WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 378.6:63:027.7:091(477.83-25)“18/19” НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Любов ПИНДА Наукова бібліотека ...»

ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6. С. 174–178

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2011. Is. 6. P. 174–178

УДК 378.6:63:027.7:091(477.83-25)“18/19”

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Любов ПИНДА Наукова бібліотека Львівського національного аграрного університету, вул. Володимира Великого, 1, м. Дубляни, 80381, Україна, тел. (032) 224-29-15 Коротко описано найважливіші стародруковані та рідкісні видання, які зберігаються в Науковій бібліотеці Львівського національного аграрного університету, визначено перспективний план їх дослідження.

Ключові слова: Наукова бібліотека Львівського національного аграрного університету, рідкісні спеціалізовані видання, аграрна наука Галичини ХІХ – початку ХХ ст.

Бібліотечні книжкові колекції та зібрання є важливою частиною матеріальної й духовної культури народу. Дослідження їхньої історичної долі та реконструкція їхнього складу, а також вивчення обставин надходження до фондів Наукової бібліотеки Львівського національного аграрного університету становлять важливий напрям роботи бібліотечних фахівців. Вивчення цих видань займає важливе місце в науководослідницькій роботі.

Основою для історико-книгознавчих досліджень НБ ЛНАУ стали рідкісні і цінні європейські видання ХVІІІ – початку ХХ ст. Ці дослідження мають велике значення для розвитку знань про історію аграрної науки і освіти.

Науковці університету ведуть активну роботу щодо дослідження унікального книжкового фонду, який налічує 10 тис. примірників рідкісних видань ХVІІІ – початку ХХ ст. німецькою, польською, латинською, чеською та іншими мовами. Ці книги, які вийшли друком у видавництвах Берліна, Лондона, Відня, Парижа чи Варшави, доносять до сучасного читача інформацію про історію, здобутки та рівень розвитку природничих, технічних і сільськогосподарських наук у минулому. Серед довідкових та енциклопедичних видань фонду варто відзначити “Економічну енциклопедію загальних систем” у 130 т. (1780–1820 рр.), “Словник Брокгауза” (1890), “Енциклопедію із загальних питань лікування та утримання тварин із залученням певних дисциплін та спеціальної етимології” (Відень; Ляйпціґ, 1890), “Енциклопедію архітектури котеджів, ферм і вілл, їх дизайну” (Лондон, 1842, 1919), “Конверсаційний лексикон” Йозефа Мейера, словник “Мистецтво, мануфактура і сільське господарство” М. Лябулє (Париж, 1886), “Енциклопедію рільництва” (Варшава, 1876) та “Географічний словник Королівства Польського” (Варшава, 1882), книги “Розміщення будинків і декорація споруд” (Париж, 1737), “Ґрунт, його природа, відносини і фундаментальні принципи управління” (Лондон, 1919) та інші. Серед польських видань на особливу увагу заслуговує “Загальна енциклопедія” видатного книговидавця Самуеля Орґельбранда – перша польська енциклопедія нового зразка, яка до Другої світової війни вважалася найкращою1.

Пинда Л. З історії бібліотеки // Дубляни: історія аграрних студій 1946–1996. – Львів: ЛДАУ, 1996. – С. 182.

© Пинда Л., 2011 Любов ПИНДА ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6 Фонди бібліотеки в минулому поповнювали викладачі навчального закладу в Дублянах за власні кошти. Важливим здобутком були праці професорів Вищої рільничої школи, а потім Академії рільництва, які найчастіше виходили у світ у Львові.

Сьогодні ці видання – єдині з тих часів примірники праць науковців Академії рільництва. У фонді збереглися праці видатних учених К. Айдукевича, Я. Бляута, З. Годлевського, Ч. Канафойського, С. Павлика та інших. Викликають зацікавлення підручники з агрономії та математики, датовані початком ХVІІІ ст. Окрім того, бібліотека володіє зібранням періодичних сільськогосподарських видань (234 назви), які виходили у світ у Польщі, Німеччині, Франції, США, Англії, Італії.

Нині матеріали фонду, які є важливим джерелом знань у таких галузях, як рільництво, годівля тварин і ветеринарія, механізація сільського господарства, городництво і садівництво, геодезія та землевпорядкування, стали предметом наукових досліджень.

Їх опрацьовують не тільки викладачі, аспіранти та студенти нашого університету, інших наукових установ держави, а й учені з Польщі, Франції та Німеччини.

Результатом таких досліджень стало спільне з Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою Національної академії аграрних наук України видання “Польська книга у фондах сільськогосподарських науково-дослідних установ та закладів України” (2009). Польськомовні видання XVIII – початку XIX ст. буде досліджено у праці “Польські стародруки у рідкісних фондах НБ ЛНАУ”. Очікується, що започаткована серія історико-книгознавчих досліджень рідкісного фонду продовжиться виданнями “Французька сільськогосподарська книга XIX ст.”, “Англомовні сільськогосподарські видання початку ХХ ст.”, “Німецька книга у фондах рідкісних видань НБ ЛНАУ”.

З метою створення бібліографії рідкісних видань та розміщення інформації про них у мережі Інтернет ми працюємо над створенням електронного каталогу стародруків.

Інструктивно-методичним матеріалом для вивчення рідкісних фондів стала інструкція Міністерства культури України від 20 листопада 2001 р. “Про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання”, рукописними вважають видання до XVII ст., а починаючи з XVIII ст. – лише унікальні, з урахуванням особливостей письма, матеріалів, мови, оформлення та змісту. Щодо інших основних груп документів, включених до державного реєстру, слід назвати інкунабули – книги надруковані в XV ст.; палеотипи – видання першої половини XVI ст.; іноземні стародруки – видання 1551–1800 рр.

За енциклопедичним словником з книгознавства, “стародруки” – це умовна назва для книг, виданих в тій чи іншій країні впродовж певного періоду після появи в ній книгодрукування. Термін “стародруки” в різних країнах не співпадає. Наприклад, в СРСР стародруками називали книги, надруковані в XVI–XVII ст. (рідше – у XVIIІ ст.), у Болгарії – до 1876 р.

Згідно з І. Огієнком, серед слов’янських народів раніше за всіх друкарство з’явилося в чехів (1478), згодом – в українців (1491), сербо-чорногорців (1493) та поляків (кінець XV ст.). Таким чином, період (час) становлення книгодрукування в тій чи іншій європейській країні не однаковий, що дозволяє нам обумовити хронологічні рамки наших досліджень.

Говорячи про становлення аграрної науки Галичини, слід ознайомитися з роботою навчально-наукових установ Дублян ХІХ ст. Тоді перед реформаторами рільничої освіти постало одне з найважливіших завдань, а саме розробити концепцію розвитку Любов ПИНДА 176 ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6 сільськогосподарської науки, опрацювати стратегію і тактику будівництва фактично нової спеціальної школи. Адміністративна перебудова школи, наукове формування сільськогосподарської освіти, організація дослідницької й видавничої роботи, відкриття науково-дослідних і навчальних лабораторій створили гостру потребу підкріпити функціонування дублянських студій навчальною та науковою літературою.

Після отримання статусу “Високої рільничої школи” у 1878 р. з’явилася можливість видавати “Щорічник Крайової вищої рільничої школи в Дублянах”, що й дозволила ухвала Галицького сейму від 11 січня 1886 р. Видано три томи “Щорічника...”, надруковані у 1888, 1889 і 1894 рр.2 У цих збірниках публікували наукові звіти про висновки теоретичних, експериментальних і виробничих досліджень у галузі рільництва, тваринництва, агрохімії, економіки сільського господарства та інших наук, звіти професорів і студентів про результати спеціальних наукових досліджень і наукових відряджень, кращі студентські наукові праці. До друку рекомендували лише ті результати теоретичних і експериментальних студій, які могли б зацікавити сільських господарів.

Плануючи видавати наукові збірники щороку, викладачі школи вважали, що ці видання будуть першою спробою розглянути сільськогосподарські проблеми саме з наукових позицій, і вони зможуть подати в них найновіші досягнення аграрної науки й довести їх до освічених сільськогосподарських виробників. Але з’ясувалося, що ці збірники були локальними і пов’язаними головно з Дублянами, майже не мали збуту і не потрапляли до власників господарств. Тому видавати їх щороку було неможливо, надто що у 1897 р. Галицький сейм припинив фінансування видавництва “Річників”3.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ґрунтовний аналіз видань з фондів рідкісної книги дає змогу ознайомитися з тогочасним колом наукових проблем, уточнити тематику і напрями зацікавлень учених, підсумувати результати наукових студій.

У середині ХІХ ст. розвиток сільського господарства спонукав до наукових пошуків у сфері мінералогії, геології, петрографії та вивчення ґрунтів. Однією з найдавніших публікацій є праця Романа Симоновича “Про сьогоднішній стан мінералогії”4.

Професор Юліан Медведський поповнив наукову бібліотеку працею в галузі петрографії. Наприкінці ХІХ ст. до бібліотеки надійшли “Геологічні атласи Галичини”, видані Фізіографічною комісією Академії наук у Кракові у 1888 і 1894 рр., та публікація з такою ж назвою авторства Владислава Шайнохи, видана у Кракові 1896 р.

Однією з найдавніших є праця Александра Потоцького “Про сівозміни, або наука встановлення черговості у збиранні врожаю” 1805 року видання5. Наукові дослідження щодо обробітку лук і пасовищ знаходимо в праці Яна Фелікса Соколовського, виданій 1900 р. У 1920 р. вийшла друком книга з рослинництва професора Казімєжа Мічинського. Доволі оригінальним є “Звіт про результати польових досліджень дослідницьких об’єднань і рільничих організацій за 1932 рік”6.

Rocznik Krajowej Wyszej Szkoy Rolniczej w Dublanach. – Lww, 1888. – T. I; Lww, 1889. – T. II;

Lww, 1894. – T. III.

Токарський Ю. Дубляни: Історія аграрних студій (1856–1946). – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 384 с.

O stanie dzisieyszym mineralogii / przez Romana Symonowicza. – Wilno: Jzef Zawadzki, 1806.

Potocki A. O podozmianach czyli nauka ustanowienia kolejnego porzdku w zbiorze ziemiopodw. – Warszawa, 1805.

Sprawozdanie z dowiadcze polowych k dowiadczalnych i organizacij rolniczych za rok 1932. – Lww, 1934.

Любов ПИНДА ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2011. Вип. 6 Серед інших видань у фондах наявні “Графічні таблиці використання добрив”, укладені Робертом Бріглем (Варшава, 1861), книга про механічний обробіток ґрунту Міхала Очаповського (Варшава, 1835), а також матеріали до 25-ї річниці польського рільництва (1883–1907) за редакцією Генрика Котлубая (Варшава, 1908). Окремі праці присвячено науковим розвідкам технологій вирощування лікарських рослин, деяких екзотичних сільськогосподарських культур, наприклад, шпарагової квасолі або шовковиці. Не випала з поля зору бібліотеки наукова література про хвороби та шкідників сільськогосподарських рослин, наприклад праця дублянського професора Щенсного Кудельки “Choroby rolin gospodarskich, ich przyczyny i rodki zaradcze”7.

Детальний аналіз рідкісних видань у фондах ЛНАУ дає змогу з’ясувати динаміку становлення наукових студій у дублянському навчально-науковому комплексі в дорадянський період і може слугувати підґрунтям для досконалішого вивчення проблеми. Але навіть такий погляд на фонди наукової літератури, динаміку їх наповнення, видатки, які щорічно скеровували на придбання нової літератури, та тісні контакти з науковцями європейських країн, свідчать про високий статус Дублянської школи та значний науковий доробок у царині сільськогосподарської науки й суміжних галузей.

ВИБРАНА БІБЛІОГРАФІЯ:

1. Аграрна наука і освіта Галичини ХVІІІ – поч. ХХ ст. (історичний аспект):

наукове видання / за ред. В. В. Снітинського. – Львів, 2010. – 297 с.

2. Професори, доценти та асистенти навчально-наукових установ у Дублянах (1856–1947): бібліографічний словник / укл. Ю. Токарський. – Львів: ЛДАУ, 2004. – 119 с.

3. Токарський Ю. Дубляни: Історія аграрних студій (1856–1946). – Львів:

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 384 с.

4. Au J. Historya Krajowej Wyszej Szkoy Rolniczej w Dublanach // Roczniki Krajowej Wyszej Szkoy Rolniczej w Dublanach. – Lww, 1888. – Т. 1.

5. Brzozowski S. M. Wydzia Rolniczo-Lasowy // Politechnika Lwowska 1844–1945.

Wrocaw: Wydawnictwo Politechniki Wrocawskiej, 1993.

6. Dublany (Szkoy i zakady Krajowe w Dublanach) / [red. S. Pawlik, J. Pawlikowski, I. Szyszylowicz]. – Lww: Nakadem Wydawnictwa Krajowego, 1897.

7. Skrijka P. Dublaska Akademia: Polski bochenek chleba na ukraiskim haftowanym obrusie. – Krakw; Lww, 2002. – 215 с.

–  –  –

The article briefly describes the most significant incunabula and rare books in the depositories of the Research Library of L’viv National Agrarian University, and outlines a proposed plan for their study.

Key words: Research Library of L’viv National Agrarian University, rare books, agrarian science in Halychyna in the 19th – early 20th century.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ

ЛЬВОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Любовь ПЫНДА Научная библиотека Львовского национального аграрного университета, ул. Владимира Великого, 1, г. Дубляны, 80381, Украина, тел. (032) 224-29-15 Кратко описаны самые важные старопечатные и редкие издания, хранящиеся в Научной библиотеке Львовского национального аграрного университета, определен перспективный план их исследования.

Ключевые слова: Научная библиотека Львовского национального аграрного университета, редкие специализированные издания, аграрная наука Галичины ХІХ – начала ХХ вв.

–  –  – 
Похожие работы:

«Д.А. Ломоносов УДК 911.3: 33 Л 75 Д.А. Ломоносов, магістрант Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв ФУНКЦІЇ МІСТ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ Розглянуто функції міст та досліджено процес їх трансформації впродовж XVIII–XX ст. Крім того, виділено функції міст початку XXI ст., а також фактори, що впливають на розвиток певних функцій. Рассмотрено функции городов и процесс их трансформации на протяжении XVIII– –XX ст. Кроме того, выделяются функции городов начала XXI ст., а также факторы,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ, МОЛОДІ та СПОРТУ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Збірник наукових праць ( Випуск LIХ ) Слов’янськ – 2012 ISSN 2077–1827 УДК 371.13 ББК 74.202 Г. 94 Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. LIХ. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – 355 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний Сипченко В.І. редактор) – доктор...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК історичного факультету №9 Харків – 2011 Методичний вісник історичного факультету УДК 930.1(082.1) ББК 63я43 М 54 Редакційна колегія: канд. іст. наук, доц. М. З. Бердута (відп. редактор) канд. іст. наук, доц. О. І. Тумаков (відп. секретар) докт. іст. наук, проф. С. Б. Сорочан докт. іст. наук, проф. С. І. Посохов канд. іст. наук, проф. В. М. Духопельніков канд. іст. наук, проф. С. М....»

«Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки», Вип. 17 УДК 94 (477): 376.64 – 058.862«18/19» О. В. Кравченко Українська державна академія залізничного транспорту ЗЕМСЬКІ СИРІТСЬКІ БУДИНКИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.) Стаття присвячена дослідженню земської громадської опіки над дітьми-сиротами та підкидьками. Проаналізований процес створення земських сирітських будинків в Україні, соціальний та віковий склад вихованців сиротинців. Особлива увага...»

«РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УДК 78:159.955 Покорська Л.М. МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПРОЦЕС ПІЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В статье прослеживается исторический экскурс развития взглядов психологов и педагогов на понятие «музыкальное мышление». Ключевые слова: звукове сприймання, смисловий сигнал, музичне переживання, духовні цінності, інтонація, музична мова, інтонаційні елементи, образність. Проблема мислення взагалі і, зокрема, музичного мислення постійно...»

«Історія УДК: [94(470+571):614.885] «1867-1914» ДІЯЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКОГО ТОВАРИСТВА ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА З ПІДГОТОВКИ ВЛАСНОГО МЕДИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ (1867-1914 рр.) Ореховський В.О., доктор історичних наук, професор Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Україна, м. Чернівці У статті досліджено основні напрямки діяльності Російського Червоного Хреста у галузі підготовки власного медичного персоналу (сестер милосердя, фельдшерів,...»

«УДК 316.323:130.2 ДВНЗ «Приазовський державний технічний Мальцева О.В., канд. філос. наук, доц. університет», м. Маріуполь, Україна, e-mail: maltseva.olga69@mail.ru СУЧАСНІ СМІХОВІ ПРАКТИКИ: СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ КЛАБІНГУ ЯК «ТЕРИТОРІЇ СМІХУ ТА ВЕСЕЛОЩІВ» Мета. Метою цієї статті є дослідження соціальної природи та соціальних функцій клубної культури як «території сміху». Методика. Методологічну основу роботи складає системний і структурно-функціональний аналіз, застосування яких дозволило визначити...»

«УДК 821.161.2.09«19» Г. О. АЛЕКСАНДРОВА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ МАЛОЇ ПРОЗИ В. БУДЗИНОВСЬКОГО У статті досліджуються особливості художнього стилю відомого наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть письменника, історика, фольклориста В.Будзиновського. Доведено, що для його стильової манери характерний синкретизм реалізму, імпресіонізму, натуралізму, що було притаманним літературному процесу цього періоду. Ключові слова: стиль, мала проза, психологізм, імпресіонізм, натуралізм. Український літературний...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА. УДК 94 (477) Андрій Подорван МАКСАКІВСЬКИЙ МОНАСТИР — ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ У статті досліджується історія заснування Максаківського монастиря, події суспільно-політичного життя, які мали безпосередній вплив на його появу. Ключові слова: Максаківський монастир, Трубчевський монастир, православ’я, Поляновський мирний договір, Адам Кисіль. У першій половині XVII століття Чернігово-Сіверщина неодноразово ставала ареною протистояння Речі Посполитої та Московського царства....»

«УДК 8.09 Оксана Петрушенко Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького УТОПІЯ І НАУКА: АСПЕКТИ ЄДНОСТІ ТА ПРОТИСТОЯННЯ © Петрушенко О., 2009 Окреслено взаємозв’язки та протиставлення утопії та науки як утворень суспільної свідомості. Простежується також ставлення до науки у представників утопічної думки, починаючи від передісторії утопічного жанру (Платон), в подальшому – у Т. Мора, Ф. Бекона (ХVІІ ст.), Л.-С. Мерсьє (ХVІІІ ст.), Ш. Фур’є (ХІХ ст.), а також в антиутопіях...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»