WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 6 ] --

Оцінюючи праці польських дослідників, слід визнати, що однією з помітних позитивних їх сторін є залучення для висвітлення теми ґрунтовної різноаспектної джерельної бази. Насамперед, варто відзначити обширне звернення до фондів багатьох центральних і регіональних архівів Польщі, де зберігається потужні масиви матеріалів з означеної проблеми. До свідомих упущень і недоліків окремих досліджень польської історіографії відноситься заанґажованість викладу матеріалу, нерідко з відверто антиукраїнських позицій. Це, зокрема, знайшло свій вияв у тому, що автори деяких праць, насамперед з середовища римо-католицького духовенства, намагаються надати цим подіям дріб’язкової ваги або взагалі заперечити факти переслідування православ’я у міжвоєнній Польщі і навіть саме нищення церков у 1938 році [16, s. 55–56; 5, s. 551–557]. На щастя, означених робіт трапляється все менше. Перевагу мають дослідження, в яких дійсно з об’єктивних позицій були зроблені спроби висвітлити трагічні події у духовному житті православного населення Холмщини і Південного Підляшшя напередодні Другої світової війни.

До таких ґрунтовних наукових праць польських дослідників необхідно зарахувати роботи, авторами яких є М. Папежинська-Турек [15], Г. Пеліца [18] та Г. Купріянович [12].

Трагічну акцію 1938 року М. Папежинська-Турек розглядає у контексті ставлення і політики Другої Речі Посполитої до православ’я на власних теренах. Автор характеризує так звані Тимчасові правила 1922 року, що регламентували місце православної церкви у міжвоєнній Польщі, зазначає їх суперечливий характер [15, s. 139–145]. Вона пише, що неврегульованість правового становища православ’я у Польщі породжувала чимало конфліктів, жертвами яких ставала православна людність. Оцінюючи асиміляційнонаціональну політику стосовно православної церкви, М. ПапежинськаТурек зазначає, що вона проявлялася у двох, здавалось би взаємовиключних тенденціях: ліквідації православ’я і водночас його організації у напрямі бажаному для держави. Ліквідаційна тенденція виникала з переконання, що найуспішнішим шляхом державної і національної інтеграції є релігійна єдність. Виявилося, однак, що ліквідація православ’я є неможливою з огляду на поширеність цього віросповідання, його потужні корені на цих землях, правові гарантії, а також загрозу спровокувати ворожі настрої серед населення.

Четверті Зарембівські читання

Привабливою видавалася ідея використання православної церкви з політичною метою – для пов’язування непольського населення з державою. Звідти, як зазначає автор, з’явилася друга тенденція – організація церкви, але у національній формі і характерові, найвигіднішому для держави. Ці дві тенденції, пише М. Папежинська-Турек, в державній політиці виступали не хронологічно одна за одною, а одночасно. Наприкінці 1930-х років можна було виразно спостерігати сфери їх територіальної дії. Перша, тобто ліквідаційна домінувала на Холмщині і Південному Підляшші, а також у прикордонній смузі на Волині. Друга, як зазначає дослідниця, діяла на решті території, заселеної православними, хоча і тут держава не відмовлялася від підтримки зміцнення римокатолицизму за рахунок зменшення мережі православних церков.

Розповідаючи про ревіндикаційну акцію 1938 року, М. Папежинська-Турек звертає увагу на підготовку громадської думки до неї, хід брутального нищення православних святинь, реакцію польської спільноти, українства, світової громадськості на цю подію [15, s. 184–193, 270–322, 358–377]. Загалом вище охарактеризовану працю можна вважати такою, яка на високому науковому рівні висвітлює трагедію 1938 року на теренах Холмщини і Південного Підляшшя.

З видань останніх років аналогічними дослідженнями є праця Г. Пеліци про історію православної церкви у Люблінському воєводстві впродовж міжвоєнного періоду та книга Г. Купріяновича про нищення православних святинь на Холмщині і Південному Підляшші у 1938 році. Зокрема, у четвертому розділі свого дослідження Г. Пеліца звертає увагу на діяльність Товариства розвитку східних земель, координаційних комітетів та інших громадських організацій щодо підготовки і проведення акції з руйнування церков. Він ґрунтовно описує атмосферу і наслідки цих варварських дій, робить висновок, що вони породили у частини місцевого українства ненависть до всього, що пов’язано з Польщею і римо-католицизмом, стали у майбутньому одним з каталізаторів кривавого українсько-польського протистояння в період Другої світової війни [18, s. 261–288].

Г.

Купріянович відомості про руйнування православних церков у Польщі весною-влітку 1938 року подає на широкому тлі ситуації, у якій перебувала православна церква впродовж міжвоєнного періоду [12, s. 11–21]. Він показує, що ця подія стала завершальним акордом полонізаційно-ревіндикаційної політики, яка проводилася протягом усього часу існування Другої Речі Посполитої і свого апогею досягла у 1938 році [12, s. 34–47]. Значну увагу автор звертає на громадську думку в країні і за кордоном стосовно цих варварських подій, зазначає, що польська влада передбачала їх продовжувати і в наступні роки [12, s. 55–71]. Книга наповнена багатьма рідкісними фотолюстраціями, які знайомлять читача із загальним виглядом пізніше зруйнованих святинь, самим процесом їх варварського нищення [12, s. 74–119].

Таким чином, можна констатувати, що польська історіографія належним чином вивчає болісну й багатогранну проблему з історії українсько

<

Четверті Зарембівські читання

польських стосунків міжвоєнного періоду, якою була акція руйнування православних храмів на Холмщині і Південному Підляшші весною – влітку 1938 року. Щоправда, напередодні 75-х роковин цієї трагічної події не відмічена поява якихось значних публікацій дослідників з Польщі. Можливо, свій вплив дає реалізація вищезгаданої програми відбудови низки православних храмів або те, що до дати вшанування означених подій залишається трохи часу. На наш погляд, у середовищі польських науковців сьогодні назріла потреба написання масштабного колективного дослідження з теми.

В ньому на основі досягнутого рівня історичної інформації мають бути ґрунтовно з’ясовані умови, об’єктивні та суб’єктивні фактори прийняття рішень, що мали на меті здійснення наступу на православну церкву і її святині в Польщі наприкінці 1930-х років. Заслуговує всебічного дослідження така грань проблеми, як позиція верхівки римо-католицького костелу Другої Речі Посполитої та Ватикану стосовно означеної події. Тим більше, що цей аспект і надалі продовжують обминати польські науковці.

Не до кінця з’ясованим залишається механізм підготовки громадської думки міжвоєнної Польщі до «правомірності» акції нищення православних храмів Холмщини і Південного Підляшшя в 1938 році, роль центральних і місцевих цивільних та військових структур при її підготовці і проведенні.

Не вивченим є питання про розмах і учасників протестів проти руйнування церков з середовища польської громадськості, зокрема, представників пам’яткоохоронних структур, які були відповідальними за збереження і охорону багатьох давніх українських сакральних пам’яток як об’єктів культурної спадщини. Вважаємо, що існує потреба в дослідженні й такого аспекту теми, як протести української громадськості Східної Галичини й Західної Волині (її світських та церковних представників) проти акції 1938 року.

Вивчення цих та інших складних питань повинно супроводжуватися пошуком і обов’язковим виданням відповідних збірок документальних джерел. Лише шляхом наполегливої конструктивної роботи можна досягти того, що проблема здобуде у польській історіографії всебічне висвітлення.

_______________________________

1. Adamczuk L. Koci prawosawny w Polsce dawniej i dzi / L. Adamczuk. – Warszawa : PWN, 1993. – 261 s.

2. Babiski G. Pogranicze polsko-ukraiskie. Etniczno, zrnicowanie religijne, tosamo / G. Babiski. – Krakw : UNIVERSITAS, 1997. – 291 s.

3. Charkiewicz J. Mczennicy XX wieku. Martyrologia prawosawia w Polsce w biografiach witych / Charkiewicz J. – Warszawa : ORBIS, 2004. – 265 s.

4. Chlebowczyk J. Procesy narodotwrcze we wschodniej Europie rodkowej w dobie kapitalizmu / Chlebowczyk J. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1975. – 326 s.

5. Chrzecijastwo w Polsce. Zarys przemian. 966–1979. Praca zespolowa pod red. J. Koczowskiego.

– Lublin : Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1992. – 767 s.

6. Dobrzaski J. Lubelszczyzna w Tysicleciu / Dobrzaski J. – Lublin : UMCS, 1980.– 395 s.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Friszke A. Kocioy wschodnie w Drugiej Rzeczypospolitej / A. Friszke // Wi. – 1988. – № 7–8 (357–358). – S. 34–51.

Четверті Зарембівські читання

8. Grunberg K. Trudne ssiedztwo. Stosunki polsko-ukraiskie w X–XX wieku / K. Grunberg, B. Sprengel. – Warszawa : PWN, 2005. – 329 s.

9. Jdruszczak H. Ostatnie lata Drugiej Rzeczypospolitej (1935–1939) / H. Jdruszczak, T. Jdruszczak. – Warszawa : PWN, 1970. – 285 s.

10. Jurkiewicz J. Watykan a Polska w okresie midzywojennym 1918–1939 / J. Jurkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo Uniwersytetu Warszawskiego, 1960. – 285 s.

11. Kiryowicz S. Z dzijew prawosawia w II Rzeczypospolitej. Niektre problemy na tle polityki wyznaniowej pastwa 1918–1939 / S. Kiryowicz. – Warszawa : PWN, 1985. – 279 s.

12. Kuprianowicz Grz. Akcja burzenia cerkwi prawosawnych na Chemszczynie i Poudniowym Podlasiu / Grz. Kuprianowicz. – Chem : Prawosawna Diecezja Lubelsko-Chemska, Towarzystwo Ukraiskie w Lublinie, 2008.– 120 s.

13. Makowski Z. Dokument w kwestii ukraiskiej / Z. Makowski // Akcent. – 1990. – № 1–2 (39– 40). – S. 169–174.

14. Makowski Z. Pogranicze. Studia z dzijew stosunkw polsko-ukraiskich w XX wieku / Z. Makowski. – Lublin : UMCS, 1992. – 329 s.

15. Papierzyska-Turek M. Midzy tradycj a rzeczywistoci: Pastwo wobec prawosawia 1918– 1939 / M. Papierzyska-Turek. – Warszawa : PWN, 1989.– 484 s.

16. Papierzyska-Turek M. Prawosawie i grekokatolicyzm w polskiej historiografii i publicystyce historycznej / M. Papierzyska-Turek // Spotkania polsko-ukraiskie.–Lublin : UMCS, 1992. – S. 45–57.

17. Paruch W. Od konsolidacji pastwowej do konsolidacji narodowej. Mniejszoci narodowe w myli politycznej obozu pisudczykowskiego (1926–1939) / W. Paruch. – Lublin : UMCS, 1997. – 424 s.

18. Pelica Grz. Koci Prawosawny w Wojewdztwie Lubelskim (1918–1939) / Grz. Pelica. – Lublin : POLIANNA, 2007.– 447 s.

19. Potocki R. Polityka pastwa polskiego wobec zagadnienia ukraiskiego w latach 1930–1939 / R. Potocki. – Lublin : UMCS, 2003. – 372 s.

20. Torzecki R. Kwestia ukraiska w Polsce w latach 1923–1939 / R. Torzecki. – Krakw :

Wydawnictwo Literackie, 1989. – 468 s.

21. Z problemw integracji i unifikacji II Rzeczypospolitej / Pod red. J. Chlebowczyka. – Warszawa :

PWN, 1980.– 415 s.

22. elezniakowicz S. Z historii Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego 1918–1939 / S. elezniakowicz // Wiadomoci Polskiego Autokefalicznego Kocioa Prawosawnego. – 1983. – № 2.– S. 12–15.

23. uchowska R. Czas nie wszystkie leczy rany / R. uchowska // Sowo Podliasia. – 1999. – 13–19 kwietnia.

–  –  –

У сучасних умовах функціонування незалежної України актуальною і разом з тим болісною проблемою продовжує залишатися проблема збереження національної культурної спадщини. Помітну роль у її вирішенні відіграють дослідження на пам’яткознавчу тематику, що належать вітчизняним археологам, історикам, мистецтвознавцям, фахівцям споріднених галузей наук. Тут звертається увага на злободенні питання охорони пам’яток історії та культури, узагальнюється досвід попередників в означеній сфері.

Аналіз напрацювань вітчизняної історіографії з цієї теми засвідчує наявність значного масиву публікацій про пам’яткознавство Волині (мається на

Четверті Зарембівські читання

увазі Волинська область) другої половини 1940-х – початку 1990-х років.

Здобуткам окремих напрямів цієї діяльності у регіоні присвячені наукові дослідження, що з’явилися у зазначений період. Досягнення та проблеми практично в усіх напрямах пам’яткознавства Волині висвітлює чимало праць, що побачили світ за понад два десятиліття незалежності України.

Закономірно, що наявність таких публікацій диктує потребу узагальнення й аналізу рівня висвітлення проблем пам’яткознавчої діяльності, що проводилася в області, впродовж другої половини 1940-х – початку 1990-х років.

Така спроба реалізовувалася за допомогою видання бібліографічного вказівника [35], притаманна працям окремих волинських науковців. Особливе місце серед них належить оглядовим дослідженням, автором яких є відомий волинський краєзнавець Г. Бондаренко [11; 9; 10; 29]. Однак їх зміст стосуться лише окремих напрямів пам’яткознавчої роботи в області та обмежується 2008 роком. Тому й надалі існує потреба здійснення історіографічного аналізу праць, у яких розкривається ця тематика, насамперед з урахуванням низки інших напрямів пам’яткознавчої діяльності, індивідуальних та колективних досліджень, що з’явилися за останні п’ять років, зокрема, у вигляді матеріалів наукових конференцій. Ці аспекти й визначають мету нашої статті.

Якщо брати до уваги видову характеристику пам’яток області, то у публікаціях другої половини 1940-х – початку 1990-х років чи не найбільше місця відводилося (не враховуючи, звичайно, історико-революційних об’єктів) висвітленню справи виявлення й вивчення предметів археологічної спадщини. У 1956 році з’явилася праця О. Ратича, в якій чимало уваги приділено власне археології Волині. Автор проводив археологічні розвідки та розкопки пам’яток давньоруського періоду [29]. Області стосувалась й оглядова стаття М. Смішка, надрукована у 1959 році у другому випуску збірника «Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині» [40].

Про хід і підсумки археологічних досліджень на Волині, що проводилися впродовж 1960-х – 1980-х років, розповідають праці керівників експедицій – таких відомих науковців, як В. Ауліх [6; 5], В. Баран [8], Р. Багрій [7], Л. Крушельницька [24], В. Воляник [17]. Зокрема, В. Петров та А. Каліщук опублікували статтю про скарб срібних речей із с. Качин Камінь-Каширського району [38].

Ґрунтовне дослідження давньої історії Волині археологами у 1980-х – на початку 1990-х років засвідчує низка колективних та індивідуальних праць [2–4; 20; 1 ]. З них, наприклад, дізнаємося, що на городищі Вал поблизу Луцька археологічна експедиція, якою керував волинський науковець М. Кучинко, у 1982 році знайшла сенсаційний за кількістю предметів й історичним значенням срібний скарб давньоруського часу [27]. Ця знахідка пізніше неодноразово експонувалася на славістичних конгресах.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«Національний музей Тараса Шевченка Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка До 200-ліття Тараса Шевченка МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка 4 листопада 2013 року Збірник матеріалів До 200-ліття Тараса Шевченка Київ – 2013 УДК 069:929](477-25)(06) ББК 79.0(4Укр-2К)я43 М5 Упорядкування Н.Орлової Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю М58 Літературно-меморіального будинку-музею...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра підтримання державного обвинувачення В.Ф. Гаєвий ПРОМОВА ПРОКУРОРА В СУДОВИХ ДЕБАТАХ Лекція Київ УДК 343.16 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 50 від 19 грудня 2012 року). Гаєвий В.Ф. Промова прокурора в судових дебатах: лекція / Гаєвий В.Ф. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 32 с. Рецензенти В.П. Лобач – начальник...»

«А.Морозова Н.Полетун Державний архів Чернігівської області А. Морозова Н. Полетун Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області. Довідник. Ніжин “Видавництво “Аспект-Поліграф” ББК 79.3л+63.3-36 М80 Довідник видано за фінансового сприяння Американського Єврейського Об’єднаного Розподільчого Комітету “Джойнт” за програмою “Спадщина” Схвалено науково-методичною радою Держархіву області Відповідальний за випуск А.І.Неділя Рецензенти: А.М.Острянко, кандидат історичних наук...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2010, вип. XXVIII 59. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIX в. – М., 1978. – 268 с.60. Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90 рр. ХІХ ст.). – К., 1970. – 312 с.61. Панкратова О.В. Революция 1905-1907 гг. в национальных районах России. – М., 1955. – 260 с.62. Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ КУЛЬТУРИ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ Київській обласній бібліотеці для дітей 105 років років! 1909-2014 Устим Кармалюк Український Робін Гуд Київ 2014 УДК 021.4:821.161.2 (072) ББК 78.39+83.3(4 УКР)я73 У 45 Устим Кармалюк український Робін Гуд : метод.-бібліогр. матеріали / Упр. культури, національностей та релігій Київ. облдержадмін., Київ. обл. б-ка для дітей ; [підгот. Н.В.Бабич ; ред....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 107 ( ЧАСТИНА ІІ ) КИЇВ – 2012 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 107. Частина IІ (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012. – 226 с. У збірнику представлені наукові публікації за результатами міжвідомчої наукової конференції «Американістика у...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНА ПАРЛАМЕНТСЬКА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ» ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА. КРИТИКА. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО (2009) Рекомендаційний бібліографічний покажчик Київ 2010 Рекомендаційний бібліографічний щорічник «Художня література. Критика. Літературознавство (2009)» містить відомості про художні твори письменників України, української діаспори та зарубіжних країн в українських і російських перекладах, що вийшли в Україні в 2009 році. Подано також...»

«VІІІ. МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ ДОЛІШНІЙ Національна еліта та інтелектуальний потенціал України / Тези доповідей міжнародної наукової конференції (18-20 квітня, 1996 р., м. Львів). – Львів: ІРД НАНУ, 1996. – 312 с. Короткий вклад доповідей та повідомлень, надісланих на Міжнародну наукову конференцію «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України», надруковано за рішенням Оргкомітету конференції та її Редакційної колегії. Сюди увійшли матеріали, що висвітлюють теорії еліт та...»

«Для захисту просторових даних застосовуються різні методи, які ґрунтуються на прив’язці до апаратного забезпечення, також використовується алгоритм шифрування даних з відкритим ключем (RSA). Отже, для захисту системи, запитів та результатів від несанкціонованого доступу необхідно використати один з існуючих методів захисту інформації. Висновки Подальший розвиток інтелектуальних ГІС буде спрямований на самонавчання, самовдосконалення, розширення баз даних, глобалізацію та інтеграцію, інакше...»

«Дискусія: «Вступ до історії» Наталі Яковенко * Войцех Вжосек (Познань, Польша) hanDbcher або grunDrisse **. Вступ про Вступ. Серед багатьох цікавих і вартих обговорення сюжетів праці я розгляну три методологічного характеру, далі висловлю своє незадоволення у зв’язку з відсутністю в дослідженні проф. Яковенко деяких напрямків мислення про історію і насамкінець зроблю низку зауважень про складність дискусій на тему історичної істини. Назва книжки української дослідниці, знаної з багатьох праць,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»