WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПІДГАЙНА Тетяна Миколаївна, аспірантка Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (м. Київ) ІСТОРІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНОЇ СЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 001.89:061.12:63(477):929«1919/1924»

ПІДГАЙНА

Тетяна Миколаївна,

аспірантка

Національної наукової

сільськогосподарської бібліотеки

НААН

(м. Київ)

ІСТОРІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ

ПОПУЛЯРИЗАЦІЙНОЇ СЕКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

НАУКОВОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ В 1919–1924 рр.

ТА ВНЕСОК К.І. ОСЬМАКА В РОЗГОРТАННЯ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розкрито науково-організаційну діяльність Популяризаційної секції

Сільськогосподарського наукового комітету України в 1919–1924 рр. та показано внесок у цей процес К.І. Осьмака. Розглядається питання розповсюдження серед населення популярної сільськогосподарської літератури того часу, заохочення людей до сільськогосподарської діяльності, враховуючи набутий досвід. А також показано, що при Популяризаційній секції існувала Комісія, яка займалась рецензуванням сільськогосподарських публікацій.

РаскрываетсянаучноорганизационнаядеятельностьПопуляризационнойсекцииСельскохозяйственног онаучногокомитетаУкраины в 1919–1924 гг. и показано вклад в этот процес К.И. Осьмака.

Рассматриваетсявопросраспространениясрединаселенияпопулярнойсельскохоз яйственнойлитературы того времени, поощрение людей к сельскохозяйственнойдеятельности, учитываяимеющийсяопыт. А также показано, что при ПопуляризационнойсекциисуществовалаКомиссия, котораязанималасьрецензированиемсельскохозяйственныхпубликаций.

Scientifically-organizational activitybyPopuljarizatsionnojofsectionofAgriculturalscientificcommitteeofUkrainein 1919-1924 revealsandisshownthecontributiontoK.I.Osmaka'sthisprocess.

Thequestionofdiffusionamongthepopulationofthepopularagriculturalliteratureofthatti me, encouragementofpeopletoagriculturalactivityisconsidered, consideringavailableexperience.

AndalsoitisshownthatatPopuljarizatsionnojofsectiontherewas a Commissionwhichwasengagedinreviewingofagriculturalpublications.

Одним із дієвих чинників максимально швидкого запровадження новітніх галузевих здобутків вітчизняних вчених кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття була публікація власних результатів на сторінках науково-популярних видань.

Тому рівню їх наповнення завжди приділялася значна увага з боку різних організацій та товариств, які вживали заходи, щоб застерегти діячів агрономії і тим паче товаровиробників сільськогосподарської продукції від неякісної спеціальної галузевої літератури.

Метою статті є висвітлення науково-організаційної діяльності Популяризаційноїсекції Сільськогосподарського наукового комітету України по поширенню новітніх галузевих дослідницьких здобутків та показати внесок у цей процес її завідувача К.І. Осьмака.

Дана тематика має ряд історіографічних праць, проте продовжує залишатися актуальною і донині, оскільки ті дослідження, які уже здійснені, переважно стосуються діяльності СГНКУ в загальному або окремих його секцій. В той же час висвітленням діяльності Популяризаційної секції комплексно майже ніхто не займався. Серед сучасних наукових досліджень слід виділити збірник за редакцією член-кореспондента НААН В.А. Вергунова, в якому, на основі архівних матеріалів, відображається загальна діяльність комітету [1]. Г.М. Красніцька у своїй кандидатській дисертації характеризує виключно процес становлення та функціонування його Ботанічної секції [2].

С.Д. Коваленко у публікації, на основі архівних джерел, показує внесок К.І. Осьмака в розвиток діяльності цієї секції та зазначає, що метою її було розповсюдження серед народних мас популярної сільськогосподарської літератури наукового характеру, а також впровадження певних заходів заохочування людей до ведення сільського господарства на науковій основі, враховуючи вже існуючий досвід [3].

В.А. Вергунов робить узагальнення про те, що науково-освітня та популяризаційна діяльність Київського агрономічного товариства багато в чому здійснювалась через постійно діючі Комісії. До яких належала також Комісія з перегляду популярної сільськогосподарської літератури (з 1910 р.), яка кваліфіковано виконувала свої завдання, але проіснувала недовго [4, с. 198].

Після Першої світової та громадянської війн, зважаючи на скрутне економічне становище країни, Сільськогосподарський науковий комітет України не пройшов повз цієї важливої проблеми, а також напрацювань своїх попередників з Київського агрономічного товариства та утворив Рецензійну комісію при своїй Популяризаційній секції. Очолити її доручили професору В.М. Чехівському, заступником був професор І.В. Щоголів, секретарем – Л.П. Рубінгер, члени – професор С.Ф. Веселовський, професор О.А. Яната, професор М.К. Малюшицький, С.М. Московичов, професор Є.В. Опоків, доцент О.П. Чорний, О.К. Филиповський [5, с. 128].

Головною метою в діяльності даної Комісії стало написання рецензій, в першу чергу, на вітчизняні сільськогосподарські наукові праці. Хоча нерідко для цих цілей рецензувались також іноземні видання. З виходом у світ головного друкованого органу Комітету – «Вісника сільськогосподарської науки» (1921 р.), Комісія друкувала свої висновки та рецензії на популярну та маловживану літературу на сторінках саме цього періодичного видання в рубриці «Реферати та рецензії». Причому, в журналі вони друкувалися по галузях: рільництво, бур’яни, шкідники і хвороби рослин, ґрунтознавство, метеорологія, біологія тощо, а в дужках зазначалися індекси каталогу Центральної сільськогосподарської бібліотеки СГНКУ, під кожною рецензією зазначалося прізвище професора, який її написав [5].

Таким чином, ініціатори створення Рецензійної комісії, серед яких слід відмітити і К.І. Осьмака та вище згаданий рецензійний орган намагалися допомогти читачам та різним установам сільськогосподарського спрямування орієнтуватися в досить численній та різноманітній літературі того часу.

Слід віддати належне у пропагандистській роботі не лише рецензійній комісії, але й самій Популяризаційній секції СГНКУ, при якій дана Комісія була створена. Адже вона мала більш розширену діяльність, займалася переважно розповсюдженням вітчизняної сільськогосподарської літератури, а також здійснювала власне видавництво. Популяризаційна Секція утворилася в серпні 1919 року на чолі з завідуючим К.Осьмаком i розпочала свою діяльність у трьох напрямах: «1) вивчення питань шкільної та позашкільної популяризації с.-г. дисципліни і пов’язаних з ним наук з максимальним пристосуванням їх до умов України; 2) систематичне видання відповідної шкільної і популярної літератури; 3) организоване виготовлення шкільного та позашкільного наочного приладдя» [6, с. 15].

Дана секція розповсюджувала сільськогосподарські знання, базуючись на перевіреному наукою досвіді, шляхом широкого забезпечення населення відповідною популярною літературою наукового та науково-практичного характеру, а також розробляла й втілювала в життя певні заходи заохочування загалу до ведення сільського господарства, наочно демонструючи різницю врожаю й прибутків первісного господарства та господарства, яке будувалось і проводилось за вказівками та досвідом науки [7, с. 11].

Популяризаційна секція Сільськогосподарського наукового комітету України виконувала важливі завдання по позашкільній популяризації сільськогосподарського знання, а також координувала роботу по існуючих профільних школах в Україні. Спеціалісти ставили завдання галузевим навчальним закладам активно зайнятися науковою працею з розвитку сільськогосподарської дослідної справи. На початковому етапі видавнича робота секції реалізувалася тільки в підготовці до видання низки популярних брошур, у тому числі: С. Франкфурт «Цукрові буряки», О. Кривуша — «Годування свиней», Ф. Зайко-Заікін «Про ґрунти» [6, с. 15].

Таким чином, прийнявши таку програму діяльності, секція мала для її здійснення двох відповідальних спеціалістів, – одного для праці в сфері позашкільної сільськогосподарської освіти, а другий відповідав за питання, пов’язані з шкільною сільськогосподарською освітою [8, с. 82].

Встановлено, що К.І. Осьмак, очоливши Популяризаційну секцію, брав безпосередню участь у розповсюдженні сільськогосподарської літератури та займався перекладами науково-популярних видань. Так, наприклад, у 1919 році, на прохання завідувача секцією Охорони природи М.В. Шарлемана, він переклав рукопис «Охорона природи» з російської на українську мову [9, с. 31].

В першому півріччі 1920 року, за керівництвом Кирила Івановича, продовжувалася робота по виписуванню на картки матеріалів до сільськогосподарської бібліографії України та створення бібліографічного покажчика сільськогосподарської літератури. Для цього секція змушена була купувати різні довідкові видання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Не менш важливою була підготовча праця по організації майстерень для виготовлення наочного приладдя (плакати, моделі тощо) для навчання, щоб забезпечити відповідні сільськогосподарські установи. Виготовлення зразків якого здійснювалося не лише у Києві, але й інших містах України. Крім Центральної майстерні Сільськогосподарського наукового комітету України працювала майстерня Бюро наочного приладдя Всеукраїнської Академії Наук (при ньому був навіть Музей наочного приладдя, утворений у 1921 році, завдяки Синиченку В.). Крім того працювали завод точних приладів «Фізикохімік» Губраднаргоспу та майстерня точного виробу «Укрмету» – Метероологічної секції Сільськогосподарського наукового комітету України. У Харкові існували майстерня колишній майстерні товариства «Союз», сільськогосподарський музей», діапозитивна майстерня «Шкільний О. Любицького, що була також пов’язана угодою з Сільськогосподарським науковим комітетом України. Також відділ Центральної майстерні Сільськогосподарського наукового комітету України знаходився у Смілі на чолі з Г. Неводовським. У Кременчуці – майстерня союзу споживчих товариств, яка випускала різноманітні таблиці до технологій, опікувався член Сільськогосподарського Наукового Комітету України З. Голов’янко. В Одесі існувала майстерня при Губземвідділі, яка виготовляла сільськогосподарські плакати та таблиці, в Житомирі – майстерня філії Сільськогосподарського наукового комітету України та Волинського музею, у Катеринославі – майстерня при Губнаросвіті [10, с. 128].

Діяльність секції значно розширилася та пожвавішала після першої Всеукраїнської конференції у справі сільськогосподарської освіти 29-31 серпня 1923 року, на якій виступив з доповіддю представник СГНКУ проф. О. Яната.

На цій конференції було підписано угоду між Укрголовпросвітою та СГНКУ про те, що останній зобов’язується надсилати всім навчальним закладам (профшколам, технікумам та інститутам) всі свої періодичні та неперіодичні видання. В свою чергу, школи зі свого складу виділяють по два співробітникикореспонденти, які виконують завдання комітету [1, с. 233].

Не менш важливою подією в діяльності Популяризаційної секції було те, що за допомогою її сприяння у 1924 році почав видаватись журнал «Молодий дослідник», в якому мала відбиватися самостійна наукова праця і думка молодого покоління с.-г. наукових робітників, що закінчують вищі с.-г. школи, різні спеціальні курси тощо [1, с. 233].

Після переведення секції до Харкова (березень, 1924 р.), вона формально поділилася на три підсекції: шкільної сільськогосподарської освіти на яку покладалась розробка раціональних методів сільськогосподарської освіти;

позашкільної сільськогосподарської освіти – контролювання роботи щодо позашкільної сільськогосподарської освіти; преси та видавництва – регулювання та планування видавництва сільськогосподарської літератури, рецензування виданих книжок та рукописів. Також секція ознайомлювалася з діяльністю інших установ, що мали відношення до сільськогосподарської наукової чи освітньої діяльності: Науково-Технічна секція Всеробітземлісу, дослідні станції, агрономічні організації, різні видавництва популярної сільськогосподарської літератури видавництво України, (Державне «Книгоспілка» тощо).

Для популяризації сільськогосподарського знання необхідні численні кадри добре підготовлених лекторів, і хоча на той час агрономічних кадрів було не так уже й мало, але нестача досвідчених викладачів з сільського господарства все ж таки відчувалася. Отже, для підготовки таких викладачів, які б ознайомилися з методами і програмами популяризації сільськогосподарського знання, необхідно було влаштувати відповідні курси [8, с. 82].

Ще один досить важливий напрям діяльності, яким займалася вище згадана секція СГНКУ – допомога науковим установам. Зокрема, Агрономічній секції Українського Наукового Товариства в Києві. При згаданій секції працювала Комісія по складанню «Енциклопедії українського сільського господарства». Оскільки, праця Агрономічної секції була подібною до Секції освіти та популяризації, то остання вирішила для прискорення справи допомогти коштами та виплатити такі видатки: платню комісії по розробці програм і плану видання «Енциклопедії українського сільського господарства».

А також співробітники СГНКУ шукали різний матеріал, систематизували статистичні відомості, перекладали з енциклопедій, надрукованих різними мовами тощо [8, с. 82–83].

Таким чином, Секція освіти та популяризації Сільськогосподарського наукового комітету України на початковому етапі cтворення в своїй науковоорганізаційній та популяризаційній діяльності була спрямована у трьох напрямах: популяризація різних галузей сільськогосподарської науки; видання відповідної літератури та виготовлення наочного приладдя. А після прийняття рішення про залучення сільськогосподарських шкіл до організації загальнодержавної сільськогосподарської наукової праці, діяльність секції значно розширилась, що сприяло поширенню агрономічних знань серед населення. Тісно співпрацюючи з різними освітніми установами, організаціями та видавництвами, секція мала широкий державно-громадський характер та дбала про підготовку кваліфікованих наукових кадрів.

Список використаної літератури

Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927 рр.) :

1.

зб. док. і матеріалів / УААН, ДНСГБ ; уклад. : В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Б. К. Супіханов, С. Д. Коваленко ; під заг. ред.

М. В. Зубця, Ю. Ф. Мельника ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2006. – 518 с.;

порт., фото – (Іст.-бібліогр. сер. «Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії» ; кн. 14).

Красніцька Г. М. Роль Ботанічної секції Сільськогосподарського 2.

наукового комітету України в розгортанні галузевих досліджень (1918– 1927 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.07 «Історія науки і техніки» / Г. М. Красніцька. – К., 2010. – 249 c.

Коваленко С. Д. Внесок К. І. Осьмака в становлення та розгортання 3.

діяльності Популяризаційної секції Сільськогоcподарського наукового комітету України (1919–1923) / С. Д. Коваленко // Актуальні питання історії науки і техніки :матеріали 10-ої Всеукр. наук.конф., м. Київ, 6 -8 жовт. 2011 р. – К., 2011. – С. 282–284.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Збірник наукових праць 293 ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДК 94 (4) Інна Кватира ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 РР.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД У статті дається аналіз стану розробки питань соціальноекономічного розвитку Польщі у міжвоєнні роки (1919–1939 рр.) в українській та зарубіжній історіографії. Ключові слова: Польща, національне відродження, соціальноекономічний розвиток, міжвоєнний період, історіографія. У продовж тривалого періоду в світовій...»

«Лариса ЛЕВЧЕНКО АРХІВИ І АРХІВНА СПРАВА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ: історія та організація Монографія Миколаїв «Іліон» УДК 94(73)1528/2013:930. ББК 79.33(7США)я9 Л НАУКОВИЙ РЕДАКТОР: М А Т Я Ш І. Б. – доктор історичних наук, професор РЕЦЕНЗЕНТИ: Б О Р Я К Г. В. – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України; Д У Б Р О В І Н А Л. А. – доктор історичних наук, професор, членкореспондент НАН України; П И Р І Г Р. Я. – доктор історичних наук, професор; П Р О Н Ь С. В. –...»

«Національний науково-дослідний інститут українознавства Фундатор сучасного українознавства Збірник матеріалів і наукових праць На пошану 80-річчя Петра Кононенка Київ 201 УДК 908 (478) ББК 63,5 (4 УКР) Ф 80 Автор-упорядник, відповідальний редактор – кандидат історичних наук Фігурний Ю.С.Рецензенти: Баран В.Д. – член-кореспондент НАН України, професор, доктор історичних наук. Калакура Я.С. – професор, доктор історичних наук. Крисаченко В.С. – професор, доктор філософських наук. Ятченко В.Ф. –...»

«УДК [37+7] 477 СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Сідлецька Т. І. E-mail: sidletskaya-79@rambler.ru ]Вінницький національний технічний університет (м. Вінниця) Важлива роль у сучасних державотворчих процесах належить мистецькій освіті як специфічній освітній галузі. Саме через неї реалізуються актуальні завдання збереження духовної спадщини народу, формується естетична культура особистості. Зміни, що сьогодні відбуваються у мистецькій освіті, її інтеграція у світовий культурний...»

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«ББК 74.266.3 У 7 У 74 Усі уроки до курсу «Всесвітня історія». 7 клас. / Упоряд. Н. М. Моро­ зова. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 272 с. ISBN 978­966­333­450­9. Посібник підготовлено у повній відповідності до Програми з історії для 12­річної школи. Посібник містить рекомендації щодо особливостей організації навчання та організації самоосвітньої діяльності семикласників, календарне планування курсу і систему уроків. Більшість уроків подані у двох варіантах, які відповідають сучасним вимогам...»

«Олександр Степанюк ЛЕГКА АТЛЕТИКА ТЕРНОПІЛЬЩИНИ Зимовий сезон 2014 Тернопіль 2014 ББК 75.771 Степанюк О. І. – перший віце-президент федерації легкої атлетики Тернопільської області, член президії Федерації легкої атлетики України. Степанюк О. І. С 79 Легка атлетики Тернопільщини. Зимовий сезон 2014 / О. І. Степанюк. – Тернопіль: 2014. – 47 с. В довіднику проведено аналіз виступів легкоатлетів області у національних та обласних змаганнях, узагальнено та систематизовано кращі їх результати у...»

«Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Виконавчого органу Оболонської районної у м. Києві ради (Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації) ЦБС Оболонського району м. Києва ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна Талант бурхливої пори Бібліографічний покажчик 130 Винниченка) (До 130 – річчя від дня народження В.К. Винниченка) Київ – 2010 ББК 91.9: 83.3 (Ук) 6 Т – 16 Талант бурхливої пори [Текст] : [До 130-річчя від дня народження В.К. Винниченка] : бібліографічний покажчик /...»

«УДК 331.548(100) ПИЛЬТЯЙ Оксана Миколаївна, канд. іст. наук, старш. викладач кафедри теорії і методики викладання трудового навчання та креслення ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ У статті автор розглядає історичні аспекти зародження, становлення та розвитку професійної орієнтації у світовому контексті. В статье автор рассматривает...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Т. В. Кузнєцова ПСИХОЛОГІЯ К УЛ Ь Т У Р И (психолого філософський аналіз) Курс лекцій Київ 2005 ББК 88.5я73 К89 Рецензенти: О. В. Антонюк, д р політ. наук, проф. А. М. Льовочкіна, канд. психол. наук, доц. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 8 від 28.09.04) Кузнєцова Т. В. К89 Психологія культури : (Психол. філос. аналіз): Курс лек цій. – К. : МАУП, 2005. – 152 с. : іл. – Бібліогр.: в кінці розд. ISBN 966...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»