WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 29 ] --

Вищезазначені суспільно-культурні обставини обумовлюють нагальну необхідність у створенні нового теоретичного підґрунтя для практичної діяльності музеїв України, які зберігають, вивчають та здійснюють суспільнокультурну презентацію пам’яток сакральної спадщини. Теоретичного осмислення потребують постсекулярні характеристики сучасного українського суспільства, як в контексті постмодерних трансформацій в цілому, так і в аспекті їх пострадянських особливостей. Такі дослідження необхідні насамперед для віднайдення засад переформатизації музейного простору, в якому сакральна пам’ятка має отримати адекватний сучасному стану духовної зрілості людини вимір. В певному сенсі, мова йде також про відкриття нових можливостей долучення української сакральної культури до духовної спадщини людства, з іншого – про віднайдення нами окремішності своєї духовності в умовах творення сучасного світового духовно-культурного простору.

_______________________________

1. Калугина Т.П. Культура – «музеефикатор»: метафора и реальность / Т.П. Калугина // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана : Материалы международной научной конференции. 18 мая 2001 г.

Санкт-Петербург. – Вып. № 12. – СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2001. – C. 213.

2. Вдовин Г. Кризис музея как мировоззрения / Геннадий Вдовин. // Мир музея. – 2002. – № 5. – С. 37–39.

3. Деррида Ж. О грамматологии / Ж. Деррида. – М. : Ad Marginem, 2000. – С. 144.

4. Достоевский Ф.М. По поводу выставки / Ф.М. Достоевский // Достоевский Ф.М. Полн.

собр. соч. в 30-ти т. – Л. : Наука, 1972–1990. – Т. 21. – С.75.

5. Калугина Т.П. Вказана праця. – C. 219.

6. Узланер Д. Введение в постсекулярную философию /Дмитрий Узланер // Логос. – 2011. – № 3. – С. 3-32.

7. Там само.

8. Гафанова Ю. Пространство музея: постмодернистское прочтение / Ю. Гафанова // Studia culturae : Альманах кафедры философии культуры и культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. – Вып. 1. – СПб. : Санкт-Петербурское философское общество, 2001. – С. 163.

9. Шедяков В. Украина в контексте логики постмодерна / В. Шедяков // Вибір. –1998. – № 1– 2. – С. 52–57.

10. Гафанова Ю. Вказана праця. – С. 163.

–  –  –

Сучасна психолого-педагогічна наука останнім часом усе більше уваги приділяє розкриттю творчого потенціалу різних середовищ навчання, що дозволяє по-новому бачити й інтерпретувати події, факти, враження, які постійно оточують і відбуваються з особистістю. В цьому сенсі важливими стають способи особистісного самоусвідомлення людини відповідних ролей у межах різного часу та простору.

Метою даної розвідки буде розкриття індивідуально-психологічних аспектів вивчення особистості людини шляхом репрезентації її життєвого досвіду у просторі музею.

Ф. Шютце виділяв 4 основні структури процесів, що вказують на ставлення людини до істотних етапів власного життя та описують різні форми її активності: по-перше, це біографічні плани дій, які відображають цілі біографічні проекти, що створюються людиною у ході планування власних дій;

по-друге, інституціональні приклади перебігу життя як певні нормативні очікування, що виникають з вікових норм, участі у сімейному чи професійному житті тощо; по-третє, це траєкторії життя як досвід утрати чи набуття можливостей для певної діяльності й дестабілізації попереднього життя; почетверте, це «біографічні метаморфози», що викликають зміни у власній ідентичності й уможливлюють різноманітні повороти долі [цит. за: 2, с. 15].

Як можна проектувати «фрагменти життя» людини в музеї? Виходячи з того, що ми підтримуємо ідею універсального музею, відкритого для усіх, будьякий музейний простір може бути основою для такого роду проекцій. Це не викликає жодних сумнівів, адже він фактично має безмежні ресурси для організації будь-якої міжособистісної комунікації та педагогічної взаємодії.

Наприклад, коли мова йде про план дій людини, цікавими є порівняння та співставлення можливих успіхів, невдач або поразок, нейтрального перебігу дій. Усе це може бути відображено у звичайних музейних експонатах.

Кожен «фрагмент життя», без сумніву, являє собою подію, яка у певний час відбулася з людиною та може бути втілена й відображена у певних знаках, символах й історіях, а відтак – предметах і візуальних зображеннях.

У просторі музею важливим засобом для цього є емпатія, коли людина уявляє себе у ролі автора експонату чи зображення, ідентифікує свої думки та дії з ситуацією, суспільною позицією, перспективою, яку вони репрезентують. Крім цього, можна звернути особливу увагу на комбінування елементів експресії через вираз реакцій страху, подиву, збентеження, любові, сорому або станів радості, тривоги, захоплення.

Четверті Зарембівські читання

Разом із тим, на нашу думку, відвідання музею чи виставки, де представлена історія людини або фрагменти її життя, обов’язково повинно мати терапевтичний ефект для відвернення людини від небажаних спогадів, надмірних переживань, негативного досвіду тощо.

Відомо, що терапія спогадами – один із найкращих способів соціальної допомоги людям, коли можливе використання власних ресурсів – спогадів, які компенсують втрату колишніх соціальних ролей і актуалізацію нових.

Необхідно акцентувати, що сучасна музеологія активно використовує спогади у музейній практиці – серед багатьох центрів, працюючих із такою тематикою, можна відзначити Музей спогадів у Пунта Аренасі (Чілі), Музей казок, байок і оповідей поблизу Варшави (Польща), Музей нещасливого кохання в Загребі (Хорватія), Музей іграшок у Вільнюсі (Литва), різноманітні музеї пам’яті й інші.

Очевидно, що в кожному конкретному випадку потрібно створювати композицію, сюжет, фабулу та кульмінацію «музейної оповіді», яка може розповідати про когось, бути призначеною комусь та ілюструвати щось. Головне у даному випадку – організувати не лише ефективне середовище комунікації, але й відчути настрій відвідувачів.

Елементи такого досвіду можуть мати широкий спектр для застосування у навчально-виховному процесі середньої та вищої школи, а також у площині неформальної освіти. Зокрема, перспективними є проведення міждисциплінарних занять для студентів та інтегрованих уроків для школярів з елементами музейної педагогіки, виконання проектної діяльності.

Для прикладу візьмемо проект «Історія одного дня», запропонованого для виконання студентами у межах проведення авторського спецкурсу «Культурно-освітня діяльність музеїв» (2010/2011 н.р., ІІ семестр, Львівський національний університет імені Івана Франка, історичний факультет). Студентам було запропоновано виконати цей проект упродовж одного місяця. Алгоритм підготовки проекту передбачав опис подій власного життя, спостереження за розвитком подій та їх фіксація у навколишньому просторі, рефлексивну діяльність над зібраним матеріалом щодо його словесної репрезентації для інших людей, осмислення цінності матеріалу щодо його можливого відображення у просторі музею.

Усі студенти успішно впоралися з поставленими завданнями – було представлено різноманітні візуалізовані історії: пригодницькі – про подорож транспортом від гуртожитку до місця навчання; пізнавальні – про прогулянки львівськими парками; дослідницькі – про один день навчання в університеті; символічні – про роль прикмет у повсякденному житті; романтичні – про затишні куточки сучасного Львова.

Особливий інтерес викликала можливість репрезентувати зібраний матеріал у музейному просторі. В процесі аналізу матеріалу виявилося, що практично усі представлені проекти являють особистісну цінність, відображаючи особистісні «фрагменти життя» та їх інтерпретацію з позицій власного розуміння.

Четверті Зарембівські читання

Результатом проекту стали його групове представлення, складання віртуального альбому із зібраних історій та презентація на студентській науковій конференції.

Ми вважаємо, що зібраний у такий спосіб матеріал являє цінність з позицій власної інтерпретації навколишнього простору й може бути репрезентований на музейній експозиції. На нашу думку, найкраще для цього підійде асоціативна мова виставки, коли на перший план виходить багатозначність різних музейних експонатів і відбувається їх комбінація з метою активізації мисленнєвої діяльності відвідувачів. У такий спосіб відбувається комунікація та представлення найрізноманітнішої візуально-персональної дійсності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Враховуючи, що кожна людина у той або інший спосіб цікавиться досвідом інших людей, така виставка буде мати успіх та популярність, не зважаючи на деяку штучність, фіктивність і загальність. Одночасно вона може мати маргінальний характер, бути орієнтованою на певну концепцію, реалізувати інформаційну та дидактичну функції, використовуючи для ілюстративних цілей головно не музейні предмети [1, с. 62].

Фактично репрезентація «фрагментів життя» особистості у просторі музею може вказувати на характер її діяльності, соціальну активність, рівень інтелекту, комунікації з іншими людьми, особливості поведінки у різних ситуаціях тощо. Не викликає сумніву, що саме в такий спосіб музей уможливлює розуміння актуальної ситуації для кожної особистості з позицій її світогляду, культури, віку, життєвого досвіду та професійних умінь і навичок.

Цікаво зазначити, що, на думку сучасних фахівців, «музеї можуть бути неймовірними каталізаторами для соціальних змін», коли розуміння й розгляд музейних об’єктів як осередків діалогу та важливих розмов робить музей більш актуальним і наближеним до сучасного суспільства [3, с. 115–133].

Застосування сучасних педагогічних технологій, використання потенціалу арт-терапії, нейролінгвістичного програмування, проведення прикладних психологічних досліджень у просторі музею, пов’язаних із відображенням досвіду, проекціями життєдіяльності особистості, аналізом її «фрагментів життя», становить новий перспективний напрям роботи музею у співпраці з культурологами, педагогами, психологами, соціологами, істориками. Це дозволить реалізувати сучасну концепцію «participatory museum», яка пропагує й утілює новий рівень музейної інтерактивності – «музей, відкритий для всіх і корисний для кожної людини».

_______________________________

1. Караманов А.В. Особенности взаимодействия музея, школы и вуза в создании инновационных форм музейных экспозиций // Межрегиональная научно-практическая конференция «Музейная выставка для детей: пространство диалога и эксперимента» (14–18 апреля 2008 г.): Матер/ конф. – Петрозаводск, 2008. – С. 62–63.

2. Biografia a tosamo / pod red. I. Szachcicowej. – Wrocaw : Wyd–wo Uniwersytetu Wrocawskiego, 2003. – 223 s.

3. Simon N. The Participatory Museum. – Santa Cruz : Museum 2.0, 2010.

–  –  –

Відродження нації немислиме без сильних особистостей, діячів ренесансного типу з широкою сферою наукових зацікавлень, великим масштабом культурницької та громадської діяльності. Саме їм властива здатність бачити «білі плями» в різних ділянках буття своєї нації. Вони ж самі накладають на себе обов’язок повністю або хоч частково ліквідувати ті плями ціною великої праці та самовідречення.

До таких «ренесансних» діячів українського відродження першої половини XX століття належав Андрей Шептицький. «Він усвідомлював, що окрім євангелізації українського народу, треба взятися за піднесення його національної культури. Архієпископ-патріарх Шептицький був тією великою особистістю, спроможною найбільш успішно виконати це завдання» [19].

Це твердження залишається донині вірним і беззаперечним перш за все тому, що галицький митрополит його підтверджував всім своїм життям, діяльністю, творчими й естетичними захопленнями.

Проблема вивчення, пізнання та охорони національного минулого А.Шептицьким на українських землях привертала увагу дослідників уже з початку 1990-х років. У цих питаннях окремі акценти розставив львівський археолог Микола Бандрівський [1–3]. Цю визначну особистість як мецената та просвітителя вивчала Н. Опалко [17]. В еміграційних колах багато уваги пізнанню постаті митрополита А.Шептицького як цінителя мистецтв присвятив Даміан Горняткевич [5]. Різноманітні аспекти життя та діяльності А.

Шептицького розглядалися на тематичних наукових конференціях, зокрема, у Тернополі 27 жовтня 2001 року [13]. Онтологічний та естетичний зміст життєвого шляху митрополита розкривають доволі численні збірники опублікованих документів [14; 15]. Разом з тим до пізнання особистості А. Шептицького, розкриття окремих аспектів його діяльності, а, загалом – до індивідуалістичного зрозуміння його суспільного, громадського та національного значення привернута увага все нових дослідників. Одним з таких стержневих чинників пізнання митрополита А.Шептицький є його відношення до мистецтва та музейницька діяльність.

Про мистецькі захоплення молодого Шептицького, його зацікавленість музейними збірками згадує мати майбутнього митрополита, описуючи період їхнього перебування в Італії 1883 року [29]. Згодом у своїх спогадах про це наголосить й сам А.Шептицький, особливо акцентуючи увагу на свій дещо містицистичний стан під час огляду шедеврів, а також естетичне сприйняття мистецьки довершених творінь, що розкривалися перед ним [29]. Ці згадки про минуле (1931 р.) дозволяють стверджувати, що відчуття

Четверті Зарембівські читання

юнацького захоплення прекрасним не покидало митрополита упродовж всього життєвого шляху. Підтвердженням на користь постійної естетичної зацікавленості митрополита пам’ятками минулого, його відкритості до пізнання нового у мистецтві може свідчити той факт, що під час зустрічі 27 квітня 1917 року у Києві з В. Щербаківським митрополит, згадавши про вже оглянуті ним київські храми та музеї, висловив бажання познайомитися з Василем Кричевським. Ось як цю подію описує В. Щербаківський: «Кричевський показував свій музей, що був тут же при квартирі. Показував свої плани, образи й малюнки Полтавського губерніального земства. Митрополит всім тим був дуже захоплений і казав, що як тільки обставини дозволять, то він запрошує Кричевського вже тепер приїхати до Львова, а митрополит дасть йому всі можливості працювати так, як Кричевський вважатиме для себе потрібним і приємним. Митрополит зараз же підкреслив, що він бачить, що Кричевський не спинився на манері «передвижників», а навпакиPages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVII 50. Васюк В. Базові засади становлення й еволюція сучасних українсько-польських відносин / В. Васюк // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 15. – Рівне, 2009. – С. 6972.51. Ващенко О. Співробітництво України та Польщі у американській проекції євроатлантичної безпеки / Олена Ващенко...»

«Олексій Кресін ПОЛІТИКО–ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВІДНОСИН УРЯДІВ ІВАНА МАЗЕПИ ТА ПИЛИПА ОРЛИКА З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ У дослідженнях, присвячених різним питанням українського державотворення XVII–XVIII ст., однією з провідних тем є дипломатія українських політичних суб’єктів. Увага вчених до цієї проблематики зумовлена, зокрема, тим, що комплекс дипломатичних документів глибоко відбиває українські державотворчі програми, розроблені з урахуванням міжнародних та внутрішніх обставин. Аналіз цих матеріалів...»

«РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ Віктор Довбня ТЕОРЕТИЧНИЙ “ПОРТРЕТ” УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ [Рецензія на книгу Шевченка В. І. “Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ)”. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – IV, 244 с. – Наклад 300 прим.] Вітчизняне філософське співтовариство вперше отримало багатопланове дослідження української філософії, автором якого є викоосвічений фахівець, принципова й неординарна особистість...»

«А.Морозова Н.Полетун Державний архів Чернігівської області А. Морозова Н. Полетун Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області. Довідник. Ніжин “Видавництво “Аспект-Поліграф” ББК 79.3л+63.3-36 М80 Довідник видано за фінансового сприяння Американського Єврейського Об’єднаного Розподільчого Комітету “Джойнт” за програмою “Спадщина” Схвалено науково-методичною радою Держархіву області Відповідальний за випуск А.І.Неділя Рецензенти: А.М.Острянко, кандидат історичних наук...»

«Р.Федорович. Історія становлення та перспективи розвитку економічного аналізу / Р.Федорович, Н.Синькевич // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.152-159 бухгалтерський облік, аналіз та аудит) УДК 3.30.101. Роман ФЕДОРОВИЧ, Надія СИНЬКЕВИЧ ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Резюме. Досліджено історичні аспекти становлення економічного аналізу як науки, а саме, зародження, формування, розвиток та інтеграція. The summary. The historical aspects of...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ” ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований у 1999 р. Випуск 29 СУМИ ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 336.71(477) ББК 65.9(4 укр)262. П7 Видання зареєстровано у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про держреєстрацію КВ № 13434-2318Р від 26.09.2007 Рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської...»

«Релігієзнавство 79 тому слугували живою і міцною силою між Росією та Західною Русю. Важливість дослідження праці Федора Тітова також полягає в тому, що все його дослідження базувалося на архівних джерелах і є відображенням як політичного так і релігійного становища церкви на Українських землях. Аналізуючи праці Ф. Тітова можна зробити висновок про стан православної церкви в Українських землях, яка посідала помітне місце в політичному, культурному й соціальноекономічному житті українського...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. В.о. Голови правлiння Дем'яненко I.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Нацiональна акцiонерна компанiя Надра...»

«УДК -057.34 Сергій СОКОЛОВСЬКИЙ Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський реґіональний інститут державного управління ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ПРИНЦИП «СЕЛЕКЦІЇ» ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ Визначаються деякі підходи до розвитку професійного інтелекту державних службовців як принципу «селекції» державних службовців; розробляються науково обґрунтовані заходи кадрової політики державної служби. Ключові слова: інтелект, професійний інтелект, кадрова політика,...»

«ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ МАТЕРІАЛИ ЩОРІЧНОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ПАМ‘ЯТІ ПРОФЕСОРА Г. П. ДУБИНСЬКОГО (10-11 квітня 2014 року) Випуск 7 Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи : Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам‘яті професора Г.П. Дубинського (10-11 квітня 2014 року) / голова ред. колегії д-р географ. наук В. А. Пересадько. – Вип. 7. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»