WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 78 |

«ВИДАВНИЦТВО УДК [82-93:371.671 ](477) ББК 74.268.3(4Укр)-9 У4 Видання відповідає програмі «Українська література. 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень», затвердженій ...»

-- [ Страница 1 ] --

ВИДАВНИЦТВО

УДК [82-93:371.671 ](477)

ББК 74.268.3(4Укр)-9

У4

Видання відповідає програмі «Українська література. 10-11 класи.

Рівень стандарту, академічний рівень», затвердженій

МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(Наказ від 28.10.2010 № 1021)

Серія «Джерела»

У45 Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академіч­

ний рівень: Хрестоматія-довідник/Упорядник О. І. Борзенко,—

X.: Вид-во «Ранок», 2012,— 576 с,— (Джерела).

ISBN 978-617-540-276-4.

Хрестоматія укладена за чинною програмою «Українська література.

11 клас. Рівсь стандарту, академічний рівень» для загальноосвітніх шкіл, затвер­ дженою Міністерством освіти і науки України. Поряд із літературними їворами до хрестоматії включені літературознавчі статті та біографічні довідки про письменників. Після кожного твору пропонуються питання і завдання, робота над якими допоможе кращому засвоєнню змісту твору та розвитку аналітичних навичок. Пропонуються також необхідні матеріали з теорії літератури.

Призначено для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів української літератури.

УДК [82-93:371.6711(477) ББК 74.268.3(4Укр)-93 © Борзенко О. І., упорядкування, 20 ISBN 978-617-540—276—4 © ТОВ «Видавництво «Ранок», 2012

ВІД УПОРЯДНИКА

Хрестоматія пропонує читачеві твори української літератури, рекомен­ довані до вивчення чинною шкільною програмою, що затверджена Міністер­ ством освіти і науки, молоді та спорту України.

Книга поєднує різні за природою, походженням, функціональним при­ значенням та художньою вартістю тексти. Вона представляє українське письменство XX — початку XXI століття.

Цей порівняно невеликий відрізок літературної історії з огляду на ди­ наміку напрямів і стилів є надзвичайно насиченим і складним. Саме тому для кращого сприйняття й засвоєння творів хрестоматія пропонує оглядові статті із загальною характеристикою окремих літературних етапів.

Умовно можна говорити про такі періоди: перша й друга половина XX століття та початок XXI століття.

Українська література першої половини XX століття представлена тво­ рами радянських авторів і митців еміграції та діаспори. Значна увага при­ діляється літературі «розстріляного відродження»: це твори М. Хвильо­ вого, М. Зерова, Є. Плужника, М. Семенка, В. Підмогильного, Г. Косинки, М. Куліша. Представлено також здобутки видатних українських поетів пер­ шої половини XX століття — П. Тичини, М. Рильського, Б.-І. Антонича. Із еміграційного письменства в хрестоматії подано поезію Є. Маланюка, прозу І. Багряного.

Подаючи твори другої половини XX століття, хрестоматія пропонує по­ знайомитись із прозою О. Гончара, П. Загребельного, а також з літератур­ ними набутками покоління «шістдесятників». Це покоління представлене відомими іменами: В. Симоненко, Д. Павличко, І. Драч, М. Вінграновський, Л. Костенко, В. Стус, В. Шевчук.

Українська література початку XXI століття висвітлюється в оглядо­ вій статті, також пропонується для ознайомлення декілька творів сучасних письменників.

У пропонованій хрестоматії використано загалом традиційні принципи подання матеріалу. Згідно з ними кожна частина, присвячена окремому ав­ торові, супроводжується невеличким нарисом, що містить загальну характе­ ристику життєвого та творчого шляху митця. Нарис, як правило, завершу­ ється цитатою з авторитетного дослідження про творчість письменника. Ця цитата не повинна сприйматися як обов’язкова вказівка у сприйнятті тексту, а проте може суттєво прислужитися як елемент попереднього знання, своє­ рідний орієнтир в оцінці художнього твору.

Оскільки хрестоматія є навчальним посібником, у ній після кожної з частин подаються питання й завдання, які стосуються вміщених текстів.

Робота над відповідями допоможе кращому засвоєнню змісту художніх тво­ рів і розвиткові самостійних аналітичних навичок. Хрестоматія також пропо­ нує необхідні матеріали з теорії літератури.

Поетичні твори в більшості випадків подаються без скорочення. У ве­ ликих за обсягом прозових та драматургічних текстах окремі фрагменти за­ мінено стислим переказом, що дозволяє читачеві скласти цілісне уявлення про художній твір.

Хрестоматія може бути корисною як навчальний посібник для шкіл, гім­ назій та ліцеїв, а також для абітурієнтів і всіх, хто цікавиться українською літературою.

Якісно новим етапом історичного буття для всіх європейських народів стало XX століття. У житті українців це був тернистий шлях до свободи та державної незалежності. Боротьба за волю народу яскраво відобразилась у культурному та літературному русі.

Прихід нового століття для більшості народів Європи був пов’язаний із Першою світовою війною. Українці, як і інші європейці, мимоволі були втяг­ нуті у вир воєнних дій. Тривала війна значно послабила Російську імперію й відкрила перед народами, які входили до її складу, шлях до національної незалежності.

Український народ давно прагнув попрощатися зі століттями національ­ ного гноблення. Він піднявся на боротьбу проти чужоземного панування. За­ гальне піднесення яскраво відобразилось у культурі й літературі.

У ході народної революції 1917 року українці здобули державність у ви­ гляді Української Народної Республіки. Тоді ж було скасовано заборони щодо розвитку української мови й літератури, за допомогою яких влада Ро­ сійської імперії довгий час стримувала природний розвиток нашої культури.

Нація починала жити новим повнокровним життям.

Однак тоді молода українська держава ще не мала достатньо сил, щоб вистояти перед зовнішньою загрозою, а національна еліта не виявила належ­ ної політичної зрілості й готовності до об'єднання. Українська Народна Рес­ публіка зазнала поразки, західні українські землі були окуповані Польщею й Румунією.

Зовнішня експансія та кровопролитна громадянська війна призвели до то­ го, що врешті-решт на зміну національному українському правлінню прийшла комуністична радянська влада, підпорядкована Москві. Нове керівництво не ризикнуло повністю знищити паростки української державності: у 1921 ро­ ці було створено Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР), щоправда, в складі більшого державного утворення — Радянського Союзу.

У часи національно-визвольної революції та громадянської війни 1917— 1921 років більшість українських письменників були безпосередніми учасни­ ками переломних в історії народу подій. Нерідко вони брали активну участь у збройній боротьбі за незалежність свого народу.

Однак поразка Української Народної Республіки призвела до того, що велика частина української інтелігенції, рятуючись від переслідувань, вимуніщо виїхала за кордон. Залишили рідний край В. Винниченко, О. Олесь, Н, Самійленко, Є. Маланюк та багато інших талановитих письменників. Та­ ким чином, література одного народу розділилась на українську радянську літературу та українську літературу еміграції й діаспори.

У перші роки існування УРСР українська література розвивалася до­ сить швидкими темпами, що було підготовлено попереднім етапом розвитку письменства. Щоб на певному етапі завоювати довіру селянства та інтеліпчщії, нова й непопулярна радянська влада розпочала процес українізації, ижипаючи окремі заходи щодо впровадження української мови в різні сфери суспільного життя.

До літератури прийшло покоління молодих талановитих письменників.

Активно друкувалися твори П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри, Остапа Пишні, М. Куліша, Ю. Яновського, О. Довженка, М. Зерова, В. Свідзинськоm та ін. Найбільш помітною постаттю в літературному житті 20-х років був М. Хвильовий — визнаний літературний лідер, палкий прихильник європей­ ського шляху розвитку української культури.

З’являлися нові літературно-мистецькі організації: «Плуг» («Спілка се­ лянських письменників»), «Гарт» («Спілка пролетарських письменників»), «Аспанфут» («Асоціація панфутуристів»), «Авангард», «Нова генерація», «неокласики», МаРС («Майстерня революційного слова»), ВАПЛіте («Віль­ на академія пролетарської літератури»), «Пролїтфронт», ВУСПП («Всеукра­ їнська спілка пролетарських письменників»), «Молодняк» («Спілка комсо­ мольських письменників») та ін.

Мистецьке життя в УРСР мало змогу розвиватися лише в межах лояль­ ності до панівної радянської влади та комуністичної ідеології. Усі письмен­ ники поділялися за цим принципом на «пролетарських», які свідомо пропа­ гували комуністичні ідеї, та «попутників», котрі сповідували об’єктивність мистецтва, не виступаючи при цьому відкрито проти радянської влади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У мистецькій сфері продовжували розвиватись модерністські напрями (І течії: неоромантизм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм, симво­ лізм, футуризм.

Для поезії перших десятиліть XX століття характерне яскраве ліричне самовираження авторів, напружене емоційне переживання революційної епохи. У прозі з’явилися такі жанрові різновиди, як роман у новелах («Верш­ ники» Ю. Яновського), науково-фантастичний роман («Сонячна машина»

В. Винниченка), набув розвитку соціально-психологічний роман («Смерть»

її. Антоненка-Давидовича) та філософсько-психологічний роман («Місто»

І). ІІідмогильного, «Дівчинка з ведмедиком» В. Домонтовича). Розвиток дра­ матургії пов’язаний передусім із п’єсами М. Куліша та експериментальним театром «Березіль» режисера Леся Курбаса.

У центрі уваги української літератури перебувала тема становлення нової української людини, яка пройшла крізь буремні роки революції й ак­ тивно утверджувала себе в нових суспільних умовах. Зберігала свою акту­ альність проблема подолання комплексу «малоросіянства», тобто прагнення позбутися культурної меншовартості і провінційності як темної спадщини колоніального минулого.

Важливою подією літературно-громадського життя стала дискусія 1925— 1928 років, головним учасником якої був М. Хвильовий. У своїх памфлетах він виступив проти низького художнього рівня радянської літератури й за­ кликав письменників орієнтуватися на вершинні зразки західноєвропей­ ського мистецтва. М. Хвильовий проголосив гасла «Геть від Москви», «За психологічну Європу». Під час дискусії свою позицію висловили майже всі провідні письменники та літературні критики, включаючи представників еміграційної літератури. Однак у дискусію втрутилася влада, побачивши в ідеях М. Хвильового серйозну загрозу. Радянський диктатор Й. Сталін осо­ бисто засудив погляди М. Хвильового. Під жорстким політичним і мораль­ ним тиском письменник мусив публічно зректися своїх поглядів, визнавши їх помилковими.

Літературна ситуація 20-х років XX століття виявила потужне прагнен­ ня українського народу до розбудови національно-культурного життя. Однак усі досягнення та далекосяжні плани було перекреслено на початку 30-х ро­ ків, коли радянська влада поставила під тотальний ідеологічний контроль розвиток мистецтва. Правляча комуністична верхівка з метою придушення національних змагань українців влаштувала голодомор 1932-1933 років, який забрав мільйони людських життів.

Набувало обертів переслідування української інтелігенції. Не витри­ мавши морального тиску, у 1933 році покінчив життя самогубством М. Хви­ льовий. Невдовзі розпочалися масові арешти. Талановиті митці-патріоти за сфабрикованими обвинуваченнями фізично знищувалися, потрапляли в ув’язнення й на заслання. Не випадково українське літературне життя 20-х — початку 30-х років XX століття визначають як період «розстріляного відродження».

Ті письменники, кому вдалось уникнути фізичної розправи, мусили пристосовуватись до вимог влади, що нерідко означало духовну загибель.

Більшість із них вступили до створеної в 1934 році Спілки радянських пись­ менників, яка проголосила метод «соціалістичного реалізму» провідним у лі­ тературі.

Таким чином, у 1930-ті роки природний розвиток української літератури було штучно припинено. Розпочалася тривала доба «сталінізму», запанува­ ла атмосфера страху, породжена масовим терором. Заборонялося публічно висловлювати думки, відмінні від офіційної позиції. Каральними устано­ вами радянської влади було фізично знищено понад 220 українських пись­ менників. Літературі дозволялося лише ілюструвати комуністичні гасла, які неодноразово змінювалися. Українські письменники, яким пощастило ви­ жити, мусили спрямовувати свій талант на оспівування влади та її ідейно­ го курсу. Почали з’являтися «виробничі» та «історико-революційні» твори з обов’язковим позитивним образом комуніста й засудженням українських патріотів. Під час Другої світової війни деякі українські радянські письмен­ ники, відчувши патріотичний підйом народних мас, поряд із казенними агі­ таційними, створили декілька вартісних творів. Це «Похорон друга» П. Ти­ чини, «Любіть Україну» В. Сосюри, «Мандрівка в молодість» М. Рильського, «Україна в огні» О. Довженка.

До кінця 1930-х років у вільних умовах розвивалася література Захід­ ної України та діаспори. Яскраво заявила про себе «Празька школа» митців, представлена іменами Є. Маланюка, О. Ольжича, О. Теліги, Юрія Клена та їм. У Львові розкрився талант видатного поета-лірика Б.-І. Антонича.

Одним із наслідків Другої світової війни стало об’єднання західних та східних українських земель у складі УРСР та масова еміграція митців, які не бажали залишатися під владою тоталітарного режиму. Виїхали І. Багряний, А. Любченко, В. Петров (В. Домонтович), Т. Осьмачка, В. Барка, І. Костецький, В. Державин та ін. Після закінчення війни вони опинилися в американ­ ській окупаційній зоні Німеччини в таборах «Ді-Пі» (Б. Р. від англійського Піяріасесі регяоп — переміщена особа, втікач). У вересні 1945 року ними бу­ ло засноване творче об'єднання «Мистецький український рух» (МУР). До складу цієї організації входили У. Самчук, І. Багряний, В. Барка, Т. Осьмачка, И. Петров, Є. Маланюк, Юрій Клен, Ю. Косач, І. Костецький та ін. Засновни­ ки «Мистецького українського руху» визнали за програмові настанови «європеїзм» та антитоталітаризм. У 1947 році МУР припинив своє існування, іі більшість його учасників виїхала до інших країн. На зміну йому 1954 року и США постала нова організація «Об’єднання українських письменників»

її екзилі «Слово», яка проіснувала до 1991 року.

В УРСР повоєнний період був пов’язаний із черговим погромом укра­ їнської літератури. Провідних діячів українського мистецтва в черговий раз звинуватили в націоналізмі. Зазнали критики й переслідувань Ю. Яновський, В. Сосюра, О. Довженко, М. Рильський та ін.

Після смерті в 1953 році радянського диктатора Й. Сталіна визначився курс на послаблення ідеологічного контролю. Від цього часу розпочався но­ ни й період у розвитку української літератури.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 78 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 236–242 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 2. P. 236–242 УДК 82-193.3: 82-193.5 АМАДЕЙ ГОФМАН І АМАДЕЙ МОЦАРТ: ЩЕ РАЗ ПРО МУЗИЧНІСТЬ РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ Борис Шалаґінов Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії...»

«УДК 343.241:316.64 Яцишин М.М. доктор юридичних наук, професор, зав. кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ЩОДО КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ Анотація: У статті на основі історико-правових джерел розглянуто процес формування суспільної свідомості щодо кримінального покарання в історичному контексті вітчизняного правотворення з метою виявлення у ньому таких складників, які заслуговують на увагу у...»

«РОЗВІДКИ УДК 94(477)18 19 Людмила Костенко ШЕВСЬКИЙ КУСТАРНИЙ ПРОМИСЕЛ НА ЛІВОБЕРЕЖНОМУ ПОЛІССІ (друга половина ХІХ – 60 і роки ХХ століття) У роботі досліджується історія розвитку шевського кустарного промислу на Лівобережному Поліссі, асортимент, крій, технологія виготовлення взуття, а також побут і звичаї кустарів. Ключові слова: швець, кустар, шевський кустарний промисел, виготовлення взуття, чоботи „витяжки, кроєне взуття, побут шевців, шевські звичаї. У другій половині ХІХ століття більша...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI Бороденко Е. А. Недвижимое имущество вдовьих домохозяйств гетманщины второй половины XVIII века (на примере сел Полтавского полка) В статье раскрывается проблема имущественного обеспечения вдовы. На примере сельского социума Полтавского полка анализируются отдельные аспекты недвижимого имущества домохозяйств одиноких женщин Гетманщины второй половины XVIII века, а именно: жилищные дома, садовые и...»

«ISSN 0130-528Х. Українське літературознавство. 2011. Випуск 74. С. 3–11 Ukrainian Literary Studies. 2011. Issue 74. P. 3–11 ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ УДК 821.161.2’01-1.07І.Франко:82.09“190” ДВА “СЛОВА” ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА (“СЛОВО О ЛАЗАРЕВh ВОСКРЕСЕНІИ” І “СЛОВО О ЗБУРЕНЮ ПЕКЛА”): ПРИЧИНКИ ІВАНА ФРАНКА Ярослава Мельник Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів 79000, Україна, е-mail: ya.melnyk@gmail.com Розглянуто рецепцію І. Франка двох...»

«Разом на одній землі. істоРія УкРаїни багатокУльтУРна. Розділ: Україна — новий берег життя. міграції в історії України Як ми жили разом. Співіснування (повага, дружба та конфлікти) в історії України Голокост — ПорайМос Голосова Наталія Михайлівна, вчитель ЗоШ №38, м. львів ПедаН-слєПухіНа ольга леонідівна, вчитель ЗоШ №65, м. львів Ключове запитання Координація з програмою: 11 кл. Чому Голокост Рівень стандаРту. та Пораймос стали тема 1. «україна в роки другої світової війни (1939-1945 рр.)....»

«СТАНІСЛАВСЬКИЙ ДЕРЖ АВНИ Й ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНА СЕРІЯ В И П УС К I I I ДЕРЖАВНЕ УЧБОВО-ПЕДАГОГІЧНЕ ВИ ДАВНИ Ц ТВО РАДЯНСЬКА Ш КО Л А“ $НІВ 1858 СТАНІСЛАВСЬКИЙ ДЕРЖ АВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВІ ЗАПИСКИ СЕРІЯ ІС Т О РИ Ч Н А В И П У С К III НБ ПНУС Ьп4635 ДЕРЖАВНЕ УЧБОВО-ПЕДАГОГ1ЧНЕ В ИДАВНИЦТВО РАДЯНСЬКА Ш КОЛА“ К И ЇВ 1958 Редакційна колегія: /7. Т. Р ущ енко, доцент, кандидат історичних наук (відповідальний редактор) І. Г. Ш евченко, кандидат історичних наук...»

«1. Архітектура Острога XVI – XVII ст. (історія і топографія) // До 425-річчя Острозької Академії. – Острог, 1999. – С.7-8.2. Адміністративний устрій та самоврядування у волинських містах XVII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного Університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип.7. – С.9.1. До питання про містобудування на Волині в XVI – XVII ст. // Студентські наукові записки. – Острог, 2000. – Т.І. – С.14-16.2. Відомості про татарський напад 1593 р. у документальній...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія екон. 2007. Вип. 37. С.94-102 Ser. econ. 2007 Vol.37 P.94УДК 330.101.5 ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК А. Стасишин Львівський національний університет імені Івана Франка 79008, м. Львів, проспект Свободи,18 Розглянуто теоретичні основи формування і функціонування транснаціональних корпорацій як економічних суб’єктів. У статті аналізується вплив ТНК на конкурентоспроможність...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2009. Вип. 47. С. 38-62 Ser. Philol. 2009. Is. 47. P. 38-62 УДК 398.22(=161.2)18(092)П. Куліш УКРАИНСКИЕ НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША: ДО ПИТАННЯ ТВОРЧОЇ ІСТОРІЇ Василь ІВАШКІВ Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail: folklore@franko.lviv.ua У статті проаналізовано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»