WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 103 |

«Історія України Посібник Видання 2-ге, доповнене ББК 63.3 / 2 / Б 7 Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист ...»

-- [ Страница 1 ] --

О. Д. Бойко

Історія

України

Посібник

Видання 2-ге, доповнене

ББК 63.3 / 2 /

Б 7

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №14/18. 2-1008 від 04. 07. 2001 р.)

Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув

неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів

приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­

редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і

разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас тактовне слово.

У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі фор­ мулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різно­ манітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості мо­ тивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій дове­ дено до середини 2001 р.

Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.

© 0. Д. Бойко, 200 © ВІД «Академія», орипнал-макет, 2002 I S B N 966-580-122-8 © Обкладинка В. М. Штогрина, 2002 Зміст

1.1. Початок формування людської

1. Первісне цивілізації на території України суспільство

1.2. Скіфо-сарматська доба.

і перші державні Античні міста-держави утворення на Північного Причорномор'я 23 території України

1.3. Східні слов'яни в VI—XI ст. 32

2.1. Походження Давньоруської держави 41

2. Київська Русь

2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.) 4

2.3. Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) 51

2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) 57

2.5. Монгольська навала та встановлення золотоординського іга 61

2.6. Політичний устрій 6

2.7. Соціально-економічний розвиток 68

2.8. Етнічний розвиток 72

2.9. Охрещення Русі 7б

2.10. Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі 80

2.11. Походження та суть національного симв

–  –  –

Література 1.

Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

1.1. Початок формування людської цивілізації на території України Першим періодом історії людства був кам'яний вік.

Йому належить особливе місце в цивілізації. Саме цієї доби на тлі кардинальних зрушень у природі, пов'язаних з різкими змінами клімату, сформувалася примітивна сус­ пільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.

Археологічні знахідки в Ефіопії, Кенії, Танзанії дають підстави зробити припущення про появу людини на Землі понад 2 млн років тому. Першолюдиною фахівці вважа­ ють істоту, для якої праця стала необхідністю і яка здатна була не тільки використовувати знаряддя праці, а й виго­ товляти їх. У ході еволюції поглиблювалися відмінності між мавпою та людиною — з'явилося прямоходіння, сфор­ мувалася розвинута рука з протиставленим великим паль­ цем, збільшився о б ' є м мозку (досяг 800 с м ), започаткува­ лася членоподільна мова. Саме ці якісні зміни у біологіч­ ному та психологічному розвиткові зумовили появу homo sapiens (людини розумної), сприяли остаточному виділен­ ню людини з тваринного світу.

І с т о р і ю первісного суспільства вчені поділяють на кілька періодів залежно від матеріалу та технології виго­ товлення знарядь праці: палеоліт (стародавній кам'яний в і к ), мезоліт (середній к а м ' я н и й в і к ), неоліт (новий кам'яний вік), енеоліт (мідно-кам'яний вік), бронзовий вік.

10 Первісне суспільство і перші державні утворення Ранній палеоліт (від появи людини до 150 тис. років тому) Первісна людина на території України з'явилась май­ же 1 млн років тому, в період раннього палеоліту. Наш регіон, як і Європа загалом, не входив до ареалу антропо­ генезу, тобто місцевості, де відбувся процес олюднення високорозвинутої мавпи. На думку археологів, найвіро­ гідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Цен­ тральну Європу. Ця міграція не була одномоментним актом, а хвилеподібно тривала протягом багатьох тися­ чоліть. Рештки найдавніших стоянок первісних людей на території України знайдені біля с. Королеве (Закар­ паття), м. Амвросіївка (Донбас), с. Лука-Врублівецька (Хмельниччина). Всього відомо на території України по­ над ЗО стоянок доби раннього палеоліту.

А р х а н т р о п и жили невеликими групами, що утво­ рювали первісне л ю д с ь к е стадо. Ця перша форма соці­ альної організації базувалася на основі кровнородинних с т о с у н к і в. Господарство первісних людей було прис­ в о ю ю ч и м, бо базувалося на збиранні плодів, ягід та їстів­ них коренів і полюванні на тварин.

Основним знаряддям праці архантропів стало ручне ру­ било, що виготовлялося шляхом оббивання кам'яної за­ готівки з двох боків. Це знаряддя мало довгасту, плескату форму завдовжки 20—25 см, вагою до 1,5 кг. У руках пер­ вісної людини рубило стало універсальним інструментом впливу на навколишній світ. Залежно від ситуації воно виконувало роль сокири, кайла, метального каменя тощо.

Поява однотипних кам'яних знарядь на зразок рубила свід­ чить про зародження мислення, початок переходу до сві­ домої виробничої діяльності.

Середній палеоліт (150—35 тис. років тому) Наприкінці раннього палеоліту природа зазнала знач­ них змін: клімат став сухішим, відбулося деяке підняття поверхні, розпочалося чергове, але на цей раз найбільше похолодання.

Наслідки цих кардинальних зрушень у природі стали особливо відчутними у середньому палеоліті (мустьєрська епоха). Північна та більша частина Центральної Європи були закуті в льодовий панцир товщиною понад 600 мет­ рів. На території України південна межа максимального зледеніння орієнтовно проходила повз такі сучасні міста:

Львів, Ковель, Ж и т о м и р, Кременчук, Миргород, Суми.

Початок формування людської цивілізації

Зміни в природі змусили первісну людину пристосову­ ватися до нових умов існування. Помітне зменшення фло­ ри, зумовлене сухим різкоконтинентальним кліматом, по­ ява нових представників фауни — мамонтів, шерстистих носорогів, північних оленів, печерних ведмедів та інших тварин, призвели до того, що традиційне для попередньо­ го періоду збиральництво дедалі більше поступається міс­ цем полюванню, яке відіграє у житті людини мустьєрської епохи вирішальну роль. У цей час помітно поліпшу­ ється технологія виготовлення знарядь праці, урізнома­ нітнюються їхня форма та призначення: ручне рубило удос­ коналюється; з'являються кам'яні гостроконечники, що використовувалися як вістря для списів; набувають поши­ рення скребла, якими обробляли шкури тварин.

Помітне ускладнення умов життя не зупинило посту­ пального фізичного та розумового розвитку людини. Внас­ лідок еволюції на зміну архантропу в мустьєрську епоху приходить неандерталець (назва походить від місцевості у Німеччині, де було знайдено рештки к і с т о к ). Він був невисокий на зріст, сутулий, мав велику голову видов­ женої форми з низьким лобом і нависаючим надбрів'ям.

Об'єм його мозку становив від 925 до 1800 см, особливо були розвинутими ділянки мозку, пов'язані з просторо­ во-координаційними функціями та їхнім контролем. Не­ андерталець як більш розвинений тип людини попри складні умови існування, помітно розширив порівняно зі своїм попередником — архантропом ареал проживан­ ня. Знайдені археологами на території України 200 мустьєрських с т о я н о к (Кіїк-Коба та Холодний Грот у Кри­ му, Антонівка на Донбасі, Рихта на Волині, Молодово на Дністрі та ін.) — переконливе тому підтвердження.

Боротьба за існування змусила людину в середньому палеоліті виготовляти одяг із шкур тварин, інтенсивно заселяти печери, будувати штучні наземні житла, не тіль­ ки використовувати, а й добувати вогонь. Завдяки цьому людина стала більш захищеною і менш залежною від при­ родних у м о в.

У мустьєрську епоху почали закладатися першооснови духовного світу людини. Неандертальські поховання в пе­ черах Криму свідчать про зародження релігійних уявлень та вірувань, а знайдені на деяких стоянках кістки, різьб­ лені геометричним орнаментом, з гравійованими на них контурами тварин і людей, рештками намальованих чор­ ною фарбою ліній — про перші кроки образотворчого мис­ тецтва.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


12 Первісне суспільство і перші державні утворення Пізній палеоліт (35—11 тис. років тому) Цей етап в історії людства порівняно з попередніми досить короткий, але він характеризується значними змі­ нами в економіці, сфері соціальних відносин, мистецтві.

Безперечно, центральною подією цієї доби стало завер­ шення майже 35 тис. років тому процесу фізичного та розумового формування людини сучасного типу — homo sapiens. Цю людину за місцем першої знахідки її кісток у гроті Кро-Маньйон (Франція) називають кроманьйон­ цем.

З появою кроманьйонців процес удосконалення та уріз­ номанітнення знарядь праці пішов надзвичайно швидки­ ми темпами. У пізньому палеоліті почали виготовляти кам'яні різці, ножеподібні пластини, наконечники спи­ сів, дротики т о щ о. Людина оволоділа технікою обробки кісток та рогів, з яких виготовляла собі гарпуни, шила, голки та ін. Кроманьйонці стали використовувати перші знаряддя з вкладишами, так звані складні знаряддя, ви­ найшли списометальний пристрій. Інструментарій налі­ чував майже 100 типів знарядь праці.

Останнє, четверте, зледеніння, що відбулося в піз­ ньому палеоліті, перетворило колективне загінне полю­ вання на диких коней, бізонів, північних оленів і ма­ монтів у основний вид занять кроманьйонців, який за­ безпечував ї х н ю життєдіяльність. Поступово склалася певна спеціалізація мисливських колективів. Так, май­ же 20—14 т и с. років тому на теренах України досить чітко виділяються дві зони з різним типом господарст­ ва: південно-східна — мисливців на бізонів, та північнозахідна •— мисливців на мамонтів.

Помітне вдосконалення та урізноманітнення знарядь праці, підвищення продуктивності мисливства (кілька мисливців легко могли вполювати мамонта вагою 1—2 тонни) дали змогу кроманьйонцям відмовитися від вис­ нажливих міграцій у пошуках їжі і вести більш осілий спосіб ж и т т я. Головним чином на берегах річок вони будували свої житла — землянки і напівземлянки, які у своїй сукупності утворювали первісне поселення — сто­ янку. Новим явищем пізньопалеолітичного періоду ста­ ло виникнення господарсько-побутових комплексів, що утворювалися зі стоянок, на яких розташовувалися жит­ ла, кількох заглиблених у ґрунт ділянок, де обробляли кремінь, к і с т к у, ріг, а також із ям-сховищ і вогнищ за межами жител. На території України знайдено майже 800 пізньопалеолітичних с т о я н о к (Радомишльська на

Початок формування людської цивілізації

Ж и т о м и р щ и н і, Мізинська на Чернігівщині, Межиріцька на Канівщині та і н. ).

Спільне осіле життя первісних людей, локальне скуп­ чення поселень є свідченням не тільки прогресивних змін у економіці, а й суттєвих зрушень у сфері соціальних відносин. Пізній палеоліт — це час, коли на зміну пер­ вісному стаду прийшла родова община. Стрижнем родо­ вої організації суспільства був рід — об'єднання кровних родичів за материнською лінією. Головною особою роду була жінка, через те, що родовід за групового шлюбу міг вестися лише за жіночою лінією, крім того, вона висту­ пала у ролі охоронниці сімейного вогнища та відала хар­ човими запасами. З появою кроманьйонців невпорядковані ендогамні статеві стосунки поступаються місцем екзо­ гамним: виникає звичай, що забороняв шлюби між чле­ нами однієї родової групи. Це сприяло зближенню різ­ них родів. На основі родинних стосунків відбувалася кон­ солідація родів у племена, формувалася племінна органі­ зація суспільства, внаслідок чого поступово склався ро­ довий первіснообщинний лад. Характерними рисами цього ладу були спільне володіння засобами виробництва і зрів­ няльний розподіл надбань праці.

Намагаючись пояснити механізм світобудови та виз­ начити своє місце в навколишній дійсності, первісна лю­ дина в добу пізнього палеоліту активно формує першоос­ нови власної релігійної свідомості: тотемізм — віру в спіль­ ного для конкретного колективу предка — певної твари­ ни, рослини т о щ о ; анімізм — віру в існування душі та духів, що нібито управляють усім матеріальним світом;

фетишизм — поклоніння предметам неживої природи, ві­ ру в надприродні властивості матеріальних речей; магію — обряди, пов'язані з чаклунством, віщуванням, вірою в умін­ ня людини викликати надприродні явища.

В епоху пізньего палеоліту помітного розвитку набу­ ло духовне життя людини, про що свідчать знайдені фраг­ менти зразків прикладного та образотворчого мистецт­ ва. Особливо часто при розкопках пізньопалеолітичних поселень зустрічаються фігурки птахів та стилізовані жі­ ночі статуетки, «палеолітичні В е н е р и ». Ж і н о ч і зобра­ ження характеризуються пластичною виразністю та мо­ нументальністю і у о с о б л ю ю т ь уявлення первісної люди­ ни про єдність родового колективу. Палеолітичні малюн­ ки тварин, зроблені кроманьйонцями на кістках або ж на стінах печер (наприклад, на Кирилівській стоянці було знайдено уламок бивня молодого мамонта, на я к о м у виПервісне суспільство і перші державні утворення різьблені голова птаха й ' м о ж л и в о, черепаха), на думку фахівців, є елементами іисливського ритуалу, що імі­ тував процес полювання і і здобич. З мисливськими обря­ дами, очевидно, пов'яза L Й І Н Ш І види мистецтва, існу­ вання я к и х підтверджу» гь археологічні розкопки, зок­ рема музика та хореогрг ^рія. Так, на стоянці Молодово було знайдено флейту, ві готовлену з кістки оленя, у Мізині — ансамбль ударни інструментів з кісток мамон­ та, пофарбованих червон ю фарбою, у Гагаріно — стилі­ зовані статуетки жіночи фігурок у позі танцю. В ціло­ му мистецтво пізнього п, неоліту свідчить про те, що ро­ зум людини в цей час ті/,ки пробуджується, а в її світо­ баченні життєвий д о с в і д роду та власні спостереження тісно перепліталися з ф і( [тастикою та магією.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 103 |
 
Похожие работы:

«www.unwla.org XXII КОНВЕНЦІЯ СОЮ ЗУ УКРАЇНОК АМ ЕРИКИ ДІТРОЙТ, МІЧІҐЕН, 26-го, 27, 28-го ТРАВНЯ 1990 р.XXII CONVENTION OF UKRAINIAN NATIONAL W OM EN’S LEAGUE OF AMERICA, INC. DETROIT, MICHIGAN, MAY 26, 27, 28 1990. www.unwla.org Обкладинка: Оксана Кушнір Cover by Oksana Kushnir Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation • 35 Harding Avenue • Clifton, New Jersey 07011 201-772-2166 Fax 201-772-1963 www.unwla.org Встане Україна І розвіє тьму неволі, Світ правди засвітить, І помоляться на волі...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Інститут суспільства Кафедра історії України АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Спеціальність: 8.02030201 Історія МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ-2013 Укладач: Зінченко Арсен Леонідович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.Рецензент: Надтока Геннадій Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису МОРГУН Микола Віталійович УДК 94(477)”1917/1920”:623.43 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В 1917-1920 рр. 20.02.22 – військова історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 201 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Кафедра гімнастики ГІМНАСТИКА В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ для студентів 1 курсу напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання Лекцію склав: доцент Бубела О.Ю. “Затверджено” на засіданні кафедри гімнастики Протокол № 2013 р. Зав. каф., доцент Сосіна В.Ю. Львів –2013 Мета : 1. Дати характеристику гімнастики як одного з основних засобів фізичного виховання. Задачі : 1. Розкрити методичні особливості гімнастики. 2. дати характеристику засобам, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3188 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних робіт з курсу «Твердотіла електроніка» для студентів напрямів підготовки «Електронні пристрої та системи» і «Мікрота наноелектроніка» усіх форм навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Твердотіла електроніка» / укладач О. А. Любивий. – Суми: Сумський державний університет, 2012. 42 с. Кафедра електроніки і комп’ютерної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПРОГРАМА ХV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” 27 березня 2014 р. Конференція проводиться згідно з планом Міністерства освіти і науки України КИЇВ – 2014 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова оргкомітету: Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ БІБЛІОТЕКА Серія «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» Випуск 9 Людмила Леонідівна Хоружа Біобібліографічний покажчик Київ • 2012 УДК 016:37 ББК 91.9:74 Х 79 Упорядники: Горбенко Н. А. бібліограф, Демченко Н. М., провідний бібліограф, Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка Науковий редактор, відповідальна за випуск Зотова В. А., директор бібліотеки Київського...»

«Історія УДК: [94(470+571):614.885] «1867-1914» ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА З ПІДГОТОВКИ ВЛАСНОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ (1867-1914 рр.) Ореховський В.О., доктор історичних наук, професор Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Чернівці У статті досліджено основні напрямки діяльності Російського Червоного Хреста у галузі підготовки власного медичного персоналу (сестер милосердя, фельдшерів,...»

«ДАВНЬОРУСЬКА КЛЕЙМОВАНА КЕРАМІКА КИЇВСЬКОГО ПОДОЛУ З КОЛЕКЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОГО КАБІНЕТУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Пожар Ольга Сергіївна, студентка групи ІСб-2-09-4.0д Науковий керівник: Бонь Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України і методики навчання Давньоруський період історії, як невід’ємна частина історії України, на сьогодні залишається цікавим для медієвістів. Археологія даної епохи містить ряд важливих недостатньо вивчених питань та...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія «Політичні науки» Випуск 3 «ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2004-2007 РР.» Острог – УДК 32(082) ББК 6 Н Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Острозька академія» (протокол №11, від 26 червня 2008 р.) Це видання здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. Точка зору, відображена у даному виданні, може не збігатися з офіційною позицією уряду США Рецензенти: А.Ф. Колодій, доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»