та божевілля, самотності та вразливості людини, теми збереження дитини у дорослому та дорослого в дитині, ролі долі та минулого, а також якоїсь невидимої сили, що керує долею. [Див.: Носик 1995, 247-248]. Діапазон тем доповнювався та розгортався. Різнобічно досліджувався шаховий аспект, зокрема, зважалось на авторську підказку у передмові до англійського видання роману. Йдеться про те, що «порядок ходів в деяких особливо важливих главах нагадує «ретроградний аналіз» шахової задачі, а самогубство Лужина – «зворотній мат», котрий він поставив самому собі» [Носик 1995, 244]. Дослідники звертали увагу на інтертекстуальну присутність в цьому тексті досвіду російської літератури. Це могла бути іронічна полеміка з тургенівською піднесеністю. Не випадково Н. Хрущова твердила: «...Набоковська проза ще задовго до його американського періоду «по-американські», хоча й російською мовою, всі... візантійські «душевності»

заперечувала...» [Хрущева 2005, 93]. «Захист Лужина» не уник інтертекстуального діалогу з англомовною та франкомовною прозою, а також збереження «перевернутого», з погляду Б.Бойда, дитинства самого В.Набокова.

Ми ж спробуємо подивитись на цей текст, враховуючи всевладдя авторського начала у прозі Набокова, підкреслено зоровий складник у його текстах (кольоровий слух), його інтерес до бокового погляду («філософії бокового зору» в термінах О.П’ятигорського [Владимир Набоков. Pro et contra 1997, 340-347]).

Погляд Афіни є поглядом мудрості. Вона є уособленням божественого розуму та розсудливості. Здраво та ясно вона дивиться на людство. Давні поети називали її «блакитноокою, світлоокою, далекозорою» [Менар 1992, 115]. Тож її погляд передбачав не лише ретельність і уважність розглядання, але й різноракурсність погляду на світ. Погляд Афіни то є погляд скоса твердить «Європейський словник філософій»

[Європейський словник 2011, 393]. Погляд Афіни і в підказці Персею, як поглянути на Медузу: сприйняти її у дзеркальному відображенні.

Думається, погляд Афіни оприявлюється в авторському прозрінні власного тексту. Відомою є авторитарність автора в художньому світі Набокова, яку вже визнало літературознавство [Немцев 1999]. Доведено, що тексти митця чітко продумані і різного роду посилання, відлуння, алюзії в них існують як маркери тих ребусів, загадок, пазлів, що творив автор [Див. Рахимкулова 2004].

Інтерпретація Набокового тексту передбачає знання цих моментів. Даний витвір про «замысловатейшего» [Набоков 2000, 101] Лужина, який займається «призрачным» [Набоков 2000, 101] (примрійним, потойбічним, ілюзорним) мистецтвом - шахами. Ім»я героя фонетично відлунює англійським «illusion», і про це сам автор писав у передмові до англійського перекладу роману [Владимир Набоков. Pro et contra 1997, 52]. Тож роман про ілюзію, що переймається своїм захистом. Ілюзію, яка прагне убезпечити себе від напередвизначеності, відшукати незмінний та остаточний захист. Проте такого роду наміри приречені на напередвизначену неспроможність.

Сам Набоков був переконанаий, що: «Намагатись винести остаточний вердикт щодо явища, цінного своєю швидкоплинністю, може виявитися заняттям самовпевненим та штучним» [Хрущева 2005, 74]. Більше того для російсько-американського митця істина існувала як її пошук [Владимир Набоков. Pro et contra 1997, 341].

Думається, роман розпадається на 2 частини. Перша з них простежує процес піднесення Лужина, його майстерності, його винятковості. До того ж, думається, в межах цього періоду за героєм турботливо спостерігала Афіна, як покровителька розсудливих воєнних дій, що велись за всіма правилами воєнного мистецтва й мали певну мету [Менар 1992, 115]. Шахи дійсно дозволили Лужину здолати страх перед петропавлівськими гарматами (у романі тура має назву й ладья, й гармата).

Завдяки шахам, він відчув у собі силу переможця: войовничу, напираючу, яскраву силу [Набоков 2000, 56], яку не знав у побуті. Шахи наповнили справжнім сенсом глузливе прізвисько, яким його дражнили в училищі – Антоша. (Антон ймовірно походить від грецького вступаю в бій [Скрипник, Дзятківська 1986, 34]).

Упродовж свого шахового сходження, Лужин не лише опановує шахові правила, спізнається з різноманітними шаховими стратегіями. Він узгоджує шахи з виміром життя: власну реальність з реальністю свого імпресаріо Валентинова (Валентин від лат. сильний, здоровий, міцний [Скрипник, Дзятківська 1986, 39]). Далі шахи, життя, сон утворюють складне плетиво: буття Лужина переплутується з реальністю його нареченої. Пізніше все життя геніального шахіста буде впорядковане, структуроване, вибудуване відповідно до шахових правил. Шахи перетворяться на життя, апобут на сон. «Все, кроме шахмат, только очаровательный сон» [Набоков 2000, 125].

Вершиною цього етапу у житті Лужина, кульмінацією цієї частини була гра/творення/музика/бій з Тураті – своєю дзеркальною копією, незакінчена партія з ним.

Перший етап, попри всю його домінуючу піднесеність, був позначений поступовим знерухомленням Лужина, все виразнішою його обережністю на шахівниці, його настрашеністю.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У межах другого етапу життя Лужина шахова партія перетворюється на партію подружню. Шахова гра унеможливлюється. Піднесена ілюзія профанізується.

Даність світу оприявлюється у своїй оголеності та безглузі. Автор прагне уникнути трагізму світосприйняття, наповнюючи частину різноманітними балаганними позначками, на кшталт російського балу в одному з берлінських готелів. Якщо перша частина життя Лужина містила мудрість Афіни, існування в параметрах чітких правил шахової гри, але й своєрідну «скошеність», намір руйнації правил, прагнення кола, то друга - позбавлена будь-якої розумності, розсудливості, тим більше мудрості. Тут все відлунює скляною скринькою-автоматом з дитинства Лужина. Там маріонетки звисали нерухомо, але могли закрутитися, якщо вкинути монетку. Шукана Лужиним заокругленість перетворилась на жахаюче коло невідворотних повторень. Фінал роману і актуалізує типову для російської літератури жертовність головного героя, і розігрує цю жертовність - герой лише шахова фігура на шахівниці. Той самий фінал пропонує визволення героя з порочності кола: «надо было только отпустить то, за что он держался, - и спасен» [Набоков 2000, 254], Лужин на краю реальності може узгодити мить із вічністю. Миттєвість, перебіжність для самого автора не були чимось малозначущим, другорядним. Навпаки він вивищував миттєвість доторку до зображуваного над узагальненням. Більше того, думається, для Набокова мить, перебіжність існували як полісемантичні феномени. І. Гессен, який знав митця у роки європейської еміграції, наголошував, що його незмінним товаришем був словник Даля, котрий він прочитав від дошки до дошки 4-5 разів, і до якого час від часу звертався [Владимир Набоков. Pro et contra 1997, 181]. Саме у словнику Даля міститься своєрідне семантичне гніздо, пов»язане із словом «перебіжність»(мимолетность - рос.).

Це і «оминути» (миновать, минуть - рос.) – пройти повз, залишати, позбуватися; і регіональне «мимоходник» - веселун, жартівник, балакунтощо. [Толковый словарь 1881, 327-328]. Думається, саме крізь таку семантичну розгортку варто дивитись на останні абзаци «Захисту Лужина». Таким чином божественні розум, розсудливість віддзеркалюються в цьому романі.

Щодо зорового, підкреслено зорового складника роману. Роман містить авторські роздуми про далекозорість та короткозорість у спогляданні, але й короткозорість думки, звужене коло зору. Він приділяє увагу неоднозначності зору, зоровій диффузії. Він випробовує різноманітні «зорові практики», властиві Афіні, але й прагне показати неоднозначність цих практик.

Автор уважно спостерігає за зоровою еволюцією Лужина. Вже від початку роману шахи дозволили розкритись спострежливостідумки та зору героя. «Лужин что-то постиг, что-то в нем освободилось, прояснилось, пропала близорукость мысли, от которой мучительной мутью заволакивались шахматные перспективы» [Набоков 2000, 44]. З часом все важчими стають його повіки, поступово послаблюється його зір так само як і засліплюється його розум. Ще згодом звужується, обмежується поле його зору.

Далекозорість Лужина, його здатність простежувати рух дороги до обрію, простежувати очима рух подорожніх. Його вміння спостерігати за рухом фігур нутряним зором при грі всліпу, коли пересування фігур відчувалось ним як розряд, і над цією напругою він владарював [Набоков 2000, 81]. Неодноразово підтримкою далекозорості стають примружені очі.

Наскрізно в романі владарює боковий зір, погляд скоса, який переводить очевидність у вимір примрійності. Скажімо, фотографія дідуся, знаного скрипаля, що висіла у вітальні, зовсім зникала, розчинялась у склі при погляді на портрет збоку [Набоков 2000, 11]. Боковий погляд по-іншому змушував оцінювати літературну працю батька, багатолюдні сеанси шахової гри, зовнішність власної нареченої. Разом з тим Лужин, відчищений від зайвої перейнятості шаховою грою, втрачає й боковий зір.

Зорова дифузія в романі ілюструє складне переплетення примрійності та побутовості у творі. Це може бути безпосередній погляд, або віддзеркалені версії.

Наприклад, через якийсь час після напруженої шахової гри Лужин приходить на частування до родичів своєї нареченої. «Но шахматы не сразу исчезли, и, даже, когда появилась светлая столовая и огромный, медью сияющий самовар, сквозь белую скатерть проступали смутные, ровные квадраты, и такие же квадраты, шоколадные и кремовые, несомненно были на пироге» [Набоков 2000, 114].

«Захист Лужина» очевидно позначений кольорозаписом, оскільки Набокову з дитинства, і він це неодноразово підкреслював, був властивий кольоровий слух. Це засвідчує, зокрема,»трезвый серый свет за окнами» [Набоков 2000, 164], зауважений Лужиним у місті після літнього відпочинку.

Владимир Набоков. Pro et Contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 1997. Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. – Т. І. – К., 2011. Іванова О.М. Проза В.В.Набокова 20-30-х років : Дис... канд. філол. н. – К.,

1999. Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом. – М., 1992. Набоков В.В. Защита Лужина. – М., Харьков, 2000. Немцев Л.В. В.В.Набоков и Н.В.Гоголь. Создание образа автора в художественном произведении: автореф. дис... к. филол. н. – Самара,

1999. Носик Б. Мир и дар Набокова. – М., 1995. Рахимкулова Г.Ф. Языковая игра в прозе Владимира Набокова: К проблеме игрового стиля: автореф. дис.... д-ра филол.

наук. – Ростов н/Д, 2004. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П.. Власні імена людей. – К.,

1986. Толковый словарь живого великорусского языка Вл.Даля. – Т.ІІ – СПб, М., 1881.

Хрущева Н. В.Набоков и русские поэты // Вопросы литературы. – № 4. – 2005. – С. 92-114.

–  –  –

інтерМедіальний проСтір «СалоМеЇ» оСкара Вайлда У статті пропонується дослідити інтермедіальний простір «Саломеї» Оскара Вайлда як іронічне перекодування біблійної образності у тексті п’єси та графічних ілюстраціях Обрі Бердслі. Визначаються основні вектори взаємодії словесного та графічного мистецтв.

Ключові слова: естетизм, іронія, синтез мистецтв.

В статье предлагается исследовать интермедиальное пространство «Саломеи»Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«ББК Ч216(4Ук)я10 УДК 001-057.4(477)”19/20”:016:01 Метабібліографія подає огляд бібліота біобібліографічних персональних посібників понад тисячі науковців України ХХ – ХХІ століть, що мають ступінь доктора наук. Опис кожного покажчика, розташованого за абеткою, містить інформацію про науковий ступінь і вчене звання науковця із зазначенням років їх присудження, а також повний бібліографічний опис із розкриттям змісту покажчика. Довідково-допоміжний апарат складають: перелік імен науковців,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 51 УДК 316.42:17.025.1 А.А. КРАВЧЕНКО (кандидат історичних наук, доцент, докторант кафедри соціальної філософії та філософії освіти) Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ E-mail: kravchenkoalla@list.ru ФЕНОМЕН «СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» В ЕВОЛЮЦІЇ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В статті здійснений аналіз проблеми соціальної відповідальності в контексті соціальної, економічної та культурної ґенези суспільства....»

«Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського» краєзнавчо-мистецька презентація об’єктів історично-мистецької спадщини Сумщини, пов’язаних з ім’ям Т. Г. Шевченка Суми 2014 Управління культури і туризму, національностей та релігій Сумської обласної державної адміністрації Обласний комунальний заклад «Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського»...»

«Україна–Європа–Світ УДК 327 (477) Оксана Валіон СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ Й НІМЕЧЧИНОЮ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ВИМІРІ (90-І РОКИ XX СТ.) У статті авторка розглядає науково-технічне співробітництво України й Німеччини в 90-х роках XX ст., акцентує увагу на політикоправовій базі цих контактів, розкриває співпрацю між науковими та освітніми організаціями обох держав. Ключові слова: Україна, Німеччина, науково-технічне співробітництво, наукові та освітні організації. І сторія відносин українського...»

«Матеріали презентації монографії Віктора Мироненка Сіверський центр післядипломної освіти Центр українських досліджень Інституту Європи Російської академії наук Сіверський інститут регіональних досліджень Російський вплив в Україні в 1991–2011 роках Матеріали презентація монографії Віктора Мироненка (23 серпня 2012 р.) Чернігів 201 2 Сиверський центр последипломного образования Центр украинских исследований Института Европы Российской академии наук Сиверский институт региональных исследований...»

«Хмельницька міська централізована бібліотечна система www.cbs.km.ua Книги за державною програмою «Українська книга» 2014 рік (Про місцезнаходження книги можна дізнатися у рядку «Екземпляри», де вказано ЦБ – центральна бібліотека або номер бібліотеки-філії та кількість примірників) Країнознавство Допитливій малечі про цікаві речі. Подорож по Україні : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / [упоряд. А. Третяк].– К. : АВІАЗ, 2013. – 168 с. : іл. Екземпляри: всього: 1 – 12(1) Ця книга створена для...»

«УДК 94(477):327 ББК 66.2 (4УКР) Т 50 Тодоров І.Я.Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти: Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2006. 268 с. У монографії розглядаються історичне та геополітичне підґрунтя європейського та євроатлантичного покликання України, особливості співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного Договору в період 1991-2004 рр. На багатому і різноманітному фактичному матеріалі проаналізовано роботу центральних органів...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А.Ю. КРИМСЬКОГО ПАМ’ЯТКИ СХІДНОГО ПОХОДЖЕННЯ В АРХІВАХ ТА МУЗЕЙНИХ ЗІБРАННЯХ УКРАЇНИ Збірник наукових статей КИЇВ – ББК 63.3(5)л6(4УКР)я43 П15 Друкується за рішенням Вченої ради Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України (протокол № 1 від 28.01.2010 р.) Редакційна колегія: Матвєєва Л. В. – головний редактор, Бубенок О. Б., Василюк О. Д., Дубровіна Л. А., Кочубей Ю. М., Мавріна О. С., Онищенко О. С., Радівілов Д. А.,...»

«1    Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Запорізька область Стр. Книга 1 1 44 Книга 2 44 123 Книга 3 123 172 Книга 4 172 270 Книга 5 270 292 Список принятых сокращений 293-295 Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Запорізька область Книга перша – Запоріжжя – “Дніпровський металург” 2004 – 584 с. (458 Person) http://www.reabit.org.ua/files/store/Zaporozh-1.zip БАЛЬЦЕР Іван Петрович, 1888 р. народження, с. Тигервейд Бердянського р-ну (нині с. Мостове Токмацького р-ну)...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.3/.7 Т. М. Хомич викладач кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет Острозька академія) ПОНЯТТЯ НАСИЛЬСТВА І ПРИМУСУ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ Поняття насильство та примус широко використовуються для позначення дій, які вчиняються проти або поза волею особи, на яку вони спрямовані. Дані поняття в одних випадках вживаються як синоніми, в інших – використовують для позначення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»