WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 66 |

«С. Г. ЗАСКАЛЄТА ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ МОНОГРАФІЯ За редакцією доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента ...»

-- [ Страница 56 ] --

На думку М. П. Хоменко та О. М. Ткачук [339, c. 9], формування мережі потужних університетських центрів за галузевотериторіальним принципом, особливо з урахуванням інтеграційних процесів щодо входження України до Європейського освітнього простору є пріоритетним напрямом професійної підготовки фахівців аграрної галузі.

Освітологічний контекст дослідження процесу професійної підготовки фахівців аграрної галузі свідчить про те, що темп розвитку науки випереджує практику – сферу її застосування. На думку С. О. Сисоєвої, освітній заклад виступає посередником між наукою і виробництвом [293, c. 10]. Отже, інноваційна спрямованість професійної підготовки фахівців аграрної галузі дозволяє формувати такий її зміст, який буде відрізнятися соціальною новизною та можливістю використання його як критеріїв освітньої діяльності та рівня практичного спрямування професійної підготовки.

З метою підвищення якості професійної підготовки фахівців аграрної галузі та наближення вітчизняного змісту підготовки кадрів для галузі до європейських та світових стандартів аграрні університети впроваджують кредитно-модульну систему, яку започаткувало Міносвіти і науки в межах проекту приєднання України до Болонської декларації [26; 27;

264].

Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система організації навчального процесу (ECTS) – це система в основу якої покладено систематизований спосіб опису освітньої програми шляхом призначення кредитів (балів) її компонентам. ECTS надає можливості тим, хто навчається, вивчати дисципліни інших вищих навчальних закладів у своїй країні або за кордоном, використовувати академічні кредити як засіб звільнення від іспитів (тестування) зарубіжних та вітчизняних професійних освітніх агентств, поєднувати навчання проРозділ 5. Напрями і перспективи співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі тягом повного академічного дня з вечірнім навчанням, продовжувати навчання після перерви [147].

Важливою складовою ECTS є додаток до диплома, який розроблено Європейською комісією, Радою Європи та ЮНЕСКО для забезпечення міжнародного пересування і спрощення академічного та професійного визнання кваліфікацій [147].

Якісне проведення практичної підготовки студентів забезпечують технікуми та коледжі, 11 регіональних навчальнопрактичних центрів, де зосереджується сучасна вітчизняна і зарубіжна техніка та обладнання.

Важливим елементом професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні є система післядипломної освіти. В Україні щорічно проходять перепідготовку та підвищують кваліфікацію понад 50 тис. державних службовців, керівників підприємств, спеціалістів господарств АПК різних форм власності, викладачів аграрних вищих навчальних закладів [221].

Важливим аспектом професійної підготовки фахівців аграрної галузі в рамках використання досвіду країн ЄС є міжнародна діяльність. Усвідомлюючи роль міжнародної співпраці та необхідність широкої інтеграції до світового науково

-освітнього простору, здійснено комплекс заходів, які забезпечують просування національної системи освіти до інтегрованого міжнародного освітнього простору. Так, цільова програма формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві на 2005–2009 рр. передбачає проведення роботи з організації практики студентів за кордоном [220].

Аграрні ВНЗ співпрацюють із закордонними навчальними закладами та науковими установами, що дає можливість українським студентам проходити стажування в провідних університетах країн ЄС (Бельгія, Болгарія, Великобританія, Данія, Німеччина, Польща, Швеція, Франція) та інших країнах світу, а також навчати в Україні іноземних студентів [265;

270; 271; 272].

Варто зазначити, що більшість аграрних університетів України є членами Всесвітнього консорціуму закладів та устаЗАСКАЛЄТА С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу нов аграрної освіти та науки [3]. Це дає змогу ефективно використовувати досвід країн ЄС у професійній підготовці фахівців аграрної галузі в Україні.

Серед заходів, що стосуються адаптації системи професійної підготовки фахівців аграрної галузі України та удосконалення підготовки кадрів для агропромислового комплексу, які розроблені Мінагрополітики з метою її адаптації до тих, які існують в країнах ЄС, можна виділити такі [265; 270]:

реформування мережі аграрних вищих навчальних закладів шляхом створення регіональних університетських центрів;

підготовка методичних розробок щодо удосконалення змісту підготовки фахівців аграрного профілю у відповідності до вимог Болонської угоди та сучасного сільськогосподарського виробництва;

створення комплексів навчально-методичного та дидактичного забезпечення навчальних дисциплін для дистанційної форми навчання студентів, використовуючи інноваційні підходи;

узагальнення пропозицій аграрних ВНЗ та затвердження Плану стажування науково-педагогічних працівників аграрних навчальних закладів за кордоном, включаючи короткострокові семінари. Забезпечення моніторингу виконання плану стажування;

посилення партнерських зв’язків з провідними підприємствами галузі та з роботодавцями шляхом укладання двосторонніх угод, залучення їх до формування змісту освіти, проведення практики студентів, стажування викладачів;

розробка приблизних навчальних планів для здійснення ступеневої підготовки фахівців «молодший спеціаліст»

«бакалавр» зі скороченим терміном навчання.

забезпечення стажування науково-педагогічних та педагогічних працівників з професійно-орієнтовних дисциплін на базі провідних сільськогосподарських підприємств та провідних навчальних закладів країн-учасниць Болонського процесу;

внесення зміни до методичних рекомендацій щодо визначення потреби в кадрах з вищої освітою для сільськоРозділ 5. Напрями і перспективи співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі господарського виробництва з урахуванням інформації служби зайнятості населення щодо стану безробіття та наявності вакансій.

Характерною особливістю професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні є розширення переліку напрямів підготовки спеціалістів, оновлення номенклатури спеціальностей. Нові форми господарювання у сільській місцевості, вимоги ринку праці щодо багатофункціональності фахівця викликала потребу у зміні назв ряду спеціальностей сільськогосподарського профілю, формування нових моделей підготовки спеціалістів відповідних спеціальностей, наповнюваності змісту освітньо-професійних програм та освітньо-професійних характеристик [339, с. 6]. Так, серед нових назв спеціальностей є такі [339, с. 6]:

Виробництво і переробка продукції тваринництва (Зоотехнія);

Виробництво і переробка продукції рослинництва (Агрономія);

Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва (Механізація сільського господарства);

Обслуговування устаткування і систем теплоенергопостачання в АПК (Енергетика сільського господарства);

Експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин та обладнання сільськогосподарського виробництва (Механізація меліоративних робіт сільського господарства);

Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в АПК (Електрифікація та автоматизація сільського господарства);

Зберігання, консервування та переробка м’яса (Виробництво м’ясних продуктів);

Зберігання, консервування та переробка молока (Виробництво молочних продуктів).

Перспективними напрямами професійної підготовки є [339, с. 6]:

ЗАСКАЛЄТА С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу використання природних ресурсів і проблеми їх відновлення;

альтернативні джерела енергетики;

підприємницька (бізнесова) діяльність;

виробництво продукції та первинна її переробка;

сервісне обслуговування;

зелений туризм.

Актуальним залишається питання забезпечення навчального процесу новим поколінням креативної навчально-методичної літератури [339, с. 6]. Як зазначають вітчизняні дослідники, збільшення часу у навчальних планах підготовки фахівців аграрної галузі на самостійну роботу та орієнтація сучасної освіти на самостійно-мотиваційне опанування студентами знань під консультаційним керівництвом викладача потребує спрямування роботи на створення багатовекторного методичного забезпечення, зорієнтованого не лише на викладача, а перш за все, на студента [339, с. 6].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливим компонентом розвитку професійної підготовки фахівців аграрної галузі є стажування викладачів безпосередньо на виробництві. Головними напрямами стажування викладачів є: маркетинг і менеджмент, механізація, кормовиробництво, селекція, утримання сільськогосподарських тварин, годівля сільськогосподарських тварин, технологія виробництва і переробки молока та інші [339, с. 8].

Отже, використання досвіду країн ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні свідчить про те, що основними завданнями розвитку професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні є [339, с. 9]:

розвиток різних моделей навчальних закладів (університетські центри, дослідницькі університети, самостійні коледжі з високим рівнем професійної підготовки, коледжі-училища та інші залежно від регіональних особливостей);

реформування однопрофільних ВНЗ, з низьким рівнем кадрової, матеріально-технічної забезпеченості, недостатньою науково діяльністю;

Розділ 5. Напрями і перспективи співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі поетапне запровадження обов’язкового стажування науково-педагогічних працівників, які проводять заняття з технологічних дисциплін, на провідних сільськогосподарських підприємствах;

удосконалення процесу практичної підготовки студентів (зміна підходів до практичної підготовки, посилення мотивації студентів до проходження практики, вимог до студентів за результатами практик, зацікавленості виробників) посилення наукової діяльності вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, залучення студентства до наукової діяльності;

забезпечення якості продукції аграрної вищої школи шляхом упровадження систематичних, об’єктивних і стимулюючих методів контролю й оцінки знань та умінь студентів, а також психодіагностичних методик визначення професійно важливих якостей суб’єкта діяльності виробництв майбутнього.

Важливим елементом розвитку професійної підготовки фахівців аграрної галузі в Україні є використання досвіду кран ЄС щодо впровадження дистанційних форм навчання. Поточний період характеризується, на думку В. В. Олійника, низкою ініціативних пропозицій щодо створення Української системи дистанційної освіти [231, c. 11].

Національною програмою «Освіта. Україна ХХI сторіччя» [222], передбачено забезпечення розвитку професійної підготовки фахівців на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення професійної підготовки фахівців, входження України у трансконтинентальну систему комп’ютерної інформації.

З метою розробки технологій дистанційного навчання та застосування їх у професійній підготовці фахівців Міністерство освіти і науки України створено Український центр дистанційної освіти [150].

ЗАСКАЛЄТА С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу

Разом з тим, залишається ряд невирішений питань [150]:

прискорення процесу розвитку та впровадження дистанційного навчання;

координації дій, нормативно-правової захищеності;

надання дистанційній освіті статусу рівноцінної з очною, заочною, екстернатом форми навчання;

зменшення інтелектуальних, матеріальних та фінансових витрат на впровадження і розвиток дистанційної освіти.

Забезпечення зазначених потреб, а також системності, комплексності і узгодженості дій у реформуванні професійної підготовки фахівців аграрної галузі у напрямку встановлення дистанційної освіти потребує державної підтримки – створення, впровадження і розвиток національної системи дистанційної освіти (СДО) в Україні, яка стане частиною системи професійної підготовки фахівців в України та буде інтегруватись в Європейський та світовий освітній простір. При цьому СДО забезпечує функціонування дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання з видачею державних документів, а також дистанційного навчання за окремими курсами чи блоками курсів – з видачею свідоцтв (сертифікатів) відповідних навчальних закладів системи дистанційної освіти [150].

Формування СДО базується на системному підході та програмно-цільовому методі, що реалізуються шляхом виконання Програми створення системи дистанційної освіти в Україні.

Основною метою створення СДО є забезпечення загальнонаціонального доступу до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж і надання умов для реалізації громадянами своїх прав на освіту.

Соціальне значення СДО полягає у можливості позитивного впливу на вирішення таких проблем, як [150]:

підвищення рівня освіченості суспільства і якості освіти;

реалізація потреб населення в освітніх послугах;

підвищення соціальної і професійної мобільності населення, його підприємницької і соціальної активності;

Розділ 5. Напрями і перспективи співробітництва України з країнами ЄС щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі збереження та поновлення знань, кадрового і матеріально-технічного потенціалу, що накопичені вітчизняною системою освіти;

формування єдиного освітнього простору в рамках усього світового співтовариства.

Основними завданнями СДО є [150]:

формування нормативно-правового, організаційного, навчально-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового, економічного та фінансового забезпечення, впровадження та розвитку як дистанційної освіти, так і дистанційного навчання за окремими курсами або блоками курсів;

організація та розвиток дистанційної освіти за будьякими напрямками підготовки фахівців, утому числі аграрної галузі;

застосування дистанційних технологій не тільки в дистанційній освіті, а й в усіх формах навчання: очній, заочній, екстернаті;

впровадження технологій дистанційного навчання на всіх рівнях як повної освіти (середньої, професійно-технічної, довузівської, вищої та післядипломної), так і навчання за окремими курсами або блоками курсів;Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 66 |
 
Похожие работы:

«УДК 821.161.2.09 МИКОЛА ЗЕРОВ ЯК КРИТИК ПЕРЕКЛАДУ Орислава Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна e-mail: perekladoznavstvo@ukr.net Поєднуючи працю історика, теоретика, перекладача та критика літератури, М. Зеров визначив новий напрям розвитку літератури, головні принципи та критерії її дослідження, на які опирались літератори наступного покоління. У даній праці внесок М. Зерова як критика розглядається з погляду світового...»

«Сергій Тарадайко Ординська напасть Німець скаже: «Ви моголи». «Моголи! моголи!» Т.Шевченко. І мертвим, і живим. «Тисяча плато» Ж.Дельоза й Ф.Ґваттарі це, напевне, чи не остання велика книга з філософії. Найбільше вражає те, що, виявляється, можливо – ніби згадавши класичні приклади – створити своє власне бачення світу. Більше того, практично не користуючись отими звичними «категоріями» й філософськими поняттями. – Всі використані «концепти» й численні терміни були взяті з якихось інших...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 25, 2013 УДК 349.6:556 Ольга Івасечко Національний університет «Львівська політехніка» ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ © Івасечко О., 2013 Розглянуто історичні аспекти формування екологічної політики ЄС, основні етапи становлення, а також сучасний стан її розвитку. Проаналізовано особливості прийнятих ЄС Програм екологічних дій. Велику увагу приділено еволюції екологічної політики Співтовариства....»

«алітичній звіт в Україні – ІД вання ВІЛ/СН Ліку відальність відпо держави. ан Аналітичний звіт — сторінка 3 ЗМІСТ Вступ I. Огляд програм антиретровірусної терапії (АРТ) та профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) в Україні II. Передача управління та фінансування програм під відповідальність держави III. Рекомендації щодо управління,впровадження та фінансування програм лікування ВІЛ/СНІД державою Додаток 1: Програми лікування ВІЛ/СНІД в Україні: історія розвитку, структура та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 01135, 531-19-98 (тел/факс) м. Київ, вул. Пестеля,7 531-90-68 Поштова адреса: Київ-135, а/с190 238-06-59 E-mail: juntur@ukr.net 238-06-67 238-06-54 02.11.2011 № 222 Директорам Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді Відповідно до Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та...»

«Міжнародний семінар “Роль релігійних громад в управлінні об’єктами всесвітньої спадщини” Голови і модератори Редакційного Комітету (головний та секційні доповідачі) Голова Міжнародного семінару: Михайло Кулиняк, Міністр культури і туризму України Головний координатор Міжнародного семінару: Владислав Корнієнко, радник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Головний доповідач Міжнародного семінару: Юкка Йокілехто, спеціальний радник Генерального...»

«III Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 24-25 листопада 2005 р.) Пам'ятки Національного заповідника Софія Київська та сучасні тенденції музейної науки Пленарне засідання Нікітенко Надія Софія Київська в дослідженнях П.Г. Лебединцева Миколаївна Преловська Ірина Протоієрей Києво-Софійського кафедрального собору П.Г. Миколаївна Лебединцев (1868 1896) церковний та громадський діяч Куковальська Неля Михайлівна, Особливості нормативно-правового забезпечення діяльності Самойленко Ольга...»

«О.В.Зінченко Б.М. Чичерін провідний теоретик лібералізації Росії (друга половина XIXпочаток XX століть) МОНОГРЛ ФІЯ ХАРКІВ Видавництво «НТМТ» ББК 66.05 УДК 9419/20(470+571) Друкується за рішенням Науково-технічної Ради Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 5 від 25 січня 2010 р.) Рецензенти: Ячменіхін К.М., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка; Осипова Н.П., доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ПРОЦИК ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ УДК 356.13 (477) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В 1991–2003 РОКАХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис...»

«УДК 801.73:821.161.2.09 КОСАРЄВА Г. С. БАРОКОВА ЕМБЛЕМА ЗАГОЛОВКА ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО КОДУ ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «НА ПОЛІ СМИРЕННОМУ») У статті розглядаються специфічні риси заголовка як барокової емблеми у романі Вал. Шевчука «На полі смиренному» з погляду герменевтичної інтерпретації. Також акцентовано на конотативних лексемах, що розширюють «горизонт сподівань» читачів. Ключові слова: заголовок, барокова емблема, герменевтична інтерпретація, метафора,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»