WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |

«УКРАЇНСЬКА МОВА за професійним спрямуванням НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ “Центр учбової літератури” УДК 821.161.2’27(075.8) ББК ...»

-- [ Страница 1 ] --

Т. Б. Гриценко

УКРАЇНСЬКА МОВА

за професійним спрямуванням

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Київ

“Центр учбової літератури”

УДК 821.161.2’27(075.8)

ББК 81.2Укр–9я7

Г 85

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18 Г – 94 від 10.01.09)

Рецензенти:

Сологуб Н. М. – професор, доктор філологічних наук;

Голубовська І. О. – професор, доктор філологічних наук;

Безпаленко А. М. – доцент, кандидат філологічних наук.

Гриценко Т. Б.

Г 85 Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 624 с.

ISBN 978-611-01-0031-1 У навчальному посібнику, укладеному за програмою «Українська мова за професійним спрямуванням», подано теоретичний і практичний матеріал, що стосується різних аспектів професійного спілкування, мовного й ділового етикету, значення української мови в житті суспільства, особливостей розвитку мовної системи. Розглянуто моделі поведінки й аспекти створення образу ділової людини, подано правила оформлення ділових паперів, мовні кліше, звороти, найуживаніші у кожному типі документів. Розглянуто також особливості усної форми професійного спілкування. Подано систему вправ, завдань, запитань для самоконтролю, а також контрольні тести. Усе це допоможе виробити навички практичного володіння українською мовою у різних сферах комунікативної професійної діяльності.

Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, аспірантів, службовців, керівників, усіх, хто прагне вдосконалити свою мовну майстерність в аспекті професійного спілкування.

УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я73 © Гриценко Т. Б., 2010.

ISBN 978-611-01-0031-1 © Центр учбової літератури, 2010.

Зміст ПЕРЕДМОВА

УКРАїнсьКА МОВА В жиТТі сУсПільсТВА.......9 § 1. Стислі відомості з історії письма

§ 2. Мова і суспільство

§ 3. Мова як знакова система

§ 4. Функції мови

§ 5. Усне і писемне мовлення

§ 6. Державний статус української мови

§ 7. Про походження української мови

§ 8. Сучасна українська літературна мова

§ 9. Мовна норма

§ 10. Українська мова серед інших мов світу

§ 11. Культура мовлення. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів................ 56 § 12. Мовний етикет української науки

§ 13. Дещо про протокол та етикет

Список рекомендованої літератури до розділу I

лЕКсиКА

§ 14 Лексикологія як наука. Лексичне значення слова.......... 102 § 15. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми

§ 16. Лексика української мови

§ 17. Словники в Україні

§ 18. Основні типи словників

Список рекомендованої літератури до II розділу.................. 129 сТилісТиКА

§ 19. Поняття про стиль

§ 20. Основні стилі української мови

§ 21. Публіцистичний стиль

§ 22. Художній стиль

§ 23. Науковий стиль

§ 24. Індивідуальний стиль мовлення

Українська мова за професійним спрямуванням ТЕКсТ. нАЙТиПОВіШі нАУКОВі ТЕКсТи........166 § 25. Поняття про текст

§ 26. Текст як форма існування наукового знання................. 170 § 27. Тези

§ 28. Конспект

§ 29. Анотація

§ 30. Доповідь

§ 31. Реферат

§ 32. Загальні відомості про курсову та дипломну роботи... 192 § 33. Правила опису використаної літератури

§ 34. Стаття

§ 35. Рецензія

Список рекомендованої літератури до III – IV розділів........ 226 ОФіЦіЙнО–ДілОВиЙ сТиль

§ 36. З історії офіційно-ділового стилю

§ 38. Усна і писемна форми офіційно-ділового стилю.......... 235 § 39. Ділова розмова по телефону

§ 40. Ділова доповідь.

Список рекомендованої літератури до V розділу.................. 252 ПисЕМнА ФОРМА ОФіЦіЙнО-ДілОВОГО сТилЮ. ДОКУМЕнТи, їХ РіЗнОВиДи.................253 § 41. Що таке документ?

§ 42. Класифікація документів

§ 43. Реквізити документів

§ 44. Вимоги до тексту документа і його оформлення.

Мова документів

§ 45. Документи, їх різновиди

ДОКУМЕнТи ЩОДО ОсОБОВОГО сКлАДУ.......281 § 46. Заява

§ 47. Пропозиція

§ 48. Резюме

§ 49. Особовий листок з обліку кадрів

ДОВіДКОВО-інФОРМАЦіЙні ДОКУМЕнТи.......304 § 50. Довідка

§ 51. Запрошення

4 Українська мова за професійним спрямуванням § 52. Оголошення

§ 53. Доповідна записка

§ 54. Пояснювальна записка

§ 55. План

§ 56. Звіт

§ 57. Телеграма

§ 58. Адреса

§ 59. Листування

§ 60. Приватне та офіційне листування

слУжБОВЕ лисТУВАння

§ 61. Особливості розвитку сучасного ділового листування..... 364 § 63. Про правила листування

§ 65. Особливості оформлення листів різних видів. Листпрохання

Список рекомендованої літератури до теми «Листування».. 400 § 66. Протокол

§ 67. Витяг із протоколу

ОБліКОВО-ФінАнсОВі ДОКУМЕнТи..................423 § 68. Акт

§ 69. Доручення

§ 70. Розписка

§ 72. Накладна

§ 73. Таблиця

ГОсПОДАРсьКО-ДОГОВіРні ДОКУМЕнТи.......451 § 74. Договір

§ 75. Трудовий договір

§ 76. Трудовий контракт

ОРГАніЗАЦіЙні ДОКУМЕнТи

§ 77. Положення

§ 78. Інструкція

§ 79. Правила

§ 80. Статут

РОЗПОРяДчі ДОКУМЕнТи

§ 81. Вказівка

Українська мова за професійним спрямуванням § 82. Наказ

§ 83. Постанова

§ 84. Розпорядження

§ 85. Ухвала

§ 86. Реклама

§ 87. Різновиди реклам

§ 88. Мова реклами

ДОДАТКи

§ 1. Звуки і букви. Український алфавіт

§ 2. Ненаголошені голосні [е], [и], [о]

§ 3. Апостроф

§ 4. Чергування голосних

§ 5. Чергування приголосних

§ 6. Сполучення літер йо, ьо.

§ 7. Подвоєння та подовження приголосних

§ 8. Спрощення в групах приголосних

§ 9. Написання префіксів

§ 10. Орфографічні правила переносу

§ 11. Правопис слів іншомовного походження

§ 12. Велика літера у власних назвах

§ 13. Друга відміна іменників

§ 14. Ступені порівняння якісних прикметників

§ 15. Відмінювання числівників

§ 16. Зв’язок числівників з іменниками

§ 17. Правопис часток

§ 18. Написання складних і складноскорочених слів............ 604 § 19. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях, реченнях

§ 20. Розділові знаки у складносурядних реченнях............... 613 § 21. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях.............. 615 § 22. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

6 Українська мова за професійним спрямуванням ПЕРЕДмОВА Останнім часом зріс інтерес до української мови як державної.

На сьогодні мало володіти лише тими знаннями, що дала школа.

Молодий спеціаліст із вузівською освітою сьогодні повинен добре знати українську мову і використовувати її при виконанні службових обов`язків. Адже глибокі знання професійної мови допоможуть краще оволодіти фахом, підвищити ефективність праці, зміцнити ділові стосунки партнерів, адже мова визначає культуру і компетентність фахівця.

Сьогодні добре володіти мовою професії означає:

• добре знати закони і принципи української мови;

• уміло використовувати професійну лексику і терміни;

• орієнтуватись у специфічних особливостях підстилів наукового стилю: власне наукового, науково-навчального та науковопопулярного; уміти складати тексти виступів, доповідей,

• уміти працювати з науковою та професійною літературою тощо.

Ділова сфера не повинна лякати майбутнього спеціаліста. Молодий фахівець повинен усвідомлювати, що від його уміння грамотно і по-сучасному спілкуватися з діловими партнерами (за допомогою ділових документів, телефонних переговорів, зустрічей, нарад тощо) залежатиме встановлення офіційних, службових, ділових, партнерських контактів, налагоджуватимуться його приватні стосунки з людьми.

На допомогу кожному, хто захоче оволодіти секретами ділового спілкування, прийде мова.

Пропонуємо зробити перший крок в осягненні прекрасного – багатого і незбагненного діаманту українського народу – української мови.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Матеріал посібника може бути використаний як для лекційних занять, так і для практичних.

Посібник допоможе оволодіти усною і писемною формами української мови, ознайомить з мовними законами і їх правильним застосуванням, з поняттями: мова, її зв’язок з інтердисциплінарними науками, функції мови в житті суспільства і кожної окремої людини (адже недарма старі мудреці казали: «Говори і я тебе побачу» – мовлення людини, її мова – це її «портрет», «мовний паспорт», у якому відображено всі параметри особи – національноетнічні, соціальні, культурні, духовні, вікові), культура мовлення, ознаки культури мови, мовний етикет. Не є секретом, що не всі спеціалісти сьогодні добре володіють стилістичними навичками, стилістичним чуттям. Тому у посібнику більш детально подано тему «Стилістика». Це зумовлено як теоретичними, так і практичними міркуваннями. Адже практичне значення стилістики полягає в піднесенні професійної культури мовлення фахівців із вищою освітою.

Пропонований навчальний посібник ставить за мету допомогти студентам опанувати можливості української мови в різних структурно-функціональних стилях на лексичному, фразеологічному, синтаксичному рівнях. Детально охарактеризовано науковий стиль і його підстилі, найтиповіші наукові тексти: конспект, лекція, анотація, реферат, доповідь тощо. Подано рекомендації щодо підготовки виступів, повідомлень, доповідей, а також – способи опрацювання наукової літератури. У кінці кожної теми – вправи і завдання. Уміщено список рекомендованої літератури до кожного розділу.

Серія навчальних завдань охоплює найважливіші проблеми програми курсу, особливу увагу приділено виробленню навичок грамотного складання документів, культурі ділового спілкування, про що свідчать завдання, спрямовані на редагування документів, усталених словосполучень, правопис і відмінювання прізвищ, імен по батькові, відмінювання числівників тощо. Завдання засвідчують тісний зв’язок з професійною підготовкою студентів до роботи за обраним фахом, реалізацію принципу комплексності у застосуванні набутих знань, умінь та навичок. До завдань додано критерії оцінювання виконаних завдань, поради з техніки ділового спілкування.

Посібник може бути широко використаний викладачами, аспірантами, студентами, працівниками коледжів та вищих навчальних закладів, усіма, хто цікавиться питаннями усної і писемної мови професійного спрямування, культурою мови взагалі, усіма, хто любить і шанує українську мову.

Українська мова в житті суспільства

–  –  –

§ 1. стислі відомості з історії письма З давніх часів вважалося, що письмо – необхідне доповнення мови. Без нього неможлива ні достовірна історія, ні наука.

«Письмо – це знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних графічних елементів двох вимірів для передавання інформації на віддалі й закріплення в часі».1 У кінці кам’яного віку у первіснообщинному суспільстві виникли найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень. У ході культурного розвитку людства письмо зазнало еволюції, у ході якої склалося його чотири типи (залежно від смислового обсягу графічних знаків):

- піктографічне – це письмо, яке за допомогою малюнків (піктограм, тобто зображення на камені, дереві, глині предметів, дій і подій) схематично передавало загальний зміст вислову без відображення мовних особливостей тексту (звуків, слів і т.д.). Деякі елементи піктографічного письма збереглися до нашого часу (наприклад, дорожні знаки);

Українська мова: Енциклопедія/ Редкол.: Русанівський В.М. (співголова), Тараненко О.О. (співголова), М.П.Зяблик та ін. – 2-ге вид. випр. І доп. – К.: Вид-во «Укр.енцикл.» ім.

М.П. Бажана, 2004. – С. 476.

Українська мова за професійним спрямуванням Розділ І

- ідеографічне письмо виникло в 4-3 тис. до н.е. Воно передавало абстрактні поняття, втілені у семантиці слова за допомогою усталеного набору зображень або графічних символів. Наприклад, знак, що зображав ногу. Міг означати «ходити», «іти», «приходити», «стояти», «приносити» тощо. Це письмо називають ще логографічним.

Найвідоміші такі ідеографічні системи:

- давньоєгипетське ієрогліфічне (4-3 тис до н. е.), шумерське, аккадське (4-3 тис. до н.е.), клинопис ( 2 тис. до н.е.). китайське ієрогліфічне (з 2 тис. до н.е.), яке збереглося до нашого часу, письмо майя в Центральній Америці (1 тис. до н.е.);

- складове письмо сформувалося з 2 тис. до н. е. У ньому кожен графічний знак відповідав с кладові слова. У цій системі письма менше знаків, ніж в ідеографічній, бо різних складів у мовах менше, ніж слів.

- літерно-звукове (ін. назви алфавітне, фонемографічне) письмо, у якому кожен графічний знак (літера) передає окремий звук (фонему).

Це письмо мало два різновиди: консонантно-звукове – знаками позначалися лише приголосні звуки (консонанти). Виникло воно в 2-й пол.

ІІ тис. до н. е. Голосні літери не мали окремих літер і при читанні їх потрібно було вгадувати. Вперше такі знаки з’явилися в єгипетському письмі. Творцями консонантно-звукового письма в чистому вигляді стали фінікійці (серед. ІІ тис. до н.е.). Фінікійське письмо взято за основу в більшості нині існуючих літерно-звукових алфавітів. Його літери мали досить просту й зручну для написання й запам’ятовування форму.

Писали фінікійці горизонтальними рядками справа наліво. Це письмо має цікаву і довгу історію свого існування.

Наступним етапом у розвитку літерно-звукового письма було виникнення на поч. І тис. до н. е. вокалізовано-звукового письма, коли на письмі стали позначати як приголосні, так і голосні звуки. Першими таке письмо стали використовувати стародавні греки. Грецьке письмо дало початок писемності всіх європейських народів. На його основі виникло кілька почеркових різновидів, з них найхарактерніші: устав (унціл), курсив (скоропис) і рядкове (мінускульне ) письмо.

На поданій нижче таблиці подано генеалогічну схему розвитку систем письма індоєвропейських мов, зокрема української.1 Півторак Г.П. Письмо // Українська мова: Енциклопедія/ Редкол.: Русанівський В.М.

(співголова), Тараненко О.О. (співголова), М.П.Зяблюк та ін. – 2-ге вид. випр. І доп. – К.:

Вид-во «Укр.енцикл.» ім. М.П.Бажана, 2004. – С.476.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 68 |
 
Похожие работы:

«СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Філологічна” Випуск 3 Острог – УДК: 81.161.2+ 81.111 ББК: 81.2 Укр.+ 81.2 Англ. Н 3 Рекомендовано до друку засіданням ради факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія” (протокол № 7 від 24 березня 2010 року).РЕДАКцІйНА КОлЕгІя: Ковальчук І. В., кандидат психологічних наук, доцент; Коцюк л. М., кандидат філологічних наук, доцент; Новоселецька С. В., кандидат психологічних наук, доцент; Кондратьєва А. Є., магістр; Босик О....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник (Випуск ХIХ) Слов’янськ ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць.Випуск ХVII. /За загальною редакцією проф. В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. — 370 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (головний редактор, укладач) Льогенький Г.І. – доктор...»

«УДК 371.12 Оксана Стріхар, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАУКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У статті розглядається така категорія як «міжнаукові зв’язки», яка взаємозв’язана з інтеграційним підходом в освіті. Проаналізовано культурну спадщину попередніх історичних епох, де констатується споконвічна синкретичність, синтез багатьох...»

«УДК 37.02 О.В. Левчук, М.В. Миронюк м. Вінниця, Україна МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Постановка проблеми. Сучасний період історії суспільства характеризується перебудовою, докорінними змінами методів планування і економічних розрахунків, організації виробництва й управління, прийняття рішень про реальні інвестиції, розробки ефективних стратегій розвитку народного господарства. Невід'ємною умовою успіху в цій перебудові є піднесення на вищу...»

«З КОНСПЕКТОМ НА УРОК ЗВЕРТАННЯ УРОКИ НА УКРАЇНОЗНАВЧІЙ ОСНОВІ З ТЕМИ «ГОНЧАРСТВО». 8 КЛАС Л. І. Трощинська, учитель української мови та літератури ДСХШІ І–ІІІ ст. «Колегіум мистецтв в Опішні», с. Опішня, Полтавська обл. УРОК № 1 Пригадайте, які розділові знаки вживають при звертаннях. ТЕМА. Звертання Які особливості інтонування цих речень? Мета: 2. Актуалізація опорних знань учнів поглибити знання учнів про звертання, удосконаРобота в групах лювати вміння визначати звертання в реченнях,...»

«Серія “Філософія”. Випуск 14 111 УДК 141 Андрій Карпенко КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА У ФІЛОСОФІЇ МАРТІНА ГАЙДЕГГЕРА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ Статтю присвячено побудові концептуального диспозитиву історико-філософської реконструкції категорії суб’єкта у філософському дискурсі Мартіна Гайдеггера. Встановлено парадигмальний характер категорії суб’єкта, яка поряд із категоріями буття, часу, події-присвоєння (Ereignis) постає константою Гайдеггерівського філософування. Експліковано зміст Гайдеггерівської критики...»

«ТЕСТ ІЗ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ № Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання програмі з всесвітньої історії Відповідність завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. підручникам та посібникам 1. Зміст завдання: Укажіть історичну епоху, коли людина розпочала обробляти землю: Шалагінова О.І., Шалагінов Б.Б. Історія стародавнього світу: Правильна відповідь: неоліт. Відповідність програмі: Формування цивілізації Підруч. для 6 кл....»

«Феодосій Стеблій УДК 821.161.2Г.Нудьга(092):323.28”1975” ГРИГОРІЙ НУДЬГА – ЖЕРТВА СЛУГ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ. Спомин З нагоди вшанування пам’яті визначного українського літературознавця і фольклориста Григорія Нудьги хотів би поділитися спогадом, як у мене склались взаємини з цим науковцем упродовж 15-річної співпраці в Інституті суспільних наук. Коли 5 листопада 1957 р. я був прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника Інституту у відділ історії України (яким керував академік Іван...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Затверджено рішенням Вченої ради Інституту філології Протокол № 28 від 25 березня 2014 р. Голова Вченої Ради проф. Семенюк Г.Ф. ПРОГРАМА вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн (Арабська література) Упорядники: Субота І.О., Хоміцька О.Г. Київ – 2014 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА До вступників до аспірантури висуваються вимоги компетентності у питаннях загального та арабського...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 21. Станкевич М. Є. Бучач та околиці: маленькі образки / М. Є. Станкевич. – Львів : СКІМ, 2010. – 256 с.22. Стельмащук Г. Народні художні промисли Тернопільщини / Г. Стельмащук // Образотворче мистецтво. – 1981. – № 3. – С. 23–24.23. Стрішенець М. М. Економічна історія Тернопільщини / М. М. Стрішенець. – Тернопіль : Астон, 2001. – 311 с.24. Теребовельська земля : історично-мемуарний збірник / [гол. ред. В. Палідвор]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1968. – (Наукове товариство ім....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»