WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |

«ЗВІТ про діяльність Спілки економістів України за 2012 рік Київ – 2013 ЗВІТУЮТЬ ЕКОНОМІСТИ УКРАЇНИ Коротка історико-біографічна довідка про Спілку економістів України 14 листопада 1990 ...»

-- [ Страница 1 ] --

СПІЛКА ЕКОНОМІСТІВ УКРАЇНИ

ЗВІТ

про діяльність Спілки економістів України

за 2012 рік

Київ – 2013

ЗВІТУЮТЬ ЕКОНОМІСТИ УКРАЇНИ

Коротка історико-біографічна

довідка про Спілку економістів

України

14 листопада 1990 року на Всеукраїнській Установчій конференції економістів, у зв’язку з прийняттям Декларації про державний суверенітет України та Закону Украни «Про економічну самостійність України», Республіканське

правління Всесоюзного економічного товариства реорганізовано в громадську організацію «Спілка економістів України», яка стала його правонаступницею в незалежній Україні.

Спілка економістів України – це неурядова і неполітична добровільна міжгалузева громадська організація вченихекономістів, наукових та інженерно-технічних працівників різних галузей господарства, працівників НДІ, міністерств і відомств, фінансових і банківських установ, викладачів, аспірантів і студентів ВУЗів та інших учбових закладів економічного профілю, колективних членів тощо.

Вперше економісти нашої країни організаційно об’єдналися в липні 1982 року. За ініціативою Держплану УРСР, Мінфіну УРСР, Держкомітету УРСР по праці, Мінвузу УРСР, Держпостачу УРСР, Республіканської ради науковотехнічних товариств та ряду інших організацій в липні 1982 р.

на І Установчій конференції було створено Науково-економічне товариство (НЕТ) та обрано Республіканське правління і ревізійну комісію цього товариства. Головою республіканського правління було обрано заступника Голови Держплану УРСР Дзіся Г.В. В травні 1987 року на ІІ звітно-виборчій конференції НЕТ було реорганізовано в Республіканське правління Всесоюзного економічного товариства.

Головною метою діяльності організації за Статутом є сприяння консолідації науково-технічного потенціалу економічної та науково-технічної громадськості України, що націлена на вирішення завдань з розвитку економіки і прискорення науково-технічного прогресу, які є основою для підвищення ефективності господарювання в умовах ринкових відносин, зростання матеріального добробуту населення, а також задоволення та захист соціальних, наукових, економічних та інших спільних інтересів членів цього об’єднання.

Основні напрями діяльності Спілки економістів України:

широке залучення вчених-економістів та інших спеціалістів, діяльність яких спрямована на розвиток економічної науки та практики, до процесу впровадження ринкових відносин у народне господарство України з метою підвищення добробуту населення країни;

постійна та цілеспрямована пропаганда та популяризація цивілізованих методів роботи на ринку серед населення та суб’єктів підприємницької діяльності України;

надання членам Спілки методологічної та організаційної допомоги у вирішенні питань, що пов’язані з їхньою професійною діяльністю;

сприяння розвитку економічної науки, участь у впровадженні в практику господарювання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в бізнесі, маркетингу, плануванні, обліку, контролі, економічному аналізі із застосуванням автоматизованих інформаційних систем, економікоматематичних та інших прогресивних методів.

Для виконання статутних завдань Спілка, у встановленому законодавством порядку, здійснює наступну діяльність:

участь у громадській діяльності, проведення наукових конференцій, зборів, лекцій, виставок, зустрічей, семінарів, диспутів тощо;

сприяння проведенню наукових досліджень та відбору найбільш перспективних і актуальних пропозицій щодо проблем економічної діяльності;

розробка та внесення у встановленому порядку до органів законодавчої і виконавчої влади пропозицій і рекомендацій з питань соціально-економічного розвитку України та її регіонів;

участь в експертизі нормативних актів щодо планування, обліку, контролю, фінансів, статистики тощо;

представлення кандидатур активних членів Спілки до обрання дійсними членами Академії економічних наук Украни та присвоєння звань «Заслужений економіст України», «Заслужений діяч науки і техніки України» або інших заохочень згідно діючого законодавства тощо.

Членство у СЕУ може бути як індивідуальним, так і колективним.

Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, які визнають статутні вимоги Спілки та діють за економічними напрямами згідно статуту Спілки, а також колективи підприємств, НДІ, установ, ВНЗ, громадських організацій, діяльність яких відповідає меті та завданням Спілки. Колективні члени реалізують свої права через своїх представників.

Вищим органом СЕУ є Всеукраїнський з’їзд економістів, що приймає Статут Спілки, обирає Правління і Ревізійну комісію, Президента і віце-президентів. Між з’їздами керівництво діяльністю СЕУ здійснює Правління, що збирається на свої засідання (Пленуми) за потребою, але не рідше одного разу на рік. Правління для керівництва роботою Спілки між пленумами обирає Президію.

Понад двадцятирічний термін діяльності Спілки економістів України – це період творчої роботи центрального Правління, Президії, наукових секцій, обласних правлінь і їх підрозділів, колективних та індивідуальних членів СЕУ.

Відповідно до затвердженого з’їздом Спілки і зареєстрованого Мінюстом України Статуту громадської організації «Спілка економістів України», в усіх областях та у містах Києві і Севастополі створені і діють регіональні об’єднання економістів, що налічують нині майже 36 тисяч членів.

За період діяльності Спілки проведено 4 з’їзди, 22 пленуми, тисячі наукових конференцій, економічних форумів, круглих столів та лекцій. Узагальнені пропозиції за підсумками роботи та щорічні звіти про діяльність Спілки направлялися Президенту України, Верховній Раді України, міністерствам і відомствам, а також керівним органам місцевого самоврядування для розгляду і можливої їх реалізації.

Спілка економістів України з перших кроків своєї діяльності виступила засновником економічної газети «Діло», Української фондової біржі та Української універсальної товарної біржі, Українського союзу промисловців і підприємців, Асоціації бухгалтерів і аудиторів України, Акціонерного товариства «ЕКОП», «Української фінансової групи», Асоціації Товарної Нумерації «ЄАН-Україна».

Виконуючи свої уставні завдання та рішення з’їздів і пленумів, Правління, Президія Спілки, регіональні та первинні організації, наукові секції зосередили свою діяльність на розробці наукових концепцій, прогнозів і рекомендацій з питань соціально-економічного розвитку, наданні практичної допомоги органам виконавчої влади всіх рівнів у здійсненні заходів по ринковому реформуванню національної економіки, створенні для цього необхідної законодавчої та правової бази, забезпеченні системної роботи по реалізації структурних пріоритетів економічного зростання, побудові постіндустріальної, інвестиційно-інноваційної економіки, підвищенні національної конкурентоспроможності шляхом реалізації Доктрини економіки знань.

Члени Спілки, зокрема, брали безпосередню участь у підготовці Концепції переходу країни до ринкових відносин, розробці загальнодержавних програм структурної перебудови економіки, переведення її на міжнародну систему обліку і статистики, реформування системи оплати праці, пропозицій для Уряду щодо ролі малого і середнього бізнесу у відродженні національної економіки, Концепції створення і розвитку Єдиної системи фондової торгівлі в Україні, проведенні наукових досліджень та складанню галузевих програм розвитку, підготовці «Стратегії сталого розвитку та структурнонноваційної перебудови української економіки на період до 2015 року», проекту Державної програми забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в процесі європейської інтеграції та після вступу до СОТ, підготовці пропозицій для Уряду щодо невідкладного прийняття і реалізації Доктрини економіки знань з побудовою своєї національної інноваційної системи, пропозицій щодо розробки і затвердження Національної програми кластеризації економіки України на період до 2020 р., розвитку агропромислового комплексу та відродження українського села, Стратегії економічної політики в Україні та її регіонах по виходу з кризи та переходу країни на шлях сталого розвитку. Спілка економістів України і Херсонське обласне відділення (Труш В.Є.) безпосередньо брали участь у розробці Стратегії економічного і соціального розвитку Херсонської області до 2015 року.

Вся ця робота стала помітним вкладом вітчизняних економістів у розвиток економіки держави і підвищення добробуту її населення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Своєю діяльністю Спілка економістів України, наукові секції та її регіональні осередки сприяють здійсненню прогресивних економічних перетворень на Україні, надають практичну допомогу підприємствам і організаціям в освоєнні сучасних форм і методів господарювання, спрямовують зусилля науковців і спеціалістів на розвиток економічної науки і практики, підготовку кадрів, впровадження ринкових відносин в народне господарство.

Одночасно, серед широких кіл економістів, господарників і бізнесменів, активом Спілки проводяться економічні форуми і конференції, семінари і дискусії, «круглі столи», дні спеціалістів та інше по різних напрямах економічної теорії і практики, що сприяє підвищенню рівня економічних знань в трудових колективах.

Найбільш вагомий вклад у діяльність Спілки вносять такі відомі, і не лише в Україні, вчені-економісти, як-то: Віцепрезидент НАН України, Віце-президент СЕУ, академік НАНУ Геєць В.М., науковий керівник Секції, член Президії СЕУ, академік НАНУ Пахомов Ю.М., науковий керівник Секції, член Правління СЕУ, д.е.н., Герой України, проф. Саблук П.Т., віце-президент СЕУ, д.е.н., проф. Павлов В.І., науковий керівник Секції, член Правління СЕУ Соколенко С.І., член Правління СЕУ, член-кореспондент НАНУ, Герой Украни, Симоненко В.К., науковий керівник Секції, член Правління СЕУ, академік УААН, проф. Хвесик М.А., науковий керівник Секції, член правління СЕУ, академік АЕН України, проф. Воротіна Л.І., науковий керівник Секції, академік АЕН України Кравців В.С., Перший віце-президент СЕУ, академік АЕН України М.Ф. Ярош, вчений секретар СЕУ, к.е.н. Гуменюк В.В. та багато інших.

Спілка економістів України є активним членом Міжнародної Спілки економістів, а також одним із засновників Спілки громадських об’єднань «Международная Академия менеджмента».

Нині Спілку економістів України очолює академік АЕН України, Заслужений економіст України, професор Оскольський Валентин Володимирович, якого на IV з’їзді СЕУ у вересні 2009 року вдруге обрано Президентом Спілки економістів України. В.В. Оскольський – відомий вчений і громадський діяч – є автором більше 100 наукових праць, в тому числі монографій та навчальних посібників, який з часу створення (1991 р.) очолює першу Українську фондову біржу, а також є Президентом Асоціації Товарної Нумерації «ДжіЕс Україна». В січні 2011 р. на ХХ ювілейних зборах МСЕ Оскольського В.В. обрано членом Координаційної ради Міжнародної Спілки економістів.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У 2012 РОЦІ

Минулий, 2012 р., був для України періодом спроб налагодити діяльність інститутів влади в напрямі стимулювання ділової активності, забезпечення виходу з кризи та запланованих темпів зростання економіки, запровадження ряду інвестиційних проектів з метою залучення інвестицій, здійснення реальних кроків в напрямі завершення намічених реформ та вдосконалення системи соціальних стандартів і допомоги малозабезпеченим верствам населення, подолання негативної практики корупції та монополізму, поліпшення стану соціальної підтримки з боку держави численної спільноти громадян, що живуть за межею бідності.

Реальний стан справ підтверджує подальше сповзання країни в рецесію, поглиблення відтворювальних диспропорцій в економіці, погіршення стану державних фінансів та зростання корупційної і рейдерської активності в усіх сферах господарювання і суспільного життя. Однак, вважаємо, що потрібно негайно припинити штучну ескалацію негативних настроїв, що стримують розвиток як держави, так і особистості.

На жаль, економічна криза в світі ще не подолана.

Основні результати соціально-економічного розвитку та роботи галузей національного господарства країни у 2012 р.

можна охарактеризувати наступним коротким статистичним оглядом1.

1 Огляд підготовлений на основі офіційних статистичних даних, оприлюднених Держстатом України, іншими центральними органами виконавчої влади у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сайтах, а також за даними електронних інформаційних ресурсів, розміщених в мережі інтернет вітчизняними і зарубіжними організаціями. Огляд має виключно інформаційний характер, викладені в ньому Реальний валовий внутрішній продукт за 2012 р. збільшився порівняно з 2011 р. на 0,2%. За оперативними даними Держстату України номінальний ВВП становив за 2012 р.

1408,9 млрд. гривень.

Промисловість. В цілому по промисловості річний обсяг продукції зменшився у 2012 р. на 1,8% порівняно з попереднім роком. Зростання має місце у добувних галузях (на 1,9%), у виробництві та розподіленні електроенергії (на 3,0%).

Протягом 2012 р. в Україні зростали виробництво харчових продуктів та обсяги їх реалізації. Індекс промислової продукції у сфері виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склав 101,5% порівняно з 2011 роком.

Сільське господарство. За підсумками 2012 р. у сільському господарстві за попередніми даними обсяг продукції в усіх категоріях господарств у фактичних цінах, за розрахунками, склав 258,3 млрд. грн. і скоротився, порівняно з попереднім роком, як у сільськогосподарських підприємствах (на 6,5%), так і господарствах населення (на 2,4%), що в цілому призвело до скорочення виробництва на селі на 4,5%.

Інвестиції та будівництво. За 2012 р. в Україні освоєно капітальних інвестицій на 263,7 млрд. грн., що складає 108,3% до обсягу 2011 р. (за 2011 р., порівняно з 2010 р., зростання становило 118,9%), з них на капітальний ремонт – 17,9 млрд.

грн. або 6,8%. В загальному обсязі капітальних інвестицій найбільша частка припадає на місто Київ (24,5%) та Донецьку область (11,4%).

Обсяг виконаних будівельних робіт у 2012 р. склав 62,3 млрд. грн., що в порівняльних цінах становить лише 86,2% відповідного показника 2011 року. Протягом року введено в експлуатацію рекордний з 1994 р. обсяг загальної площі житла – 10750,0 тис. кв. метрів.

аналітичні висновки і оцінки вчених та експертів можуть не поділятися Спілкою економістів України.

Транспорт. За 2012 р. підприємствами транспорту перевезено 772,8 млн. т вантажів, що склало 95,1% від обсягу аналогічних перевезень у попередньому році, а вантажооборот становив 394,6 млрд. ткм., або 92,4% від обсягу 2011 року.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |
 
Похожие работы:

«I. К. Рибалка ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Частина І ИВід шіШбнішж іасів до кінця ХШ1 століття Затверджено Міністерством освіти України як підручник для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів Харків «Основа» Б Б К 63.3 (4УКР) Р93 Р е ц е н з е н т и : д-р іст. наук, проф. Р. Д. Лях і канд. кт. наук доц. В. О. Шрко (кафедра історії України та кафедра історіографії, дже­ релознавства і методики викладання історії Донецького університету); д-р юрид. наук, проф., акад. Академії правових наук...»

«Обласний фінал конкурсу «Дитячі історії про найголовніше» (приурочений до Дня Святого Миколая) Пролог Книжка: Прийшла, нарешті, довгождана мить: Герої казки нас усіх вітають. І знову пісня радісно дзвенить, І казка з книжки оживає. В країну казки підем я і ти, У казці всім цікаво побувати. Там вірних друзів можемо знайти І пісню з ними гарну заспівати. Вокальний номер – пісня про казку, про Святого Миколая Відео на екрані. Під час відео Книжка починає казку. Книжка: (голос за кадром) У домі...»

«Тест: C:\MyTestX_2\Tests\История\ИстУкр_07кл_Март_В10_2.mtf МЯО, Історія України-7, Березень Автор: СШЛНІТ Описание: Історія України, 7 клас. Моніторинг якості освіти, проміжний етап (березень) Задание #1 Вопрос: Визначте, в якому році відбулось урочисте відкриття Десятинної церкви: Выберите один из 5 вариантов ответа: 1) 980 р. 2) 986 р. 3) 989 р. 4) 990 р. 5) 996 р. Задание #2 Вопрос: Оберіть назву міста, де Кожум'яка, за літописом, перейняв славу: Выберите один из 5 вариантов ответа: 1)...»

«Департамент культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації Харківська обласна універсальна наукова бібліотека КРАЄЗНАВЧА КНИГА ХАРКІВЩИНИ Анотований каталог видань Харків ХОУНБ 2013 ББК 91.11 (4 Укр – 4 Хар) К 7 Краєзнавча книга Харківщини 2012 [Текст] : анотований каталог видань / Департамент культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка ; уклад.: Н.І.Грайворонська, Л.М.Конопля. – Х. : ХОУНБ, 2013. – 51 с. : іл. Анотований каталог інформує читачів про...»

«Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 45, 2013 УДК [37.013.74(477)(437)](092) Костянтин Мазур ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО ТА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО Великі педагоги Ян Амос Коменський та Василь Сухомлинський жили і працювали в різні історичні епохи (Коменський – в період переходу від Середньовіччя до Нового часу, Сухомлинський – в радянський комуністичний час), проте їхні педагогічні ідеї залишилися майже незмінними, так як обоє мріяли про школу...»

«УДК 101.1(09):378.4(477-25)УКМА Микола Симчич, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У РАДЯНСЬКИЙ ЧАС1 Вважається, що одним з найбільших досягнень радянської історико-філософської україністики є дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії (КМА). Починаючи з кінця 60-х років, ця сфера інтенсивно розвивалася в межах...»

«Бібліотека Університету «Україна»: вчора, сьогодні, завтра. «.І в епіцентрі логіки і стресу, Де все змішалось – рідне і чуже, Цінує розум вигуки прогресу, Душа скарби прадавні стереже». Ліна Костенко Історія бібліотеки – це одна зі сторінок відродження нашої альма-матер, її досягнень і звершень. Книгозбірня розвивалась разом із Університетом «Україна». Які б сторінки історії не доводилося переживати університету в період його становлення, бібліотека завжди була його творчою ланкою. Історія...»

«УДК 8142(075.8) ББК 81я73 К75 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г1353 від 11 червня 2008р.) Р ец ен зен ти : А. П. Загнітко — доктор філологічних наук, професор, завіду­ вач кафедри української мови Донецького національного універ­ ситету; Т. А. Космеда — доктор філологічних наук, професор Львівського державного університету внутрішніх справ; Л. В. Струганецъ — доктор філологічних наук, професор, заві­ дувач кафедри методики викладання української мови та культу­...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА СТОЯН Тетяна Андріївна УДК 94(477):351.751.51920/1930 ПОЛІТИЧНА ЦЕНЗУРА В УРСР У 20-30-ті рр. ХХ ст. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії та філософії історії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Кривоніс Світлана Василівна УДК 37.034 (477). МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У СІЛЬСЬКИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ (80-90-ті РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти, Асоціація навчальних закладів України недержавної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»