WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |

«KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол ...»

-- [ Страница 1 ] --

Нагадаймо собі, що одного дня

кожен із нас може постукати в

чиї-небудь двері, прохаючи

допомоги.

Кофі Аннан

LUBOV ZHVANKO

KHARKIV KNAME

ЛЮБОВ ЖВАНКО

ХАРКІВ ХНАМГ

УДК 94 (477) «1914/1918»

ББК 63.3 (4 Укр)

Ж

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського

господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.

Відповідальний за випуск науковий редактор:

доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля

Рецензенти:

П.П. Гай-Нижник — доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії наук України;

Доктор Орест Субтельний – професор історії, Йорський університет (Торонто, Канада);

В.К. Шацилло — доктор історичних наук, професор Інституту загальної історії Російської академії наук, віце-президент Російської Асоціації істориків Першої світової війни, (Москва, Російська Федерація).

Жванко Л. М.

Ж41 Біженство Першої світової війни в Україні: Документи і матеріали (1914 – 1918 рр.): монографія/Л.М. Жванко; Харк. нац. акад. міськ.

госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 360 с.

ISBN 978-966-695-133У новій книзі авторка подає широке документальне тло вивчення проблеми біженства Першої світової війни в Україні, вводячи до наукового обігу значний пласт документів різного походження. Уперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексний аналіз джерельної бази цього суспільного явища.

Книга стане в нагоді історикам-фахівцям, викладачам, аспірантам і всім, кому небайдужі сторінки новітньої історії України.

УДК 94 (477) «1914/1918»

ББК 63.3 (4 Укр) При оформленні книги використані фотографії, вміщені у часописі «Летопись войны», 1915 р.

© Жванко Л.М., 2010.

© ХНАМГ, 2010.

ISBN 978-966-695-133ЗМІСТ Список скорочень……………………………………………………………………

Слово до читача..…………………………………………………………………………….…… 8 Проблеми історіографії ………………………………………

Біженство Першої світової війни в Україні: проблеми, пошуки, коментарі…………………………………………..………………………………………………… 3 Біженство Першої світової війни в Україні: документальні свідчення

Резюме………………………………………………………………………………………………….. 3 Географічний покажчик..………………………………

Перелік документів……..…………………………

Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні…

–  –  –

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Перша світова війна і Україна … Перша світова війна і Європа…Чим стала ця подія для нащадків? Трагедія всепланетного масштабу, змінивши обличчя цивілізації, поставила під сумнів існуючу систему цінностей, зруйнувала внутрішній світ тогочасної людини, залишила «втрачене покоління» наодинці з примарою наростаючого тоталітаризму та бажанням отримати реванш на полях Другої світової… То була війна, яку «…ніхто не хотів і не передбачав ніхто…», а сам її вибір як спосіб розв'язання світових конфліктів, можливо, був чиєюсь колосальною помилкою 1. Війна привела європейців до «…усвідомлення і поширення якісно нової ідеї: світ, в якому ми живемо є продуктом тієї війни, її породження2.

У багатьох країнах Європи день 11 листопада і сьогодні залишається одним із головних національних свят. Його по-різному називають: у Великобританії – це День Ветеранів, у Франції та Бельгії – День перемир'я. Його відзначають неодмінно зі всіма належними почестями та вшануванням героїв тієї Великої війни, до численних монументів покладають квіти… В Україні ця війна забута, та і, за великим рахунком, пам'ять про неї нікому не потрібна. Сьогодні мало кому відомо про дітей, які втікали на фронт, про дружин, які йшли до діючої армії услід за своїми чоловіками. Вона [пам'ять] просто стерлася під вагою наступних трагедій і випробувань, хоча слід усвідомити й нам, що саме ця війна стала їх першопричиною, спровокувавши виступ українців по різні боки Східного фронту.

Застосування модерних видів зброї зробили цей конфлікт тривалим і непередбачуваним, що надзвичайно трагічно позначилося на пересічній людині, яка волею долі опинилася в епіцентрі бойових дій. Для багатьох із них головним бажанням було утекти від ворога, що наступав, від горя та невизначеності у майбутньому, від злигоднів, хвороб, смертей рідних і близьких.

Серед найбільш вразливих соціальних груп населення Російської імперії, до складу якої входила більшість українських земель, були біженці. Д. Дорошенко, відомий український історик, державний і політичний діяч, у своїх спогадах справедливо зазначив: «Біженство – який це страшний злочин царської Росії супроти людей! Не знаю, на кого індивідуально, на чиї голови повинні впасти прокльони, сльози й загибель багатьох сотень тисяч людей. Кому витисне суворий Попович М.В. Червоне століття. – К.: Видавництво «АртЕк», 2007. – С. 2 - 27.

1 Беккер Ж.-Ж. Первая мировая война. – М.: Астрель, 2006. – С. 6. Тут і далі курсивом подано цитати, окремі з них – мовою оригіналу.

8 Слово до читача присуд історія за це страшне божевілля, за цей кривавий гріх супроти Галичини, Волині і Холмщини, навіть з огляду державних інтересів самої Росії»3.

Біженство стало каталізатором для української громади, випробуванням її ментальності, яка довела здатність надати допомогу, притулок, зігріти добрим словом сотні тисяч вигнанців без різниці статі, віку, етнічної приналежності. В українській свідомості то були знедолені нещасні люди. На хвилі патріотизму в багатьох виданнях публікувалися віршовані заклики про необхідність надання допомоги біженцям:

–  –  –

Чи можуть сучасні українці просто так впустити на ночівлю людину, яка назветься біженцем? Питання більш ніж риторичне. Змінився світ, система цінностей, змінилися й самі українці.

Проблема біженства, породжена на початку ХХ ст. першою тотальною війною людства, продовжує існувати й нині. Цікаво, що зазнав еволюції і зміст поняття «біженець». Вперше у юридичній практиці Російської імперії його було витлумачено у статті 1 «Положення про забезпечення потреб біженців» (1915 р.) «Беженцами признаются лица, оставившие местности, угрожаемые неприятелем или им уже занятые, либо выселенные распоряжением военных или гражданских властей из района военных действий (крім німців та угорців – ст.6 цього документу. – авт.), а также выходцы из враждебных России государств»5.

У сучасному міжнародному праві біженцями слід вважати осіб, які знаходяться поза державою свого походження; не можуть або не бажають користуватися захистом цієї держави і не можуть або не бажають повертатися в цю державу; обґрунтовано побоюються стати жертвою переслідування у державі свого походження; переслідування ґрунтуються на ознаках раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або торкаються політичних переконань6.

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле(1914 – 1920 роки). – К.: Темпора, 2007. – С. 48.

3 Беженцам// Екатеринославская земская газета. – 1915. - 25 сентября.

4 Собрание указаний и распоряжений правительства, издаваемое при Правительствующем Сенате, 1915. – Том Первый. Второе полугодие. – Пг., 1915. – № 242. – 1 сентября 1915 г. - С. 2424.

Буроменський М.В., Стешенко В.М., Куць В.Г. Міжнародний і національний захист прав людини та права біженців. Навч. посібник. – Х.: Б. в, 2004. – С. 55.

Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні… Крім того, в останні роки у гуманітарному праві з'явилася нова категорія людей, які залишили свої домівки через загрозу безпеки, але не перетнули міжнародно визнаних кордонів – так звані внутрішньо переміщені особи. На кінець 2006 р. у світі кількість осіб, переміщених в межах країн, які постраждали від конфліктів, склала 24,5 млн.. Загальна ж кількість біженців та переміщених осіб у 2006 р. склала 33 млн.

осіб проти 20,5 млн. у 2003 р..

Наступна хвиля біженців була спровокована Другою світовою війною, коли на європейських теренах перебувало понад 1 млн. біженців. Виникла гостра потреба у створенні спеціальних міжнародних структур, покликаних їх захищати 7. У зв’язку з цим, 1946 р. під егідою Організації Об’єднаних Націй було утворено Міжнародну організацію у справах біженців (МОБ), а з 1951 р. – Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), відділення якого нині діють у 119 державах світу. Конвенція про статус біженців (1951 р.) та Протокол про статус біженців (19 р.) є і тепер відправними нормативними актами для держав, які стикаються з проблемою біженців.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Від дня свого заснування УВКБ ООН допомогло близько 50 млн. біженців, отримавши як нагороду за свою подвижницьку діяльність дві Нобелівські премії миру. На жаль, на початок третього тисячоліття міжнародне співтовариство так і не змогло подолати проблему появи біженців. Нині статус вигнанця можна отримати, наразившись на етнічні та релігійні чистки, ставши жертвою насильницького переселення.

Цим людям фактично немає місця в упорядкованому сучасному світі.

Для сучасної України окреслена проблема порівняно нова, хоча, як свідчать соціологічні дослідження, кількість претендентів отримати статус біженця зростає. Діяльність в Україні на запрошення уряду Представництва Верховного комісара ООН у справах біженців з 1994 р., прийняття Верховною Радою у 2001 р. Закону про біженців, приєднання України у січні 2002 р. до Конвенції ООН про статус біженців засвідчують бажання нашої держави інтегруватися у світові процеси розв’язання проблеми біженців.

«Україна, – за висловом представника УВКБ ООН в Україні Гі Уеллета, – стала повноправним учасником міжнародного співтовариства у плані вирішення надзвичайно гострої проблеми людей, що шукають притулку від переслідувань»8. Проте на сьогодні практична реалізація нормативних актів, що регулюють права біженців, має багато перешкод соціально-економічного та юридичного характеру, Україна час від часу стає центром скандалів, пов'язаних із поверненням біженців на території постійного їх проживання.

Мета запропонованої роботи – висвітлення проблеми біженства Першої світової війни як соціального явища в Україні. При цьому головна увага зосереджена на документальному блоці, оскільки саме різноманіття джерел дозволить читачеві зробити Світова статистика// Крізь кордони. Інформаційний бюлетень УВКБ ООН в Україні. – 2003. – 7 № 1. – С. 14.

Конвенцію прийнято. Що далі?// Крізь кордони. – С. 8.

8 10 Слово до читача самостійні неупереджені висновки. При цьому слід відзначити, що видання такого змісту – перша спроба в сучасній вітчизняній історіографії Великої війни.

Про необхідність його вивчення було заявлено ще в роки війни, коли земські діячі розпочали збір матеріалів з «біженського руху». Одна з волинських газет 1917 р. писала: «Этот материал огромной важности и необычайного интереса почти не записан и может исчезнуть бесследно и бесплодно для будущих историков беженского движения»9.

Хронологічні межі дослідження охоплюють весь період війни, відображаючи діяльність владних структур Російської імперії, Української Центральної Ради та Української Держави. Зрозуміло, що з підписанням Комп'єнського перемир'я 11 листопада 1918 р. страждання біженців не закінчилися, як не трапилося цього і з падінням Гетьманату 14 грудня того ж року та приходом до влади Директорії. І все ж у цьому випадку логічною кінцевою датою є 14 грудня 1918 р., оскільки саме урядовим структурам Української Держави вдалося розпочати повномасштабний процес повернення додому біженців, а в частині евакуації іноземців майже завершити його. Зрозуміло, що такий підхід, мовби відриває добу Директорії від інших етапів Української революції, проте в даному випадку, на нашу думку, наголос слід зробити на хронології війни та біженства, на яких відбилися революційні події, як наслідок цього конфлікту.

При цьому перебування біженців на українських землях впродовж війни можна умовно виділити кілька основних етапів:

1. Осінь 1914 р. – зима 1916 р. – процес евакуації біженців та розселення їх у тилових губерніях Російської імперії.

2. Весна 1916 р. – весна 1918 р. – перебування у тилових губерніях та підготовка до реевакуації, започаткованої в часи Української Центральної Ради.

3. Літо – зима 1918 р. – процес повернення біженців до своїх домівок за доби Української Держави.

У територіальному вимірі охоплено «східний вектор біженства»10, тобто українські землі, що перебували у складі Російської імперії, а після її падіння стали основою творення Української Народної Республіки та Української Держави. Слід зазначити, що цей напрямок був надзвичайно потужним за своїм розмахом у його добровільній евакуації та депортаційних акціях російського командування, які за своїми масштабами перевершили подібні заходи австро-угорської військової адміністрації11. До того ж протягом 1915 – 1918 рр. на українських теренах знайшло тимчасовий притулок за різними даними від 420361 біженців у листопаді 1915 р.12 до 914000 у лютому 1918 р.13.

За статистичними даними, які наводить російська дослідниця Н.В. Лахарева, на 1 веК истории беженского движения// Трудовая Волынь. – 1917. – 7 июля.

Реєнт О., Янишин Б. Україна у Великій війні 1914 – 1918 рр.: Основні дослідницькі напрями в 10 сучасній українській історіографії// Історичний журнал. – 2005. – № 1. – С. 49.

Там само.

11 Жванко Л.М. Діяльність Харківського губернського відділення Тетянинського комітету// Історичний журнал. – 2005. – № 4. – С. 104 - 109.

ЦДАВОУ, ф. 2592, оп. 1, спр. 85, арк. 2 - 7.

Жванко Л.М. Біженство Першої світової війни в Україні… ресня 1918 р. в Україні перебували 1424232 біженці, тоді як у Радянській Росії – 2279880 чоловік14. Така кількість знедолених людей вимагала максимальних зусиль влади, місцевих самоврядувань та громадського загалу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 53 |
 
Похожие работы:

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського (юні учасники партизанського руху на Сумщині) Біобібліографічна розповідь Суми 2011 Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського До 70-річчя партизанського руху в Україні Орлята партизанських лісів (юні учасники партизанського руху на Сумщині) Біобібліографічна розповідь Суми 2011 ББК 91.9:63 О 11 Орлята...»

«ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ УДК 800 Марина Блудша Національний університет «Києво-Могилянська академія» ГНІЗДО ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЯВИЩ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МАГНЕТИЗМОМ, ЗА ТЕРМІНОЛОГІЧНИМИ СЛОВНИКАМИ ХХ СТОРІЧЧЯ © Блудша М., 2008 Досліджено структурні зміни гнізда термінів, пов’язаних із поняттям магнетизму, протягом ХХ сторіччя. Розглянуто орфографічні та морфологічні (словотворчі) видозміни цього гнізда, природний його розвиток та вплив зовнішніх чинників. It was investigated the structural...»

«Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива Юлія Шевцова Науковий керівник – канд. іст. наук, доц. Шишкін І. Г., Національний університет “Острозька академія” розвитоК туризму в сПолучених Штатах америКи У статті розглядаються основні чинники, які стали передумовою розвитку туристичної галузі в Сполучених Штатах Америки. Охарактеризовано їх роль у розвитку сучасної туристичної сфери США. This paper examines the main factors that caused the development of tourism in the United...»

«Місечко Ольга доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка РОЛЬ ІДЕЙ Я. А. КОМЕНСЬКОГО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Статтю присвячено історико-педагогічному аналізу настанов Я. А. Коменського, вагомих для формування професійної ерудиції й світогляду сучасного учителя іноземної мови. Акцентуються деякі біографічні факти, котрі ілюструють обґрунтованість цих ідей...»

«ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА PROBL. SLAVONIC STUD.2012. Вип. 61. С. 225–230. 2012. Vol. 61. Р. 225– 230. УДК 811.161.2’373 ПОЛЬСЬКІ МОВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СТАРОУКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ ВИЖВІВСЬКОЇ АКТОВОЇ КНИГИ Інна ЦАРАЛУНГА Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, Хмельницький, 29016, e-mail: tsaralunga @svitonline.com Кафедра української філології У статті проаналізовані полонізми Вижвівської актової книги, розглянуті лексичні, фонетичні, морфологічні елементи, з’ясовані причини...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ГАВРИЛЮК СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА УДК 904:7(1=477.82+438.41)”18/19” СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ІСТОРИЧНОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ВОЛИНІ, ХОЛМЩИНИ І ПІДЛЯШШЯ (ХІХ – початок ХХ ст.) Спеціальність 07.00.01 – Історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Чернівці 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі давньої і нової історії України Волинського державного університету імені Лесі Українки...»

«Курсова робота на тему: Аналіз поглядів основних представників історичної школи Німеччини План Вступ 1. Фрідріх Ліст — економіст-геополітик 2. Німецька історична школа 3. Походження і розвиток історичної школи 4. Критичні ідеї історичної школи Висновок Список використаної літератури Вступ Німеччина, на відміну від Англії і Франції, в даний період (середина XIX століття) була економічно менш розвиненою країною, розділеною на дрібні держави аж до 70-х років XIX століття. Тому розвиток економічної...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 5 (40) 2010 УДК 376.6 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ПІКЛУВАННЯ ТА ВИХОВАННЯ СИРІТ У СВІТЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ М.Євтух, О. Кузьміна У статті розглянута історія й проблеми сирітства. Виявлено причини його виникнення, а також фактори дефіцитності життєвої компетентності сиріт. Проаналізовано умови життя вихованців інтернатних установ, організація й форми опіки сиріт. Проведено порівняльний аналіз організаційних форм опіки...»

«ГРОМАДСЬКИЙ інформаційно аналітичний и ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДІ ДОВІДНИК нормативно-правових актів державної молодіжної політики Харків 2007 Довідник нормативно-правових актів державної молодіжної політики Довідник нормативно-правових актів державної молодіжної політики / Упоряд.: Коновалов А.В., Шишкова М.О. — Х.: Громадський інформаційно-аналітичний Центр для молоді, 2007 — 191 с. В довіднику систематизовано та надано основні нормативно-правові акти державної молодіжної політики в Україні, зокрема,...»

«126 С.В. АБРОСИМОВА С.В. АБРОСИМОВА КАТЕРИНОСЛАВСЬКІ ДВОРЯНИ АЛЕКСЄЄВИ (ЗА ДОКУМЕНТАМИ РОДИННОГО АРХІВУ) У контексті програми археографічного дослідження особових фондів дворян Південної України ХVIII – ХIХ ст., що розпочата Запорізьким відділенням Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, пропонуємо в даній публікації комплекс документів родинного архіву катеринославських дворян Алексєєвих. Введення до наукового обігу таких документальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»