WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Стаття розкриває особливості дотримання принципу науковості змісту і методів навчання при використанні електронних ресурсів. Ключові слова: електронні ресурси, принцип науковості, зміст ...»

SWorld – 1-12 October 2014

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014

SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014

Доклад / Менеджмент и маркетинг – Управление персоналом

УДК 027.54 (477) : 027. 081 : 004

Пунько О.І., Рудик Я.М.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ

НАУКОВОСТІ ЗМІСТУ І МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, Героїв Оборони 15, 03041 Punko O.I., Rudyk Y.M.

ELECTRONIC RESOURCES AS A MEANS OF COMPLIANCE PRINCIPLE

OF SCIENCE CONTENT AND TEACHING METHODS

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyiv, Heroyiv Oborony 15, 03041 Стаття розкриває особливості дотримання принципу науковості змісту і методів навчання при використанні електронних ресурсів.

Ключові слова: електронні ресурси, принцип науковості, зміст навчання, методи навчання.

The article reveals the features of the principle of scientific content and teaching methods using electronic resources.

Keywords: electronic resources, principles of scholarship, teaching content, teaching methods.

Актуальність проблеми. Принцип науковості вимагає зв'язку між наукою і навчальною дисципліною, щоб студети засвоювали лише глибоко обґрунтовані наукою знання, забезпечувалася єдність діяльності і свідомості.

Науковість забезпечують програми і підручники, вона залежить від соціального і науково-технічного прогресу, від реалізації змісту навчання вчителем, від того, наскільки набуті знання підкріплюються практикою.

Його сутність – всі факти, знання, положення і закони, що вивчається, повинні бути науково правильні. Реалізація цього принципу передбачає вивчення системи важливих наукових положень і використання у навчанні методів, близьких до тих, якими послуговується певна наука. Він вимагає:

розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів, подій, демонстрації могутності досягнень людських знань і науки та ознайомлення з методами науки, пізнання.

Виклад основного матеріалу. Цей принцип передбачає розкриття причинно-наслідкових зв'язків явищ, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. Він реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в навчальних програмах і підручниках.

Із принципу науковості випливають такі вимоги:

– ознайомлювати з історією винаходів;

– об'єктивно висвітлювати наукові факти, поняття, теорії;

– ознайомлювати з новими досягненнями;

– показувати перспективи розвитку науки;

– озброювати студентів методами наукових досліджень;

– коригувати знання, здобуті самостійно за допомогою засобів масової інформації;

– пояснювати значення теорії для практики;

– розкривати внутрішні зв'язки і відношення, причинно-наслідкові зв'язки в процесах і явищах.

Нова електронна форма збереження інформації та всесвітня мережа Інтернет відкрили нові можливості для передачі інформації, що відбилося на роботі бібліотечних установ. При цьому використання найновіших комп'ютерних технологій і засобів телекомунікаційного зв'язку стає найважливішим стратегічним ресурсом для більш ефективного залучення бібліотечно-інформаційного потенціалу до наукового, суспільного і культурного обігу. В нових умовах бібліотеки зберегли свої традиційні форми роботи з читачами з використанням паперових карткових каталогів і картотек, з видачею літератури в друкованому вигляді. Але разом з картковими з'явились електронні каталоги і картотеки, а разом з книгосховищами друкованої продукції в бібліотеках активно створюються електронні бази даних, які містять статті, дисертації, книги, тематичні колекції. Використання електронних носіїв інформації відбивається на всіх процесах бібліотечної роботи, змінилися процеси введення інформації для її збереження, зчитування та здійснення пошуку в інформаційних масивах, упорядкування,сортування і каталогізації.

Сучасні інформаційні технології відкривають більше можливостей для інформаційної підтримки наукових досліджень. В якісному інформаційному обслуговуванні зацікавлені всі, хто займається науковою і освітньою діяльністю: педагогічні працівники Березоворудського технікуму, студентська молодь. Процес використання електронних носіїв бібліотеками розвивається та поглиблюється. В епоху Інтернету процеси наукової комунікації зазнали радикальних змін, з'явилась можливість отримувати інформацію в режимі онлайн. У технікумі працює два комп’ютерні класи.

Електронний ресурс, який використовується викладачами, дуже неоднорідний, частково він збирається та впорядковується бібліотеками, частково формується в мережі Інтернет. Електронний ресурс, який упорядковують бібліотеки, можна умовно розділити на кілька блоків:

електронні каталоги; літературу в електронному вигляді, яка, власне, є частиною бібліотечного фонду (оцифровані книги, статті, рукописи); підписний електронний ресурс міжнародних джерел, доступ до якого забезпечує бібліотека; вітчизняна наукова періодика тощо. Науковий електронний ресурс в інтернет-середовищі, що формується поза бібліотечною мережею, передусім поданий на сайтах наукових установ та організацій, загальних та вузькоспеціалізованих сайтах наукового спрямування, представлений електронними бібліотеками таких великих інтернет-компаній як Google, Yahoo, Microsoft тощо. Більше ніж півтора десятиріччя формує свій електронний ресурс Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Одним з ключових завдань Березоворудського технікуму ПДАА є формування власної електронної бібліотеки, а також депозитарію електронних видань та електронних версій друкованих видань, координація робіт з переведення бібліотечних фондів на паперових носіях в електронну форму. На сьогодні бібліотекою здійснено надзвичайно велику роботу зі створення електронного пошукового апарату. Так, електронні каталоги та картотеки містять до 50 тис. бібліографічних записів, зокрема, функціонує електронний каталог бібліотеки; чотири спеціалізованих каталогів і картотек, розпочато сканування алфавітного генерального каталогу. Створено електронну базу для самостійної роботи студентів з вільним доступом.

Традиційно термін "відкритий доступ" у бібліотечній справі означає можливість читачів вільно брати книги з фонду, але тут йтиметься про безкоштовний доступ до наукової інформації в електронному онлайновому середовищі.

Відкритий доступ (Open Access; ВД) – це "вільний оперативний і стабільний доступ до повного тексту наукових матеріалів через Інтернет".

Відмінністю цієї форми розповсюдження матеріалів є також відсутність обмежень щодо використання інформації за національною, географічною та відомчою ознакою. ВД здійснюється в різних формах, серед яких - видання безкоштовних електронних журналів, безкоштовний доступ до публікацій у комерційних базах даних, створення відкритих архівів, за умови, що науковець особисто розміщує інформацію в мережі [8].

На сьогодні у світових відкритих архівах зберігається понад 20 млн.

одиниць інформації, де, крім друкованих статей та монографій, архівуються також статті ще ненадруковані, бакалаврські, магістерські, докторські дисертації, навчальні матеріали, архівні та музейні об'єкти тощо. Ці наукові цифрові колекції дають змогу оперативно працювати з документами. Серед лідерів у створенні репозитаріїв – США, Великобританія, Німеччина. Понад контенту репозитаріїв представлено англійською мовою, яка є 80% домінуючою для наукової комунікації. Українській мові належить до 1% в загальному масиві документів ВД [12]. Слід відзначити, що електронна форма збереження інформації може не тільки надати додаткові зручності і наблизити інформацію до користувача-науковця, але й стати серйозною перешкодою та бар'єром для отримання інформації. І тут варто зауважити, що дуже актуальним залишається питання не тільки підвищення кваліфікаційної підготовки бібліотечних працівників, але й приділення достатньої уваги в опануванні комп'ютерної техніки і набуття навичок роботи з електронним ресурсом науковцями.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Згідно з даними соціологічного дослідження 2007 р., проведеного серед українських наукових працівників, існує чітка залежність активності використання комп'ютера від віку респондента: чим старші науковці, тим менше серед них тих, хто користується електронними джерелами, у наймолодшій групі науковців (до 30 р.) комп'ютером користуються усі респонденти. За віковими категоріями ця статистика є такою: 31-40 років – 93%, 41-50 років – 86 %, 51-60 років – 81%, старші 60 років – 55%. Звертає на себе увагу більш низький рівень використання комп'ютерів у секції суспільних наук, у групі докторів наук. Молоді науковці частіше за інших використовують комп'ютер для роботи в мережі Інтернет (у групі співробітників до 30 років – 74%, а після 60 років – 57%). Найчастіше Інтернет використовують для пошуку наукової інформації і для електронної пошти, найменше – для розміщення власної наукової інформації (7% завідуючих відділами і 8% наукових співробітників). Це свідчить про недостатній рівень використання українськими науковцями нових комунікаційних засобів для друку результатів своєї наукової діяльності.

Можна лише сподіватися, що за кілька років, що минули після проведення цього соціологічного опитування, ситуація дещо змінилася на краще. Серед причин вищевикладеного: фінансово-технічні (відсутність сайту наукової установи або особистого сайту науковця та брак коштів для забезпечення технічних умов); професійні (відсутність наукових результатів, які можна було б представити науковій спільноті насамперед зарубіжній); мовні (у науковому середовищі дуже повільно поширюється практика перекладу звітів або статей на англійську мову); психологічні (частина науковців з обережністю розміщує результати своєї наукової діяльності в мережі Інтернет через неурегульованість питань авторського права) [13].

Висновки. Отже, електронний ресурс в інформаційному забезпеченні навчання студентів, а точніше інформаційне забезпечення в сучасних умовах змінюється та набуває нових форм, а інформаційний ресурс урізноманітнюється. За нових умов бібліотеки докладають зусиль не тільки для того, щоб зберегти, систематизувати та зорієнтувати читача у величезних масивах друкованої продукції, але й активно працюють в електронному середовищі, використовуючи можливості внутрішньо-бібліотечної електронної мережі та світової мережі Інтернет. У нових умовах бібліотека займає активну позицію, допомагаючи студентському співтовариству в упорядкуванні електронних масивів, про що свідчить досвід створення відкритих архівів та видання некомерційних електронних журналів, що трансформує уявлення про розвиток наукової комунікації в цілому.

Література:

Статистика портала НБУВ (Інформаційні ресурси портала) 1.

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/library/webstat. html, вільний. Заголовок з екрана.

2. Кулаковська Т. Роль Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у становленні і розвитку бібліотечно-інформаційної системи НАН України:

історія, сучасний стан, перспективи [Текст] / Т. Кулаковська // Наук. пр. Нац. бки України ім. В. І. Вернадського. - К., 2006. - Вип. 15. - С. 22-48.

3. Линден И., Линден Ф. Открытый доступ и открытые архивы информации [Электронный ресурс] / И. Линден, Ф. Линден. - Режим доступа:

http://ellib. gpntb. ru/subscribe/index. php? journal=ntb&year=2009&num=7&art=5, свободный. Заглавие с экрана.

4. Московкин, В. М. Механизмы и инструменты открытого доступа к научному знанию: опыт для постсоветских стран [Электронный ресурс] / В. М.

Московкин. Режим доступа: http://www.dspace. bsu. edu. ru/bitstream/123456789/129/1/presentation. ppt#256,1, свободный. Заглавие с экрана. 
Похожие работы:

«Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю.СОЦІАЛЬНІ ЦИКЛИ: історико-соціологічний підхід ТД «Золота миля» Харків УДК 316.244 Серія «Відкрита дослідницька ББК 60.5 концепція», Випуск А Рецензенти: Сохань Л. В., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України. Пірен М. І., доктор соціологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки. Віднянський С. В., доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України....»

«Закон України ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ БОРЖНИКА АБО ВИЗНАННЯ ЙОГО БАНКРУТОМ Діє з 19.01.2013 м. Дніпропетровськ 2013 р. УДК 347.736(477)(094.5) ББК 67.9(4Укр)404-3 З-19 «Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 193 стор. укр. мова, формат А5. Цифровий друк. Упорядник Городецький В.А. м. Дніпропетровськ. 2013 р. Редакція від 18.01.2013, Цей Закон набирає чинності з 19.01.2013. Публікації документа Голос України від 18.01.2012 — / № 8-9 /...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково–методичний збірник ( Випуск ХLI ) Слов’янськ, ISBN 5–7763–4577– УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально–виховного процесу: Збірник наукових праць.– Вип. ХLI /За заг.ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2008. – 307 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І. (відповідальний редактор). – доктор педагогічних наук, доцент...»

«Відділ освіти Ізяславської районної державної адміністрації Хмельницької області Районний методичний кабінет Наметовий табір – альтернатива пришкільному оздоровчому табору (Методичні рекомендації) м. Ізяслав Вітрук Т.М., Гаврилюк Н.В. Наметовий табір – альтернатива пришкільному оздоровчому табору. 2010, 68 с. Методичні рекомендації віддзеркалюють новий підхід до організації альтернативних форм літнього оздоровлення та відпочинку школярів та допоможуть організаторам у його здійсненні....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» УКРАЇНСЬКІ БІБЛІОГРАФИ Біографічні відомості Професійна діяльність Бібліографія Вип. 1 Київ 2008 Біобібліографічний довідник знайомить з творчими біографіями українських бібліографів – теоретиків і практиків. Значне місце займають відомості про бібліографознавців, розробників теорії, історії, методики бібліографії та дослідників проблем організації бібліографічної справи, викладачів...»

«Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Р. Ю. Гайволя– аспірант Волинського національного УДК 37.016:796 університету імені Лесі Українки Педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної культури Роботу виконано на кафедрі фізичної реабілітації ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку на...»

«відстежують події цього року. Усі інші – названо узагальнено – з літ минулих. Точність викладу історичного матеріалу вбачається вже на початку твору, адже події мають чітко визначене місце – Галичина і конкретну дату – 1187 р., рік смерті Ярослава Осьмомисла. Автор також повертається на декілька десятиріч назад, у юнацькі часи галицького князя. Така конкретизація локалізує історичний час, допомагає сфокусувати увагу, служить фраґментарності зображення. Широта охоплення історизму, рельєфне й...»

«УДК 94:355/359(477)“2004/2010” КУЗЬМУК О.І. * ВОЄННА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ У СВІТЛІ ПОГЛЯДІВ НА СЕКТОР БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ (2004–2010 рр.) Проведено історіографічний аналіз трансформації поглядів на Воєнну організацію України у контексті формування сектора безпеки і оборони держави (2004–2010 рр.). Ключові слова: військове формування, правоохоронні органи, Воєнна організація, сектор безпеки, демократичний цивільний контроль. Постановка проблеми та її актуальність. Стаття є продовженням...»

«ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП’ЯКЕВИЧА НАН УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ФРАНКА Леонтій Войтович КНЯЖА ДОБА: ПОРТРЕТИ ЕЛІТИ Біла Церква Видавець Олександр Пшонківський ББК 63.3 (2)41 В65 Рецензенти: Я. Д. Ісаєвич, академік НАН України, доктор історичних наук, професор (Львів, Україна). О. В. Майоров, доктор історичних наук, професор (Санкт-Петербург, Російська Федерація). Д. Домбровський, доктор історії (Торунь, Польща). У монографії досліджується правляча еліта...»

«Бібліотечний вернісаж Цілі: ознайомити учнів з бібліотечно-бібліографічною класифікацією; розширити знання про фонд шкільної бібліотеки; розкрити значення книги як найважливішого засобу людського пізнання, впливу, її роль у людському житті; популяризувати книгу як носія інформації; виховувати бережне ставлення до книги, формувати інтерес до читання; розвивати творчу самореалізацію, пізнавальні та творчі здібності, активність. Обладнання: подіум для модного показу,музична апаратура, фонограми,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»