WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020301 – «Філософія» Луцьк – 20 УДК 159.9:2(073) ББК 88.49р30 Рекомендовано до друку ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра загальної та соціальної психології

ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

РОБОЧА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавра

напряму 6.020301 – «Філософія»

Луцьк – 20

УДК 159.9:2(073)

ББК 88.49р30

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського

національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня)

Рецензенти:

Іванашко О. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

Мітлош А.В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Мудрик А. Б.

Психологія релігії : робоча програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020301 – «Філософія». / Алла Богданівна Мудрик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 24 с.

П 86 Навчально-методичні матеріали побудовані з урахуванням того, що значна частина матеріалу з курсу вивчається студентами самостійно. За умов, що на лекції відведена незначна кількість годин, то цей вид навчальної діяльності передбачає ознайомлення студентів лише із основними категоріями і поняттями, методами та психологічними теоріями предмета.

Виходячи з цього, в навчально-методичному виданні пропонується виклад тем курсу, завдання для самостійної роботи студентів. Завдання сформульовані таким чином, щоб можна було засвоїти основні категорії психології релігії, історичні передумови і перспективи розвитку психології релігії, її напрями та галузі, структуру, задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими науками. Значна кількість матеріалу присвячена таким ключовим темам як: релігійна свідомість, зовнішні і внутрішні фактори формування релігійної свідомості, причини виникнення релігійної свідомості, основні характеристики релігійної свідомості, феномен релігійності, етапи та чинники формування релігійності, індивідуально-типологічні характеристики релігійної особистості, психологія релігійної віри, психологічні особливості релігійного культу, психологічні особливості релігійної кризи та шляхи її подолання.

Для цілісного уявлення про навчальний курс у навчально-методичному виданні представлені опис курсу, його структура, тематичні огляди лекційного курсу, питання для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи, критерії оцінювання знань та перелік літературних джерел, рекомендованих для опрацювання.

Рекомендовано студентам напряму підготовки 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020301 – «Філософія».

УДК 15

–  –  –

ЗМІСТ Вступ

Опис навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

Теми практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальні завдання

Методи навчання

Методи та засоби діагностики успішності навчання

Розподіл балів, які отримують студенти

Методичне забезпечення

Список джерел

Вступ

Програма навчальної дисципліни «Психологія релігії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «бакалавр»

за напрямом підготовки – 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020301 – «Філософія».

Курс «Психологія релігії» вивчається на основі оволодіння основами соціальної психології та має міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами: психологія», психологія», «Соціальна «Загальна «Релігієзнавство», «Філософія», «Історія культури» та ін.

–  –  –

Метою курсу «Психологія релігії» є ознайомлення студентів із основними етапами розвитку психології релігії як самостійної дисципліни;

базовими теоретичними підходами (як вітчизняними, так і зарубіжними) психології релігії; із суттю релігійної свідомості, її структурою та особливостями; із основними етапами філо- та онтогенетичного розвитку релігійності; із психологічними особливостями релігійного життя;

релігійними кризами.

Курс «Психологія релігії» складається з 2 змістових модулів, кожен з яких поділений на окремі теми, які розкривають зміст дисципліни.

Завдання курсу:

• ознайомити студентів з теоретичною базою психології релігії як самостійної дисципліни (методи, термінологія, теоретичні підходи);

• сформувати у студентів уявлення про суть релігійного життя людини;

• навчити виявляти і розуміти особливості кризових станів в релігійності людини;

• сформувати уявлення про способи психологічної допомоги у ситуації релігійної кризи.

Вимоги до знань й умінь студентів.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

• об’єкт й предмет психології релігії як галузі психологічного знання;

• основні методи дослідження;

• зміст, структуру й особливості релігійної свідомості

• чинники формування релігійності людини

• особливості релігійності та релігійних виявів у різних вікових групах

• психологію віруючих осіб;

• психологію релігійної віри та її основні елементи;

• психологічні аспекти релігійних обрядів та їх значення у житті людини;

• психотерапевтичні властивості релігії для людини загалом.

вміти:

• орієнтуватися в базових теоретичних підходах психології релігії;

• визначати типи релігійних особистостей та виявляти критерії релігійної зрілості;

• виявляти кризові стани у релігійної особи, розкриваючи їх причини й прогнозуючи наслідки шукати адекватні способи виходу з них.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 години / кредити ECTS.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 «Психологія релігії як наука: становлення, сучасний стан»

Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки Проблематика психології релігії.

Предмет і об’єкт психології релігії.

Методи психології релігії (інтерв’ю, спостереження, експерименти).

Психологічні особливості релігійного світогляду.

Спільні та відмінні ознаки наукового, релігійного та містичного світогляду.

Тема 2. Становлення психології релігії як самостійної дисципліни Ідеї Г.

Сковороди.

Психологія релігії в Америці: В. Джеймс, С. Холл, Дж. Леуба.

Психологія релігії в Європі: В. Вундт, Д. Хутсебаут, Ж. Піаже та інші.

Тема 3. Основні теоретичні підходи у психології релігії Психоаналітичні погляди у психології релігії (З.

Фройд, К.- Г. Юнг).

Гуманістичний та екзистенціальний підходи у психології релігії (Г. Олпорт, А. Маслоу, В. Франкл, Е. Фромм).

Трансперсональний підхід у психології релігії С. Грофа.

Три площини психіки людини за П. Призером.

Особливості онтогенетичного релігійного розвитку за Г. Гжимала Мосчинською.

Змістовий модуль 2 «Психологічні особливості релігійної особи»

Тема 4. Релігійна свідомість Поняття релігійної свідомості.

Особливості релігійної свідомості.

Співвідношення понять: релігія, релігійність, релігійна свідомість, арелігійна (атеїстична) свідомість, релігійні уявлення.

Тема 5. Внутрішні та зовнішні чинники формування релігійності Етапи розвитку релігійності людини Релігійні інстинкти.

Страх як чинник релігійності.

Потреба як джерело релігійності.

Переживання власної неповноцінності як джерело релігійності.

Вплив батьків у формуванні релігійності дітей (усвідомлений, неусвідомлений).

Проекція рис батьків на уявлення про Абсолют.

Вплив суспільних груп у формуванні релігійності.

Релігійність у період раннього дитинства (до 3-х років).

Особливості релігійності дошкільнят (4-6 років).

Розвиток релігійності у дітей молодшого шкільного віку (7-12 років).

Етап автономної релігійності у юнацькому віці (16-19 років).

Характеристика релігійності у 19-29 років.

Особливості релігійності у період зрілості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Період есхатологічної релігійності.

Тема 6. Релігійна особистість Ознаки релігійної особистості.

Типи релігійних особистостей.

Зовнішня релігійність.

Внутрішня релігійність.

Релігійна особистість орієнтована на пошук.

Персональна та аперсональна релігійність у вченні Я. Яворського.

Релігійна зрілість.

Критерії релігійної зрілості.

Зв’язок релігійності та темпераменту.

Самооцінка та релігійність.

Психотерапевтична функція релігії.

Типи релігійності пов’язані із етапами особистісного розвитку за К. Дабровським.

Пояснення релігійного переживання крізь призму «теорії ролі»

(Г. Санден).

Тема 7. Психологія релігійної віри Структура релігійної віри Раціональне пізнання в структурі релігійної віри.

Емоційний елемент віри.

Вольовий компонент віри.

Типи релігійної віри.

Тема 8. Психологічні особливості релігійного культу Психологічні механізми культу: переконування, навіювання, емоційне зараження, наслідування.

Психологічне значення символіки у формуванні релігійності.

Фази розвитку емоційності в процесі богослужінь.

Сповідь як психологічний феномен.

Молитва та її типи.

Психологічне значення молитви.

Тема 9. Психологічні особливості релігійної кризи та конверсії Релігійна криза.

Ознаки релігійної кризи.

Типи релігійних криз.

Причини релігійної кризи.

Релігійна конверсія: особливості, мотиви, типи.

–  –  –

Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки

1. Проблематика психології релігії.

1

2. Предмет і об’єкт психології релігії.

3. Психологія релігії і релігійна психологія.

4. Структура психології релігії та її методи

–  –  –

Тема 3. Основні теоретичні підходи у психології релігії

1. Психоаналітичні погляди у психології релігії (З. Фройд, К.- Г. Юнг).

3

2. Гуманістичний та екзистенціальний підходи у психології релігії (Г. Олпорт, А. Маслоу, В. Франкл, Е. Фромм, Е. Еріксон).

3. Трансперсональний підхід у психології релігії

–  –  –

Тема 4. Релігійна свідомість

1. Поняття релігійної свідомості.

4

2. Особливості релігійної свідомості.

3. Структура релігійної свідомості Тема 5. Внутрішні та зовнішні чинники формування релігійності.

Етапи розвитку релігійності людини

1. Психологічний аналіз феномену релігійності.

2. Внутрішні чинники формування релігійності.

2.1 Релігійні інстинкти.

2.2. Страх як чинник релігійності.

2.3. Потреба як джерело релігійності.

2.4. Переживання власної неповноцінності як 5 джерело релігійності.

3. Зовнішні чинники формування релігійності.

3.1. Вплив батьків у формуванні релігійності дітей (усвідомлений, неусвідомлений).

3.2.Проекція рис батьків на уявлення про Абсолют.

Вплив суспільних груп у формуванні 3.3.

релігійності.

Тема 6. Релігійна особистість Поняття релігійної особистості.

Ознаки 1.

релігійної особистості.

Типи релігійних особистостей.

6

2. Зовнішня та внутрішня релігійність.

3. Релігійна особистість орієнтована на пошук.

4. Персональна та аперсональна релігійність у вченні Я. Яворського.

5. Поняття релігійної зрілості. Критерії релігійної зрілості.

Тема 7. Психологія релігійної віри

1. Феномен релігійної віри. Структура релігійної віри.

2. Раціональне пізнання в структурі релігійної віри.

7

3. Емоційний елемент віри.

4. Вольовий компонент віри.

5. Типи релігійної віри.

–  –  –

Тема 1. Психологія релігії як галузь психологічної науки

1. Психологічні особливості релігійного світогляду.

2. Спільні та відмінні ознаки наукового, релігійного 1 та містичного світогляду.

Тема 2. Становлення психології релігії як самостійної дисципліни

1. Особливості розвитку психології релігії у Росії та 2 Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

2. Психологія релігії в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

–  –  –

Тема 4. Релігійна свідомість

1. Аналіз понять: релігія, релігійність, релігійна 4 свідомість, арелігійна (атеїстична) свідомість, релігійні уявлення, їх співвідношення.

Тема 5. Внутрішні та зовнішні чинники формування релігійності.

Етапи розвитку релігійності людини

1. Етапи розвитку та формування релігійності.

5

1.1. Релігійність у період раннього дитинства (до 3-х років).

1.2. Особливості релігійності дошкільнят (4-6 років).

1.3. Розвиток релігійності у дітей молодшого шкільного віку (7-12 років).

1.4. Етап автономної релігійності у юнацькому віці (16-19 років).

1.5. Характеристика релігійності у 19-29 років.

1.6. Особливості релігійності у період зрілості.

1.7. Період есхатологічної релігійності.

Тема 6. Релігійна особистість

1. Релігійніть та особистість. Зв’язок релігійності та темпераменту. Самооцінка та релігійність.

2. Психотерапевтична функція релігії.

6

3. Типи релігійності пов’язані із етапами особистісного розвитку за К. Дабровським.

4. Пояснення релігійного переживання крізь призму «теорії ролі» (Г. Санден).

–  –  –

Тема 8. Психологічні особливості релігійного культу

1. Молитва у контексті святоотцівської думки.

2. Молитва та її типи.

8

3. Психологічне значення молитви.

4. Духовний потенціал молитви.

Тема 9. Психологічні особливості релігійної кризи та конверсії

1. Релігійна конверсія: особливості, мотиви, типи.

–  –  –Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва На Олімпі українського спорту Інформаційно-бібліографічний дайджест м. Ужгород ББК 91.9:75 Н 12 Дайджест На Олімпі українського спорту вміщує добірку матеріалів про яскраві сторінки славетних чемпіонів, з ім’ям яких пов’язані перемоги українського спорту, розповіді про шлях спортивних кумирів. Видання адресоване юним спортсменам, любителям спорту. Бібліотечним працівникам даний матеріал пропонується використовувати як засіб пропаганди...»

«УДК 016: 5+553.981/ 982 Володимир Колодій ҐЕОРҐІЙ БОЙКО — ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ-НАФТОВИК Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків старшого покоління: Володимира Порфир’єва, Григорія Доленка, Еммануїла Чекалюка та ін. Окрім рис, притаманних справжньому вченому, Ґеорґій Юхимович був свідомим українським...»

«Орєшина Н. В. СИСТЕМАТИЧНИЙ КАТАЛОГ НБУВ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЗМІСТУ В ТРАДИЦІЙНОСТІ ВИКОНАННЯ У статті висвітлено історію створення і розвитку систематичного каталогу НБУВ, а також розвиток класифікаційних систем, на основі яких його побудовано. Наведено приклади його модернізації за рахунок внесення нових термінів і понять, прийняття класифікаційних рішень, що знайшли своє відображення у робочих таблицях класифікації Бібліотеки, а згодом і в «Рубрикаторі НБУВ». Доведено здатність традиційного...»

«Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping ЗМІСТ стор. Лекція 1. Поняття наукового дослідження. Вимоги до наукового дослідження. Види наукових досліджень Лекція 2. Поняття методологія, метод, прийом у науковому дослідженні. Типологія методів дослідження Лекція 3. Емпіричні методи наукового дослідження...»

«КласиКи популяризації науКи Країна перельманія Я.І. Перельман ЗАХОПЛЮЮЧА АЛгебрА Переклад з російської мови, передмова, примітки та загальна редакція В.О. Тадеєва ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.1я72 П27 Серію «Класики популяризації науки» засновано 2007 року. Перельман Я.І. П27 Захоплююча алгебра: Пер. з рос. / За ред. В.О. Тадеєва. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. — 336 с.: іл. (Класики популяризації науки; Країна Перельманія). ISBN 978-966-10-0139-7 «Захоплююча...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 84–92 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 84– 9 2 УДК 069.02:[655.11-051 І.Федоров](477.83-25)“194” ТВОРЕННЯ МУЗЕЮ ІВАНА ФЕДОРОВА У ЛЬВОВІ (1948–1949 рр.) Ольга КОЛОСОВСЬКА Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника, вул. В. Стефаника, 2, м. Львів, 79000, тел. (032) 276-77-53, ел. пошта: rarebook@lsl.lviv.ua У...»

«Чи можна зіставити жіноче з чоловічим так, як зіставляють природу з культурою? Шеррі Ортнер Чи можна зіставити жіноче з чоловічим так, як зіставляють природу з культурою? Шеррі Ортнер Шеррі Ортнер Чи можна зіставити жіноче з чоловічим так, як зіставляють природу з культурою? Перекладено за виданням: Sherry B. Ortner. Is Female to Male as Nature Is to Culture? // Woman, Culture, аnd Society / Rosaldo, Michelle Zimbalist, and Louise Lamphere, eds. Stanford University Press, 1974. P. 67-87....»

««ЧУТТЄВИЙ СВІТ В МАЛЮНКАХ» ЯНА АМОСА КОМЕНСЬКОГО (До 420-річчя від дня народження) М. Р. Арцишевська, кандидат педагогічних наук, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Постановка проблеми. Створення підручників для початкового навчання було і залишається однією з важливих проблем педагогічної теорії і практики. Незмінним зразком її блискучого розв’язання більше чотирьох століть для багатьох поколінь освітян слугує один із «золотих» підручників Я. А. Коменського –...»

«РОЗВІДКИ Валерія Цубенко ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНСЬКОМУ (ХАРКІВСЬКОМУ) ТА КИЄВО ПОДІЛЬСЬКОМУ ВІЙСЬКОВИХ ПОСЕЛЕННЯХ КАВАЛЕРІЇ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ Охорона здоров’я в Україні має свою давню та цікаву історію. Завдяки кропіткій роботі фахівців з’являються нові, раніше невідомі історичні факти становлення і розвитку системи охорони здоров’я. Тема військових поселень в Україні у першій половині ХІХ ст. залишається і надалі однією з найактуальніших. Нині з’явилася можливість її...»

«УДК 371. 13 (44) «1879/1960» Т.Г. Харченко, кандидат педагогічних наук, доцент (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) t_kharchenko@net.lg.ua СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ФР АНЦІЇ (1879-1960 РР.) У статті проаналізовано розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції з 1879 по 1960 рр. Доведено, що французька педагогічна освіта в зазначений часовий період продовжує двоїстість попереднього століття: з гарною підготовкою, зі своїми традиціями...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»