WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 7 ] --

Певна увага протягом другої половини 1940-х – початку 1990-х років зверталася на висвітлення питань, пов’язаних з вивченням та охороною пам’яток архітектури, містобудування та монументального мистецтва. Для

Четверті Зарембівські читання

Волині практично першою ластівкою тут можна вважати кандидатську дисертацію М. Логвина про архітектуру Зимненського монастиря [10, 349].

У 1970-х – 1980-х роках з’явилася низка праць про архітектуру Луцька, інших міст Волині; провідним автором тут виступив Б. Колосок [21; 25; 26;

23; 22]. У 1987 році вийшла друком монографія О. Лесика, в якій запропоновано підходи до використання архітектурної спадщини, зокрема, замків і монастирів Луцька, Олики, інших міст області [28]. Значну увагу автор звернув на питання їх використання в контексті розвитку туризму на теренах західних областей України. Це питання актуальне й сьогодні.

Появі цих та інших публікацій сприяло укладання впродовж 1970-х –1980-х років державного реєстру пам’яток. Їх перелік у Волинській області подав каталог-довідник «Пам’ятники історії та культури Української РСР» [36, 67–77].

Окремі фрагменти його змісту, що стосувалися Волинської області, знайшли відбиття в бюлетені «Пам’ятки України», видавцем якого було Українське товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) [37].

Предметом уваги дослідників була діяльність такої вагомої пам’яткоохоронної структури, якою виступав Волинський краєзнавчий музей. В узагальнюючому вигляді матеріал про нього знайшов відбиття у кількох путівниках [14; 15].

Період незалежної України відзначився суттєвим розмаїттям щодо висвітлення напрямів пам’яткознавчої роботи, яка провадилася у Волинській області впродовж другої половини 1940-х – початку 1990-х років. Із зрозумілих причин значно звузився обсяг публікацій про археологічні дослідження на Волині у зазначений період. З-поміж наявних праць варто виокремити монографію С. Терського, де подано чимало цікавих фактів з історії археологічного вивчення Волинської області до початку 1990-х років [41]. Якщо говорити про справу збереження архітектурних пам’яток, то історія вивчення та реставрації Луцького замку в радянський час ґрунтовно викладена у роботі П. Троневича [42].

Узагальнюючий матеріал з інших напрямів пам’яткознавчої діяльності подається в інформаційних збірниках, публікаціях наукових конференцій.

Новим – порівняно з попереднім періодом – явищем у пам’яткознавчих розвідках стало масове звернення до питань вивчення і збереження в комуністичну добу сакральних пам’яток області. Означена тематика широко присутня у публікаціях збірників конференцій «Волинський музей: історія та сучасність», «Волинська ікона : дослідження та реставрація», які проводяться з ініціативи Волинського краєзнавчого музею [19; 12; 13]. Тут, зокрема, привертають увагу статті Є. Ковальчук про порятунок рухомих сакральних пам’яток на території області шляхом проведення експедицій Волинського краєзнавчого музею з обстеження культових споруд. Зазначається, що ця акція проводилась у 1970-х – 1980-х роках і була наслідком виконання спільної постанови колегії Міністерства культури УРСР, Держбуду УРСР та Президії правління УТОПІК від 15 червня 1971 року, спрямованої на вирішення завдань нової

Четверті Зарембівські читання

ідеологічної кампанії – освоєння культових споруд під культурні, господарські та інші цілі. Участь у цій роботі за допомогою власноруч організованих експедицій, які давали можливість поповнювати музейні збірки цінними предметами сакральної спадщини і тим самим рятувати їх від загибелі, брали й працівники Волинського краєзнавчого музею.

Спочатку такі експедиції носили характер одноразових виїздів. Якісно новий рівень робота волинських музейників з комплектування фонду сакрального мистецтва отримала у першій половині 1980-х років. Чи не найвагомішою основою успіху стало те, що їх науковим консультантом виступав Павло Миколайович Жолтовський (1904–1986) – видатний український мистецтвознавець та пам’яткознавець [18]. Роботи з обстеження храмів Волинської області за активної участі і під науковим керівництвом П. Жолтовського тривали впродовж весняно-літніх періодів 1981–1985 років. За результатами експедицій 1981–1982 років зібрано і прийнято на збереження у фонди Волинського краєзнавчого музею 1109 експонатів. Серед експонатів

– ікони волинської школи іконопису (300 одиниць), предмети декоративного різьблення (22 пари царських врат), скульптури, металопластики, ковальського ремесла, церковного шитва, книгодрукування і т. ін. [34, 112].

У 1983–1985 роках експедиційна робота з обстеження храмів продовжилась. За участю П. Жолтовського відбувались повторні виїзди, уточнювалось місцезнаходження пам’яток. Всього у діючих церквах було взято на облік 685 пам’яток історії і культури, складено їх списки, проведено першу атрибуцію пам’яток. З релігійними громадами вдалося укласти 127 охоронних договорів на зберігання предметів сакрального мистецтва [34, 112].

Таким чином, експедиції Волинського краєзнавчого музею 1981–1985 років під науковим керівництвом П. Жолтовського дали змогу врятувати від винищення та вивозу за межі Волині тисячі цінних історичних і мистецьких пам’яток. Ця робота була проведена своєчасно, бо, як показали наступні роки, в умовах розвалу СРСР, загальної анархії різко зріс рівень розкрадання культурної спадщини.

Матеріали з практично усіх напрямів пам’яткознавчої діяльності на Волині у повоєнні десятиліття публікуються в наукових збірниках історикокраєзнавчих конференцій «Минуле і сучасне Волині та Полісся» [30–33].

Зокрема, на їх сторінках постійно друкуються статті про здобутки й проблеми діяльності музейних закладів області в означений період. Ця ж тема присутня і в низці публікацій, вміщених у «Волинському музейному віснику», що почав виходити з 2010 року [16].

Таким чином, огляд праць, у яких висвітлюються питання пам’яткознавства Волині другої половини 1940-х – початку 1990-х років, засвідчує звернення до багатьох аспектів цієї важливої ділянки наукової та суспільногромадської діяльності. На тлі показу багатьох здобутків, притаманних їй, впадає у вічі наявність в аналізованій літературі низки прогалин з розкриття

Четверті Зарембівські читання

теми. Так, практично відсутні дослідження, в яких вивчалася б діяльність громадських пам’яткоохоронних організацій, вплив тодішніх державних і партійних органів на здійснення пам’яткознавчої роботи. Недостатня увага звернена на вивчення некрополів, долі архітектурних пам’яток, втрат, що їх зазнали пам’ятки історії та культури Волині внаслідок адміністративного свавілля, особливо в галузі сакрального мистецтва. Поглибленого дослідження вимагають питання діяльності музейних закладів, самовідданої праці окремих представників пам’яткознавчого руху у зазначений період та ін. Загалом і надалі для дослідників, усіх шанувальників культурної спадщини Волинської області існує для висвітлення широке коло питань, пов’язаних з історією вивчення, охорони та популяризації пам’яток регіону у післявоєнну радянську добу.

_______________________________

1. Артюх В. Дослідження пам’яток на Волині / В. Артюх, Л. Мацкевий // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Л. : [б. в.], 1991. – С. 9–11.

2. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (каменный век). – К. : Наук. думка, 1987. – 130 с.

3. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (энеолит, бронза, раннее железо). – К. :

Наук. думка, 1990. – 184 с.

4. Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). – К. : Наук. думка, 1990. – 187 с.

5. Ауліх В. Зимнівське городище – слов’янська пам’ятка VІ–VІІ ст. до н.е. в Західній Волині / В. Ауліх. – К. : Наук. думка, 1972. – 123 с.

6. Ауліх В. Матеріали з верхнього горизонту Городища біля с. Зимне, Волинської області / В. Ауліх // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 3. – К. : [б. в.], 1961. – С. 128–139.

7. Багрій Р. Нові слов’янські і давньоруські пам’ятки на території Волині / Р. Багрій // Матеріли і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 4. – К. : [б. в.], 1962. – С. 120–130.

8. Баран В. Ранньослов’янські пам’ятки верхнього Подністров’я і південно-східної Волині / В. Баран // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 5. – К. : [б. в.], 1962. – С. 95–113.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9. Бондаренко Г.В. Археологія і пам’яткознавство Волині: історіографічний огляд (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Г.В. Бондаренко // Краєзнавство. – 2006. – № 1–4. – С. 150–157.

10. Бондаренко Г.В. Археологія і пам’яткознавство Волині: історіографічний огляд (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) / Г.В. Бондаренко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – Луцьк, 2009. – Вип. 13. – С. 348–361.

11. Бондаренко Г.В. Історичне краєзнавство Волині / Геннадій Васильович Бондаренко. – Луцьк :

РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2003. – Кн. 1. – 248 с. ; Кн. 2. – 218 с.

12. Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІV Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 29 – 30 жовт. 2007 р. – Луцьк : МП «Пульс», 2007. – 146 с.

13. Волинська ікона : дослідження та реставрація : матеріали ХІХ Міжнар. наук. конф., м. Луцьк, 24 – 25 жовт. 2012 р. – Луцьк : ДП «Волинські старожитності», 2012. – 240 с., іл.

14. Волинський краєзнавчий музей. Путівник. – Л. : Каменяр, 1967. – 50 с.

15. Волинський краєзнавчий музей. Путівник. – Л. : Каменяр, 1988. – 118 с.

16. Волинський музейний вісник : Музеї у дослідженні та збереженні пам’яток культурної спадщини західноукраїнських етнічних земель. Наук. зб. : Вип. 4 / упоряд. А. Силюк, Є. Ковальчук. – Луцьк : МП «Пульс», 2012. – 282 с.

17. Воляник В. Пам’ятки черняхівської культури на Волині / В. Воляник // Археологія. – К. :

[б. в.], 1979. – Вип. 29. – С. 54–62.

Четверті Зарембівські читання

18. Ковальчук Є. Музейні експедиції Павла Жолтовського по Волині / Є. Ковальчук // Przeszo przyszoci. Rola polskiego muzealnictwa w zachowaniu i dokumentowaniu

dziedzictwa kulturowego pogranicza. Zamojsko-Woyskie zeszyty muzealne. – Zamo :

Muzeum Zamojskie w Zamoiu, 2006/2007. – Т. 4. – S. 253–260.

19. Ковальчук Є. Наукові експедиції Волинського краєзнавчого музею (1929–2003 рр.) / Євгенія Ковальчук // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. мат. ІІІ Всеукр. наук. практ.

конф., 18–19 трав. 2004 р., Луцьк – Колодяжне. – Луцьк : [б. в.], 2004. – Вип. 3. – С. 149–151.

20. Козак Д. Етнокультурна історія Волині (І ст. до н. е. – ІV ст. н. е.) / Д. Козак. – К. : Наук.

думка, 1991. – 172 с.

21. Колосок Б. Луцьк : історико-архітектурний нарис / Б. Колосок, П. Мах, Л. Санжаров. – К. : Будівельник, 1982. – 57 с.

22. Колосок Б. Луцьк : історико-архітектурний нарис / Б. Колосок, Р. Метельницький. – К. : Будівельник, 1990. – 192 с.

23. Колосок Б. Луцький історико-культурний заповідник : архітектурно-історичний нарис / Б. Колосок, А. Якубюк. – К. : [б. в.], 1987. – 65 с.

24. Крушельницька Л. Північне Прикарпаття і Західна Волинь за доби раннього заліза / Л. Крушельницька. – К. : Наук. думка, 1976. – 146 с.

25. Кучинко М. Про час спорудження і і ранню історію Луцького замку / М. Кучинко // Укр. іст.

журн. – 1985. – № 10. – С. 144–145.

26. Кучинко М. Стародавній Володимир-Волинський / М. Кучинко. – Луцьк : Знання, 1987. – 20 с.

27. Кучинко М. Минуле і сучасне Луцька : методичний матеріал на допомогу лекторам / М. Кучинко, Г. Бондаренко. – Луцьк : [б. в.], 1983. – 21 с.

28. Лесик А. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры / А. Лесик. – Л. : Вища шк., 1987. – 128 с.

29. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України : [матеріали до відзначення 20-річчя від часу створ. Спец. вип.]. – Луцьк : МП «Пульс», 2009. – 292 с. (Серія : «Краєзнавча бібліотека Волині»).

30. Минуле і сучасне Волині й Полісся : край на межі тисячоліть : матеріли Х Наук. іст.краєзн. конф., Старий Чорторийськ, Маневичі, Четвертня, Нововолинськ, 2000–2002 рр. – Луцьк : Надстир’я, 2002. – 292 с.

31. Минуле і сучасне Волині й Полісся : роде наш красний : матеріали ІІІ Волин. обл. наукетнограф. конф., 14–15 черв. 2007 р. – Луцьк : [б. в.], 2007. – Вип. 24. – 288 с.

32. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олександр Цинкаловський і край : матеріали ХХVІІ Міжнар. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 1020-й річниці від першої писемної згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського, м. ВолодимирВолинський, 22 лют. 2008 р. – Луцьк : МП «Пульс», 2008. – Вип. 27. – 377 с.

33. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Науковий збірник. Випуск.

44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від Дня народження Олекси Ошуркевича, 16–17 квітня 2013 року, м. Луцьк.

Упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. – Луцьк : ДП «Волинські старожитності», 2013. – 352 с., іл.

34. Муляр Г.В. Діяльність Волинського та Рівненського краєзнавчих музеїв зі збереження сакральних пам’яток (1970-ті – 1980-ті рр.) / Г. В. Муляр // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 11 (236). – С. 107–113.

35. Памятники истории и культуры Волынской области : науч.-вспомогател. библиограф. указатель. – Луцк : [б. и.], 1985. – 93 с.

36. Памятники истории и культуры Украинской ССР : каталог-справочник. – К. : Наук. думка, 1987. – 736 с.

37. Перелік пам’яток історії та культури, реставрованих і споруджених за участю Волинської обласної організації товариства в 1977–1978 роках // Пам’ятники України. – 1987. – № 3. – С. 64.

38. Петров В. Скарб срібних речей з с. Качин, Волинської області / В. Петров, А. Каліщук // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 5. – К. : [б. в.], 1964. – С. 88–93.

Четверті Зарембівські читання

39. Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території західних областей УРСР / О. Ратич. – К. : Вид-во АН УРСР, 1957. – 96 с.

40. Смішко М. Археологічні дослідження в західних областях України за роки Радянської влади / М. Смішко // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. Вип. 2. – К. : [б. в.], 1959. – С. 5–28.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО ОСВІТНІХ ВИДАНЬ Вікторія ГАЛЬПЕРІНА ВИДАНО НАУКОВЦЯМИ ІНСТИТУТУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. За досить короткий період свого існування, після утворення у 1999 році, Інститут вищої освіти АПН України впевнено утвердився серед провідних наукових установ, набув статусу авторитетного центру з досліджень фунда ментальних проблем освіти. Свідчення цього — наукові праці, підготовлені співробітниками Інституту спільно з представниками інших науково дослідних установ та вузів України. У...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 78.2У. 78.46 В. Я. БОРЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА СУЧАСНОГО ЕСТЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ УКРАЇНСЬКОЇ КЛАРНЕТОВОЇ МУЗИКИ Стаття присвячена висвітленню національних джерел української кларнетової музики в її естетичному вимірі, аргументовано використання поняття «естетичний концепт», кларнетова музика розглядається як естетичне явище музичного мистецтва. Ключові слова: кларнетова музика, естетичний концепт, джерела української кларнетової музики, тембр. В. Я. БОРЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЕ...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Спецвипуск ) Слов’янськ УДК 371.13 ББК 74.202 Г.9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць (Спецвипуск): Матеріали науково-практичної конференції „Валеологічна культура особистості – джерело здоров’я”. – 19–21 жовтня 2006 року /За загальною редакцією В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – 164 с....»

«Плани семінарських занять І змістовний модуль Тема 1. Зміст, функції та історія країнознавства. Політична карта світу Семінар 1 Кількість годин – 2 Кількість балів за семінар: 2,5 – «відмінно», 1,7 – «добре», 0,8 – «задовільно». Об'єкт, предмет і головна задача країнознавства. 1. Функції країнознавства. 2. Базові поняття дисципліни. 3. Історія країнознавчої думки: 4. Вітчизняне країнознавство. 5.Теми рефератів: 1. Поняття держави в юриспруденції та географії. 2. Територіальні води держави....»

«Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України Instytut Pastwa i Prawa imenia W. Koreckiego NAN Ukrainy Польська академія мистецтв і наук Polska Akademia Umiejtnoci Польське наукове товариство у Житомирі Polskie Towarzystwo Naukowe w ytomierzu STUDIA POLITOLOGICA UCRAINO-POLONA Випуск другий Wydanie drugie За редакцією В. Горбатенка, Я. Прокопа Pod redakcj W. Horbatenki, J. Prokopa Житомир–Київ–Краків ytomierz–Kijw–Krakw ББК 66.0(4Укр)+66.0(4 Пол) УДК 32(477)+32(438) Рекомендовано...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО РОЗВИТОК РЕСУРСНОЇ БАЗИ ВІТЧИЗНЯНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА Київ 2012 УДК 004.775:316.77(477) ББК Ч223(4УКР)+Ч620.1+З970. Р64 Затверджено до друку вченою радою Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (протокол № 14 від 27.11.2012) А в т о р с ь к и й к о л е к т и в: О. С. Онищенко, В. М. Горовий, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, Л. Й. Костенко, Л. А. Чуприна, Н. І. Іванова, К. В....»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 13 березня 2009 р., п‘ятниця ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Компроміс — єдиний шлях до порозуміння Голос України Під час зустрічі зі студентами і викладачами Кримського державного інженернопедагогічного університету в Сімферополі В.Литвин висловив думку, що в обговоренні мають взяти участь представники Національної академії наук України, вчені,...»

«Устюжаніна Г.В. Методичне забезпечення релігієзнавчого просвітництва в бібліотеках України : з досвіду роботи ОДНБ ім. М. Горького / Г. Устюжаніна // Українське бібліотекознавство в історичному вимірі : до 140-річчя від дня народження Л.Б. Хавкіної : (за матеріалами Міжнар. наук. читань з нагоди 105-ї річниці відділу бібліотекознавства) / Держ. закл. «Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка» ; [укл. О.П. Куніч]. – Х. : Фоліо, 2012. – С. 99Методичне забезпечення релігієзнавчого просвітництва в...»

«Список скорочень ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ До 90-річчя архівної служби Херсонщини Архівні зібрання України Спеціальні довідники КАРТИ І ПЛАНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОКАЖЧИК ХЕРСОН Карти і плани у фондах державного архіву Херсонської області УДК 930.253(477.72) ББК 79.34 (4Укр–4Хес)я К 27 Схвалено науково-методичною радою Державного архіву Херсонської області Головна редакційна колегія серії «Архівні зібрання України»: Гінзбург...»

«УДК 340.14 Калиновський В. С., кандидат історичних наук, професор, Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна; Капічон О. Г., студентка V курсу, Національна академія внутрішніх справ, Київ, Україна. ol4ik-blondy@rambler.ru ПРОБЛЕМИ ЕТНОДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В ПРАЦЯХ ПРОФЕСОРА Ю. РИМАРЕНКА Анотація. Проаналізовано проблеми розвитку етнодержавотворення в Україні. Розглянуто погляди професора Ю. Римаренка на становлення української нації. Досліджено роль титульної нації та субетносів у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»