WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«наша Вітальня виКористанняметодУпроеКтів длявиГотовленнянаочних п осіБниКівКаБінетУісторії Жерновий В. В., учитель історії; Шевченко і. к., учитель трудового навчання ЗОШ № 6; Логвин М. ...»

наша Вітальня

виКористанняметодУпроеКтів

длявиГотовленнянаочних

п

осіБниКівКаБінетУісторії

Жерновий В. В., учитель історії; Шевченко і. к., учитель трудового навчання ЗОШ № 6;

Логвин М. С., провідний спеціаліст міськвно, м. Ізюм

Одним із ефективних методів навчання історії є  використання на уроці наочності, завдяки чому

учні опановують знання за допомогою зображень чи матеріальних предметів, коли образ предмета

фіксується у свідомості шляхом споглядання — вихідного ступеня пізнання. Як засвідчила практика, максимального ефекту можна досягти під час демонстрації об’ємних матеріальних предметів, таких як макети, репліки та муляжі. На жаль, сьогодні промисловість не випускає для кабінетів історії наочних посібників, тому учні загальноосвітньої школи № 6 м. ізюма самостійно виготовляють необхідні макети, використовуючи міжпредметну інтеграцію трудового навчання та історії. Серед реалізованих учнівських творчих проектів найбільш цікавим є творчий проект «козацька зброя XVI–XVII ст.».

Задум проекту виник під час вивчення та обго- креслення, малюнки окремих частин репліки.

ворення восьмикласниками на уроках історії рома- Отримані креслення, малюнки та ескізи перену письменника Андрія Чайковського «Сагайдач- дають іншій групі для подальшої роботи.

y 3-тя група. технологи. Група розробляє техноний». Батальні сцени, яскраві образи запорожців спонукали школярів підготувати творчий проект, логічні картки, перелік необхідних матеріазміст якого полягав у розробці та виготовленні ре- лів для виготовлення реплік, визначає необплік — точних копій реальних предметів, причому хідний обсяг робіт для виготовлення кожної іноді з функціональними можливостями останніх. репліки (токарних, слюсарних, столярних), Процес виготовлення реплік має певні особливості. при цьому варто враховувати технологічні Складається він з двох послідовних фаз — підго- можливості навчальних майстерень школи.

товчої та виробничої, які вимагають певних знань, Виділяє в окреме впровадження використанвмінь і навичок з трудового навчання, а також ня під час виготовлення реплік готових детаопанування певних технологій, розподілу праці лей, вузлів, фрагментів від побутових речей, між усіма учасниками виконання проекту. Були що були у вжитку, дотримуючи правила: «Басформовані учнівські профільні групи, між якими чити у буденному незвичайне». Технологічну розподілили певні творчі завдання. Було створено документацію, розрахунки передають до начотири мобільних групи, щоби учні могли бути за- ступної групи для виготовлення репліки.

y 4-та група. виробнича. Безпосереднє виготовлученими до роботи в будь-якій із них.

y 1-ша група. історики-експерти. Колектив групи лення репліки, її оздоблення. Це найбільш працює з історичним матеріалом, вивчає пред- численна за складом група, у роботі якої бемети, які підлягають копіюванню, складає їх руть участь і члени інших груп. Від вправповний опис, добирає відповідні ілюстрації. ності, творчої думки, використання здобутих Інформацію, яку підготувала група істориків- знань залежить достовірність виготовлення експертів, подають на розгляд наступної гру- запланованої репліки, реалізація учнівського пи виконання творчого проекту. творчого проекту. Виготовлені репліки прохоy 2-га група. Конструктори-проектувальники. дять експертну оцінку 1-ю групою.

Учасники групи на основі здобутої історичної Увесь процес реалізації творчого проекту за інформації розробляють етапи творчого про- участю профільних груп являє собою сплановаекту кожної репліки. На уроках креслення, ний замкнутий цикл. Продуктивна робота кожспираючись на матеріали інтернету, історич- ної групи залежить від відповідального ставлення ної інформації, розробляють та виконують кожного учасника будь-якої групи.

№ 31 (347) листопад 2013 р. історія та правознавство наша Вітальня Роль учителя на всіх етапах реалізації твор- зубила. Виробництво кілець — найбільш трудочого проекту є консультативною, коригувальною. містка операція. На виготовлення репліки місюрВін виступає в ролі помічника-наставника, який ки було витрачено 84 робочих години.

спрямовує процес виконання проекту, щоб мінімізувати кількість помилок під час виконання.

проекту. Учитель допомагає, але не виконує за учнів заплановану роботу, що сприяє вихованню учнів — майстрів своєї справи. Виготовлення якісних реплік вимагає методичної співпраці вчителів історії та трудового навчання школи, яка створює умови для міжпредметної інтеграції навчальних предметів історії, трудового навчання, курсу «Харківщинознавство», образотворчого мистецтва. (Журнал «Трудове навчання в школі». — 2012. — № 20 (56). — С. 9–12.) <

–  –  –

Сідельна бойова сокирка — ріжуча зброя для ближнього бою, поширена серед козаків у XVI— першій половині XVIІ ст. Бойова сокирка — різновид сокири, призначеної для ураження живої сили.

Є багатофункціональною ударно-ріжучою зброєю.

Особливістю бойової сокирки є невелика маса леза Репліка наконечника списа (близько 0,5 кг) і довге топорище від 50 см. Бойо- ві сокирки були одноручними і дворучними, однокозацькі пістолі сторонніми і двосторонніми. Застосовували бойову сокирку як для ближнього бою, так і для метання.

Бойова сокирка була поширена в усьому світі.

–  –  –

Перший пістоль кавалерійського зразку з лівостороннім розміщенням замка запозичений запорожцями у польських драгун, за що дістав назву «драгон».

Ствол та казенна частина пістоля — це виточений на токарному верстаті єдиний моноблок із заготовки довжиною 27 см та діаметром 3 см. Всі деталі пістоля виготовлені з використанням слюсарних операцій і закріплені болтами М2, М5. Рукоятка — сосновий сучок з навершям з чашки бронзового підсвічника. Пістоль оброблений імітатором іржі.

Другий пістоль має іншу конструкцію. Його зібрано на дерев’яному ложі. Ствол — відрізок труби, спускова дуга — гнута металева пластина, Виготовлення ящика для пістоля шомпол — штир з дроту. Замок пістоля у робочому стані, з деталями та пружинами від механізму настінного годинника.

Пістолі цього зразка були на озброєнні польської та швейцарської піхоти, російської помісної кінноти. Надійний та невибагливий пістоль був поширений серед українських козаків.

фотоматеріали виготовлення пістоля

–  –  –

нарахував вісімнадцять типів козацьких гармат, поділяючи їх за масою та величиною заряду. Для моделювання обрано два типи гармат —«Тюфяк»

та «Фальконет» завдяки їхнім невеликим розмірам і простоті геометричних форм. Конструктивно гладкоствольна гармата XVI–XVII ст. складалася зі ствола, вертлюжної частини, казенної частини та затильника — вінгарда.

«Фальконет» як артилерійська система — це малокаліберна зброя, яка стріляла дробовим зарядом. Фактично це була сигнальна гармата, яку Частина репліки гармати встановлювали переважно на вежах-маяках.

Репліка «Фальконета» була виконана за технологією «піраміда». Основою гармати служить металева труба довжиною 67 см та внутрішнім діаметром 3,5 см. На трубу почергово надягають металеві жерстяні банки з-під кави різного діаметра і конфігурації.

фото матеріали виготовлення гармати

–  –  –

ської загальноосвітньої школи № 6, дозволяє наШайбу дульного зрізу виточують на дерево- очно уявити собі, якою зброєю користувались на обробному верстаті та надівають на трубку. Шви Січі уXVI–XVII ст.

між банками обробляють холодним зварюванням. У свою чергу, участь учнів у проекті сприяє З боків гармати встановлюють цапфи — відрізки розвиткові й закріпленню набутих умінь і навитрубок з алюмінію. чок, набутих ними на уроках трудового навчання, У верхній частині казеника холодним зварю- сприяє поглибленню знання історії.

ванням імітують запальний отвір —«вікно». Тіло

–  –  – 
Похожие работы:

«Теофіль Мелень – громадсько-політичний діяч, публіцист, борець за політичну самостійність України. (1879 – 1915 рр.) Маловідомі імена На матеріалах фонду відділу Україніки “. Природний хист, широка очитаність, критичний ум, гладкість слова, реторична зручність, переконуюче аргументованє висунули відразу його на одно з перших місць серед нашої молодїжи.” Володимир Темницький Теофіль Мелень закінчив Академічну гімназію, вивчав філософію у Львівському університеті, потім вчився у Відні. Йому...»

«Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії Відділ української етнології Фігурний Ю. С. Роман Шухевич – становлення національного героя Київ 201 УДК 908 (478) ББК 63,5 (4 УКР) Ф Схвалено до друку на засіданні Вченої ради ННДІУВІ Рецензенти: Баран В.Д. – член-кореспондент НАН України, професор, доктор історичних наук. Залізняк Л.Л. – професор, доктор історичних наук. Ятченко В.Ф. – професор, доктор філософських наук. Ф 65 Фігурний Ю. С. Роман Шухевич –...»

«Серія: ІСТОРІЯ... ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО НАУКОВІ ЗАПИСКИ СЕРІЯ: ІСТОРІЯ ВИПУСК ХХI ВІННИЦЯ Наукові записки... УДК 9 ББК 63.3(0) Н-34 Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 21. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2013. – 304 с. Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 19 – 35 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 19 – 35 УДК 099:271.4-247:75.056:027.54(438-25) МІНІАТЮРИ ЄВАНГЕЛІЯ 1556 РОКУ З ЦЕРКВИ СВЯТОГО МИКОЛИ В ПОЛЯНІ З ДАВНЬОЇ ЗБІРКИ ПЕРЕМИШЛЬСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ КАПІТУЛИ Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна, тел....»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 268–273 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 268–273 УДК 655.42(477.54–25)“18” СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА XIX ст. Катерина ЛИСКОВА Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, тел. (057) 707-54-20 Стаття присвячена розвитку книготоргівлі в...»

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ШЕВЧЕНКО-ХУДОЖНИК БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (1839 – 2012) До 200-ліття Тараса Шевченка Київ УДК 016:75(477)ШевченкоТ. ББК 91.9:85.143(4Укр)1Шевченко+85.143(4Укр)1Шевченко.я1 Ш37 Рекомендовано до друку Вченою радою Українського інституту національної пам’яті (протокол № 3 від 19 березня 2013 р.) та науково-методичною радою Національного музею Тараса Шевченка (протокол № 1 від 14 березня 2013 р.) Упорядники: Н. І. Орлова,...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 29-43. УДК 1(091)37.013.73(477)”18/19” ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: КАПІТАЛ МЕРТВИЙ ЧИ ЖИВИЙ? Кузьміна С. Л. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна E-mail: haraxida@gmail.com Стаття містить характеристику внеску київських академічних філософів ХІХ –...»

«УДК 82.091 ПІДОПРИГОРА С. В. ІРОНІЧНИЙ ДИСКУРС В ПОВІСТІ «ДЕПЕШ МОД» С.ЖАДАНА У статті розглядається специфіка іронічного дискурсу в повісті «Депеш мод» Сергія Жадана. З’ясовано, що іронія у творі набуває різних відтінків – гротескового, бурлескного, пародійного, карнавального, ліричного, часом справді нагадує «чорний гумор» абсурдистів, переростає в пастиш. Вона сполучає в собі трагічність та комічність, створюючи трагікомічний ефект. За допомогою іронії автор звільняється від тягаря минулої...»

«Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ Сповіді. Думки. Судження. БІЛЬ Видавничий відділ «Артос» Фундація «Андрей» Львів 2008 ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження. Біль ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження. Біль ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ! У ваших руках – незвичайна книжка, це не просто збірка оповідань маленьких авторів. Перед вами – твори, поштовхом для яких стали реальні життєві історії. Їх написали...»

«Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської КАЛЕНДАР знаменних і пам'ятних дат Донецької області 2010 РІК Донецьк 2009 ББК 92.5 К 17 Календар знаменних і пам'ятних дат Донецької області. рік [Текст] / Донец. обл. універс. наук. б-ка ім. Н. К. Крупської; уклад. І. В. Гайдишева; ред. О. В. Рязанцева, Т. С. Литвин; наук. ред. О. В. Башун, канд. пед. наук, Н. П. Авдєєнко; відп. за вип. Л. О. Новакова, засл. працівник культури України. – Донецьк: Сх. вид. дім, 2009. – 98 с....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»