WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ю. Б. Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: j-b-m Постановка проблеми. Розвиток освіти на початку ХХІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 373.1:94(100) «05»(48)

Особливості змісту підручників з історії Середніх віків

кінця ХІХ – початку ХХ століть

Ю. Б. Малієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий

співробітник,

Інститут педагогіки НАПН України

e-mail: j-b-m@ukr.net

Постановка проблеми. Розвиток освіти на початку ХХІ століття

характеризується двома паралельними процесами у вітчизняному

підручникотворенні. З одного боку, автори сучасних підручників

створюють навчальну книгу відповідно до новітніх викликів суспільства, з іншого, науково-педагогічна спільнота розуміє необхідність дослідження ґенези теорії і практики шкільного підручника, збереження найкращого методичного доробку педагогів минулого. У цьому контексті дослідження історії підручникотворення зберігають свою актуальність, адже аналіз минулого допомагає уникнути помилок у сьогоденні.

Аналіз останніх досліджень. Проблема створення шкільних підручників є традиційною, оскільки питання змісту, методичного підґрунтя, позатекстових компонентів завжди перебували у полі зору науковців. Значно вужчим є коло дослідників, які займаються питаннями історії підручників з історії (така ненавмисна тавтологія). Саме тому заслуговують на увагу праці Н. Гупана, П. Мороза, Л. Пироженко, О.

Пометун, А. Приходько. Щодо екскурсу у минуле підручників з історії Середніх віків, ці питання лише побіжно висвітлюються у роботах Є.

Вяземського, Ф. Коровкіна, Ю. Нікуліної. Серед останніх напрацювань цікавими є розвідки Н. Федорової, присвячені саме шкільній медієвістиці [14].

Мета статті – охарактеризувати процес підручникотворення з історії Середніх віків наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., розкрити освітній потенціал підручників, показати особливості їх змісту, шляхи запровадження у практику навчання зазначеного періоду.

Основна частина. На межі ХІХ–ХХ століть більшість українських земель входила до складу Російської імперії, тому на них поширювалися всі освітні процеси, які ініціювалися Санкт-Петербургом. Сформована у цей період система загальноосвітніх навчальних закладів мала реалізовувати навчальні та виховні завдання, поставлені перед освітою. Зпоміж предметів гуманітарного циклу важливе місце посідала всесвітня історія, зокрема, історія Середніх віків, яка з другої половини ХІХ ст. стала обов’язковим предметом у шкільній програмі. Наприкінці ХІХ ст. в ході суперечок навколо викладання історії сформувалася принципово нова система її вивчення – концентрична. Історія Середніх віків вивчалася в обох концентрах паралельно з історією Росії.

Розвиток російської медієвістики створив об’єктивні умови для вдосконалення шкільного курсу історії Середніх віків, для розробки підручників нового типу. За існуючої на той час методики підручники виступали як основний засіб навчання, на якому переважно будувався урок. Модернізація навчальних книг була пов’язана також з вимогами провідних методистів – давати учням не тільки знання фактів, але й розуміння історичного процесу.

На рубежі епох були видані підручники і посібники різних авторів з історії Середніх віків для гімназій, реальних, комерційних, морських училищ, курсів для малоосвічених читачів та інші. Серед найвідоміших були книги Є. Белова, П. Виноградова, Я. Гуревича, В. Шульгіна та ін. [1;

3; 4; 16]. Усі вони мають різну структуру, власну систему відбору фактів і відповідний зміст, деякі містять документи, карти, словники, ілюстрації тощо. Така різноманітність пояснюється тим, що автори мали своє бачення епохи Середніх віків і власну концепцію підручників.

Автор одного з найкращих підручників з історії Середніх віків кінця ХІХ ст. киянин В. Шульгін зазначав: «Середні віки надзвичайно важливі в історичному житті людства. Усе, що ми маємо: наша релігія, наші права, традиції, знання і мистецтво, усе це почалося і розвивалося під поетичними сутінками Середніх віків. У Середні віки здійснилося: 1) заснування та 2) початковий розвиток сучасних громадянських суспільств.

Без глибокого і уважного вивчення їх ми не зможемо мати ясного розуміння нашого сучасного життя [16, 2-3]».

Розподіл навчального матеріалу в зазначених підручниках здійснювався за такими принципами:

• принцип періодизації або хронологічний, за яким виклад навчального матеріалу відповідав прийнятій автором періодизації

Середньовіччя. В. Шульгін поділяв історію Середніх віків на два періоди:

перший період – від падіння Західної Римської імперії – до Хрестових походів, другий – від Хрестових походів до відкриття Америки; кожен з яких має свої підперіоди [16]. Я. Гуревич визначав три періоди у Середньовіччі, проте матеріал підручника структурував за століттями [4];

Ю. Функе поділяв історію Середніх віків на чотири періоди, в основу яких поклав інтеграцію західноєвропейської та російської історії [15];

• регіональний принцип – в основу розділів підручників покладено історію окремих країн, регіонів Середньовіччя у відповідний період. За таким принципом написано підручник Є. Крилова [11];

• біографічний принцип – історія епохи розглядається крізь призму біографій видатних історичних діячів Середньовіччя: монархів, діячів церкви, лідерів суспільних рухів і т.п. Такий принцип покладено в основу підручника Г. Відемана [2].

Противником зазначених принципів створення підручників був відомий методист К. Іванов. Він стверджував, що навчальний матеріал треба групувати за внутрішніми, суттєвими, спільними рисами історичних процесів, а не явищами і подіями так званої зовнішньої історії [6, 156].

Такий підхід краще забезпечує створення цілісного образу Середньовіччя, ніж це досягається традиційним розподілом навчального матеріалу за періодами, країнами, регіонами тощо. Слід зауважити, що ця точка зору К.

Іванова й досі актуальна й популярна.

Нові підручники мали власну структуризацію навчального матеріалу за темами, розділами, параграфами та іншими структурними одиницями. У цей період з’являється методичний апарат підручників, до якого одразу висувалися серйозні вимоги. Важливим елементом нових підручників стала систематизація знань, яка включала вступне або підсумкове узагальнення, структуровану термінологію, висновки. Це характерно для підручників П. Виноградова, В. Шульгіна, Ю. Функе. Вони зробили також і досить вдалі висновки, якими логічно завершують структурні підрозділи тексту. Така структура допомагала створити в учнів чіткіше уявлення про історичний процес, сприяла розвиткові історичного мислення. У підручниках П. Виноградова, М. Острогорського [13] подавалися хронологічні, синхроністичні, генеалогічні таблиці. Що стосується запитань і завдань, то вони носили переважно репродуктивний характер. У цілому слід відзначити, що методичний апарат підручників знаходився ще на початковій стадії розвитку.

Принциповим чинником оновлення підручників з історії Середніх віків зазначеного періоду стала увага авторів до термінологічного апарату.

У більшості розглянутих підручників для виокремлення важливих термінів, понять авторами активно використовуються різні види шрифтів.

Оскільки учні гімназій вчили латину, автори підручників часто додавали до російського терміна його латинське написання, що повинно було виправдати засилля класичних мов у гімназії і ускладнювало і без того непростий курс історії [15; 16].

Патріарх російської медієвістики П. Виноградов, очоливши у 1893 році предметну комісію з викладання історії і комісію з організації домашнього читання, поставив перед собою мету підняти рівень і авторитет викладання історії в гімназіях, «вивести її зі стану другорядної дисципліни [12, 29]». Для реалізації цих завдань П. Виноградов, відомий науковець і викладач вищих навчальних закладів, став учителем однієї з московських гімназій, що допомогло йому створити новий, відповідний досягнутому рівню історичної науки і методики підручник з історії Середніх віків.

Одним з найпопулярніших підручників того часу був «Курс истории средних веков» В. Шульгіна (Київ, 1-ше видання – 1859 р., 8-ме (!) – 1881 р.). Як і П. Виноградов, В. Шульгін написав підручники з історії Стародавнього світу, Середніх віків і Нового часу. Такий комплекс давав можливість авторам створити цілісний навчальний підхід до висвітлення цих важливих періодів світової історії. Текст параграфів В. Шульгін збагатив уривками з різних історичних джерел, у підручник вміщено бібліографічний покажчик, що допомагало вчителю активно використовувати пошукові методи викладання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На сторінках підручників на межі ХІХ–ХХ ст. значна увага приділена релігійним традиціям, що виникли у Середньовіччі. Цікаві міркування знаходимо Є. Белова: «Магомет узаконив багатоженство. Воно принизило жінку, перетворило її на рабу і мало найгірший вплив на життя східних народів [1, 57]». На противагу Сходу, в Європі: «Тісні сімейні стосунки сприяли піднесенню жінки, повага до якої проповідувала і релігія. Поклоніння Діві Марії зробило жінку символом усього прекрасного і чистого, звідки і виник рицарський культ жінки [1, 109]».

Проте більшість авторів приділяли незначну увагу історичним постатям, образам конкретної людини Середньовіччя. Слабким місцем підручників залишалася і наочність: історичні карти та ілюстрації знаходимо лише в небагатьох підручниках і посібниках того часу. До того ж, у підручниках зазначеної епохи практично відсутня географія Середньовіччя. Автори майже не пояснюють місцезнаходження племен, держав, регіонів. За відсутності у більшості підручників карт, атласів мало хто з учнів уявляв, де саме відбувалися описані події. Навіть ті підручники, які містили картосхеми, не давали повного пояснення до них. В умовах браку історичних карт вчасно вийшов посібник Л. Ігнатовича, який пояснював місце знаходження найбільш поширених історичних регіонів і міст [7].

Звернення вчителів дореволюційної Росії до пошукових методів навчання привело до появи нового типу літератури, призначеної для організації самостійної роботи учнів як на уроках, так і в позаурочний час.

Окрім підручників, учні і вчителі мали хрестоматії і книги для читання з історії Середніх віків. Уже згадуваний П. Виноградов слідом за підручником підготував і зараз добре відому чотиритомник: «Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей», у якій взяли участь усі найвідоміші російські медієвісти того часу [9].

Популярністю користувався посібник Я. Кулжинського – директора Комерційного училища у Звенигородці Київської губернії [8]. Це було своєрідне поєднання хрестоматії і книги для читання з малюнками і таблицями. Посібник містив уривки з церковної літератури, опис життя, побуту і розваг людини Середньовіччя.

Заслуговує на увагу «Хронология всеобщей и русской истории с картами и рисунками», упорядкована М. Острогорським [13]. У книзі вміщена велика синхроністична таблиця історії Середніх віків, у якій представлені провідні держави, культура відповідного періоду з коментарями. Короткі повторювальні таблиці, що систематизують історію V–ХV ст., перераховують найвідоміші битви, договори, винаходи й відкриття, були корисними для дитини, яка складала іспит з історії Середніх віків за 29 білетами. Вміщені до посібника 16 історичних карт і 114 малюнків допомагали вчителям і учням створити цілісне уявлення про епоху.

Показово, що, на відміну від Російської імперії, в Австро-Угорщині у цей час існували підручники з історії Середніх віків, написані українською мовою: В. Закшевський – «Всесвітня історія для висших кляс середніх шкіл», М. Кордуба – «Картинки їз Всесвітньої історії для народних і недільних шкіл» [5; 10]. Попри те, що ці підручники досить поверхнево і спрощено висвітлювали події Середньовіччя, вони певною мірою задовольняли потреби у національній освіті.

Отже, на рубежі ХІХ–ХХ століть тривав процес підручникотворення, зокрема, з історії Середніх віків. Нове покоління підручників і посібників дало можливість провідним науковцям, учителям розробити методику цього курсу, визначити найбільш прийнятні на той час форми і методи навчання. Усе це засвідчило значний освітній потенціал підручників з історії Середніх віків кінця ХІХ – початку ХХ ст., сприяло ефективності навчального процесу, зростанню інтересу учнів до курсу історія Середніх віків.

Література

1. Белов, Е. А. Курс средней истории для высших классов учебных заведений и самообучения [Текст] / Е. А. Белов. – СПб, 1878. – 370 с.

2. Видеман, Г. Руководство к первоначальному обучению истории, изложенное преимущественно в биографической форме для низших классов гимназий. Ч. 2. – Средняя история [Текст] / Г. Видеман. – СПб :

Шмицдорф, 1865. – 92 с.

3. Виноградов, П. Г. Учебник всеобщей истории. Средние века. Ч. 1, 2 [Текст] / П. Г. Виноградов. – М. : изд. А. А. Карцева, 1911. – 197 с.

4. Гуревич, Я. Г. Обзор главных явлений средней истории по векам [Текст] / Я. Г. Гуревич. – СПб., 1885. – 175 с.

5. Закшевський, В. Всесвітня історія. Для висших класів середніх шкіл. Т. ІІ. – Історія середніх віків [Текст] / В. Закшевський. – Львів : Вид.

шкільних книжок, 1916. – 230 с.

6. Иванов, К. А. Очерки по методике истории [Текст] / К. А. Иванов.

– Пг : кн-во т-ва «Петроградский учебный магазин», 1915. – 190 с.

7. Игнатович, Л. Л. Алфавитный указатель исторических местностей с обозначением времени событий: Как пособие для изучения всеобщей истории в средних учебных заведениях [Текст] / Л. Л. Игнатович. – СПб, 1883. – 64 с.

8. Историческая хрестоматия. Средняя история [Текст] / [сост. В.

Нейкирх, Я. Кулжинский]. – СПб-К. : «Сотрудник», 1912 – 260 с.

9. Книга для чтения по истории средних веков, составленная кружком преподавателей [Текст] / [под ред. П. Г. Виноградова]. – М., 1915.

– 973 с.

10. Кордуба, М. Картинки їз Всесвітньої історії для народних і недільних шкіл [Текст] / М. Кордуба. – Львів : Вид. шкільних книжок, 1909. – 125 с.

11. Крылов, Е. Опыт систематического повторительного курса по всеобщей и русской истории. Главные факты из средней и новой истории :

учеб. для ученик. VІІІ кл. гимназий и учеб. пособ. для старших кл.

среднеучеб. завед. [Текст] / Е. Крылов. – М.,1890 – 150 с.

12. Моисеенкова, Л. С. Патриарх российской медиевистики: жизнь и научное творчество П. Г. Виноградова [Текст] / Л. С. Моисеенкова. – Симферополь, 2000. – 181 с.

13. Острогорский, М. Хронология всеобщей и русской истории с картами и рисунками. Средняя история [Текст] / М. Острогорский. – СПб, 1909. – 30 с.

14. Федорова, Н. Г. Школьный учебник по истории средних веков в дискурсивном пространстве российского общества: вторая четверть XIX – начало XX вв. : автореф. дисс. … канд. истор. наук [Текст] / Н. Г.

Федорова. – Казань, 2008.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«А. І. Махінько УДК 929.5:94 (477)«10»ДИНАСТІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ДО ХІІІ ст.: ІСТОРИКО-ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД У статті висвітлюються деякі аспекти династичної політики руського князівського дому, приділено увагу найбільш видатним його представникам. Ключові слова: династія, Русь, Рюриковичі. В статье освещаются некоторые аспекты династической политики русского княжеского дома, уделено внимание наиболее известным его представителям. Ключевые слова: династия, Русь, Рюриковичи. The article...»

«ВиВчення історії техніки УДК 930.85: 656.137 Лупаренко Г. . В ВНЕСОК КОНСТРУКТОРІВ ТАНКІВ В РОЗРОБКУ ТРАКТОРНОЇ ТЕХНІКИ В статті розглядається внесок відомих конструкторів важких танків М. Балжи, М. Духова, Ж. Котіна в розробку тракторної техніки (С-65, С-2, АТ-С, С-80, С-100, С-140, КТ-12, К-700). В статье рассматривается вклад известных конструкторов тяжелых танков М. Балжи, Н. Духова, Ж. Котина в разработку тракторной техники (С-65, С-2, АТ-С, С-80, С-100, С-140, КТ-12, К-700). In this...»

«НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНІ НАУКИ ВИПУСК НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 12 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 12 Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Кіровоград – 2009 НАУКОВI ЗАПИСКИ Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 12 ББК 63 Н 3 УДК 93...»

«УДК 39:930.85(075.8) ББК 63.5(4Укр)я73 М15 Рекомендовано вченою радою історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 10 від 20 червня 2007 р.) Рецензенти: Г. А. Скрипник — академік, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України; О. Є. Лисенко — доктор історичних наук, про­ фесор, завідувач відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАНУ; С. П. Качараба...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Тимошенко Павло Геннадiйович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) М.П. 23.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЦЕНТРАЛЬНИЙ...»

«НАУКОВ І ЗАПИСК И Серія “Філософія” Випуск 4 МАтерІАлИ КОНфереНцІї “Віра і розум в історії слов’янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького) Острог – 2008 УДК 101(477)(08) ББК 87.3(4Укр) Н 34 Фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15.12.2004 р. № 3-05 / 11 (перелік № 15) Друкується за рішенням вченої ради Національного університету „Острозька академія” (протокол № 4 від 27 листопада 2008 р.) редакційна колегія: Кралюк П.М.,...»

«Алєксандр Філюшкін (Санкт-Петербург, РФ) з чого починається «вступ до історії» Гуманітарне знання консервативне. Будь-яке нововведення зазвичай проходить три стадії: 1) «Яка нісенітниця!»; 2) «У цьому щось є.»; 3) «Та хто ж цього не знає?». Особливо наочно це можна спостерігати на прикладі сучасної корпорації істориків на пострадянському просторі. Здавалося б: уже понад 20 років тому впала «залізна завіса», стали приступними досягнення світової науки і «єдино правильний» історичний матеріалізм...»

«УДК 82.0:165.75 Ірина Борисюк СТРУКТУРАЛІЗМ І ДЕКОНСТРУКЦІЯ: ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У статті зроблено спробу дослідити специфіку функціонування методології в гуманітарних науках на прикладі структуралізму й деконструкції. Окрему увагу приділено питанню міждисциплінарності теоретичних текстів. Ключові слова: структуралізм, деконструкція, теорія, міждисциплінарність. Специфіка функціонування гуманітарного знання в останні десятиліття визначається налаштованістю на інтеграцію всіх...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково–методичний збірник ( Випуск ХLIІI ) Слов’янськ – 2009 ISBN 5–7763–4577– УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально–виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLIІI /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 211 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І. (відповідальний редактор). – доктор педагогічних наук,...»

«Димочкіна В. Туристична привабливість населених. УДК 338.481:711.43(477.83) Вікторія ДИМОЧКІНА ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТУРКІВСЬКОГО РАЙОНУ Досліджено і проведено аналіз туристичної привабливості Турківського району, визначено проблеми та перспективи її підвищення. Розглядаються фактори і об’єкти району, що впливають розвиток туризму. Ключові слова: туристична привабливість території, туризм, туристичні маршрути, інфраструктура. Образ району, регіону формується з багатьох...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»