WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 81373.7:81374.73 Концептуальна статусна дихотомія «Батько – Дитина» Чернова А. В. Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, Україна У статті ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского

Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С. 169-172

УДК 81373.7:81374.73

Концептуальна статусна дихотомія «Батько – Дитина»

Чернова А. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет,

м. Дніпродзержинськ, Україна

У статті розглянуто концептуальну статусну дихотомію «батько – дитина»;

створено та описано дихотомічну когнітивну матрицю: “батько – син” / “син –

батько”. Наведено особливості концептуалізації батька в українській мовній картині світу. Виявлено фіксації вживання вербалізаторів даного концепту. З`ясовано на прикладах, що батьківський статус має детермінований характер. Охарактеризовано концептуалізацію “старий батько – батько – син” у системі “батько – його син – синів син (дід – батько – онук)”. Дане дослідження дає новий матеріал для глибшого пізнання мови в аспекті взаємодії її з мисленням.

Ключові слова: статусна дихотомія, концепт, картина світу, вербалізатор.

Кожна мовна картина світу має свої найважливіші (базові) концепти, що входять до набору констант національної культури. Ці концепти виступають тими стовпами, тими підвалинами, на яких тримається світоглядна, екзистенціальна, аксіологічна система, вироблена певним народом протягом його доісторичного та історичного буття.

До таких одиниць національного інформаційного коду належить концепт батько.

Протягом останнього часу дослідники розглянули різні фрагменти української мовної картини світу. Зокрема, вивчалися: мовне вираження концепту “час” у поезії Т. Г. Шевченка (Ю. Дем’янова); фразеологічна репрезентація концепту психіка людини в новелах В. Стефаника (Т. Євтушина); концепт “степ” в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма (О. Єфименко); поетична семантика концептів “білий” – “чорний” (на матеріалі української лірики першої третини ХХ сторіччя) (О. Кузьміна); концепти правда / неправда в українській літературній мові:

семантико-стилістичний аспект (М. Мамич); “чоловік (мужчина)” у концептосфері української фразеології (Л. Ставицька); фразеологізми з компонентом батько в контексті етнокультурних концептів (В. Яковлєва); семантичне поле та внутрішня форма концепту “темник” (на матеріалі українських он-лайнових видань) (Т. Печончик) тощо.

Актуальність теми визначається потребою вивчення української концептуальної статусної дихотомії «батько – дитина», як загальнокультурної універсалії. Здійснення такого дослідження дає новий матеріал для глибшого пізнання мови в аспекті взамодії її з мисленням.

Метою даного дослідження є характеристика концептуальної статусної дихотомії «батько – дитина»; створення та опис дихотомічної когнітивної матриці: “батько – син” / “син – батько”.

Реалізація даного завдання здійснюється через використання ряду прийомів, різноманітних підходів.

На особливостях концептуалізації батька в українській мовній картині світу досить відчутно відбилися риси патріархального суспільства. Патріархат (від грец.

–  –  –

– батько і – початок, влада ), як відомо – це останній етап у розвитку первісного родового ладу, який заступив матріархат і характеризувався веденням родоводу по батьківській лінії, панівною роллю чоловіка в ключових сферах життя (родина, господарство, суспільство) [16, с. 632]. Показовою щодо цього виступає етимологія слова патріарх, що було запозичене через посередництво старослов’янської з грецької мови, де воно () означало “батько роду, родоначальник” ( “батько, предок” + – “починаю; йду попереду; керую, владарюю”) [10, Т. ІV, с. 316–317].

Відгомін патріархальних традицій щодо постаті батька простежується у різних виявах: Допізна цієї ночі не спали вітробалчани. В кожній хаті чекали батька, коли він повернеться зі сходки. А тоді ставили на стіл холодну вечерю… [6, с. 403], чий батько старший – “чия перевага в суперечці” [23, с. 19], по старшині батька в лоб

– “Гумористично: старшому насамперед належить ся привіт, почесна” [5, с. 24], Хто ни пипъ, той батько “Хто (!) начальникъ, тому повинуйся” [2, с. 51–52].

Щодо статусу матері, статус батька також з’являється у чоловіка тоді, коли у нього народжується дитина. У цьому втілюється відносність батьківського статусу:

він має детермінований характер: Виліз батько із хатини – Дочку виглядати…[8, с.

97], Потім отець переводить погляд на найменшого сина [12, с. 8], Я не царівна, не королівна: Батькова дочка, як ягодочка [4, с. 183].

Взаємовідносність батьківсько-синівського статусу формує своєрідну дихотомічну когнітивну матрицю: “батько – син” / “син – батько”: Обняв старий Шамрило свого Володимира, обняв Володимир батька, один за всіх братів, міцно-міцно [9, с. 450].

І навпаки: наявність чиїхось дітей позиціонує цю людину як їх батька: Вернувшись додому, Мусій розповів про все своїм синам [6, с. 658], Царю білий! Твої діти – ясні соколята… [21, с. 86].

Батько має більший зв’язок із сином, бо належать до однієї статі, і позиціонуються соціумом як тотожні за своїми соціальними функціями індивіди: Син – утіха батькові, а дочка – матері [1, с. 161], Може, син знає, що його батько надумав?

[24, с. 601]. З цього факту випливає те, що значно більша частина виявлених фіксацій вживання вербалізаторів концепту батько стосуються саме сина: Бувъ батько та сынъ Грыцько [7, с. 227], “Чуєш, батьку? Чую синку!.. ”Пропадали ж люди ні за гріш [11, с. 163], Турки, татари Підгірі взяли. Приходить д’нему його батечко [14, с. 29], Отець лежить на смертній постелі. Син приходить до нього… [17, с. 41].

Законність появи дитини на світ і виховання її у канонах відповідного соціуму належать до константних величин екзистенціальної організації його існування.

Вербалізатори концепту батько беруть участь у формуванні (щоправда через посередність синтаксичних дериватів – відносних прикметників) аксіологічних номінацій, в яких утілено традиційне уявлення членів соціуму про дотримання родиною його вимог до організації життя нового покоління: батьків (заст. отецький) син – “1. Спадкоємець заможних батьків. …2. Син від законного шлюбу” [23, с. 805], батьків син (хвалять) [22, с. 412], отецький син (дитина) – заст. “назва, що вживається щодо сина або дочки порядних батьків” [3, с. 689]. Для незаконних дітей існують інші назви: безбатченко (“розм. Нешлюбна дитина”) [19, с. 60]: А ти гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбатченком [15, с. 37], байстрюк (“зневажл., лайл. Позашлюбний син”) [25, с. 42]: Прихожане, знайте: всі діти в селі, котрі рижі, то попові байстрюки [13, с. 175], Не байстрюкові гріх, а батькові [22, с. 392], байстря (байстрюченя) (“внебрачное дитя. Салдатка йде, байстря несе. … З байстрям шкандибає”) [15, с. 22].

У системі “батько – його син – синів син (дід – батько – онук)” можлива концептуалізація “старий батько – батько – син”: Батько, мабуть, гаразд не розслухав або не розібрав, що сказав синок, бо нічого на це не сказав. … От притяг син старого батька до провалля та й укинув його туди вкупі з лубком. – Тату, навіщо ж ви й лубка з дідусем у провалля вкинули? – пита хлоп’я в батька [17, с. 36].

Концептуальна статусна дихотомія «Батько – Дитина»

Одержання статусу батька для чоловіка має велике значення. Після набуття цього статусу у нього відбувається перебудова життєвих засад і цінностей: спочатку він прагне набути цей статус (пор. відому сентенцію про еталонність справжнього чоловіка, який за життя мусить посадити дерево, збудувати будинок і виростити сина), а потім – відповідати йому усіма своїми діями і думками. У батька з’являються нові обов’язки і зобов’язання і – як наслідок – нові життєві плани. Є ще й Василько

– синашко. Про нього як батько повинен я подбати чи на чужого дядю покластись [6, с. 531].

Батько – єднальна ланка між минулим поколінням і наступним, що забезпечує цілісність (тяглість) роду у часі й просторі: Згадаю те лихо, степи ті безкраї, І батька, і діда старого згадаю… Дідусь ще гуляє, а батько вже вмер [18, с. 55], У тридцять третьому році сімейство наше опухло з голоду, а дід, батько мого батька, Василь Феодулович Тютюнник, помер … [20, с. 237].

Множинна форма імені концепту батько виступає своєрідною збірною назвою, що позначає попереднє (попередні) покоління: … і тоді, слово за слово, серця сповнялися лютого гніву, і великі наші батьки починали лаятись… [9, с. 185], О юні сини фатерлянда! Якщо минулі імперіалістичні війни нічому не навчили ваших батьків, прозріть хоч ви при світлі своїх палаючих будинків [9, с. 468].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновки. Концепт батько функціонує як константна світоглядна (екзистенціальна, аксіологічна) величина національного інформаційного коду. Аналіз використання цього концепту в українській дискурсивній практиці дає підстави для позиціонування його як однієї з найважливіших поняттєво-смислових одиниць національної концептосфери, що визначає подальшу перспективу наукового дослідження в цій галузі.

Список літератури

1. Багмет А. Збірка українських приказок та прислів’їв / А. Багмет, М. Дащенко, К. Андрущенко. – [2-ге вид., стереотип., з репринтного відтворення вид. 1929 р.]. –К. : Техніка, 2004. – 224 с.

2. Білецький-Носенко П. Словник української мови / П. Білецький-Носенко. – К. : Наукова думка, 1966. – 424 с.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2003. – 1440 с.

4. Воропай Олекса. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис / Олекса Воропай. – К. : АВПТ “Оберіг”, 1993. – 590 с.

5. Галицько-руські народні приповідки / [зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко]. – У Львові : Накладом Товариства. У Друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1901. – Том Х, випуск І. (А – Відати). – 204 с.

6. Головко Андрій. Артем Гармаш : [роман] / Андрій Головко. – К. : Наук. думка, 1986. – 699 с.

7. Гринченко Б. Д. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. / Б. Д. Гринченко. – Чернигов, 1895. – Вып. І. – 308 с.

8. Гулак-Артемовський П. Поетичні твори / П. Гулак-Артемовський. Гребінка Є. Поетичні твори, повісті та оповідання / Є. Гребінка. – К. : Наук. думка, 1984. – 606 с.

9. Довженко О. Вибрані твори / О. Довженко ; [передм. А. Гуляка]. – К. : Сакцент Плюс, 2004. – 512 с.

10. Етимологічний словник української мови : В 7-ми т. / [АН УРСР. Ін-т мовознавства ім.. О. О.

Потебні / редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін]. – К. : Наук. думка, 1983 – 1989.

11. Костенко Л. В. Вибране / Л. В. Костенко. – К. : Дніпро, 1989. – 559 с.

12. Малик В. К. Князь Кий : [роман] / В. К. Малик. – К. : Веселка, 1982. – 270 с.

13. Мудрий оповідач : Українські народні казки, байки, притчі та анекдоти. – К. : Фірма “Довіра”, 1992. – 208 с.

14. Світські колядки : Записані на Гуцульщині / [записав М. Іванюк]. – Вінниця, 1994. – 48 с.

15. Словарь української мови : в 4 т. / [зібрала ред. журн. “Киевская старина” ; упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко]. – К. : Наукова думка, 1996-1997. Т. 1 (А – Ж). – 1996. 496 с.

16. Словник іншомовних слів / [за ред. академіка АН УРСР О. С. Мельничука]. – К. : Гол. ред. Укр.

рад. енциклоп., 1985. – 970 с.

17. Соціально-побутова казка / [упоряд., приміт. О. Бріциної]. – К. : Дніпро, 1987. – 282 с.

Чернова А. В.

18. Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі / Шевченко Тарас. – К. : Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2006. – 824.

19. Тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. Л. П. Коврига, Т. В. Ковальова, В. Д.

Пономаренко. / За. ред. доктора філологічних наук, проф. В. С. Калашника]. – Харків : Белкар-книга, 2005. – 800 с.

20. Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – Книга 3. – К. : Рось, 1994. – 688 с.

21. Українські поети-романтики : Поет. твори / [упоряд. і приміт. М. Л. Гончарука / вступ. ст. М.

Т. Яценка; Ред. тому М. Т. Яценко]. – К. : Наук. думка,1987. – 592 с.

22. Українські приказки, прислів’я і таке інше / [уклав М. Номис ; упоряд., приміт. та вступна ст.

М. М. Пазяка]. – К. : Либідь, 1993. – 768 с.

23. Фразеологічний словник української мови : у 2 кн. –К. : Наук. думка, 1993. – 980 с.

24. Хвильовий М. Твори : [у 2 т.]. – К. : Дніпро, 1990. Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели. Повісті / [упоряд. М. Г. Жулинського, П. І. Майданченка / передм. М. Г. Жулинського]. – 650 с.

25. Яковлева А. М. Сучасний тлумачний словник української мови / А. М. Яковлева, Т. М. Афонская. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 672 с.

Чернова А. В. Концептуальная статусная дихотомия «отец – ребенок» // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С.169-172 В статье рассмотрена концептуальная статусная дихотомия «отец – ребенок»;

создана и описана дихотомическая когнитивная матрица: «отец – сын» / «сын – отец». Показаны особенности концептуализации отца в украинской языковой картине мира. Определены фиксации употребления вербализаторов данного концепта.

Выяснено на примерах, что отцовский статус имеет детерминированный характер.

Охарактеризована концептуализация “старый отец – отец – сын” в системе “отец

– его сын – сына сын (дед – отец – внук)”. Данное исследование дает новый материал для более глубокого изучения языка в аспекте взаимодействия его с мышлением.

Ключевые слова: статусная дихотомия, концепт, картина мира, вербализатор.

Chernova A.V. Conceptual status dichotomy «father – child» // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Philology. Social communications. – 2013. – Vol. 26 (65). No 1 – P.169-172 The article deals with the conceptual status dichotomy «father – child»; the dichotomous cognitive matrix «father – son» / «son – father» has been created and described. In this work the notion concept is understood as the point of intersection of the worldview of culture and the worldview of individual meanings.

The features of conceptualizing father in the Ukrainian outlook of the world has been showed. The fixations of using of this concepts verbalizators has been determined. It has been found out by examples, that the faters status has determinacy character. The conceptualization “old father – father – son” in system “father – his son – sons son (grandfatherPages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Природа Західного Полісся та прилеглих територій В. В. Десятник аспірант Східноєвропейського УДК 551.435.1 національного університету імені Лесі Українки Палеогеографічна вивченість межиріччя Стохід Горинь Роботу виконано на кафедрі географії СНУ ім. Лесі Українки Установлено етапи та напрями історії палеогеографічних досліджень на території Волинського Полісся, зокрема межиріччя Стохід Горинь. Проаналізовано роботи вітчизняних та зарубіжних палеогеографів, а також внесок науковців у розуміння...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.2У. 78.46 В. Я. БОРЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА СУЧАСНОГО ЕСТЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАРНЕТОВОЇ МУЗИКИ Стаття присвячена висвітленню національних джерел української кларнетової музики в її естетичному вимірі, аргументовано використання поняття «естетичний концепт», кларнетова музика розглядається як естетичне явище музичного мистецтва. Ключові слова: кларнетова музика, естетичний концепт, джерела української кларнетової музики, тембр. В. Я. БОРЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 4. Довгошия Т. Борщівська вишиванка. Історія і сучасність / Т. Довгошия. – Тернопіль : Мала академія наук України, Терноп. обл. відділення, 2010. – 99 с.5. Джегура-Литвинець Е. М. Вишивання. Стародавні українські стібки: альбом / [авт.упор. Джегура-Литвинець Е. М.]. – Київ : Посередник, 1995. – 32 с.6. Захарчук-Чугай Р. В. Українська народна вишивка західних областей УРСР / Р. В. Захарчук-Чугай. – К. : Наукова думка, 1988. – 184 с. 7. Кара-Васильєва Т.В. Українська вишивка /...»

«В.М. Ковальчук, Лі Цзе Гао, Л.А. Останкова Світова економіка: її історія та дослідники Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ-2010 УДК БКК Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11 – 9509 від 14.10.2010) Рецензенти: 1. Білопольський М.Г. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету; 2. Лісовий А.В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту та...»

«Вісник Асоціації кримінального права України, 2013, № 1(1) УДК 343.2 В. І. Борисов, докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН України, директор Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. С. Батиргареєва, докт. юрид. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України ІНШІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ...»

«УДК 94 (477) Степан Прийдун УКРАЇНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (1991 – 2010 рр.) У статті аналізуються особливості становлення української зовнішньої політики у добу незалежності, її проблеми як складової системи міжнародних відносин. Ключові слова: Україна, зовнішня політика, міжнародні відносини, міжнародні організації. Держава як суверенна політико-територіальна організація суспільства виконує ряд функцій. Однією з основних зовнішніх функцій держави є політична, або дипломатична, тобто...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2011. Вип. 27. С. 101–108 Ser. Pedag. 2011. Is. 27. P. 101–108 УДК 378.011.32:371.82:316.6 СПОРТИВНА АНІМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ Олександра Максимець Львівський інститут економіки і туризму, вул. Менцинського,8, 79007 Львів, Україна З’ясовано сутність спортивної анімації. На прикладі розроблення проектів анімаційних програм студентами Львівського інституту економіки і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ІСТОРІЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи №2 з курсу “Архівознавство ”Ч.1 для базового напряму “Документознавство та інформаційна діяльність” спеціальності 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність” Затверджено на засіданні кафедри «Соціальні комунікації та інформаційна діяльність» Протокол № 1 від 28.08. 2014 р. Львів – 2014 Історія архівної справи в...»

«МаргариТа корзо Толкование Декалога в рукописных «учиТельных евангелиях» THEATRUM HUMANAE VITAE THEATRUM МаргариТа корзо HUMANAE VITAE Studia in honorem Natala Jakovenko Kiyovia Laurus MMXII THEATRUM Толкование Декалога в рукописных «учиТельных евангелиях»HUMANAE VITAE Студії на пошану Наталі Яковенко Київ Laurus Theatrum Humanae Vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. — Київ: Laurus, 2012. – 624 с.; іл. Наукові статті, що увійшли до збірника на пошану знаного укра­ їнського історика,...»

«Політологія і право ки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / Ю. Рубан. К. : НАДУ, 2011. Т. 2. 544 с.5. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пьер Бурдье. М. : Ин-т эксперимент. социологии. СПб. : Алетейя, 2007. 576 с.6. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / Мишель Фуко. СПб. : Наука, 2010. 448 с.7. Кравчук Л. Конституційна Асамблея напише зміни до Конституції в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»