WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 4 ] --

2. Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань. Збірник документів. Інститут культурології Академії мистецтв України. К., 2009. 415 с.

Четверті Зарембівські читання

3. Прибєга Л.В. Сутність та зміст поняття «охорона» в архітектурному пам’яткознавстві. // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип. 4. К., 2008.

С. 470492.

4. Публікація матеріалів конференцій «Часи козацькі» ( Вип.1–21).

5. Козак Д.Н. Стан та перспективи охорони і дослідження археологічної спадщини в Україні. – К. 2009. 40 с.

6. Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань… – С. 117185.

7. Козак Д.Н. Стан та перспективи… – С. 2.

8. Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань… – C. 345.

9. Там само.

10. Там само.

11. Там само.

12. Біляєва С.О. Пам’яткознавчі дослідження «малих « міст України. // Другі Зарембівські читання. К., 2009. С. 91–97.

13. Там само. – С. 95.

–  –  –

Відродження і розбудова незалежної української держави викликали якісно нове зацікавлення проблемою історичного пам’яткознавства Півдня України. Її вивчення здійснюється сьогодні у загальному контексті піднесення вітчизняного історичного краєзнавства і пам’яткознавства.

Узагальнюючі дослідження українських істориків Я. Грицака [1], О. Реєнта [2], В. Сарбея [3], П. Тронька [4], написані з нових методологічних і наукових позицій, розкривають не тільки минуле українського народу, його національне відродження, розвиток культури, наукової думки, але й завдання української історіографії щодо розробки багатьох актуальних проблем ХІХ століття.

Одним з перших українських дослідників звернувся до питань пам’яткознавства у відродженні духовності, перспективи його розвитку, розкрив історію дослідження та збереження культурної спадщини України, у тому числі її південної частини – Сергій Захарович Заремба [5]. Він досліджував передумови становлення українського пам’яткознавства як історичної дисципліни, аналізуючи заходи, що сприяли становленню на державному рівні пам’яткознавчих і пам’яткоохоронних інституцій в Україні. В його узагальнюючій монографії «Українське пам’яткознавство: Історія, теорія, сучасність» (1995) уперше було репрезентовано досвід пам’яткоохоронної роботи дорадянської доби. Але, хоча й досить узагальнено, однак у праці окреслені основні напрями охорони культурної спадщини на Півдні України.

Історіографія історії та теорії пам’яткознавства ХІХ–ХХ ст. подана у теоретико-методологічного та узагальнюючого характеру колективних працях – «Па

<

Четверті Зарембівські читання

м’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика» [6], «Історико-куль-турна спадщина України: проблеми дослідження та збереження» [7], «Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури» (на матеріалах Зводу пам’яток історії та культури України) [8], «Пам’ятки історії та культури України: дослідження та збереження» [9], «Основи пам’ятко-знавства» [10] та ін.

Характерною рисою сучасної української історіографії є активне вивчення історії діяльності окремих історико-краєзнавчих, наукових, пам’яткоохоронних товариств Півдня України. Поряд із працями, що стосуються загальних питань розвитку краєзнавства та пам’яткознавства в Україні у середині XIX – на початку XX ст., з’явились і спеціальні студії, які присвячено пам’яткознавчої діяльності Одеського товариства історії та старожитностей (ОТІС).

Вперше в історіографії таку діяльність OTIC у спеціальній розвідці розглянула київська дослідниця О.А. Сальцова [11]. Вона висвітлила діяльність OTIC за основними напрямками: виявлення та видання документів, організація розкопок і наукових експедицій для збору археологічного матеріалу, створення музейних колекцій, охорона старожитностей Півдня України.

Пам’яткоохоронна робота ОТІС розглянута іншим київським дослідником І.М. Симоненко [12]. Оцінюючи стан пам’яткоохоронної справи на Півдні України, автор здійснив огляд комплексу заходів, що застосовувалися Товариством в охороні культурної спадщини.

З 90-х років ХХ століття розпочинається новий етап щодо оцінки діяльності вчених архівних комісій. Відродження краєзнавчого руху викликало появу низки досліджень про наукові здобутки архівних комісій. У дисертаційних дослідженнях Дмитра Васильовича Потєхіна «Внесок «Таврійської вченої архівної комісії» (ТВАК) і «Таврійського товариства історії, археології та етнографії» у вивчення історії Криму» (1994) [13] й Ігоря Михайловича Симоненка «Вчені архівні комісії в Україні: Історія, діяльність, здобутки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.

)» (2001) [14] розглянуті основні напрями та форми пам’яткоохоронної діяльності ТВАК. Поза полем зору згаданих істориків залишився значний масив архівних документів, зокрема, з фондів кримських музеїв з досліджуваної проблеми. Не використане й листування членів ТВАК, репрезентоване у фондах місцевих і центральних архівів. Цілісна картина пам’яткоохоронної діяльності в Криму протягом дорадянського часу також не була предметом дослідження цих авторів.

Публікації про пам’яткознавчу діяльність Херсонської вченої архівної комісії та видатного дослідника пам’яток Півдня України В. І. Гошкевича з’явилися на початку 90-х рр. ХХ століття в умовах відродження історичного краєзнавства на Херсонщині. Перш за все, це матеріали науковопрактичних конференцій, присвячених 100-річчю заснування Херсонського музею старожитностей [15; 16]. В 1993 році в Херсоні було видано науководопоміжний бібліографічний покажчик документів про життєвий шлях та творчий доробок В. І. Гошкевича [17]. Археологічному вивченню Миколаї

<

Четверті Зарембівські читання

вщини В. І. Гошкевичем присвячено статтю Ласінської М. Ю. [18]. У публікаціях І. Ю. Сінкевич про діяльність Херсонського губернського статистичного комітету (ХГСК), Херсонської губернської вченої архівної комісії (ХГВАК) згадуються факти діяльності з вивчення та збереження старожитностей [19; 20]. Однак пам’яткознавчі пошуки та пам’яткоохоронна робота в Херсонській губернії до сьогодні не стали об’єктом окремого дослідження.

Друга половина 90-х років ХХ століття відрізняється якісно новими об’єктивними підходами до вивчення й аналізу історико-краєзнавчої спадщини, розширенням тематики досліджень. Періодизація та вивчення окремих етапів розвитку історії науки (кримознавства), історичного краєзнавства в Криму закладені в дисертаційних дослідженнях доктора історичних наук, професора ТНУ ім. В. І. Вернадського Андрія Анатолійовича Непомнящого [21; 22]. Його ґрунтовні студії дозволяють визначити коло кримських пам’яткоохоронців, напрямки роботи ТВАК, кримських музеїв із вивчення та збереження пам’яток.

У ґрунтовній монографії професора А. А. Непомнящого «Історичне кримознавство (кінець XVIII – початок ХХ століття)» [23] вперше в історіографії визначений досвід вивчення й охорони археографічних, археологічних, архітектурних і епіграфічних пам’яток місцевими кримськими краєзнавцями, а також науковцями Москви та Санкт-Петербурга. Дослідження й охорона старожитностей у контексті діяльності музеїв Криму розкриті в іншій монографії А. А. Непомнящого – «Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века)» [24].

Особливу увагу А. А. Непомнящий приділяє репрезентуванню наукових портретів дослідників кримських пам’яток як у персоніфікованому, так і в просопографічному сенсі. Ним уперше узагальнено життєвий і творчий шлях найбільш помітного кримського краєзнавця кінця XIX – першої третини ХХ ст. Арсенія Івановича Маркевича [25]. Неопубліковані та маловідомі праці цього визначного вченого-кримознавця «Судьба памятников древности в Тавриде», «Археологические исследования и раскопки в Крыму», «Керченская конференция археологов» були надруковані у додатках книги професора А. А. Непомнящого «Арсений Маркевич: Страницы истории крымского краеведения».

А. А. Непомнящий присвятив інформативні студії діяльності віцепрезидента ОТІС М. Н. Мурзакевича, в яких висвітлив основні аспекти взамодії вченого та Херсонеського монастиря Св. Володимиру [26].

У його ж ґрунтовній монографії «Подвижники крымоведения» створена узагальнююча картина діяльності з вивчення та охорони культурної спадщини Криму видатних істориків і етнографів із наукових центрів Російської імперії, РСФРР та УРСР в ХІХ – першій третині ХХ ст. [27].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сучасний період розвитку вітчизняної історіографії характеризується появою дисертаційних досліджень, у яких подано комплексне вивчення, науко

<

Четверті Зарембівські читання

ве осмислення та реконструкція фактів і закономірностей процесу зародження, становлення і розвитку охорони культурних цінностей. Так, у дисертаційному дослідженні головного спеціаліста інформаційно-аналітичного відділу управління з питань внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації Євгена Станіславовича Ярошенка подано формування системи охорони культурних цінностей на території України в ХІХ – початку ХХ ст.

[28]. Ним визначено загальні чинники, які впливали на спеціальні дослідження пам’яток історії та культури і Півдня України в ХІХ ст.; обґрунтовано причини започаткування громадських утворень: наукових товариств, губернських вчених архівних комісій, церковних історико-археологічних комітетів, комісій, музеїв. Є.С. Ярошенко проаналізовано, з позицій сучасної історичної науки, основні форми та напрямки роботи пам’яткознавчих і пам’яткоохоронних інституцій щодо збору, дослідження та збереження пам’яток старовини України; з’ясовано роль окремих діячів науки і культури України в діяльності громадських та державних пам’ятко-охоронних об’єднань.

Вперше в українському пам’яткознавстві здійснено історичну репрезентацію процесу розвитку пам’яткоохоронної справи в Криму в 1887–1941 рр.

у дисертаційному дослідженні О. В. Хливнюка [29]. Ним досліджено основні закономірності, етапи роботи місцевих пам’яткознавчих осередків у справі виявлення й збереження пам’яток. Дисертант на підставі вивчення діяльності установ історико-пам’яткознавчого профілю, регіональних світських і церковних громадських організацій, матеріалів археологічних з’їздів подав процес формування інтересу до старожитностей регіону.

О. В. Хливнюком детально висвітлено пам’яткоохоронну діяльність Таврійської вченої архівної комісії, Кримського товариства дослідників і любителів природи, кримських музеїв, церковно-краєзнавчих об’єднань та окремих служителів культу у дорадянський період.

О. В. Хливнюк критично опрацював роботи найпомітніших репрезентантів вітчизняного кримознавства, пам’яткознавства, історичної науки: О. Л. БертьєДелагарда, П. І. Голландського, Б. М. Засипкіна, Л. П. Коллі, Ю. А. Кулаковського, А. І. Маркевича, Ю. Ю. Марті, О. І. Полканова, О. Х. Стевена та ін., що дозволило всебічно, на міждисциплінарних засадах з’ясувати стан розроблення теми, творчо осучаснюючи їх теоретичні й методологічні знахідки, запропонувати вельми несподіване бачення теми, переглянути усталені погляди, виявити при цьому некон’юнктурність і самостійність у судженнях.

Ролі православного духовенства в охороні культурної спадщини присвячено дисертаційне дослідження В. В. Каліновського [30]. Дисертація є першим комплексним дослідженням з історії церковного пам’яткознавства в Криму.

На підставі значного корпусу архівних джерел, матеріалів періодичної преси, творчого доробку служителів культу розглянуті аспекти участі православного духовенства у справі охорони та популяризації пам’яток Криму, вивчені фактори, що вплинули на ступінь залученості священиків у цей процес.

Четверті Зарембівські читання

Кандидатська дисертація кримської дослідниці Є. В. Молочко [31] є першим в історіографії комплексним дослідженням з історії розвитку популяризації культурної спадщини Криму в ХІХ – початку ХХ ст. На підставі аналізу наукової літератури та обширного комплексу джерел охарактеризовані головні напрями й форми діяльності наукових громадських організацій, навчальних закладів, окремих краєзнавців із фіксації, вивчення та охорони пам’яток.

І. А. Стрижова в дисертаційному дослідженні «Одеське товариство історії і старожитностей (1839–1922 рр.): збереження історико-культурної спадщини Південної України» [32] презентувала становлення та розвиток діяльності ОТІС щодо охорони пам’яток. У публікаціях І. А. Стрижової зроблена спроба охарактеризувати внесок Катеринославської, Таврійської, Херсонської вчених архівних комісій, Феодосійського музею старожитностей у розвиток пам’яткоохоронної справи на Півдні України [33; 34; 35]. В статтях проаналізовано лише окремі аспекти діяльності цих установ, комплексне висвітлення процесу розвитку пам’яткознавства на Півдні України не було метою дослідниці.

Таким чином, у сучасній українській історіографії приділена увага питанням розвитку пам’яткознавства ХІХ століття на Півдні України. Є і колективні та індивідуальні монографії теоретичного і практичного характеру, дисертаційні дослідження, статті, в яких на основі об’єктивних підходів здійснються спроба прослідкувати процес заснування та розгортання діяльності пам’яткознавчих організацій, окремих аматорів пам’яткоохоронної справи.

Однак слід підкреслити, що відсутні окремі розгорнуті дослідження щодо розвитку пам’яткознавства на Півдні України, де б були розглянуті ґрунтовно передумови, зміст та результати пам’яткознавчого вивчення регіону.

_______________________________

1. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. / Я. Грицак. – К. : Генеза, 2000. – 360 с.

2. Реєнт О. П. Деякі проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки / О. П. Реєнт // УІЖ.– 2000. – № 2. – С. 3–26.

3. Сарбей В. Г. Національне відродження України / В. Г. Сарбей – К., 1999. – 336 с.

4. Тронько П. Т. Краєзнавство у відродженні духовності та культури / П. Тронько. – К., 1994. – 107 с.

5. Заремба С. Українське пам’яткознавство : Історія, теорія, сучасність / С. Заремба / Центр пам’яткознавства НАН України; УТОПІК. – К., 1995. – 447 с.

6. Пам’яткознавчі студії в Україні : теорія і практика / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2007. – 336 с.

7. Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження / Відп. ред.

В.О. Горбик. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1998. – 402 с.

8. Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури: (на матеріалах Зводу пам’яток історії та культури України). – К., 1999. – 304с.

9. Пам’ятки історії та культури України : дослідження та збереження. Зошит 1 / Ін-т історії України НАН України, УТОПІК, Центр пам’яткознавства.Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«УДК 94(477.5)18/1917:271.2-726.3 Конструирование образа духовенства в украинских паремиях и проблема роли священника в позднеимперском обществе Российской империи / Е. Ю. Захарченко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. № 25 (998). – С. 36-41. Бібліогр.: 10 назв. У статті розглядається конструювання образу священнослужителя на матеріалах малоросійського фольклору ХІХ – початку ХХ ст. та його співставлення Образ священика на матеріалах...»

«Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції “ День Соборності та Свободи України ”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”. Бази даних інформаційно-пошукової системи САБ “ІРБІС” відділу інформаційнобібліотечного забезпечення доступні на зовнішньому порталі Національної академії: робота в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html Для одного...»

«ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ОСВІТІ УДК 372.811.161.2(075.2) Інна КОЗАК УКРАЇНСЬКА БУКВАРНА ТРАДИЦІЯ КІНЦЯ ХІХ СТ.: ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВОЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДРУЧНИКА Стаття присвячена комплексному аналізу українських букварів кінця ХІХ ст. Виявлено українську букварну традицію тієї пори. Статья посвящена комплексному анализу украинских букварей конца ХІХ в. Определена украинская букварная традиция того времени. The article is devoted to the complex analisys of Ukrainian ABC-boks of...»

«Міжнародна науково-практична конференція International Scientific P r a c t i c a l C o n f e r e n c e Матеріали м і ж н а р о д н о ї науково-практичної конференції ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ОРГАНІЗАТОРИ Міністерство освіти і науки України Академія педагогічних наук України Київський національний торговельно-економічний університет Київська міська державна адміністрація Ministry of Education and Science of Ukraine Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine Kyiv National University of Trade and Economics...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 39 Київ УДК 94.32(477) ББК 63.3 (4Укр) Н Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 1 від 21 лютого 2008 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1 05/7 та з історичних наук від...»

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “Незалежності України – 20 років: історія становлення, здобутки та перспективи розвитку”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних “Книжковий фонд”, “Періодичні видання” електронного каталогу. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи бібліотеки САБ “ІРБІС” виставлені на Веб-порталі Національної академії в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html В...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник ( Випуск ХХIХ ) Слов’янськ, 200 УДК 371.13 ББК 74.202 Г.9 Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХХIХ. /За загальною редакцією В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – 198 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Гавриш Н.В. – доктор...»

«ДЕРЖАВНА АРХІВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ФОНДІВ ЦДНТА УКРАЇНИ ДОВІДНИК Київ ДНВП “Картографія” УДК 912.43:002.66](477)(035) ББК 216.17(4Укр)л6 К27 Укладачі: А. О. Алєксєєнко – нач. від. використання інформації документів ЦДНТА України, М. А. Балишев – заступник директора ЦДНТА України, канд. істор. наук, О. Є. Дождьова – провід. спеціаліст від. використання інформації документів ЦДНТА України...»

«Україна–Європа–Світ УДК 327 (477) Оксана Валіон СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ Й НІМЕЧЧИНОЮ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ВИМІРІ (90-І РОКИ XX СТ.) У статті авторка розглядає науково-технічне співробітництво України й Німеччини в 90-х роках XX ст., акцентує увагу на політикоправовій базі цих контактів, розкриває співпрацю між науковими та освітніми організаціями обох держав. Ключові слова: Україна, Німеччина, науково-технічне співробітництво, наукові та освітні організації. І сторія відносин українського...»

«]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Д. С. Гордієнко листи В. Бузескула до М. Бережкова останній час в українській історичній науці інтерес істориків помітно змістився з опису політичних та соціально-економічних подій минулого до вивчення процесів «внутрішньої» історії свідомості та мислення, як і загалом приватного життя людей, що, власне, притаманно і сучасній світовій історіографії [див.: 1, с. 4–5]. Таким чином, спостерігається процес посилення зацікавлення біографістикою, одне з перших місць в якій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»