WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |

«IСТОРIЯ УКРАЇНИ Навчальний посiбник Тернопiль М.В.Лазарович Iсторiя України. Навчальний посiбник. – 2-ге видання, доповнене, перероблене. – Тернопiль, 1999. – 147 С. У навчальному ...»

-- [ Страница 1 ] --

Микола Лазарович

IСТОРIЯ УКРАЇНИ

Навчальний посiбник

Тернопiль

М.В.Лазарович

Iсторiя України. Навчальний посiбник. – 2-ге видання, доповнене, перероблене. – Тернопiль, 1999. – 147 С.

У навчальному посiбнику подано тематику, плани, лiтературу та методичнi поради до семiнарських занять з iсторiї України, перелік самостійних

робіт для студентів стаціонару. Поданий фактичний матеріал осмислюється на

основі найновіших здобутків історіографії.

Автор-укладач: Лазарович Микола Васильович, кандидат iсторичних наук, доцент Вiдповiдальний Лановик Богдан Дмитрович, за випуск професор © Кафедра українознавства Тернопiльської академiї народного господарства. 1999.

© Юрій Хомацький. Комп’ютерний макет. 1999.

ТЕМАТИКА

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1.

НАЙДАВНІШІ ЧАСИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (2 год.) План

1. Формування людського суспiльства.

2. Становлення i розвиток державотворчої традицiї на територiї України: кiммерiйцi, скiфи, сармати, античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я.

3. Стародавнi слов’яни.

4. Український народ – автохтон на своїй землi.

Реферати Трипiльська культура в iсторiї українського народу.

Антська держава та її значення.

Список лiтератури

1. Брайчевський М. Антське царство. Конспект iсторiї України. Нова концепцiя // Старожитностi. – 1991. – № 5.

2. Брайчевський М. Скiфи. Конспект iсторiї України. Нова концепцiя// Там же. – №4.

3. Василенко Г. Велика Скiфiя. – К., 1991.

4. Василенко Г. Руси. –К.,1990.

5. Велика iсторiя України: У 2 т.Т.I / Зладив М. Голубець. – К., 1993. – C.11-61.

6. Влес-книга // Днiпро. – 1990. – № 4.

7. Грабовський С., Cтавроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 7-62.

8. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 9-48.

9. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 5-33.

10. Давня iсторiя України: У 2 кн. / Толочко П. (кер. авт. кол.), Козак Д., Крижицький С.

та iн. – К., 1995.

11. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 32-46.

12. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 9-26.

13. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 7-12.

14. Залiзняк Л. Про козакiв, арiїв та їхню прабатькiвщину // Старожитностi. – 1992. – № 5.

15. Iгнатович Е. Україна – terra i№cog№ito. – К., 1992.

16. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I / Пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 5-39.

17. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 22-33.

18. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Iсторiя України. – Тернопiль, 1995. – С. 6Паїк В. «Велика Скитiя» – велика Сколотiя // Державнiсть. – 1992. – № 1-2.

20. Опис Скитiї Геродота // Л.Ч.К. – 1993. – № 7-9.

21. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.I. – К., 1992. – С. 13-85

22. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 17-32.

Методичнi поради

1. Висвiтлюючи перше питання, слiд дати коротку характеристику основних етапiв формування людського суспiльства. Потрiбно зазначити, що на територiї сучасної України найдавнiшi люди з’явилися ще в перiод стародавнього кам’яного вiку (палеолiту) близько 1 млн.

рокiв тому. Вони жили невеликими групами, що утворювали т.зв. первiсне людське стадо, користувалися вогнем, вмiли застосовувати камiння i дерев’янi палицi, а також виготовляти примiтивнi знаряддя працi (гостроконечники, рубила, скребла тощо).

Основним заняттям первiсних людей було полювання на диких тварин та збиральництво. На сучаснiй територiї України виявлено чимало слiдiв їх дiяльностi: на Закарпаттi, Житомирщинi, Донбасi, в Криму.

Близько 35000 рокiв тому на змiну пiтекантропу й неандертальцю, якi жили в ранньому палеолiтi, з’явився новий тип людини, що вже належав до сучасного фiзичного типу – «Homo sapie№s», або «людина розумна». В Європi його ще називають кроманьйонцем, за назвою грота Кроманьйон (Францiя), де вперше було знайдено 5 кiстякiв цього типу.

Технiка виготовлення знарядь працi й господарство кроманьйонцiв досягли вищого, нiж у неандертальцiв, ступеня розвитку.

Вони виготовляли рiзноманiтнi знаряддя з каменю та кiстки, прикраси, статуетки, що нагадують людину, фiгури тварин. Основним джерелом добування їжi було полювання на великих тварин – мамонта, зубра, бiзона, носорога, печерного ведмедя. Мисливська зброя стала досконалiшою – з’явилися дротики, гарпуни, списокидалки.

У цю ж епоху склався родовий лад i вiдбулася племiнна органiзацiя суспiльства. Рiд стає основною суспiльною ланкою i об’єднує родичiв по материнськiй лiнiї, що свiдчить про виникнення матрiархату. Вiн не означав головної ролi жiнки у виробничiй сферi, однак жiнка оберiгала вогонь, житло, дiтей.

Виникли давнi форми релiгiйних вiрувань: анiмiзм – культ предкiв i шанування померлих; магiя – вiра в те, що заклинаннями та обрядами можна вплинути на хiд подiй; тотемiзм – вiра в спiльного для конкретного колективу предка зi свiту тварин чи рослин; фетишизм – поклонiння предметам неживої природи.

Кроманьйонцi продовжували споруджувати житла на зразок чуму чи яранги, а також землянки i напiвземлянки. В Українi їх залишки виявленi поблизу сiл Мезина на Чернiгiвщинi й Межирiччя на Канiвщинi.

Нових досягнень людське суспiльство здобуло в епоху середнього кам’яного вiку (мезолiту), який тривав з XII до VI тиС. до н.е. У результатi потеплiння складалися ландшафтно-географiчнi зони, близькi до сучасних. Змiнився рослинний i тваринний свiт. Вiдповiдно до цього змiнювалися i умови життя людей, зокрема добування ними їжi, – що стало поштовхом до виготовлення складнiших знарядь працi. Були створенi вироби для обробки дерева – долото, сокира, тесло; новi знаряддя з кiстки та дерева (ножi, кинджали, списи) з крем’яними пластинами.

Надзвичайно важливим досягненням цього часу є винайдення лука i стрiли – першої «механiчної» зброї дистанцiйної дiї.

Крiм мисливства одним iз основних занять стає рибальство.

З’явилися рiзноманiтнi пристосування для ловлi риби, а також човни, видовбанi з цiльних стовбурiв дерев, та весла.

На дану епоху припадає початок приручення диких тварин, насамперед собаки, потiм – свинi.

У межах країни виявлено сотнi мезолiтичних поселень i стiйбищ – бiля сiл Бiлолiсся, Гиржеве, Мирне на Одещинi, Осокорiвка в Надпорiжжi, в Криму.

Завершальною стадiєю кам’яного вiку стала епоха неолiту (нового кам’яного вiку), котра тривала з VI по III тиС. до н.е. й характеризувалася великими змiнами в економiцi. Поряд з традицiйними її формами – мисливством, рибальством i збиральництвом – зароджуються й поширюються новi – скотарство i землеробство. Процес переходу вiд присвоюючих форм господарювання до вiдтворюючих був якiсно новим етапом в iсторiї людства, який сучаснi вченi називають «неолiтичною революцiєю».

Для виготовлення знарядь працi продовжує використовуватися традицiйна сировина – камiнь, кiстка, рiг, дерево. Але з’являються новi методи їх обробки – крiм простого оббивання ще й пиляння, шлiфування та примiтивне свердлiння.

Одним з важливих досягнень стає виготовлення глиняного посуду. Випалена на вогнi глина була першим штучним матерiалом, котрий створила людина.

У соцiальному аспектi неолiтична епоха була часом розквiту родового ладу. Основу виробничих вiдносин становила спiльна власнiсть роду на знаряддя та продукти працi.

На сьогоднi в Українi в долинах Днiпра, Сiверського Дiнця, Пiвденного Бугу, Днiстра, Десни, Прип’ятi та iнших рiк виявлено близько 500 неолiтичних поселень.

Якiсно новим перiодом розвитку первiсного суспiльства став мiдно-кам’яний вiк (енеолiт), який в межах України датується IV-III тиС. до н.е. У цей час з’являються першi металевi вироби – мiднi та золотi. Основним заняттям населення стають землеробство i скотарство. Зароджується орне землеробство з використанням тяглової сили бика. Було винайдено колесо, а вiдтак з’являється колiсний транспорт.

Необхiдно наголосити, що серед енеолiтичних племен на територiї сучасної України провiдне мiсце посiдали хлiборобськi племена Трипiльської культури. Поширена на територiї вiд пiвденносхiдного Прикарпаття до Днiпра ця культура розвивалася протягом IVIII тиС. до н.е.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Основою життєдiяльностi трипiльських племен було орне землеробство, а також скотарство. Надзвичайно високий рiвень мали домашнi виробництва й общиннi ремесла, особливо гончарство та металообробка. За етнографiчними ознаками Трипiльська культура дуже близька й подiбна до української, проте повнiстю ототожнити їх наука не наважується.

На змiну енеолiтичному вiковi прийшов бронзовий (II – поч.I тиС. до н.е.), характерною рисою якого було поширення виробiв з бронзи. У сучасних межах України бронзовий вiк характеризується передусiм швидким розвитком скотарства i землеробства, що сприяло процесу видiлення скотарських племен з середовища землеробських.

Це був перший великий суспiльний подiл працi.

Розвиток скотарства, землеробства, ремесла та обмiну привiв до значних змiн у стародавньому суспiльствi. Головну роль в господарському життi стали вiдiгравати чоловiки. Внаслiдок цього утворилася патрiархальна органiзацiя суспiльства. Господарською основою стала патрiархальна сiм’я, що складалася з кiлькох поколiнь родичiв по батькiвськiй лiнiї.

Освоєння виробництва залiза на поч. I тиС. до н.е. сприяло дальшому розвитковi суспiльства. Завдяки поширенню рiзних ремесел та успiхам землеробства вiдбувся другий великий суспiльний подiл працi: ремесло вiдокремилося вiд землеробства. Посилилася майнова та соцiальна диференцiацiя суспiльства, створивши необхiднi передумови для виникнення станово-класових вiдносин та держави.

2. Приступаючи до розгляду другого питання, потрiбно звернути увагу, що початок раннього залiзного вiку на територiї України був пов’язаний з виникненням найдавнiших великих племiнних союзiв та рабовласницьких держав, появою перших писемних вiдомостей про пiвденну частину українських земель.

На рубежi II-I тиС. до н.е. все степове Причорномор’я вiд Дону до Днiстра населяли найдавнiшi з вiдомих племен – кiммерiйцi. Їх етнiчнiсть остаточно не з’ясована. Проте бiльшiсть iсторикiв минулого й сучасностi вважають, що це були вихiдцi з Азiї.

Провiдною галуззю в господарствi кiммерiйського суспiльства було кочове скотарство, яке давало змогу максимально використовувати природнi ресурси займаних територiй. Значну роль в життi кiммерiйцiв вiдiгравала вiйна. Походи в країни Передньої й Малої Азiї вiдкривали перед ними широкi можливостi для здобуття нових продуктiв землеробства й ремесла. Вiйськово-полiтичне об’єднання кiммерiйцiв проiснувало до VII ст. до н.е. i розпалося пiд натиском скiфських племен.

Скiфи – загальна назва основних племен Пiвнiчного Причорномор’я, що мешкали тут з VII по III ст. до н.е. Етнiчне походження скiфiв викликає також неоднозначнi припущення, проте бiльшiсть науковцiв схиляється до думки, що вони пов’язанi з пiвнiчно-iранськими племенами. Ряд учених вважають скiфiв, насамперед скiфiв-орачiв прапредками українського народу.

Вiд самого початку своєї появи в Криму та Надчорномор’ї скiфи вели активну войовничу полiтику супроти своїх сусiдiв. Їхнi успiхи у воєнних дiях значною мiрою були зумовленi наявнiстю у них найдосконалiшої для тiєї доби зброї.

Наприкiнцi VI ст. до н.е. в причорноморських степах формується могутнє державне об’єднання на чолi зi скiфами, до складу якого входили рiзнi за походженням народи. Це були першi паростки державностi на територiї сучасної України. Скiфи створили високу матерiальну культуру. Вона увiбрала в себе досягнення мiсцевих племен, передових цивiлiзацiй Сходу, Кавказу i особливо Грецiї, а пiзнiше – i Риму. В свою чергу Скiфiя справляла iстотний вплив на економiку, суспiльний устрiй, матерiальну культуру, iдеологiю землеробського населення лiсостепової України.

У III ст. до н.е.могутня колись Скiфiя занепадає й поступається своїм мiсцем новим прешельцям зi Сходу – войовничим сарматам (савроматам).

Масове переселення кочових сарматських племен iз заволзьких степiв на територiю Пiвнiчного Причорномор’я починається з кiнця II ст. до н.е. На рубежi нашої ери вони повнiстю освоюють степи мiж Доном i Днiпром, iнодi проникаючи аж до Пiвденного Бугу та Дунаю.

Основу господарства переважної бiльшостi сарматських племен становило кочове скотарство. Частина населення займалася землеробством та ремеслом.

Майже 600 рокiв сармати наводили жах на античний свiт, але у III ст. н.е. їхньому володарюванню в українських степах настав кiнець.

Спершу нищiвного удару їм завдали готи – германськi племена, що просунулися з Пiвнiчного Заходу, а в другiй половинi IV ст. н.е. їх добили гуни – новi кочiвники, що з’явилися у степовiй Українi.

Починаючи з VII ст. до н.е., поряд iз скiфською експансiєю в Пiвнiчне Причорномор’я, в цих мiсцях розпочинається також грецька колонiзацiя. На вiдмiну вiд скiфiв, еллiни-колонiсти приходили невеликими загонами, вiдтворюючи на мiсцях свого розселення звичну для них систему поселень i господарювання. Такою господарчою i водночас полiтичною системою був полiс – своєрiдна форма соцiальноекономiчної та полiтичної органiзацiї суспiльства у виглядi мiстадержави.

Греки заснували мiста Тiра на Днiстрi, Ольвiю на Бузi, Херсонес бiля нинiшнього Севастополя, Пантикапей на мiсцi сучасної Керчi та iн., перетворивши їх на центри торгiвлi та ремесел. З V ст. до н.е. з об’єднаних грецьких мiст на Таманському i Керчинському пiвостровах створено Боспорське царство з центром у Пантикапеї. Це були типовi рабовласницькi держави, якi багатiли на торгiвлi рабами, хлiбом, рибою i т.iн.

У III-IV ст. н.е. майже всi античнi держави Пiвнiчного Причорномор’я припинили своє iснування. У 270 р. вони зазнають поразки вiд готiв, а через 100 р. їх остаточно знищила навала гунiв.

Давньогрецькi мiста-держави справили великий вплив на соцiально-економiчний, полiтичний, культурний розвиток не лише сусiднiх з ними скiфiв, сарматiв та iн., а й бiльш вiддалених племен, у тому числi слов’янських.

3. Сучаснi українцi є однiєю з гiлок iсторичного слов’янства.

Тому важливим є з’ясування процесу етногенезу слов’ян, їх розселення тощо. Значна частина науковцiв схиляється до думки, що свої початки слов’янський свiт бере ще у бронзовому i ранньозалiзному вiках (II-I тиС. до н.е.). Вперше про слов’ян-венедiв (венетiв) згадують римськi автори I-II ст. н.е. Плiнiй Старший, Тацит, Птолемей, а з VI ст.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 21 |
 
Похожие работы:

«УДК 130.3 ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН РЕЛІГІЙНОГО ТА ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ Ломачинська І.М. (м. Київ) Анотації В статті автор аналізує ідеологічне підґрунтя взаємовідносин релігійного та політичного лідерства в історії розвитку християнської церкви; досліджує специфіку сакрального та світського компонентів у владних відносинах. In the article an author analyses ideological basis mutual relations of religious and political leadership in history of...»

«Ратнівський район на сторінках преси за І квартал 2014 року смт Ратне Мороз Д. Розмова про проблеми афганців / Д. Мороз // Ратнівщина. – 2014. – 18 лют. – С. 1. Мороз Д. День жалоби, який став днем нових жертв. Як він минув у Ратному / Д. Мороз // Ратнівщина. – 2014. – 22 лют. – С. 1 Борзовець В. Ратнівському міжрайонному управлінню водного господарства 40 років / В. Борзовець // Ратнівщина. – 2014. – 23 лют. – С. 4. Мороз Д. Ратнівчани вшанували героїв майдану / Д. Мороз // Ратнівщина. – 2014....»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» ПОСІБНИКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОГРАФІЇ, ВИДАНІ В УКРАЇНІ (1991–2005) Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Частина ІІ Київ 2011 Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : наук.допом. бібліогр. покажч. : в 2 ч. Ч. 2 / Держ. заклад «Нац. парлам. б-ка України» ; уклад. : Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Кононенко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка. – К., 2011. –...»

«УДК 636.1:930:001.5(477)«18/19» КУНЕЦЬ Вікторія Вячеславівна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України (м. Харків) НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНЯРСТВА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ ст.) Стаття є дослідженням розвитку наукової думки з проблем ветеринарії та зоотехнії в галузі конярства, який відбувався на теренах України у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. У дослідницьке...»

«Промова Леоніда Фінберга на церемонії вручення премії Фундації Омеляна та Тетяни Антоновичів 1.1. У радянські роки в Україні світова гуманітарна культура не розмовляла українською. Ані філософських, ані історичних, ані мистецтвознавчих, ані інших текстів європейських та американських сучасників, в українському дискурсі майже не існувало. Винятком із правила були лічені тексти журналу «Всесвіт», в якому, крім художньої літератури, друкувалася світова есеїстика. Певні статті можна було прочитати...»

«Хроніка та інформація Міжнародна науково-практична конференція Кореспондентський пункт “Культурно-історична спадщина Польщі та Подільського відділення ІМФЕ України як чинник розвитку полікультурної імені М. Рильського НАН України при Хмельницькій гуманітарноосвіти / Хмельницький, 2011 педагогічній академії повідомляє Відповідно до плану роботи Національної академії педаго­ гічних наук України у рамках проекту “Проблеми освіти в Поль­ щі та Україні у контексті процесів ґлобалізації та...»

«Одеська національна юридична академія ПОПСУЄНКО Людмила Олександрівна УДК 340. 15 (37): 348. 1 Правовий статус християнської церкви за римським імператорським законодавством IV сторіччя Спеціальність 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2006 Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник кандидат...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIV 51. Халецька Л.М. Сільське населення України в роки хрущовської «відлиги»: рівень та якість життя: автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.01 / Халецька Лілія Миколаївна; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К., 2011. 20 с.52. Романюк І.М. Українське село в 50-ті – першій половині 60-х рр. ХХ ст. / І.М. Романюк. – Вінниця : Книга-Вега, 2005. – 256 с.53. Падалка С.С. Українське село в контексті політики...»

«Культурологія УДК 316.754:7.038.6 Сергій Грабовський, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософських проблем природознавства та екології Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України СОЦІОКУЛЬТУРНІ НОРМИ У ВИМІРАХ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ Hrabowsky Serhiy, Senior Research Fellow at the Department of Philosophical Problems in Natural Sciences and Ecology of Institute of Philosophy named after Hryhorii Savych Skovoroda of the National Academy of Sciences of...»

«134 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXХVIІІ-XXХIХ. 2012 НОВІ ВИДАННЯ ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК. T.V. Харків-Софія: Академично издателство Проф. МАРИН ДРИНОВ, 2012. 496 с. 24 вересня 2012 р. у Центрі болгаристики і балканських досліджень Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна відбулася презентація відомого не тільки в СНД, але і балканських країнах фахового видання Дриновський збірник (том V, 496 с.). Це спільне видання ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харківського міського товариства болгарської...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»