WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 00 ЛЮБЧЕНКО К.М. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ В ПРАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ Одними з перших експертних систем є медичні. У статті міститься огляд в історичній ретроспективі цього класу експертних ...»

УДК 00

ЛЮБЧЕНКО К.М.

ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ В ПРАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ

Одними з перших експертних систем є медичні. У статті міститься огляд в історичній ретроспективі

цього класу експертних систем, і визначаються деякі перспективи їх застосування і подальшого розвитку в практичній медицині.

One of the first expert systems was medical. In article the review in a historical retrospective show of this

class of expert systems contains, and some prospects of their application and the subsequent development in applied medicine are defined.

Експертні системи є одним з найпошире- грама для комп'ютера, яка оперує із знаннями ніших типів систем штучного інтелекту. Вони в певній предметній галузі з метою виробленрозроблялися як наук

ово-дослідні інструмен- ня рекомендацій або вирішення проблем".

тальні засоби з 1960-х років і розглядалися як Експертна система – це комп'ютерна проштучний інтелект спеціального типу, призна- грама, яка в деякій галузі виявляє ступінь піченого для успішного вирішення складних знань рівнозначну ступеню пізнання людинизадач у вузькій предметній галузі, такий як експерта. Зазвичай ця галузь строго обмежена медична діагностика захворювань [2, 28]. [4, 406].

Найбільш широке поширення експертних сис- Експертні системи – це складні програмні тем в різних областях людської діяльності комплекси, що акумулюють знання фахівців в почалося на початку 80-х років XX століття. конкретних предметних галузях і тиражують Оскільки одними з перших експертних сис- цей емпіричний досвід для консультацій менш тем, які мають попит і зараз, є медичні, то ос- кваліфікованих користувачів [1, 39].

новною метою даної статті є огляд в історич- Автори [6, 32] відзначають: реалізація конній ретроспективі цього класу експертних си- цепції про те, що ефективність комп'ютерної стем і визначення перспектив його подальшо- програми при вирішенні задач залежить від го розвитку. знань, якими вона володіє, а не лише від форСформульована мета передбачає розгляд малізмів і схем виводу, які вона використовує, наступних питань: привела до розвитку спеціалізованих програмних систем, кожна з яких є "експертом" в

• аналіз поняття "Експертна система";

деякій вузькій предметній галузі – ці програприклади медичних діагностичних ексми отримали назву експертних систем.

пертних систем, їх класифікація;

Основні етапи процесу розробки експертної

–  –  –

Перелік посилань Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский – СПб: Питер, 2000.

1.

– 384 с.

Джарратано Д., Райли Г. Экспертные системы: принципы разработки и программирование, 4-е 2.

издание.: Пер. с англ. – М.: ООО "И.Д. Вильямс", 2007. – 1152 с.

Джексон П. Введение в экспертные системы.: Пер. с англ.: Уч. пос. – М.: Издательский дом 3.

"Вильямс", 2001. – 624 с.

Ин Ц., Соломон Д. Использование Турбо-Пролога: Пер. с англ. – М.: Мир, 1993. – 608 с.

4.

Кузьмук В. В., Супруненко О. О. Роль інформаційних технологій у донозологічній оцінці стану 5.

здоров’я людини // Тезисы и доклады международной конференции "Интегративная медицина" (24-25 мая 2008 р.). – К.: Алтимед, 2008. – С. 108-109.

Продеус А. Н., Захрабова Е. Н. Экспертные системы в медицине / А. Н. Продеус, Е. Н. Захрабова.

6.

– К.: ВЕК +, 1998. – 320 с.

Таперова Л. Н. Дин – экспертная диагностическая система по неотложным состояниям / 7.

Л. Н. Таперова, В. Веприцкая, Б. А. Кобринский // Программные продукты и системы. – 1995. – № 1. – С. 30-32.

Филюнова Е. Г. ATM Express: Биорезонансная диагностика и терапия (ПБРТ): методические рекомендации / Филюнова Е. Г., Сиряковская Е. И., Демъянцева И. В. – К.: Алтимед, 2007. – 27 с. 
Похожие работы:

«T a sk F or ce E du ca ti on And Youth Enhanced Graz Process Working Table 1, Stability Pact for South Eastern Europe БАГАТОРАКУРСНІСТЬ У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ: ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ Доктор Роберт Страдлінґ Multiperspectivity in History Teaching: a Guide for Teachers, by Dr Robert Stradling Ukrainian version Фото на обкладинці: комічна мапа Європи, на якій країни зображено у вигляді різноманітних персонажів. Авторське право належить Mansell/Timepix Стор. 63: Штурм Зимового палацу, жовтень 1917;...»

«Випускна циклова комісія зі спеціальності «Організація обслуговування населення» Методична розробка уроку Предмет: Туристичне краєзнавство Викладач: Кваша Н.В., спеціаліст вищої категорії Тема: Етапи розвитку української національної кухні Мета: ознайомити із особливостями формування української національної кухні, розширити, поповнити знання про традиції, закріпити знання про історичне минуле українського народу; розвивати пам'ять, увагу, аналітичне мислення, професійну майстерність;...»

«Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми? Посібник для тренінгу IOM International Organization for Migration Міжнародна організація з міграції (МОМ) ЗМІСТ Що таке МОМ?............................................. ст. Методологічні підказки....................................... ст. План уроку................................................ ст. 9...»

«УДК 821.161.2.09«19» Г. О. АЛЕКСАНДРОВА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ МАЛОЇ ПРОЗИ В. БУДЗИНОВСЬКОГО У статті досліджуються особливості художнього стилю відомого наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть письменника, історика, фольклориста В.Будзиновського. Доведено, що для його стильової манери характерний синкретизм реалізму, імпресіонізму, натуралізму, що було притаманним літературному процесу цього періоду. Ключові слова: стиль, мала проза, психологізм, імпресіонізм, натуралізм. Український літературний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»