WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Затверджую Голова Приймальної комісії М.В.Багров (підпис) _ 2014 року ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» на базі ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

"Затверджую"

Голова Приймальної комісії

______________________М.В.Багров

(підпис)

"___"________________ 2014 року

ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Спеціальність: 7.03040101 Правознавство Затверджено приймальною комісією Таврійського національного університету (протокол № 2 від 28 лютого 2014 року) Сімферополь, 2014 Програма рекомендована рішенням Вченої ради юридичного факультету Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського від 21.01.2014 р., протокол № 6 Декан юридичного факультету, к.ю.н., доц.____________Л.Д. Донська Укладачі програми фахового вступного випробування для вступу на підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” зі спеціальності 7.03040101 правознавство” Таран П.Є. – завідувач кафедрою історії та теорії держави і права, кандидат філософських наук, кандидат юридичних наук, доцент.

Анохін О.М. – доцент кафедри історії та теорії держави і права, кандидат юридичних наук, доцент.

Змерзлий Б.В. - професор кафедри історії та теорії держави і права, доктор історичних наук, професор.

1. ВСТУП Прийом абітурієнтів, які мають диплом “бакалавра”, для здобуття освітньокваліфікаційного рівнівня “спеціаліст” проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі усного іспиту, у якому містяться запитання з навчальної дисципліни Теорія держави і права.

Теорія держави і права вивчає в узагальненому виді безліч форм держав і систем права – від існувавших у далекому минулому і до теперешнього часу. Вивчаючи й узагальнюючи практику теорія держави і права формулює поняття і визначення державно-правових явищ, виробляє наукові рекомендації і висновки, генерує нові ідеї, що дозволяють зрозуміти сутність, зміст і форми держави і права і уміло використовувати їх з метою прогресивного розвитку суспільства.

Предметом науки теорії держави і права служать багатобічна і складна взаємодія суспільства і держави, роль і місце держави і права в політичній системі суспільства.

Вона вивчає не тільки державно-правовіявища, але і представлення людей про їх. У її предмет входить суспільна, групова й індивідуальна політична і правова свідомість.

Предметом теорії держави і права виступають такі явища громадського життя, як держава і право, основні закономірності їхнього виникнення і розвитку, їхня сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості і правового регулювання.

Теоретична юридична дисципліна – теорія держави і права тісно взаємодіє з історією держави і права України, історією держави і права закордонних країн, історією політичних та правових вчень, конституційним правом України, міжнародним правом та іншими дисциплінами. Вивчення теорії держави і права дозволяє студентам з'ясувати загальні закономірності виникнення розвитку і функціонування державно-правових інститутів.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО ПРОГРАМИ ФАХОВОГО

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

РОЗДІЛ І. Вступ до теорії держави і права

Тема 1.1.

Предмет і методологія теорії держави та права.

Становлення загальнотеоретичної науки про державу та право. Філософія права та енциклопедія права як її попередники. Наступність у розвитку загально-теоретичних державно-правових знань. Внесок мислителів України у розвиток загально-теоретичного вчення про державу та право. Роль вчених-юристів України у визначенні предмету і структури теорії держави та права.

Предмет теорії держави та права. Особливості предмету теорії держави та права як науки (і процесу їх створення). «Теорія держави» і «теорія права», їх відмінність і єдність.

Методологія теорії держави та права. Логічні прийоми загально-теоретичного пізнання держави та права (аналіз, синтез, індукція, дедукція тощо).

Загально-наукові методи пізнання держави та права. Частно-наукові методи пізнання держави і права.

Зміст теорії держави і права, її наукові напрями. Структура теорії держави і права як навчальної дисципліни. Понятійний апарат теорії держави і права. Завдання теорії держави і права як науки і учбової дисципліни.

Тема 1.2.

Теорія держави та права в системі суспільних і юридичних наук.

Співвідношення теорії держави та права і філософії, соціології, політології, економічної та управлінської науки, тощо.

Поняття юридичних наук і суспільних наук. Структура юридичних наук. Історикотеоретичні науки. Співвідношення теорії держави та права та історії вчень про державу та право. Галузеві науки і співвідношення з ними теорії держави та права. Спеціальні юридичні науки і співвідношення з ними теорії держави та права, зв’язок теорії держави та права. Евристична функція. Онтологічна функція. Прогностична функція.

Методологічна функція. Ідеологічна функція. Політична функція. Практично-прикладна функція.

Тема 1.3.

Теорія держави та права як навчальна дисципліна.

Співвідношення теорії держави та права як наука і теорії держави та права як навчальної дисципліни.

Навчальні дисципліни (юридичні, неюридичні) в юридичних учбових закладах.

Фундаментальні навчальні дисципліни в юридичних учбових закладах. Місце теорії держави та права в системі юридичних навчальних дисциплін. Теорія держави та права і юридичний світогляд, юридичне мислення, юридична культура як професійні якості юриста-спеціаліста. Логіка структури курсу теорії держави та права як навчальної дисципліни.

Юридична освіта в Україні: становлення, сучасний стан. Перспективи розвитку.

РОЗДІЛ 2. СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА, ПРАВО

Тема 2.1.

Еволюція суспільства і виникнення держави і права.

Структура первісного суспільства. Органи влади та управління первісного суспільства. Еволюція первісного суспільства. Форма організації суспільства в епоху неоліту («протодержава»). Особливості виникнення європейських держав. Особливості виникнення східних (азіатських) держав. Ознаки які відрізняють публічну владу первісного суспільства від держави. Специфічність утворення держав в ХХ ст.

Спадковість з державним будівництвом у попереднє столітія. Теорії виникнення держави (теологічна, патріархальна, договірна, насилля, психологічна, органічна, історикоматеріалістична тощо). Загальні закономірності виникнення держави.

Нормативне регулювання суспільних відносин первісного суспільства. Виникнення права. Ознаки які відрізняють право під соціальних норм первісного устрою. Держава і право як загально-соціальні інститути. Співвідношення держави і права. Взаємозв’язок держави і права. Відносна самостійність держави і відносна самостійність права.

Тема 2.2.

Громадянське суспільство, політична система суспільства та держава.

Громадянське суспільство: поняття, структура, основні ознаки, сутність.

Громадянин і громадянське суспільство. Взаємозалежність і взаємодія громадського суспільства і держави.

Політична система суспільства: поняття, структура, сутність.

Місце держави в політичній системі суспільства. Політична влада і державна влада.

Державна влада і громадські об’єднання: комерційні і некомерційні (неприбуткові), правова основа їх взаємодії. Державна влада і правляча політична партія.

Держава і релігія, церква. Держави світські та релігійні, клерикальні.

Державна і суспільна безпека в Україні.

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ.

Тема 3.1.

Поняття держави, її основні ознаки, сутність.

Поняття держави (у світі різних підходів щодо визначення). Підходи щодо розуміння держави. Основні ознаки держави. Фундаментальні елементи держави:

населення (народ, нація, громадяни), територія, публічна влада. Суверенітет держави.

Суверенітет народу і його втілення в демократичних державах. Поняття державної влади і її співвідношення з політичною владою. Класові, національні, корпоративні, загальносоціальні фактори і їх місце в державі. Методи і форми забезпечення державою інтересів суспільства, громадян, національних і соціальних спільнот (груп). Сутність держави.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Класове (вузькогрупове) і загально соціальне у сутності держави. Держава і політичний, економічний, соціальний устрій: їх взаємозв’язок і взаємозумовленість.

Тема 3.2.

Основні теорії держави, її тип. Типологія держав. Основні теорії держав.

Основні теорії держави: еліт, технократична, плюралістичної демократії тощо.

Поняття типології держави. Критерії класифікації держав. Фактори, які визначають тип держави: економічні, класові, національні, політичні, релігійні, регіональні тощо.

Класифікація держав. Поліцейська держава. Авторитарна держава. Тоталітарна держава.

Ліберальна держава. Демократична держава. Соціальна держава. Правова держава.

Цивілізаційний та формаційний підходи до типології держави. Види цивілізацій і відповідні їм типи держав. Особливості держав в межах одного типу. Східний тип держав. Класово-економічна сутність формаційного підходу. Основні риси і принципи держав рабовласницького, феодального, буржуазного і сучасного суспільства.

Еволюція типів держав. Умови і форми переходу від одного типу держав до іншого.

Прогрес у розвитку держави, його сутність, критерії та головні напрями. Держава соціально-демократичної орієнтації і соціально-правова держава.

Тема 3.3.

Форма держави.

Поняття форми держави. Її структура, форма правління, форма державного устрою, форма державного (політичного) режиму, їх поняття та основні риси.

Співвідношення виду, сутності і форми держави.

Монархія і республіка як класичні форми правління держави в історії і сучасності.

Види монархічних форм правління: історія та сучасність.

Види республіканських форм правління: історія та сучасність. Парламентська, президентська, змішана республіка критерії їх розрізнення. Форма правління в Україні, її історичні корені.

Єдність державної влади, принципи її організації та функціонування: розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову. Втілення принципу розподілу влади в державну розбудову України. Система стримувань та противаг, передбачена Конституцією України. Сутність народовладдя, форми його здійснення у сучасній державі.

Поняття, форми державного устрою. Національно-державний та адміністративнотериторіальний устрій держави. Унітарна держава, її основні ознаки. Унітарна держава з елементами федералізму. Автономія в унітарній державі, особливості України як унітарної держави і Автономна Республіка Крим.

Федеративна держава, принципи її утворення та правова основа. Особливості суверенітету і територіальної цілісності федеративної держави. Взаємовідношення між федеральними органами державної влади і органами влади суб’єктів федерації. Види федерацій.

Конфедерація: поняття та ознаки. Принцип державного суверенітету і конфедерація. Історична доля конфедерації. Співдружність держав.

Україна і Рада Європи. Значення для України, її входження до Ради Європи.

Україна і Європейське співтовариство. Україна і СНД. Регіональні міждержавні організації.

Державний (політичний) режим: поняття, види. Чинники, що впливають на вид політичного режиму. Демократичний політичний режим: поняття, різновиди, основні ознаки. Антидемократичні режими: поняття, основні ознаки, різновиди.

Тема 3.4.

Функції держави її механізм та апарат.

Поняття функцій держави. Визначення основних напрямів діяльності держави.

Класифікація функцій держави, їх взаємозумовленість і взаємозв’язок. Функції сучасної Української держави і функції державних органів, їх відмінність і взаємозв’язок.

Правові форми здійснення державою своїх функцій. Загальносоціальні, національні і класові фактори у змісті функцій держави.

Поняття механізму держави, державного апарату. Роль механізму держави у забезпеченні здійснення її функцій. Структура механізму сучасної держави та її правова основа.

Державні органи, установи, підприємства і організації, їх місце і роль у механізмі держави. Державні і недержавні (комерційні) організації: специфічні риси їх функціонування у механізмі держави. Особливості механізму федеративної та унітарної держави.

Поняття державного органу, його ознаки. Система державних органів в Україні.

Централізація і децентралізація в організації ті функціонуванні державних органів.

Розподіл праці (спеціалізація) у системі органів держави. Професійність державного апарату.

Соціальне і державне управління. Поняття державної і недержавної службі.

Поняття посадової особи. Класифікація посадових осіб (за законодавством України).

Формування механізму держави (державного апарату) в Україні. Співвідношення системи державних органів та органів місцевого самоврядування в Україні. Взаємодія органів держави (вищих і місцевих) і органів місцевого самоврядування (форми, методи).

Тема 3.5.

Україна як незалежна, суверенна, демократична, соціальна, правова держава.

Утворення України як незалежної суверенної держави (економічні, політичні, соціальні умови, політико-правові акти). Державні атрибути України. Національна ідеологія державотворення. Гуманістична спрямованість реформування системи державної влади в Україні.

Україна як демократична держава. Демократизація громадського і державного життя.

Україна як правова держава. Значення побудови громадського суспільства для утворення правової держави. Взаємовідповідальність держави і людини.

Україна як соціальна держава. Державна політика соціальної безпеки. Державна влада і забезпечення соціальної злагоди у суспільстві.

Реформи в Україні щодо реорганізації інститутів публічної влади. Адміністративна реформа. Судово-правова реформа. Реформа місцевого самоврядування (муніципальна реформа). Парламентська реформа. Шляхи реформування прокуратура.

Інститут президента України його вітчизняні витоки і сучасність. Теорія і практика розвитку українського парламентаризму. Верховна Рада України та її роль у розбудові України як демократичної, соціальної, правової держави.

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ПРАВА.

Тема 4.1.

Право в системі регулювання суспільних відносини.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ О. В. Суший ПСихОСОціальна культура держаВнОгО уПраВління МОнОграФія Київ Cвітогляд УДК 35:316.61 ББК 67.99(2)09 С91 Рекомендовано до друку Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 193/5-7 від 7 червня 2012 р.Рецензенти: В.Д.Бакуменко, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи Академії муніципального...»

«Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Р. Ю. Гайволя– аспірант Волинського національного УДК 37.016:796 університету імені Лесі Українки Педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної культури Роботу виконано на кафедрі фізичної реабілітації ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку на...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 27 (66), 2014. № 1, С. 306-315. УДК 111.852:94.(477) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЕСТЕТИЧНОЇ ДУМКИ Личковах В.А. Чернігівський державний технологічний університет, Україна E-mail: volodymyr.lychkovakh@ukr.net На основі авторської концепції історії української естетичної думки визначаються методологічні принципи і підходи до...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УДК 37.014.53 Світлана Сисоєва ОСВІТНІ РЕФОРМИ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ У статті здійснено освітологічний аналіз реформування й модернізації вищої освіти в Україні; розкрито освітологічний зміст понять “реформування освіти” й “модернізація освіти”; обґрунтовано загальні причини реформування й модернізації сфери освіти; розкрито взаємозв’язок освітніх реформ і реформування дотичних до освіти сфер життєдіяльності суспільства; проаналізовано висновки...»

«СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ УДК 378.0+17:502 О.Ф. Сулацкова, ст. викладач Волинський національний університет імені Лесі Українки пр. Волі 13, м. Луцьк Україна, 43000 ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Визначено особливості становлення і розвитку екологічної етики майбутніх фахівців. Проаналізовано необхідність екологізації етики і етизації екології як основного принципу формування етичних норм і цінностей. Розглянуто суть поняття екологічної етики, визначено...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Випуск 19. С. 127–132 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Issue 19. P. 127–132 УДК 811.13’367’366-115 КОНСОНАНТНА Й АСОНАНТНА РИМИ В ІСПАНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЯХ І ПРИКАЗКАХ Оксана Кушнір Львівський національний університет імені Івана Франка (вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000) Варіативність рим фонетики іспанської мови є надзвичайно багатою та різноманітною. На початках зародження строфічної...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 57. С. 242253 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 57. P. 242253 ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ УДК 81’23-112 “ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС” – ДЖЕРЕЛО МОВНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVII СТОЛІТТЯ Ірина Фаріон Національний університет «Львівська політехніка», кафедра української мови, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна тел.: (032) 258 26 75 Досліджено мовну свідомість українців доби...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА Світлана ЄРМОЛЕНКО МОВА І УКРАЇНОЗНАВЧИЙ СВІТОГЛЯД Київ 200 ББК 81.2УКРРецензенти: Ажнюк Б. М., доктор філологічних наук, професор, Жайворонок В. В., доктор філологічних наук, професор, Стишов О. А., доктор філологічних наук, професор Рекомендовано до друку Вченою радою НДІ українознавства МОН України, протокол № 6 від 14 червня 2007 р. Єрмоленко С. Я. Є 74 Мова і українознавчий світогляд: Монографія. – К.: НДІУ,...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. КРИТИКА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО (2009) Рекомендаційний бібліографічний покажчик Київ 2010 Рекомендаційний бібліографічний щорічник «Художня література. Критика. Літературознавство (2009)» містить відомості про художні твори письменників України, української діаспори та зарубіжних країн в українських і російських перекладах, що вийшли в Україні в 2009 році. Подано також...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Гайдамашко Ірина Аркадіївна УДК 371. 134: 37. 013. 42: 316. 613. 434 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСІЇ ПІДЛІТКІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Тернопільському національному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»