WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Передмова Книга присвячена історичному минулому Трахтемирова та літописного Заруба Вона Трахтемирівська земля справедливо належить до національної скарбниці істо­ охоплює часи від ...»

Петрашенко В.О., Максимов Є.В. Трахтемирів. Подорож у давнину. - К., 2000. - 102 с. - 84 іл.

Передмова

Книга присвячена історичному минулому Трахтемирова та літописного Заруба Вона

Трахтемирівська земля справедливо належить до національної скарбниці істо­

охоплює часи від трипільської культури до середньовіччя. На багатому археологічному

матеріалі реконструйовано загальний вигляд городищ, поселень та окремих об'єктів ричної пам'яті українського народу, де вимріяна козаками воля і прагнення бути Трахтемирівського заповідника господарями своєї землі була реалізована у X V I ст., коли Трахтемирів з монастирем та навколишніми землями стає власністю козаків. Археологічне дослідждення цієї Для істориків, археологів, музейних працівників, краєзнавців та широкої громадськості.

славної доби ще попереду, адже залишки середньовічного міста досі чекають від­ криття та вивчення. Проте не лише козацькою славою знамениті Трахтемирівські гори, ще з доісторичних часів канівські кручі та зручні надзаплавні тераси ставали місцем проживання давньої людини.

Археологам добре відомі стоянки прадавніх землеробів, які першими освоювали ці землі. Вони належали племенам трипільської культури, яких змінило населення Науково-популярне видання доби бронзи. У VI ст. до н. е. тут виникає Велике Трахтемирівське городище, площею більше 500 га, потужні вали якого досі нагадують про велич і силу скіф­ ських племен Подніпров'я.

Книга видана за сприяння та фінансової підтримки Напередодні становлення слов'янського етносу на Трахтемирівській землі роз­ ЗАТ «Аграрно-екологічне товариство «Трахтемирів»

–  –  –

городищі Монастирьок і висловився на користь продовження пошуків на Батуровій горі, хоча тут і досі не виявлено давньо­ руських знахідок.

Таємницю вдалось розгадати Є. В. Максимову, який у 1959-1960 роках, заклавши траншею у центрі городища Мо­ настирьок, виявив чотири житла VIII—X ст. і висловив припу­ щення про зв'язок саме цього городища із Зарубом. Остаточне вирішення цієї проблеми припадає на 1974 рік, коли в процесі широкомасштабних розкопок було виявлено житла XII—XIII ст. За сім польових сезонів було майже повністю досліджено східне городище, значні роботи проведено на за­ хідному городищі та селищі. В результаті цих робіт вдалось з'ясувати не лише забудову давньоруської фортеці, дослідити її укріплення, а й простежити історію заселення цієї видатної пам'ятки в усі попередні епохи. На східному городищі по­ слідовно існували укріплені поселення зарубинецької культу­ ри, поселення VIII—X ст. та XII—XIII ст. Більш ранні історич­ ні періоди представлені поодинокими знахідками трипільської культури, доби бронзи і ранньоскіфського часу.

Від зарубинецького часу (III ст. до н. е.— II ст. н. е.) збе­ реглися сліди укріплень у вигляді ровів та валів, ескарпів, залишки п'яти жител-напівземлянок з відкритими вогнищами.

Найбільша кількість знахідок з культурного шару належить саме зарубинецькій культурі: численні уламки чорнолощеної і кухонної кераміки, фрагменти античних амфор, бронзові фібули, браслети, залізні серпи, ножі, рибальські гачки та інші речі. Ось чому М. К. Каргер, при шурфуванні східного городища, натрапивши саме на цей матеріал, відмовився від думки про існування тут давньоруської фортеці. Натомість матеріали слов'янського періоду та давньоруські знаходились виключно в об'єктах цього часу.

Слов'янські матеріали східного городища представлені за­ лишками 23 жител-напівземлянок з печами-кам'янками, різно­ Свинцева гирка X I I ст. із манітними предметами побуту, знаряддями праці, місцевими й знаками Рюриковичів.

Фрески, ручка а м ф о р и, плитка з підлоги Ур. Чернече.

храму, фрагмент шиферного саркофага.

привізними бронзовими прикрасами, арабськими дирхемами VIII—IX ст. На західному городищі досліджено 1,5 тис. м і 2

–  –  –



 
Похожие работы:

«Р оз к ла д б ог ос л у ж і н ь н а мі с я ц ь л ип ен ь 2 0 1 4 р. Неділя, 6го 4та після П’ятидесятниці. Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові Год. 10:00 р. Свята Літургія. Неділя, 13го 5та після П’ятидесятниці. Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові Год. 10:00 р. Свята Літургія. Неділя, 20го 6та після П’ятидесятниці. Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові. Год. 10:00 р. Свята Літургія Неділя, 27го 7ма після П’ятидесятниці. Год. 8:45 р. Обідниця в англійській мові. Год. 10:00 р. Свята...»

«Анотовані бібліографічні списки документів історичної тематики та суміжних дисциплін Випуск 11 – 2014 р. Джерелознавство історії України 1. Богдашина Е. Н. Источниковедение истории Украины : вопросы теории, методики, истории : учеб.-метод. пособие / Елена Николаевна Богдашина. – Х. : «Изд-во Сага», 2012. – 230 с. – Библиогр. : с. 198-211. Учебно-методическое пособие посвящено главным проблемам теории и методики источниковедения истории Украины. Приведн также обзор развития научных знаний об...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Геологічний факультет Кафедра загальної та історичної геології Укладач: доц. Мєнасова А.Ш. НАВЧАЛЬНА ГЕОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТОПОГРАФІЧНИХ МЕТОДІВ РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів І курсу напряму Геологія – 6.040103 Затверджено на засіданні кафедри Протокол № 1 від „30”серпня 2012р. Зав. кафедри Іванік О.М. В.о. декану геологічного факультету Кравченко Д.В. КИЇВ – 2012 Робоча навчальна програма з навчальної...»

«Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАЦІОНАЛЬНІ ВАРІАНТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ Київ Видавничий дім «Стилос» ББК 83.3 Н 35 Національні варіанти літературної компаративісти ки / Національна академія наук України; Ін т літератури Н 35 ім. Т.Г. Шевченка; Д.С. Наливайко, Т.Н. Денисова, О.В. Дубініна та ін. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2009. – 750 с. ISBN 978 966 193 033 У колективній монографії розглядається виникнення й роз виток порівняльного...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»