WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 62 |

«ISSN 0453-80 ISSN 0320ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № ІСТОРІЯ Випуск Засновано у 1964 р. Харків – 200 ББК 63. я УДК 93(082) Затверджено Вченою ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ISSN 0453-80

ISSN 0320ВІСНИК

Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

ІСТОРІЯ

Випуск

Засновано у 1964 р.

Харків – 200

ББК 63. я

УДК 93(082)

Затверджено Вченою радою Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна (протокол № 6 від 29 травня 2009 р.)

Редакційна колегія:

С. І. Посохов (відп. редактор)

д-р іст. наук, професор

Ю. В. Буйнов

канд. іст. наук, доцент

В. М. Духопельников канд. іст. наук, професор Ю. О. Голубкін канд. іст. наук, професор В. І. Кадєєв д-р іст. наук, професор В. В. Калініченко д-р іст. наук, професор С. М. Куделко канд. іст. наук, професор В. В. Лантух д-р іст. наук, професор Д. В. Журавльов (відп. секретар) канд. іст. наук, доцент Б. К. Мигаль д-р іст. наук, професор Є. П. Пугач канд. іст. наук, професор С. Б. Сорочан д-р іст. наук, професор О. П. Чижов канд. іст. наук, доцент О. О. Чувпило д-р іст. наук, професор Б. А. Шрамко д-р іст. наук, професор

Адреса редакційної колегії:

Україна, 61077 Харків, пл. Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, історичний факультет.

Тел.: (057) 707-54-78; факс (057) 702-03E-mail: istfakkhnu@gmail.com; сайт: http://www-history.univer.kharkov.ua Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – «Історія». – 2009. – № 852. – 416 с.

Матеріали «Вісника» відображають актуальні проблеми історії України, стародавньої та середньовічної історії, археології, нової та новітньої історії, історіографії та джерелознавства. Авторами більшості публікацій є науковці історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Для викладачів, науковців, студентів і всіх, хто цікавиться історією.

Материалы «Вестника» отражают актуальные проблемы истории Украины, древней и средневековой истории, археологии, новой и новейшей истории, историографии и источниковедения. Авторами большинства публикаций являются ученые исторического факультета ХНУ имени В. Н. Каразина.

Для преподавателей, научных работников, студентов и всех, кто интересуется историей.

Усі статті проредаговано.

При оформленні Вісника були використані традиційні середньовічні ірландські орнаменти Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 11825-696-ПР від 04.10.0

–  –  –

ЗМІСТ

АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ

Буйнов Ю. В. К вопросу об этногенезе племен бондарихинской культуры Мызгин К. В. Хронология и периодизация поступлений римских монет к населению украинской лесостепи и Молдовы во второй четверти I тысячелетия н.э.

Хоружая М. В. “Рогатые” пряжки в знаковой системе салтовского населения бассейна Северского Донца ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ ТА СЕРЕДНІХ ВІКІВ Акимов А. Б. О положении рабов в римской Дакии Каріков С. А. Євангелічний рух і утвердження Реформації в Померанії Пастушенко А. О. О функции игры в жизни пиратов Западной Атлантики XVI - XVIII вв.

Филиппов А. М. Гегемонизм и антиспартанская симмахия в

–  –  –

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Арзуманова Т. В. Створення та діяльність російських національних територіально-адміністративних одиниць на Харківщині в другій половині 1920-х років Балабай Я. В. Умови угод земельної оренди в УСРР у період непу Дацків І. Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917- квітень 1918 рр.) Журавльов Д. В. Шотландські наймані вояки в Україні XVI– XVII ст. (до питання про ранні україно-шотландські зв’язки) Кочарян С. Г. Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине Куліков В. О., Шубін Ю. В. Концентрація обробної промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.

Посохова Л. Ю. Православні колегіуми України XVII-XVIII ст. у контексті трансформації європейської університетської традиції Ришкова А. О. До історії створення Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

Волосник Ю. П. Ліквідація радянської нової буржуазії:

соціально-психологічні аспекти Дейнеко С. Н. Взаимодействие Таможенной службы с Министерством внутренних дел Российской империи конец ХIХ – начало ХХ в.

Демянчук Ю. А. Проблема объединения денежных систем и введения единой валюты Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства Іванов С. Ю. Міграція сільського населення до Харкова (1943-1959 рр.) Ёлкин А. И. Деятельность Д. В. Философова в среде русской эмиграции в Польше (1920 – 1940 гг.) Селевич Ю. Л. Реформування духовної консисторії в Російській імперії другої половини XIX – поч. XX ст.

Фалько С. А. Политическая разведка Министерства иностранных дел Российской империи на Дальнем Востоке конца XIX – начала XX в.

Чернявский Л. С. СВАГ, советские профсоюзы и проблема единства Германии (1945-1949 гг.) Чувпило О. О. Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885 – 1947 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Голубкин Ю. А. «Magnificat» в переводе и истолковании Мартина Лютера

Жуков С. М. Життя та діяльність земських учителів:

історіографія проблеми (друга половина ХІХ початок ХХІ століття) Лиман С. И., Сорочан С. Б. Виктор Иванович Григорович как византинист: херсонско-одесский период его научнопедагогической деятельности (1864–1876)

ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Григорьева М. В. Студенчество Харьковского университета первой половины ХІХ в.: трансфер и адаптация европейской университетской традиции Иващенко В. Ю. Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале ХІХ в.: взаимодействие и восприятие Рябченко О. Л. На роздоріжжях долі: від офіцера Добровольчої армії до студента радянського ВНЗ (спроби інтеграції Олександра Шатілова в радянське суспільство у 1920-ті рр.) Шпорт Г. М. Університетський етнографічний музей (1905 – 1919 рр.): історія створення, структура, діяльність РЕЦЕНЗІЇ Дивногорцев А. Л. Книга о старейшей университетской библиотеке Украины Посохов С. І. Університети: з минулого у майбутнє Куліков В. О., Єремєєв П. В. Звіт про результати науководослідної роботи на історичному факультеті за 2008 р.

Хроніка подій на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2008 р.

–  –  –

Буйнов Ю. В.

Буйнов Ю. В. До питання про етногенез племен бондарихінської культури. В статті розглядаються памятки постзрубного хронологічного горизонту, які у Дніпро-Донському лісостеповому межиріччі синхронно існували з памятками студенокського та малобудківського типів з різним генетичним корінням. Наводяться факти про наявність між ними глибоких етнокультурних звязків. За змістом цей етнічний процес відповідає обєднанню, а за формою – асиміляції. Роль асиміляційної більшості виконали носії памяток малобудківського типу. Кінцевий результат цього процесу – виникнення бондарихінської культури, племена якої репрезентують прабалтійську лінію етногенетичного розвитку на півдні Східної Європи.

Ключові слова: зрубна культура, бондарихінська культура, фінал доби бронзи, Дніпро-Донське межиріччя.

Buinov Yu. V. On ethnogenesis of the Bondaricha culture tribes. It is considered in the article the relics of the post-srubnaya chronological horizon, existed in the Dnieper-Don interfluve synchronously with different generic origin relics of Studenok and Malobudkovka types.

The facts are given about close ethnocultural ties between these cultures.

In content this ethnic process conforms to consolidation, in form – to assimilation. The role of assimilating majority has been played by creators of Malobudkovka relics. The final result of this process is the rise of Bondaricha culture, tribes of which represent Pro-Baltic ethnogenetic line in development of South-Eastern Europe.

Keywords: Srubnaya culture, Bondariсha culture, finale of bronze age, Dnieper-Don interfluve.

С огласно современным представлениям о позднем бронзовом веке юга Восточной Европы его финальный этап приходится на XII-X вв. до н. э. По своему содержанию он соответствует переходному периоду от эпохи бронзы к раннему железному веку и характеризуется кардинальными изменениями в этнокультурном развитии. В ареале тшинецко-комаровской, срубной общности и сабатиновской культуры формируются новые культурные образования. В Днепро-Донском лесостепном междуречье таковым является бондарихинская культура.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По глубокому убеждению ее первооткрывателей, она представляет собой заключительный этап в развитии единой марьяновскоАрхеологія та етнографія бондарихинской культуры эпохи бронзы, средний период которой был представлен памятниками малобудковского типа1. В целом такой вариант реконструкции этнокультурного развития в указанном регионе поддерживает и автор данной статьи, но с иным видением культурнохронологической атрибуции малобудковских памятников. По нашему мнению, именно они сменяют в Левобережной Лесостепи поздние срубные памятники и, соответственно, должны рассматриваться в качестве раннего этапа бондарихинской культуры2.

Однако новые исследования памятников финала бронзового века, предпринятые в 80 – 90-х годах прошлого века, позволили внести в эту схему некоторые существенные коррективы. К примеру, обобщая результаты новых раскопок проведенных донецкими, киевскими и харьковскими археологами В. В. Отрощенко сделал вывод о том, что на некоторых позднесрубных поселениях Донетчины (Таранцево, Ильичевка, Усово Озеро и др.) непрерывность жизни фиксируется вплоть до белозерского времени3. Важное значение имеет и такое его замечание: «…но на эту территорию проникают носители бондарихинской культуры, вытеснившие местное население на запад…»4. Приведем так же несколько мыслей, высказанных С. С. Березанской после раскопок поселения Усово Озеро: «Данные стратиграфии не оставляют сомнений, что бондарихинская культура следует за срубной. Остается некоторая неясность в вопросе хронологического соотношения наиболее поздних срубных памятников и ранних бондарихинских… Имеются некоторые основания полагать их частичное сосуществование»5. Она же отмечает, что «…в целом в этом вопросе нужно проявлять осторожность…»6.

Значительный вклад в разработку проблемы культурного и хронологического соотношения срубной и бондарихинской культур внес С. И. Берестнев. В своей монографии посвященной бронзовому веку Восточноукраинской Лесостепи, он пришел к выводу, что прекращение существования срубной общности как единого социальнополитического организма относится к концу XII в. до н.э.

Хронологическим репером финала срубной культуры в лесостепи, по его мнению, могут выступать памятники малобудковского типа. На примере поселений Любовка и Таранцево (верхний горизонт) он предложил для этого времени выделять синкретические срубнобондарихинские и пережиточно-срубные памятники7.

Более решительно по данному вопросу выступили В. Н. Горбов и Р. А. Литвиненко. Вслед за С. И. Берестневым они предприняли попытку доказать существование срубной культуры в Левобережной Лесостепи после XIII в. до н. э. и ее параллельное развитие с бондарихинской культурой на протяжении всего финала поздней бронзы. Отрицая уход срубников из этого региона в ареал формирования белозерской культуры они высказали предположение о Буйнов Ю. В. К вопросу об этногенезе … возможности более длительного сосуществования этих культур и участие их носителей в сложении культур раннего железного века 8.

Вопреки этому утверждению бесспорными остаются выводы В. В. Отрощенко о прекращении существования бережновско-маевской культуры (далее БМСК) только в XIII в. до н.э.9 К этому времени наблюдается сокращение количества позднесрубных памятников, происходит отход от традиционного ритуального ритуала, а в керамическом комплексе проявляются многие новые новационные черты. Все это вело к утрате культурной идентичности, а в археологическом плане к исчезновению срубной культурно исторической общности. Если носители БМСК пользовались металлическими изделиями лобойковско-дербеневской зоны металлообработки, то сначала белозерского времени в XII в. до н.э. они исчезают утверждением раннего гальштатта.

Автор статьи всегда признавал приход племен бондарихинской культуры на территорию Днепро-Донского лесостепного междуречья после исчезновения здесь БМСК, но и не отрицал факты, указывающие на продолжение функционирования какой-то части местных «срубных»

поселений и в белозерское время.

Всего нам удалось собрать сведения о семнадцати таких поселениях и двух погребальных памятниках. Чаще всего исследователи атрибутируют их в качестве «позднейших срубных», «срубнобелозерских» или «пережиточно-срубных». В научный оборот вошли так же термины «постсрубные памятники», «постсрубные культуры»

или «памятники постсрубного хронологического горизонта». Как справедливо заметил В. В. Потапов, название «постсрубные» позволяет учитывать как новационный момент, так и генетическую связь срубной КИО и последующим за ней этнокультурным образованием10.

Общим индикатором для всех известных нам постсрубных памятников в нашем регионе выступает керамика с особыми видами орнаментации (рис. 1). В первую очередь это касается налепных валиков орнаментированных косыми насечками или ломаными линиями, нанесенными острой палочкой или зубчатым штампом. В некоторых случаях концы таких валиков разомкнуты и опущены вниз.

Надежным хронологическим показателем являются «жемчужины», в особенности в сочетании с налепным валиком или тычинками.

Характерным признаком финала поздней бронзы выступает «воротничковое» оформление края венчика. Чаще всего он имел вид широкого вертикально расположенного утолщения. Иногда утолщенный край венчика бывает горизонтально или наискось срезанным. Принято считать, что все эти новационные приемы орнаментации появляются в результате активизации лесного населения и племен восточного круга валиковых культур. Влияние этих этносов обусловило сложение новых, иногда синкретических культур.

10 Археологія та етнографія Имеющиеся данные не позволяют нам согласиться с утверждением В. Н. Горбова и Р. А. Литвиненко о существовании памятников этого типа в глубинных районах Левобережной Лесостепи на протяжении всего финала поздней бронзы вплоть до начала раннего железного века.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 62 |
 
Похожие работы:

«Кому потрібен національний природний парк «Дністровський каньйон» і хто боїться його створення ? 10 запитань і відповідей ЕГО „Зелений Світ” 2009 рік Видано за підтримки неурядової організації Global Greengrants Fund (США) на підставі ст. 4 Конституції України, ст. 20 Закону України «Про об'єднання громадян”, ст. 9 „Про інформацію”, в рамках всеукраїнської громадянської кампанії „Дністровська екологічна хвиля”, підтриманої представниками 39 громадських організацій з 15 областей України та м....»

«Загоруйко О. Ф. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 231-236. УДК 349.2:379.8 АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ВІДПОЧИНОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ Загоруйко О. Ф. Харківський национальный педагогічний университет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна Проаналізовано підходи до визначення поняття «час відпочинку» у вітчизняному трудовому праві. Визначено необхідність...»

«x`mnbmhi )h`)r, пропонуємо Вашій увазі каталог навчальної і наукової літератури Видавництва Львівської політехніки на 2014 рік. Багато навчальних закладів України, книготорговельні організації і підприємства знають наші видання: підручники, навчальні посібники для вищої школи, монографії, довідники, словники. Багато наших книг мають гриф Міністерства освіти і науки України. Видання у каталозі розміщено за галузями наук. У кожному розділі подано спочатку інформацію про найновіші видання. Далі...»

«Місечко Ольга доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики Житомирського державного університету ім. Івана Франка РОЛЬ ІДЕЙ Я. А. КОМЕНСЬКОГО ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Статтю присвячено історико-педагогічному аналізу настанов Я. А. Коменського, вагомих для формування професійної ерудиції й світогляду сучасного учителя іноземної мови. Акцентуються деякі біографічні факти, котрі ілюструють обґрунтованість цих ідей...»

«Міністерство освіти і науки України Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївська обласна державна адміністрація Миколаївський національний аграрний університет УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ВИМІР У СУЧАСНІЙ НАУЦІ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 4 червня 2014 року Миколаїв Міністерство аграрної політики та продовольства України Миколаївська обласна державна адміністрація Департамент освіти, науки, молоді та спорту...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ІНСТИТУТ АРХІВОЗНАВСТВА ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО Джерела з історії науки в Україні ІСТОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 1946–19 ЧАСТИНА 1 ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ КИЇВ 2008 ББК 72.4(4УКР) УДК 061.12(477)(091)«1946/1950» Історія Національної академії наук України. 1946–1950 : Частина 1. Документи і матеріали / упоряд.: Л.М. Яременко, С.В. Старовойт, О.М....»

«/ акт\ зо ЧЕРВНЯ Ч 1941У ж неш у київ ЛЬВІВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ім. М.С. ГРУШЕВСЬКОГО Львівське відділення ЗО ЧЕРВНЯ 1941 Збірник документів і матеріалів Львів-Київ Літературна агенція «Піраміда» Співучасник проекту Н ауковий відділ Всеукраїнського Братства У країнської П овстанської Армії Збірник присвячений видатній події в історії України нового часу проголошенню відновлення Української держави ЗО червня 1941 р., яке відбулося...»

«УДК 94(73)“18/19”:327]:930 * ПИТЛЬОВАНА Л.Ю. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА США ЗЛАМУ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОВОЄННОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ: ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПРОБЛЕМИ Стаття присвячена аналізу американського історіографічного дискурсу зовнішньої політики США кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вивчаються особливості інтерпретації основних ідей і проблем зовнішньополітичного курсу США представниками різних історіографічних шкіл другої половини ХХ століття; тематика їхніх досліджень,...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ Словник термінів і понять Для студентів економічного та юридичного спрямування всіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 930.85(477)(038) І-90 Рекомендовано до видання науково-методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 7 від...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА ЗВІТНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2010 РІК Відповідальний за випуск Б.Я. Котур Упорядники: С.В. Орищин Л.С. Писаревська Н.Г. Романишин Редактор Н.Й. Плиса © Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011 СЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ НАУК Керівник секції проф. Мельник В.П. Секретар секції доц. Рижак Л.В. ПІДСЕКЦІЯ ФІЛОСОФІЇ Аудиторія 316, вул. Університетська, 1 Керівник підсекції...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»