WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«У статті аналізується проблема особливостей і етапів розвитку теорій о процесах глобалізації. Ключові слова: глобалістика, глобалізація, теорія, динаміка. В статье анализируется ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 1:001.

АЙТОВ С. Ш.

Генеза концепцій глобалізації: когнітивна динаміка

У статті аналізується проблема особливостей і етапів розвитку теорій

о процесах глобалізації.

Ключові слова: глобалістика, глобалізація, теорія, динаміка.

В статье анализируется проблема особенностей иэтапов развития

теорий о процессах глобализации.

Ключевые слова: глобалистика, глобализация, теория, динамика.

The article analyses the issue of peculiarities and stages of development of theories about globalization processes.

Keywords: global studies, globalization theory dynamics.

Процес глобалізації сучасного світу і його різні аспекти є одними з найбільш актуальних тем в науковому пізнанні кінця ХХ – початку XXI ст. Сутність глобалізації, її особливості на сучасному етапі розвитку людства, можливі сценарії, її подальша еволюція досить часто стають предметами наукового аналізу.

Серед робіт, які розкривають дані теми глибоко і всебічно, можна назвати праці українських дослідників - О. Г. Білоруса [1; с. 3], І. Лукінова [7], А. Чухно [25]; їхніх російських колег - А. І. Неклесси[11], А.

Панаріна [12], В. Коллонтая [5] та ін. Разом з тим всі ці роботи присвячені дослідженню власне глобалізаційних процесів. Аналіз еволюції вчень про глобалізацію і головно концепцій, що пояснюють закономірності розвитку економічної складова глобалізації, по суті, залишався поза увагою дослідників. У роботах М. Чешкова глобалістика визначається як цілісна система наук про глобалізацію, в яку як складової, входить блок геодісціплін [26], що включає геоекономіку і тісно пов'язану з нею економічну теорію, геополітику, глобальну історію та ін.

Об'єктом вивчення В. Коллонтая є внутрішня динаміка розвитку латиноамериканських, західноєвропейських і американських теорій глобалізації в часовому відрізку середини - кінця 1990 – початку ХХІ ст..

Особливу увагу вчений приділив аналізу внутрішніх протиріч неоліберальних концепцій в їх взаємозв'язку з економічною глобалізацією [5], її реальним ходом.

Короткий аналіз та характеристика еволюції глобалістики міститься в колективній монографії під редакцією О. Г. Білоруса та Д. Г.

Лук'яненко [3, с. 18 - 24]. Автори вказують на існування кількох наукових шкіл глобалістики. Разом з тим автори фактично лише назвали і побіжно охарактеризували напрямки досліджень глобалізації, навіть не торкнувшись проблем еволюції, етапів та особливостей розвитку глобалістики і, що головне, не відокремили в її складі головні компоненти.

Таким чином, проблема формування вчень про глобалізацію є в даний час мало дослідженою. В той же час важливість і актуальністьцієї проблеми та її вплив як на науковепізнання, так і на практичні, прикладні акції полягають в необхідності врахувати досвід, накопичений економічними та соціально політичними теоріями про глобалізацію, для побудовиїї адекватної реаліям наукової моделі і вироблення економічних і геополітичних рішень, які сприяють успішній інтеграції України в простір глобалізаційних процесів сучасності.

Виходячи зі сказаного слід зазначити, що дана робота присвячена постановці проблеми (і початкового вивчення) етапів економічних різнодисциплинарних концепцій про глобалізацію. В достатній мірі умовно (оскільки умовні всякі тимчасові рамки при періодизації інтелектуальних, наукових і соціокультурних процесів і явищ) можна відокремити три періоди формування науки глобалістики:

• 1-й період - середина 60-х - середина 70-х rr. ХХ ст.;

• 2-й період - середина 70-х - середина 90-х рр.. ХХ ст.;

• 3-й період - середина 90-х - початок ХХ1 ст.

Сутність першого періоду в цілому полягає у виникненні і становленні уявлень про загальні для всього людства глобальні проблеми продовольчу, екологічну, нестачу мінеральних ресурсів, загрози ядерного самознищення людства та ін. Глибинною причиною цих проблем була (і значною мірою залишається) відмінність темпів зростання народонаселення планети і обмеження її (кінцевих) природних ресурсів.

Важливим для цього першого етапу розвитку науки глобалістики було визначення меж економічного і демографічного розвитку, тієї тимчасової точки, за якою послідує екологічна та світогосподарська катастрофа [8]. В рамках роздумів і пошуків такого порогу, точки не повернення були побудовані кілька математичних моделей. У першій моделі Дж.

Форрестера математичними методами визначені зростання екологічної та економічної загрози, зміна і напруженість глобальних проблем [13; с. 20].

Основоположник математичного моделювання рівня глобальних загроз Дж. Форрестер вважав ознаками «напруженості в світовій системі зростаюче забруднення, зростання населення і відмінність в рівнях життя»

[13, с. 20].

Одночасно з протиріччями в системах економіка - природа, людина – природа дослідники відокремили і почали вивчення проблем, що виникають в системі світ-економіка,економіка-соціум.

Лавиноподібне збільшення кількості та якості змін у суспільному житті, викликаних колосальним післявоєнним економічним зростанням західного світу, Е. Тоффлер назвав «футурошок». Він визначив його як «стрес та дезорієнтацію, які виникають у людей, при появі занадто великій кількості змін за дуже короткий термін» [5, с. 19].

Хронологічно і змістовно сутність і динаміку еволюції глобалістики в першому етапі її розвитку визначили: діяльність А. Печчеї і створення Римського клубу (1968) - неурядової організації, яка ініціювала дослідження вчених з різних країн у галузі глобальних проблем; вихід у світ книг Е. Тоффлера «Футурошок» (1965) і Дж. Форрестера «Світова динаміка» (1971). Вони сформулювали первісну тематику глобалістики і задали головні напрямки дослідження цієї нової, тоді ще не названноі науки.

Слід зазначити, щов же в перший період глобалістика проявила себе як полідисциплінарну наукова сфера пізнання, що поєднувала в своєму познавальному інструментарії економіку та екологію, соціологію та політологію, демографію, футурологію, математику та філософію та ін.

Таким чином, в рамках першого етапу розвитку економічні концепції глобальних проблем були частиною наукового комплексу глобалістики.

Крім того, в першому періоді розвитку глобалістика була орієнтована саме на вивчення загальних (глобальних) проблем, а не на аналіз глобалізації (як процес утворення єдиного світового устрою).

Результатом першого етапу розвитку глобалістики, в тому числі економічної, і одночасно вихідною точкою другого її етапу можна вважати роботу «Перегляд міжнародного порядку» (1976), виконану під керівництвом відомого голландського економіста Я. Тінбергена, в якій колишні, які страждають надмірним схематизмом математичні підходи до вивчення глобальних проблем були замінені аналізом «закономірностей довгострокового економічного розвитку» і «структуроутворюючих факторів розвитку» [2, с. 18] людства і світової економіки. Автори дослідження провели всебічний аналіз проблем світового розвитку, вказали на глибоку взаємопов'язаність «гравців» світової економічної системи [17].

Серед пропонованих економічних змін розробники проекту запропонували, зокрема, корекцію міжнародного валютного порядку, нові підходи до перерозподілу доходів і міжнародного фінансування. Була надана пропозиція з виробництва продовольства в планетарному масштабі, запропоновано рекомендації щодо гармонізації діяльності ТНК та економічного розвитку країн третього світу.

Спільним знаменником цих та багатьох інших пропозицій Я.

Тінбергена і його групи була гуманістична теза про «виправлення»

світового економічного розвитку з метою більшої його справедливості, вирівнювання економічних умов на планеті, органічності розвитку світової економіки. Суть останнього поняття вдало висловив ще один знаний фахівець в галузі глобальної проблематики, німецький вчений Е.

Пестель. Найважливішою рисою органічногоі розвитку він назвав системність і несуперечність економічного зростання [1З].

В межах другого періоду розвитку глобалістики значну роль зіграла також робота Э. Тоффлера «Третя хвиля» (1980), яка описує перехід до цивілізації від індустріальної до постіндустріальної фази развитку.

Останню Тоффлер вважав основою для побудови нового світу [18, с. 23], у якому глобальні проблеми загублять свою гостроту. Нажаль, і він, та інші західні дослідження абсолютизували західну цивілізацію, a її траєкторію развитку, ототожніли свій світ з усім світоустроєм. Мыслячи в категоріях пріоритету техныки, вони ігнорували інші найважливіші аспекти світових проблем, зокрема экологічну[24].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Найбільше втілення орієнтації західної наукової думки на окремі елементи глобальної проблематики знайшло у збільшенні впливу неоліберальної геоекономічної теорії, яка, як думалось багатьом, може дати рецепти для вирішення всіх світових проблем. Розпад Радянського Союзу дав сильний імпульс до поширення подібних уявлень. Так, Ф.

Фукуяма вказав на безальтернативність неоліберальної економічної моделі Заходу для всього іншого світу [13, с. 21].

Другий етап розвитку економічної глобалістики, таким чином, пройшов під знаком заперечення частиною світової інтелектуальної еліти самодостатності ряду найважливіших глобальних проблем, і акцентуванні уваги на можливості за допомогою одного рецепта - неолібералізму вилікувати світ від всіх його соціальних хвороб.

Усвідомлення новизни і безпрецедентності процесів економічної глобалізації прийшли до вчених і мислителів лише в третьому етапі розвитку глобалістики. Характерно, що впливова антиглобалістська організація «АТТАК» була створена саме в середині 90-х рр., як реакція на нові процеси в сфері світової економіки, процеси економічної глобалізації [9]. На цьому етапі також почався системний аналіз складної динаміки геополітичних відносин локальних цивілізацій світу [22], [23].

Слід відзначити, що саме в рамках третього етапу дослідники визначили глобалістику як науку про закономірності глобалізації, а не як одне лише вивчення загальних знань, і свій інструментарій для розуміння глобальних процесів.

Так, економічна глобалістика орієнтована на дослідження світогосподарських процесів, що ведуть до створення цілісної всесвітньої економічної системи. Серед тем, які розробляються в рамках економічної глобалістики, зокрема, можна відзначити: розвиток сучасних технологій і глобалізація [6]; локальні цивілізації і глобальний світ [9, с. 22]; стосунки країн Сходу і Заходу в глобальних процесах [12], вплив глобалізації на розвиток тіньового сектора світової економіки [4]; вплив культурних символів і тенденцій на розвиток глобальних процесів [15] та ін.

Значну роль відіграє також критика неоліберальної моделі глобалізації, проблеми якої визнає навіть Д. Сорос [16]. Слід зазначити досить значну наукову активність українських дослідників у пізнанні економічної глобалістики, зокрема вже згадувані роботи О. Г. Білоруса, А.

Чухно, І. Лукінова та інших.

Підсумовуючи короткий аналіз розвитку різнодисциплинарних концепцій про глобалізацію, слід відзначити їх поступальний характер від спільного існування в блоці дисциплін про глобальні проблеми - через надмірну концентраці на неоліберальній і постіндустріальній теоріях – до утворення самостійної галузі пізнання, приступила до вивчення спектра проблем сучасного етапу глобалізації.

Мала дослідженість розвитку економічних концепцій про глобалізацію і можливість застосування результатів дослідження в реальних світогосподарських процесах (зокрема досвідустворення проекту Я. Тінбергена) робить об'єктивно перспективним аналіз проблем глобалістики.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Білорус, О. Імперативи стратегії розвитку України в умовах глобалізації [Текст] / О. Білорус // Економіка України. – 2001. - №11.

2. Гвишиани, Д. Н. Предисловие к русскомуизданию[Текст] / Д. Н.

Гвишиани // Тинберген Я. Пересмотрмеждународногопорядка. – М.:

Прогресс, 1980.

3. Глоболізація і безпека розвитку наук [Текст] / ПідкерівництвомО. Г.

Білоруса, Д. Г. Лук’яненка та ін. – К.: КНГУ, 2001.

4. Ерасов, Б. С. Криминал как продукт крушения цивилизационного устроения [Текст] / Б. С. Ерасов // Восток. – 2000. - №3.

5. Коллонтай, В. Эволюция западныхконцепцийглобализации [Текст] / В. Коллонтай // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №1.

6. Косолапов, Н. Глобализация: сущность и международнополитические аспекты [Текст]/ Н. Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. - №3.

7. Лукунов, І. Криза нашого часу: Питирим Сорокіні сучасність [Текст] / І. Лукунов / Економіка України. – 2000. - №8.

8. Моисеев, Н. Н. Мировая экономика Форрестера и актуальные вопросы экономической эволюции [Текст]/ Н. Н. Моисеев / Форрестер Дж. Мировая динамика. – М.,1978.

9. Моисеев, Н. Н. Современный антропогез и цивилизационные разломы [Текст] / Н. Н. Моисеев / Вопросы философии. – 1995. Мысляева, И. Н. Глоболизация и антиглобализм[Текст] / И. Н.

Мысляева / ЭКО. – 2002. - №12.

11.Неклесса, А. Н. Постсовременный мир в системе координат [Текст] / А. Н. Неклесса / Восток. – 1997. - №2.

12.Панарин, А. Двухполушарная структура мира: переосмысление дихотомии «Восток - Запад»[Текст] / А. Панарин / Восток. – 1998. Пестель, Э. За пределами роста. [Текст] /Э. Пестель / М.: Прогресс, 1988.

14.Печчеи, А. Человеческие качества. [Текст] / А. Печчеи / М., 1980.

15.Саломон, К. Культурная экспансия и экономическая глоболизация / К. Саломон / Мировая экономика и международные отношения. – 2000. - №1.

16.Сорос, Д. Кризис мирового капитализма. [Текст] /Д. Сорос / М.:

Инфра-М, 1999.

17.Тинберген, Я. Пересмотр международного порядка. [Текст] / Я.

Тинберген / М.: Прогресс, 1980.

18.Тоффлер, Э. Третья волна. [Текст] / Э. Тоффлер / М.: АСТ, 1999.

19.Тоффлер, Э Футурошок. [Текст] / Э. Тоффлер / Спб.: Лань, 1997.

20.Форрестер Дж. Мировая динамика. [Текст] / Дж. Форрестер / М., 1978.

21.Фукуяма, Ф. Конец истории? [Текст] /Ф. Фукуяма / Вопросы философии. – 1990. - №1,2.

22.Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С Хантингтон / Филосовская и социологическая мисль. – 1996. - №1,2.

23.Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций [Текст] / С Хантингтон.М.: АСТ, 2005. – 504с.

24.Шахназаров, Г. Интернационализация и перспективы мира. [Текст] / Г. Шахназаров / Будущее в настоящем. Настоящее в будущем. – М., 1984.

25.Чухно, А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та значення для України [Текст] /А. Чухно / Економіка України. – 2001.

- №11,12.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національний заповідник «Софія Київська»СОФІЯ КИЇВСЬКА: Візантія. Русь. Україна Збірка статей На пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко Київ — 2011 УДК 930.85:902+246+930.1(246.1+281.96) Затверджено до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (протокол № 4 від 21.06.2011 р.). Редакційна...»

«ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ Голодний мор 1932-1933 років на Кіровоградщині Мовою архівних документів Збірник документів і матеріалів КІРОВОГРАД Людина, котра не знає свого минулого, ніколи повно не усвідомить сучасності й не загляне зірко в майбутнє. Людина без минулого – безбатченко. Ю.Смолич ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933 років ББК 63.3 (4Укр-4Кір)622,013 УДК 94(477.4) Г 61 Документи та матеріали Державного архіву Кіровоградської області, а також спогади очевидців Голодомору...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, доцентом кафедри політології Т.М.Ляшенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 8 від 24.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Ляшенко Т.В. Методичні рекомендації щодо забезпечення...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXV УДК 94(477.7) О. В. Черемісін ФІНАНСИ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ1 У статті аналізується фінансове становище південноукраїнських міст в кінці XVIII – початку XX століть. Характеризуються принципи формування бюджетів, їх використання, пропорційність прибуткової та витратної частин. Досліджується бюджетна політика міського самоврядування. Ключові слова:...»

«Цей документ скачаний з сайту: Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ” http://ipt.nmu.org.ua/ua/ Ви можете переглянути або скачати інші файли у розділі: Студентам Бібліотека Методичні матеріали Підручники та навчальні посібники Навчальні плани, питання, теми © Кафедра історії та політичної теорії ДВНЗ „НГУ”, 2013 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ» (28-29 листопада 2014 року) Вінниця УДК 330.3(063) ББК 65.011я43 Р 64 Розвиток економічної системи в умовах глобалізації. Матеріали Р 64 міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 28-29 листопада 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 168 с. ISBN 978-617-7041-80-7 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Філософія • Політологія • Історія Випуск 9 Київ 2007 Випуск 9 Збірник засновано 2004 року Ґілея* (науковий вісник): Збірник наукових праць/ Гол.ред. В.М. Вашкевич. — Вип. 9.— К., 2007. — 340 с. Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10,...»

«Короткий посібник Методика Роршаха Бурлачук Л. Ф. Методика Роршаха. Короткий посібник. – Київ: О.С. Україна, 2008. – с.9 В даній книзі розглянуті питання теорії та практики застосування найбільш відомої в світі проективної методики Роршаха, призначеної для діагностики особистості. У посібнику представлені дані щодо передісторії методики Роршаха, описанi правила роботи з нею та інтерпретації отриманих даних. Окремо обговорюється проблема валідності та надійності методики. Посібник рекомендується...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Видання філософського факультету Серія: методичні матеріали ПРОГРАМА з курсу «ЛОГІКА» для студентів філософського факультету денної форми навчання (відділення філософії) Львів ЛНУ 2007 Рекомендовано до друку кафедрою історії філософії Протокол № 23 від 29.11.06 Уклали: доц. Неллі Василівна Карамишева, ас. Світлана Володимирівна Бовтач Відповідальний за випуск Андрій Іванович Пашук Редактор Тетяна...»

«МАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР АПРОБАЦІЯ ПІДРУЧНИКА науково-дослідницька робота МАКІЇВСЬКА МІСЬКА РАДА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР МАКІЇВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №49 «НАДІЯ» АПРОБАЦІЯ ПІДРУЧНИКА Ф.Г. Турченко. Історія України. Профільний рівень. Підручник для 10 класу, Київ, «Генеза», 2010 рік науково-дослідницька робота Цапіна Л.П. Апробація підручника....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»