WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 8 ] --

41. Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині : монографія / С. Терський. – Л. : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 380 с.

42. Троневич П. Луцький замок / П. Троневич. – Луцьк : ДІКСОН, 2003. – 198 с.

–  –  –

Питання щодо співвідношення міжнародного і національного права вперше було сформульоване у Декларації про державний суверенітет України 1990 року, в якій і було проголошено «пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права» (ст. Х) [8]. Ця норма була доповнена у Законі України «Про дію міжнародних договорів на території України» [5], а пізніше у Законі України «Про міжнародні договори України» [6].

Конкретні результати міжнародно-правового регулювання досягаються в процесі реалізації норм. Сучасний стан реалізації міжнародно-правових норм показує, що більшість норм міжнародного права здійснюється за сприяння механізмів національного права, тобто у процесі внутрішньо-правової імплементації (організаційно-правова діяльність держави з метою реалізації своїх міжнародно-правових зобов’язань) норм міжнародного права. Організація та діяльність органів держави щодо застосування норм міжнародного права регламентується національним правом. Підставою для імплементації міжнародно-правових норм є надання державою згоди на їхню обов’язковість у встановленому внутрішнім законодавством порядку. Засобами державноправового забезпечення юридичної обов’язковості міжнародно-правових актів для держав є ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання та підписання міжнародно-правового акта, а також обмін документами [7, 212–213].

Відповідно до ч. 1. ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Тобто, норми таких міжнародних договорів України повинні мати силу не меншу, ніж закони України, але не силу Конституції України. Згідно із ч. 2. ст. 9 Конституції України, для того щоб укласти міжнародний договір, який суперечить Конституції України, необхідно внести необхідні зміни до неї [1].

Четверті Зарембівські читання

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України, повинні застосовуватися правила міжнародного договору – ст. 27 Віденської конвенції «Про право міжнародних договорів» 1969 року, учасницею якої є Україна [8].

Можна виділити три основні етапи становлення міжнародної законодавчої бази щодо охорони пам’яток:

– до першого слід віднести документи щодо охорони культурної спадщини, підписані після Першої світової війни (Пакт Реріха 1935 року та Афінська хартія 1931 року);

– міжнародні документи, які стосуються охорони пам’яток, UNESСO, урядових та неурядових організацій, що тісно співпрацюють з нею, зокрема, такі як: ICOMOS, ICOM, ICCROM, підписані після Другої світової війни;

– документи щодо охорони культурної спадщини, прийняті Радою Європи.

В останні десятиріччя помітну роль у розвитку міжнародної охорони культурної спадщини відіграє Рада Європи [9, 23]. Україна є членом Ради Європи з 1995 року (Уряд України підписав Рамкову конвенцію 1995 року, Верховна Рада України ратифікувала її у 1997 році). Рада Європи – міжнародна організація, метою діяльності якої є забезпечення основних прав і свобод людини, захист та зміцнення демократії, співробітництво європейських держав; була заснована після промови Вінстона Черчілля в Університеті Цюріху 19 вересня 1946 року незабаром після завершення Другої світової війни. Структура РЄ – Комітет міністрів, Парламентська асамблея, Європейський суд з прав людини та дорадчі органи.

Серед документів щодо охорони культурної спадщини, прийнятих Радою Європи, потрібно назвати Європейську культурну конвенцію (1954 р.), Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи (1985 р.), Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини (переглянуту) (1992 р.), Європейську ландшафтну конвенцію (2000 р.) (ратифіковані Україною).

Європейською культурною конвенцією, Париж, 19 грудня 1954 року (Постанова Верховної Ради «Про участь України в Європейській культурній конвенції 1954 р.») передбачено, що кожна Договірна Сторона вживає відповідних заходів для збереження свого національного внеску до загальної культурної спадщини Європи і сприяння його збільшенню; розглядає предмети, які мають культурну цінність для Європи і які передаються під її нагляд, як складову частину загальної культурної спадщини Європи, вживає відповідних заходів для їхнього збереження і забезпечує розумний доступ до них.

Крім того, Конвенцією задекларовано проведення взаємних консультацій в рамках Ради Європи з метою здійснення спільних дій, які сприятимуть культурним заходам, що становлять інтерес для Європи [3].

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута), Валлетта, 16 січня 1992 року; дата підписання: 2 липня 1998 року; Ра

<

Четверті Зарембівські читання

тифіковано Законом № 1369-ІV від 10.12.2003 (Відомості Верховної Ради, 2004, №15, ст. 224) є важливим міжнародним документом з охорони пам’яток археології [2]. У цьому документі дається визначення археологічної спадщини (археологічна спадщина включає споруди, архітектурні ансамблі, розбудовані та облаштовані ділянки території, рухомі об’єкти, інші пам’ятки, а також їхній контекст, незалежно від місця розташування на суходолі або під водою (ст.2)).

Особливо важливими для збереження археологічної спадщини і забезпечення наукового значення археологічних робіт і фізичного її збереження є положення ст. 3–4 даної конвенції, які передбачають застосовування процедури видання дозволів на розкопки та інші види археологічної діяльності і здійснення нагляду за ними таким чином, щоб запобігати будь-яким несанкціонованим розкопкам або вилученню об'єктів археологічної спадщини.

Важливою умовою здійснення археологічних розкопок і досліджень є їхнє здійснення на наукових засадах та за умови використання у міру можливості неруйнівних методів дослідження; запобігання тому, щоб об'єкти археологічної спадщини розкривалися або залишалися у розкритому вигляді під час або після завершення розкопок без забезпечення їхнього належного збереження, консервації та раціонального використання.

Ст. 3 також задекларовані положення, які передбачають забезпечення того, щоб розкопки та інші потенційно руйнівні роботи здійснювалися лише кваліфікованими, спеціально уповноваженими на те особами; запровадження процедури видання попереднього спеціального дозволу, якщо це передбачено внутрішнім законодавством держави, на використання в археологічних дослідженнях детекторів металу та будь-якого іншого обладнання чи методів виявлення археологічних об’єктів.

У ст. 4 зазначеної конвенції говориться про придбання або охорону державними органами за допомогою інших відповідних засобів територій, які мають стати археологічними заповідниками; збереження та підтримання в належному стані археологічної спадщини переважно in situ; облаштування належних сховищ археологічних залишків, які були вилучені з місця їхнього розташування [2, 40].

Європейська ландшафтна конвенція (Флоренція, 20 жовтня 2000 р.), ратифікована Законом України № 2831-IV від 07. 09. 2005), цілями якої є сприяння охороні, регулювання та планування ландшафтів, а також організація співпраці з питань ландшафту, застосовується щодо всієї території Сторін і охоплює природні, сільські, міські та приміські території, разом із землями, внутрішніми водами та морськими акваторіями. Це стосується ландшафтів, які можна вважати винятковими, а також звичайних або занедбаних [4].

Варто згадати і про документи щодо археологічної спадщини, не ратифіковані Українською державою – Рекомендація 921 (1981 р.) Парламентської Асамблеї Ради Європи «З приводу металошукачів в археології» [10, 101–

Четверті Зарембівські читання

103]; Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи (1989 р.) стосовно охорони і виділення археологічної спадщини в контексті просторового планування міст та ін. (пропонується запроваджувати необхідні правові та адміністративні заходи для охорони археологічних територій від господарської діяльності) [10, 105–112]; Рекомендація 848 (1978 р.) Парламентської Асамблеї Ради Європи з питань підводної культурної спадщини (задекларовано охороняти всі об’єкти культурної спадщини, що знаходяться під водою понад 100 років, але з можливістю довільного вилучення з-під охорони пам’яток з меншим культурним значенням, і, в той же час, включенням до охорони пам’яток пізніших часів, але таких, що мають велику історичну чи мистецьку цінність) [10, 167–170].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Європейською конвенцією про правопорушення, пов’язані з культурною власністю (Дельфи, 23 червня 1985 р.) передбачено, що кожна із Сторін проводить необхідні заходи для усвідомлення світовою спільнотою необхідності охорони культурних цінностей та заходи, що сприяють співробітництву щодо запобігання правопорушенням, пов’язаним з культурними цінностями. Також передбачено, що сторони зобов’язуються співпрацювати з метою повернення культурних цінностей, виявлених на їхній стороні, які були переміщені з території іншої Сторони в результаті правопорушення, пов’язаного з культурними цінностями, вчиненого на території однієї із сторін [10].

На нашу думку, положення, які задекларовані зазначеними законодавчими актами, є важливими для вдосконалення вітчизняного законодавства, оскільки врегульовують важливі питання щодо охорони пам’яток історії та культури. Важливим в наш час є і активне співробітництво в сфері розвитку культури та охорони культурної спадщини народів світу. Функціонування міжнародних інституцій з повноваженнями в цій сфері надає можливість зосередити увагу держав на найбільш актуальних та гострих проблемах, що хвилюють людство, та спільними зусиллями здійснювати пошук оптимальних рішень, у тому числі й вирішення питань фінансової підтримки [7, 97].

_______________________________

1. Конституція України (із змінами і доповненнями). – К.: Атіка, 2006. – 64 с.

2. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини // Правова охорона культурної спадщини. Нормативна база : Зб. док. / Авт.-упор.: Левада М.Є., Пархоменко М.Т., Титова О.М. – К. : Видавництво ХІК, 2006. – С. 38–46.

3. Європейська культурна конвенція // Правова охорона культурної спадщини… – С. 34–37.

4. Європейська ландшафтна конвенція // Правова охорона культурної спадщини… – С. 47–54.

5. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 року № 1953 – XII // Відомості Верховної Ради України (далі – ВВРУ). – 1992. – № 10. – Ст. 137.

6. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року № 1906 – IV // ВВРУ. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

7. Мельничук О.І. Міжнародно-правовий статус всесвітньої культурної і природної спадщини / Мельничук О.І. – К., 2008. – 285 с.

8. Міжнародне право в документах / за заг. ред. М.В. Буроменського. – К., 2000. – С. 54–61.

Четверті Зарембівські читання

9. Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань. Збірник документів / упоряд.:

Л.В. Прибєга (кер. проекту) [та ін. ]. – К., 2009. – 416 с.

10. Midzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego. Wybra i opracowa Zbigniew Kobylisk. – Warszawa, 1998. – 216 s.

–  –  –

І Світова війна – повітряна розвідка ська експедиція Толстова та Андріанова в 1946-1948 роках [5].

Але справжня ера дистанційного вивчення земної поверхні почалася із виведення на орбіту штучних супутників і стрімкого розвитку обчислюваної техніки.

–  –  –

Унаслідок різноманітності інформації, яку містять космічні знімки, застосовується спеціалізоване дешифрування в інтересах різних наук та завдань:

геологічне, географічне, археологічне, природоохоронне та ін.

Застосування космічних знімків для розвідки та дослідження археологічних об’єктів відкриває значні перспективи: по-перше, через те, що на даний час безкоштовно доступні матеріали високої розподільчої здатності, що охоплюють всю територію України, по-друге, сполучені з даними GPS (супутникова навігація) матеріали космічної зйомки за точністю й повнотою перевершують всі дані, отримані при будь-яких способах наземної топографічної зйомки, потретє, космічна та аерозйомка дозволяє впевнено ідентифікувати археологічні об’єкти, що настільки зруйновані й так «розчинилися» в сучасному ландшафті,

Четверті Зарембівські читання

що з висоти людського зросту їх дуже важко помітити. Крім того, є можливість виявляти об’єкти, що повністю поховані під шаром ґрунту. Усі археологічні об’єкти, як правило, є штучними спорудами – результатом діяльності людини.

Тому їх зображення на аеро- та космознімках мають геометричні форми, відмінні від природних утворень як за формою, так і за розташуванням на місцевості. Тож вони добре відрізняються від природних об’єктів.

Можливість одночасного огляду всього комплексу археологічного об’єкту на аеро- та космознімках дозволяє виявляти ознаки щодо територіальної та хронологічної відповідності окремих структур.

Супутникові знімки Великого та Малого Грубських Городищ:

1 – Google Earth, 2 – Індекс. Карти, 3 – CORONA, 4 – Совзонд [8] Вивчення космознімків дозволяє не тільки оперативно та з високими показниками достовірності обстежити і закартографувати археологічні об’єкти на великих площах при відносно невеликих матеріальних витратах, але й найбільш ефективно спланувати їх наземне обстеження.

Застосування космічних знімків для пошуку та подальшого вивчення археологічних пам’яток має такі переваги:

– Універсальність – матеріали аеро- та космозйомки при вивченні археологічних пам’яток можна успішно використовувати на будь-яких ландшафтах та у різних природних зонах.

Четверті Зарембівські читання

– Економічність, бо досліджуються не самі об’єкти, а їх зображення.

– Висока точність вимірювань та визначень.

– Оперативність отримання інформації.

Значні перспективи відкриває дешифрування космічних знімків і для охорони пам’яток, бо в поєднанні з іншими дистанційними методами дозволяє вивчати пам’ятки археології неруйнівними методами. Вони дозволяють оперативно, ще на етапі пошуку пам’яток, виявляти фактори, що загрожують руйнуванням, та визначатися з планом заходів по мінімізації негативного впливу.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 2. С. 236–242 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 2. P. 236–242 УДК 82-193.3: 82-193.5 АМАДЕЙ ГОФМАН І АМАДЕЙ МОЦАРТ: ЩЕ РАЗ ПРО МУЗИЧНІСТЬ РОМАНТИЧНОЇ ПРОЗИ Борис Шалаґінов Досліджено тему музично-театральної основи жанровості й стилю Гофманової прози, зокрема вплив зінгшпіля Моцарта. Розглянуто контраст, різноманітність та різнохарактерність як принципи побудови дії...»

«новых исследовательских подходов и инструментов, что предполагает изменения в эпистемологических принципах методологии исследований. Новые методологические принципы могут содействовать поддержке високого уровня эффективности регуляторных программ для отдельной страны или в мировом масштабе. Относительно мирового рынка продовольствия и сельскохозяйственной продукции в основу методологии исследований необходимо заложить функциональный, институциональный, системный подходы, а также принцип...»

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ УДК 37 (09) Н. В. ПРИЙМАС ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЛАСА САМЧУКА Вивчено вплив «Просвіти» на формування світогляду У. Самчука. Досліджено його просвітницьку діяльність, напрямки якої охарактеризовано за життєвими періодами. Звернено увагу на внесок У Самчука у відродження та збереження українського шкільництва, участь у вирішенні питань освіти. Проаналізовано відображення діяльності «Просвіти» в автобіографічних творах У. Самчука. З’ясовано роль У. Самчука...»

«УДК 37.013.74: 001.8] (100) РОЛЬ ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ КОМПАРАТИВІСТИКИ Артем Теодорович Подається стисла історія становлення зарубіжних національних та міжнародних координуючих осередків педагогічної компаративістики, аналізуються основні напрямки та результати їхньої діяльності. Окрема увага приділена методологічним засадам функціонування Міжнародної Ради порівняльно-педагогічних товариств. Ключові слова: порівняльна педагогіка,...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 54. С. 358–368 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 54. Р. 358–368 УДК 811.521’373.7-115 ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЯПОНСЬКИХ ПАРЕМІЙ: ТИПОЛОГО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Володимир Пирогов Київський національний лінгвістичний університет, кафедра мов і цивілізацій Далекого Сходу, вул. Лабораторна, 5/17, Київ, Україна, 03680, тел.: (044) 529 49 16, e-mail.: pirogov_ukremb@hotmail.com Висвітлено...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Історичний факультет Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків IV Міжнародна наукова конференція проблеми «Актуальні історії стародавнього світу» (16-17 травня 2013 року) VER KIJOVIENSIS: sub umbra castanearum Київ — 2013 Розклад роботи конференції 16.05.2013 р. 09.30-11.30 Реєстрація учасників конференції 12.00-12.30 Відкриття конференції 12.30-15.00 Пленарне засідання 15.00-16.00 Перерва, обід 16.00-19.00 Засідання секцій...»

«ВІТРАЖНИЙ ІКОНОСТАС СВЯТО-ІВАНО-УСІКНОВЕНСЬКОГО ХРАМУ У ХАРКОВІ Грималюк Ростислава, канд. мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту народознавства НАНУ Анотація. Стаття досліджує мистецьку цінність та художні особливості одного з шедеврів віражного мистецтва – віражного іконостасу у харківському Свято-ІваноУсікновенському храмі. Увагу зосереджено на атрибуції іконостасу. Ключові слова: модерн, вітраж, іконостас, іконографія. Аннотация. Грималюк Р. Витражный иконостас...»

«Електронний бюлетень Твій вибір – 2010 Позиції кандидатів у президенти України щодо політичного формату безпекового союзу Випуск № Автори: Світлана Конончук, Олег Ярош Зміст I. Вступ....II. Військово-політичний курс України у 1991–2004 роках: становлення Північноатлантичної перспективи в документах держави. III. Військово-політичний курс України у 2005-2009 роках: безпекова політика на роздоріжжі... IV. Проблеми безпекової політики в програмах кандидатів на посаду Президента України в...»

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ»...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 149–156 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 149– УДК: 811.161.2’243’373.21:821.161.2-341’’18/19’’І.Франко ТОПОНІМИ В ОПОВІДАННЯХ ІВАНА ФРАНКА ТА НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Галина Бойко Національний університет „Львівська політехніка” Досліджено загальні ознаки ономастичного простору та особливості вживання власних назв творів Івана Франка. Топонімічний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»