WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 9 ] --

Знімок Google Earth 6 листопада 2010 р.

Більшість методик дослідження матеріалів космознімків базується на використанні гео-інформаційних систем. Геоінформаційна система (ГІС або ж географічна інформаційна система) – це інтегровані в єдиному інформаційному середовищі електронні просторово-орієнтовані зображення (карти, схеми, плани тощо) та бази даних, основою для інтеграції даних служить їх просторова прив’язка. ГІС включають в себе можливості систем керування базами даних (СКБД), графічних редакторів растрової та векторної графіки і аналітичних засобів та застосовуються в картографії, геології, метеорології, землеустрої, археології, природокористуванні, муніципальному управлінні, транспорті, економіці, обороні і багатьох інших областях.

Четверті Зарембівські читання

Геоінформаційні системи автоматизують процес співставлення результатів, отриманих при використанні дистанційного зондування землі, даних, отриманих шляхом класичних археологічних методів з вже існуючими картами, планами місцевості, схемами, кресленнями. Використання ГІС істотно економить людські та часові ресурси, за рахунок автоматизації процесу роботи з картами та дозволяє створювати динамічні тривимірні моделі місцевості та археологічних об’єктів.

Створення за допомогою ГІС електронних моделей археологічних об’єктів відкриває значні перспективи як для їх вивчення, так і для охорони.

Застосування ГІС та електронних моделей дозволяє досліджувати пам’ятки археології неруйнівними методами. Дає змогу розглядати археологічний об’єкт не сам по собі, а у взаємодії з оточуючим його ландшафтом та відстежувати його зміни у часі. Тобто електронна модель археологічної пам’ятки дозволяє нам ніби здійснити подорож у часі і споглядати весь цикл розвитку археологічної пам’ятки.

Одним із цікавих аспектів застосування ГІС є інтерполяційне моделювання, яке дозволяє на основі існуючих та досліджених об’єктів з високою достовірністю, моделювати просторове та хронологічне розміщення аналогічних об’єктів на територіях, що не досліджені або недоступні для дослідження [9].

Закордонна практика археологічних досліджень останнім часом застосовує комплексний підхід, заснований на послідовному застосуванні методів ДЗЗ у поєднанні з ГІС. Результатом такого підходу є не лише виявлення та обстеження археологічних об’єктів, а побудова їх геоінформаційних моделей та детальна реконструкція історичних процесів. Використання геоінформаційних моделей, насичених різною інформацією (карти, креслення, знімки, бази даних тощо), з віртуальним об’ємним зображенням, дозволяє дати вичерпну інформацію про досліджуваний об’єкт.

Наземні дистанційні методи в археології цілком перейшли в археологічну науку з геофізики – застосування фізичних підходів для дистанційного дослідження земних надр геологами не могли не зацікавити археологів, оскільки предмет наукового інтересу в обох випадках знаходився під поверхнею землі. Роботи із застосуванням геофізичних методів в археології були розпочаті в 50-60-ті роки минулого століття [10].

Геофізичні методи, що застосовуються в археології, називають по-різному – геофізичні методи, мало глибинні геофізичні методи, археогеофізика і т. п.

Застосовувати термін археогеофізика є найбільш доцільним, бо геофізичні технології, прилади та методики для застосування в археології зазнали значних змін і на даний час відокремились від класичної геофізики у цілком самостійну дисципліну.

Археогеофізичні методи полягають у вивченні з поверхні землі антропогенно зміненого підземного простору, що містить поховані матеріальні сліди життєдіяльності людини. Розробка та застосування технологій та мето

<

Четверті Зарембівські читання

дологічних підходів археогеофізики дозволяють дистанційно отримувати всю важливу інформацію про археологічний об’єкт без механічного втручання у культурний шар.

Основними видами археогеофізичних методів є магнітометрія, геолокація та електророзвідка.

Сутність магніторозвідки полягає у виявленні об’єктів, магнітні властивості яких відрізняються від магнітних властивостей навколишнього середовища. Для цього проводяться виміри природного магнітного поля Землі із дрібним кроком і при розташуванні датчика на невеликій відстані від поверхні землі. Об’єкти, розташовані поблизу поверхні Землі, мають власні магнітні властивості й тому впливають на формування локального магнітного поля в даній конкретній точці. Такі локальні аномалії магнітного поля Землі можуть відрізнятися від середнього значення поля в даній місцевості на величини від часток нТл до тисяч нТл.

Сучасні прилади для вимірювання магнітного поля – магнітометри – дозволяють визначати його величину з точністю до сотих часток нТл. Карти ізоліній значень локальних показників магнітного поля Землі дозволяють інтерпретувати їх та в залежності від їх значення, форм, розмірів і взаємного розташування робити висновки про наявність тих чи інших підземних об’єктів чи структур.

Карта магнітних аномалій північної частини поселення Коноплянка (доба бронзи, Челябінська обл.., РФ): 1 – у вигляді ізоліній, 2 – у вигляді 3D [12] Місцеві аномалії магнітного поля Землі антропогенного походження пов’язані, в першу чергу, зі сполуками оксидів заліза. Оксиди заліза та саме залізо є найбільш розповсюдженим маркером антропогенної активності. В природі залізо розповсюджено в ґрунтах і глинах у вигляді слабомагнітних сполук – гідроксидів. В результаті нагрівання від відкритого вогню, яким користувалися люди, слабомагнітні сполуки гідроксидів заліза перетворювались на магнітні сполуки оксидів заліза. Під час нагрівання, особливо при високих температурах, невеликі області тіла, що нагріваються, так звані домени, переорієнтовуються і при охолоджені мають тенденцію розташовува

<

Четверті Зарембівські читання

тися за напрямком сучасного магнітного поля Землі [11]. Таким чином, вони стають паралельно один одному і створюють намагніченість, жорстко прив’язану до об’єкту. Крім нагрівання, подібною причиною перетворення може бути гниття органічних залишків, які природним чином накопичуються в місцях проживання людей.

Крім того, частинки верхнього ґрунтового шару з роками зносяться вітром і водою у всі існуючі природні і штучні поглиблення (ями, канави, роРадарограма поховання під підлогою Архангельського собору Московського Кремля[13] ви, колодязі тощо), накопичуються там і викликають, таким чином, підвищену намагніченість їх заповнення, відмінну за напрямком від поверхневого магнітного поля Землі. Це дає можливість виявлення занесених ґрунтом заглиблень. Основною перевагою магнітометрів є відсутність екранів – тобто аномалію магнітного поля можна відстежити через будь-яку поверхню.

Наступним розглянемо метод георадарної розвідки. Принцип дії георадара аналогічний звичайному радіолокатору: сигнал георадара – електромагнітний імпульс – надсилається вглиб землі. Об’єкти, що знаходяться під поверхнею, в тому числі і межі шарів ґрунту або геологічних порід різного складу, відбивають цей імпульс, і він повертається на прийомну антену георадара. Тобто використовується принцип відбиття електромагнітних хвиль на кордоні двох середовищ, що мають різні електрофізичні властивості, що зумовлено різною щільністю, вологістю, хімічним складом тощо.

Швидкість імпульсу відома – це швидкість світла з поправкою на властивості середовища. Звичайна частота сигналу дорівнює – 400-1500 МГц. Час

Четверті Зарембівські читання

повернення відбитого сигналу дозволяє визначити глибину залягання шару, що відбив сигнал.

Дані можуть представлятися у графічному форматі або у вигляді профілю, або у вигляді 3-Д карти.

Георадари здатні «просвічувати» землю до декількох десятків метрів, але на великих глибинах будуть видимі тільки дуже великі об’єкти розміром від 5– 10 м і більше. Тому в археології за допомогою георадара, в основному, вивчаються глибини від 0,5 до 2 м. Тим не менше, георадар – потужний інструмент в руках археологів за сприятливих умов – наприклад, в умовах однорідного сухого піщаного ґрунту. Принциповий недолік георадара полягає в тому, що він чутливий до складу ґрунтів. Наприклад, в змішаних алювіальних ґрунтах, що містять велику кількість об’єктів різного розміру та щільності, якість розподільчої здатності георадарів різко падає через велику кількість відбитих сигналів. Однорідні породи високої щільності послаблюють потужність скануючого імпульсу й різко знижують глибину його проникнення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Результатом георадіолокаційного зондування є радарограма – графічне представлення розрізу, масив амплітуд відбитих сигналів.

Основні переваги використання георадара – малий час, витрачений на польові роботи, оперативність отримання кінцевого результату у графічному вигляді – практично в режимі реального часу та економічність. Крім того, георадарне зондування вимагає мінімуму простору для розгортання необхідної апаратури, що, найчастіше, є істотною перевагою при його використанні в умовах щільної міської та промислової забудови або навіть в середині будівель.

Останнім розглянемо метод, що вивчає електричні неоднорідності в земній корі – електророзвідку (ЕР). Існує багато видів електророзвідок. Ці методи різняться застосуванням постійного або змінного струму, струму високої або низької частоти, кількості застосовуваних електродів та інше.

Сутність методу полягає у вимірюванні локальних значень електричного опору ґрунту чи електричної ємності ґрунту і створенні карт значень локальних характеристик опору, або ємності з наступною їх інтерпретацією.

–  –  –

Принцип електророзвідки полягає в наступному: через два живлячих стаціонарних електрода в ґрунт досліджуваної ділянки подається електричний струм, а оператор послідовно переміщує по ділянці два закріплених на рамці вимірювальних електроди, вимірюючи опір ґрунту в різних точках.

Оскільки при відриванні й засипці ями порушується структура ґрунту, в якій електрично однорідні тонкі шари раніше йшли паралельно, а потім були перемішані, утворюється геоелектрична неоднорідність, яка зберігаться протягом сотень років. Така неоднорідність впевнено фіксується електророзвідкою. Над похованою ямою аномалія буде негативною, тому що її опір нижче, ніж у навколишніх порід, а над об’єктом з високим опором (наприклад, над залишками фундаменту) опір буде вище, і аномалія буде позитивною. На даний час електророзвідка є найбільш перспективним з методів археогеофізики, оскільки її дані найбільш повно підходять для різноманітних способів математичної обробки.

Необхідність застосування дистанційних та археогеофізичних методів в археології визначається вимогою підвищення ефективності польових досліджень, охоронних розкопок, при вивченні археологічних об’єктів та при музеєфікації пам’яток історико-культурної спадщини. Основним методологічним принципом використання дистанційних методів є поєднання даних, отриманих за допомогою дистанційних методів з результатами перевірочних розкопок та синтез усіх отриманих даних в електронну модель археологічного об’єкту, прив’язану до топографічної основи.

Головними перевагами дистанційних та археогеофізичних методів є:

– Дозволяють виявляти та вивчати археологічні об’єкти та комплекси, не порушуючи поверхневого шару ґрунту.

– Скорочення в кілька разів обсягів земляних робіт та вартості археологічної розвідки.

– Оперативність.

Можливість пошарового вивчення багатошарових археологічних комплексів без їх руйнування.

Археогеофізичні методи дозволяють обійти обмеження, притаманні традиційним методам польової археології. Традиційна методика археологічних досліджень передбачає широкомасштабні розкопки на значних за площею територіях, оскільки раніше не було можливості точно передбачити, в яких саме місцях в землі знаходяться археологічні об’єкти, і тому не всі розкопи були результативними та інформативними. А попередні дистанційні дослідження пам’ятки дозволяють визначити її просторове планування, виявляти місця розташування окремих археологічних об’єктів, тобто дозволяють попередньо отримувати достовірну інформацію для цілеспрямованого вибору конкретної ділянки розкопок. Крім того, дистанційні методи дозволяють ще до початку розкопок провести попередню інтерпретацію пам’ятки.

Четверті Зарембівські читання

Щодо застосування дистанційних методів при охороні та музеєфікації археологічних об’єктів, то тут відкриваються широкі перспективи: по-перше, це можливість достатнього з точки зору інформативності вивчення пам’ятки з мінімізацією розкопок і збереження в первозданному вигляді всієї території; по-друге, це можливість створення та збереження електронної моделі пам’ятки, яка буде доступна для вивчення як дистанційно, так і в разі руйнування пам’ятки; по-третє, створення електронної моделі пам’ятки само по собі є технологією музеєфікації; і насамкінець, дистанційні методи дозволяють оперативно відстежувати та попереджати загрози, які можуть призвести до пошкодження або руйнування пам’ятки.

Незамінними дистанційні методи також стають при проведенні охоронних розкопок. Розвиток населених пунктів, інфраструктури, промислових об’єктів призводить до того, що виникає проблема відведення під будівництво ділянок, які містять археологічні об’єкти. Законодавство України передбачає у таких випадках погодження місця проведення будівництва з органами охорони культурної спадщини та передбачає проведення охоронних розкопок. Проте в більшості випадків час, відведений на охоронні розкопки та їх бюджет вельми обмежений. Дистанційні методи дозволяють оперативно визначати розташування найбільш інформативних об’єктів, розкопки яких необхідні для датування та культурно-історичної ідентифікації пам’ятки, зберегти інформацію про об’єкти, які будуть зруйновані в процесі будівництва у вигляді електронної моделі археологічної пам’ятки.

Крім того, неруйнівні методи є єдиним ефективним засобом вивчення історичних та археологічних об’єктів, які не можуть бути досліджені розкопками – історичні будівлі, церкви тощо.

В даний час в археологічних дослідженнях розвинутих країн приблизно 65 –75% археологічних пам’яток обстежується за допомогою магніторозвідки та електророзвідки (причому роль електророзвідки постійно зростає), за допомогою георадарів – 25% і близько 5% – за допомогою сейсморозвідки.

Майже в 100% випадків використовується ГІС, аеро- та космознімки.

Прогнози Європейського Союзу (ЄС) у галузі культурної спадщини вказують на важливу роль синтезу археології з природничими науками, перш за все, на застосуванні дистанційних неруйнівних методів, а також у розвитку реконструктивної археології на фундаменті отриманих таким чином даних [14].Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей Серія В практику роботи бібліотек 1909-2009 рр. Жінки в історії України Київ-2010 Київське обласне управління культури і туризму Київська обласна бібліотека для дітей 100 років Київській обласній бібліотеці для дітей 1909-2009 рр. Серія В практику роботи бібліотек Жінки в історії України Вечір історичного портрета Київ-2010 УДК 027.625 : 7.078 ББК 78.3 Ж 72...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ УДК 37.06:331.5 Б. Р. Головешко СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА І ЙОГО РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У статті приділено увагу аналізу підходів до вивчення лідерства та лідерських якостей особистості. Запропоновано оновлений погляд на основні лідерські якості та лідерство як соціальне явище. Обґрунтовано важливість наявності лідерських якостей у спеціалістів з інформаційних технологій. Ключові слова:...»

«Леонід ЮЩЕНКО АЗБУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Чернігів Видавець Лозовий В.М. ББК 60.027.1 Ю 98 Рецензенти: О.І.Гонта – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної діяльності Чернігівського державного інституту економіки і управління. О.О.Чорний – кандидат філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою менеджменту освіти ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. М.М.Коропатник – кандидат історичних наук, доцент, завідуючий кафедрою суспільних дисциплін ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського....»

«ДО ПІДРУЧНИКА «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (Вступ до історії). 5 клас» В. Власова РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ2013-2014 н.р. СМТ.ВЕЛИКИЙ БЕРЕЗНИЙ | osvita_vber@ukrpost.ua ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З ІСТОРИЧНОЇ ПРОПЕДЕВТИКИ 23 листопада 2011 року постановою №1392 Кабінету Міністрів України затверджено Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. На його основі у 2012 році розроблено навчальну програму з історії для 5класів загальносередніх навчальних закладів, яку ухвалило МОН України. У програмі...»

«МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЮДИНИ Методичні засади розпізнавання патології, індукованої чинниками Чорнобильської катастрофи, для встановлення факту інвалідизації (Посібник) ЗА РЕДАКЦІЄЮ ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА В.П. ТЕРЕЩЕНКО УДК 616.1/9 – 002.2 – 091: 614.876 Методичні засади розпізнавання патології, індукованої чинниками Чорнобильської катастрофи, для...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 80-87 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 80-87 УДК 801.81(477)(091)19 “ЗАПИСКИ О ЮЖНОЙ РУСИ” ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША В ОЦІНЦІ ВІКТОРА ПЕТРОВА Богдана ГЛАДИШ-ОЛЕЙКО Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, Львів, Україна, e-mail: folklore@franko.lviv.ua Розглянуто монографію Віктора Петрова “Пантелимон Куліш у п’ядесяті...»

«УДК 371.133 ЛЮБОВ КРАВЕЦЬ (Кременець) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Висвітлено проблему практичної підготовки майбутнього учителя. Проаналізовано роль педагогічної практики в навчально-виховному процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей як їхнє професійне випробування. Показано, що педагогічна практика є важливим чинником у формуванні самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога. Ключові слова:...»

«ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2008 РОКУ Зміст завдання, правильна відповідь, відповідність завдання Відповідність завдання підручникам, посібникам, № програмі з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2008 р. затвердженим Міністерством освіти і науки України 1 Зміст завдання: Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства? Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 7–8, 12. Правильна...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка ФІЛОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ НЕОКЛАСИКИ І ФІЛОЛОГІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Випуск 17 Київ 2014 Рецензенти: д. філол. н., проф. І.П.Мегела Київський національний університет імені Тараса Шевченка д. філол. н., проф. Я.В.Вільна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Рекомендовано вченою радою Інституту філології (протокол №8 від 25 березня 2014 року) У збірнику вміщено наукові студії учасників філологічного семінару...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ. Збірник наукових статей Випуск 3 ІВАН ФРАНКО ТА УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА КУЛЬТУРА Львів 200 Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 3. Іван Франко та українська духовна культура. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 87 с. Spirituality. Culture. Nation. Collected scientific articles. Vol. 3. Ivan Franko and Ukrainian spiritual culture. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»