WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Геннадій Бондаренко НавчальНий посібНик з культури волиНі та волиНського полісся кНяжої доби Кучинко Михайло, Охріменко Григорій, Савицький Володимир. Культура Волині та Волинського ...»

302 Княжа доба: історія і культура. 4/201

Геннадій Бондаренко

НавчальНий посібНик з культури волиНі та

волиНського полісся кНяжої доби

Кучинко Михайло, Охріменко Григорій, Савицький Володимир.

Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби. – Луцьк: Волинська

обласна друкарня, 2008. – 328 с.

У “Волинській обласній друкарні” побачила світ книга Михайла Кучинка,

Григорія Охріменка і Володимира Савицького “Культура Волині та Волинського

Полісся княжої доби”. Це навчальний посібник, присвячений питанням розвит­ ку культури відповідного періоду. У вступі зазначено: “Культура західноруських (західноукраїнських) земель отримала менше висвітлення, ніж культура інших регіо­ нів Русі­України. Це пояснюється низкою причин. По­перше, західноруські землі значно пізніше, ніж центральні землі Київської Русі, потрапили в поле зору літопис­ ців і тому давньоруські писемні джерела майже не торкаються подій, що мали міс­ це там до ХІІ століття. Другою причиною було те, що вже з середини ХІV ст. захід­ норуські землі втратили політичну незалежність внаслідок загарбання їх Литвою і Польщею, в складі яких вони перебували впродовж кількох століть... І насамкінець, та обставина, що після 1939 року ці землі були приєднані до тодішнього Радянського Союзу теж не сприяла вивченню витоків української культури” (с. 14).

Книга складається з двох частин із чотирма розділами в першій та додатками у другій. Територіально посібник охоплює Велику Волинь. Це важливо тому, що геополітичні та адміністративно­територіальні зміни в різні часи визначали понят­ тя “Волинь” і “Полісся”, що показав Олександр Цинкаловський у праці “Волинь і Волинське Полісся”1. Тому автори справедливо вказують на необхідність локалізації та подають картографічний матеріал, який визначає ці поняття за княжої доби, коли існували Київська і Волинсько­Галицька держави. Саме в цей період на означення території і згадуються у літописах Волинь під 1077 р. 2 і Полісся під 1274 р.

У книзі використано археологічні знахідки та інші матеріали, які автори отри­ мали від багатьох музеїв, історико­культурних заповідників у Луцьку, Острозі, Дубно, Володимирі та приватних колекціонерів.

Цинкаловський о. Стара Волинь і Волинське Полісся. Краєзнавчий словник – від най­ 1 давніших часів до 1914 року: У 2­х т. – Вінніпег, 1984, 1986. – Т. 1–2. – 600 с., 578 с.

Ипатьевская летопись // Полное собрание русских летописей. – Москва, 1998. – Т. 1. – Стб. 190.

Там же. – Стб. 873.

3 Навчальний посібник з культури Волині та Волинського Полісся княжої доби Кожний розділ має декілька параграфів, виклад яких може бути використа­ ний для проведення занять: факультативів, спецкурсів, семінарів, уроків, засідань краєзнавчого гуртка або проблемної групи.

Матеріали посібника переконують: у регіоні географічної ніші життя, до якої належать Волинь і Волинське Полісся, закладались певні традиції, звичаї, побут, що засвідчують можливості саморозвитку населення. Хоча водночас суттєво впли­ вали й змінні чинники не тільки місцевого, а й регіонального, державного і навіть епохального значення, зокрема війни, епідемії, екологічні зміни.

Перший розділ розповідає про язичництво і раннє християнство Волині.

Особливо цікавими тут є язичницькі обереги: лунниці, сокирки, кинжалики тощо та християнські хрести­енколпіони, які населення краю використовувало у ІХ– ХІІ ст. У тексті і на окремих кольорових вкладках відтворено частину згаданих предметів. Їх велика кількість свідчить про можливе існування місцевого виробни­ цтва реліквій. Знахідки амулетів у похованнях ХІ–ХІІ ст. вказують, що язичництво і язичницькі обряди зберігалися і тоді, коли частина населення сповідувала хрис­ тиянство і масово використовувала християнські реліквії – хрести та іконки.

Важливим для створення колекцій та ідентифікації наступних знахідок є перелік енколпіонів (с. 78–86), знайдених на території Західної Волині, які опи­ сав О. Цинкаловський. Такі знахідки підтверджують поширення християнства на Волині та Поліссі не з часів хрещення святого Володимира Великого, а від поши­ рення християнства за Кирила і Мефодія через Болгарію та Сербію.

У другому розділі показано розвиток декоративно­ужиткового мистецтва на прикладі кистенів, булав, кресал та фігур шахів, шашок і гральних костей зі скар­ бів речей. Їх віднайдено на території Рівненської, Хмельницької, Волинської та інших областей. Найбільше матеріалів знайдено в Городищенському скарбі сріб­ них виробів із Волинської області, з намистинами, шийними гривнами і брасле­ тами та гривневому Торговицькому з Рівненщини (с. 104, 106–108, кол. вкладка ХХІV, ХХV).

Високий рівень ювелірного мистецтва ілюструють жіночі прикраси: перс­ ні, колти, підвіски, сережки скарбів із Дорогобужа Гощанського району (с. 116) і Городища Шепетівського району (с. 109–114). У книзі докладно розглянуто скарб з Городища Шепетівського району та подано реконструкцію парадного вбрання знатної жінки ХІІ–ХІІІ ст. (с. 115).

Серед знахідок зброї автори виділяють кистені та булави, які були ударною зброєю ближнього бою. Їх оздоблення і виготовлення з різного металу – заліза, бронзи – свідчать, що вони належали як простим воїнам, так і знатним, а ще, су­ дячи з форми і оздоблення, могли бути й атрибутом влади (с. 122).

Побутову культуру розглянуто також на основі аналізу різного типу кресал, нерідко у вигляді фігур звірів, птахів, людей тощо, які могли бути виготовлені міс­ цевими майстрами або потрапили з інших країв. Руків’я кресал часто оздоблюва­ лися бронзою, сріблом і були мистецьким витвором (с. 137–139).

Фігури шахів, шашки і кості на території Русі з’являються у Х ст. і, як вказують знахідки, стали популярним явищем у дозвіллі всього Волино­Поліського регіону.

Автори вважають, що ці ігри поширилися майже в усіх містах Русі у середовищі 304 Геннадій Бондаренко дорослих. Знаряддя для ігор виготовляли з різного матеріалу, зокрема, глини, кіст­ ки, металу, каменю, бурштину, скла, а також дерева. Вони оздоблювалися і часто були мистецьким виробом, особливо гральні дошки і шахові фігури (с. 150–157).

Розглянута у третьому розділі тема писемності охоплює важливі питання матеріалів і знарядь письма, приділено увагу берестології – грамотам і писалам, та розповідається про воскові дощечки. Залізні, бронзові, кістяні писала­стилоси знайдені у Луцьку, Дорогобужі, Пересопниці і під час археологічних досліджень в інших місцях Волині та Полісся, вказують на поширення писемності серед різ­ них верств населення. Такі висновки підтверджують знахідки Ігора Свєшнікова, який вважав, що берестяні грамоти в писемності охоплюють період з ХІ по ХV ст.

М. Кучинко вважає, що ми ще перед знахідками берестяних грамот на Волині, оскільки їх заготовки трапляються в культурному шарі ІХ–ХІІ ст. Такі заготовки є в експозиції Археологічного музею Волинського національного університету ім.

Лесі Українки. На кольорових вкладках і на с. 167–180 показано різні форми сти­ лосів, вощених дощечок, берестяні грамоти, застібки від рукописних книг, що під­ тверджує давню традицію рукописання на цих теренах. Вощені дощечки викорис­ товувались в основному для навчання грамоті. Автори зазначають, що вони, як і стилоси, могли мати різне походження, тобто не лише місцеве.

Про особливості культури в регіоні та й зв’язки розповідає четвертий розділ з матеріалами скарбів, поданими в ілюстраціях М. Кучинка та Г. Охріменка (с. 323– 324), зокрема, знайдених на Волині. Розділ охоплює також питання розвитку куль­ тури та її своєрідність порівняно з іншими регіонами й зовнішніх зв’язків Волині і Волинського Полісся Х–ХІV ст., переважно в торгівлі. На основі аналізу архео­ логічних знахідок та скарбів показано тісні торговельні контакти населення краю з Києвом, Холмом, народами Центральної і Східної Європи. Акцентовано й на тому, що через Волинь проходили міжнародні торговельні шляхи – у Прибалтику, Польщу, Угорщину та інші держави (карта на с. 279).

Щодо художньої культури, то в ній панують загальноруські традиції. Переважає декоративно­ужиткове мистецтво, знане за коштовним оздобленням зброї, посуду, шатами ікон, оправами рукописних книг тощо. Особливості розвитку культури за­ свідчені в оборонних спорудах городищ, архітектурі, житловому будівництві, по­ ховальних обрядах та образотворчому мистецтві.

Друга частина книги – це додатки. У них вміщено наукові статті з темати­ ки книги, ілюстративний і картографічний матеріали, подано коротку історію ар­ хеологічних досліджень княжого періоду, де згадуються археологи, дослідники Волині Володимир Антонович, Ян Фітцке, Олександр Цинкаловський, Микола Пелещишин, Михайло Островський, Ігор Свєшніков та інші. Про Ю. Крашевського та О. Цинкаловського розповідають у статтях дослідники з Польщі Єжи Кусьнєж і Анжей Гачол.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для учнів і студентів, що користуватимуться цим посібником, корисним буде словник археологічних термінів, який уклала Світлана Локайчук (с. 300–306).

Велика кількість географічних назв та імен у таких виданнях вимагає відповід­ них вказівників, які у книзі, однак, відсутні, що варто враховувати у наступних виданнях.

Навчальний посібник з культури Волині та Волинського Полісся княжої доби

Посібник “Культура Волині та Волинського Полісся княжої доби” має важ­ ливе значення для формування цілісного уявлення про розвиток культури у краї і дає можливість ґрунтовно розглянути відповідний матеріал в історичному крає­ знавстві та курсі “волинезнавство”, запровадженому у школах Волинської облас­ ті, певні теми з історії традиційно­побутової культури та її зв’язків. Він поклика­ ний заповнити прогалину у знаннях учнів та студентів на основі тих джерел, які використані для викладу тем. Писемні та речові джерела, скарби, знаряддя праці, зброя, предмети побуту, твори мистецької спадщини тощо можуть зацікавити кра­ єзнавців, дослідників історії культури Волині та Волинського Полісся. Важливими є також окремі висновки і концептуальні положення про розвиток культури краю за княжих часів, що підтверджують уявлення про Волино­Поліський регіон як один із найдавніших центрів формування слов’янства і слов’янської культурної ідентичності.

–  –  – 
Похожие работы:

«Олексій Сінченко (Київ) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ЦИКЛУ «В КАЗЕМАТІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Рецепція художнього твору прямо пов’язана з його інтерпретацією, а відповідно із проблемою розуміння. Одним із концептуальних положень літературної герменевтики ХХ столітті є теза Г. Гадамера – проблема розуміння поєднується з ідеєю історичності буття. Він вказує на те, що між горизонтом інтерпретатора й горизонтом твору, написаним у певний час, наявна історична дистанція. Саме традиція уможливлює чинність...»

«Донецька обласна державна адміністрація Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Д.В. Дюжев НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ Навчальний посібник Рекомендовано науково-методичною радою Донецького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСТОРІЯ Випуск 17 Видається з 1995 р. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 17. УДК 93/94 ББК 63 В53 Затверджено до друку Вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (протокол №6 від 29 червня 2010 р.). Видання внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ Порадник керівнику територіальної громади Чернігів – Порадник керівнику територіальної громади / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М.Бойко, Н.В.Коваленко. – Чернігів: ЦППК, 2011. – 188 с. Рекомендовано...»

«УДК 94(477) “17/19” Тетяна Гаращук (м. Київ) ДВОРЯНСЬКІ ДЕПУТАТСЬКІ ЗІБРАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В КІН. XVIII – ПОЧ. ХХ СТ.: СТАНОВЛЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ У статті проаналізовано становлення, діяльність, склад та функції дворянських депутатських зібрань на території України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. З’ясовано, що створення таких установ відбувалося за зразком загальноімперських, але мало свої регіональні особливості, які були пов’язані з поступовим приєднанням територій та ліквідацією...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 340.114 : 329 В. Б. Ковальчук доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет Острозька академія) ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ Перспективи посттоталітарного розвитку України об’єктивно пов’язані зі становленням політичних партій та партійних систем. На сьогодні партії є досить суттєвим, а...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії Національна спілка краєзнавців України Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА Курський державний університет Брянський державний університет імені академіка І.Г. Петровського Мозирський державний...»

«Науковий вісник, 2007, вип. 17.3 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 338.24:330.342+334.722.8.(477) Доц. О.М. Свінцов, канд. пед. наук – Дрогобицький ДПУ ім. Івана Франка ІНСТИТУЦІЙНЕ ПОЛЕ ФОРМУВАННЯ РИНКУ У СИСТЕМІ ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА Проаналізовано феномен ринку освітніх послуг у сучасній теорії маркетингового менеджменту та інституційне поле його формування. Стверджено, що для Украни однією із пріоритетних проблем у площині реформації системи...»

«УДК 355.1(477)“1917” * ПАНАС Н.Б. ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ГРЕКІВ НА СЛУЖБІ В УКРАЇНСЬКИХ АРМІЯХ У 1918 р. У статті висвітлено військовий шлях генерала Олександра Греківа у 1918 р. на різних посадах в Українській Народній Республіці доби Центральної Ради, в Українській Державі та в Українській Народній Республіці періоду Директорії. Проаналізовано масштабність проведеної роботи на кожній з посад, простежено динаміку кадрових призначень генерала у контексті зміни політичної ситуації в Україні. Ключові...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.3/.7 Т. М. Хомич викладач кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет Острозька академія) ПОНЯТТЯ НАСИЛЬСТВА І ПРИМУСУ ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ Поняття насильство та примус широко використовуються для позначення дій, які вчиняються проти або поза волею особи, на яку вони спрямовані. Дані поняття в одних випадках вживаються як синоніми, в інших – використовують для позначення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»