WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 12 ] --

Так само негативно оцінює О. Левицький мову документа, засвідчує її невідповідність зразкам ХІІІ–ХV століть, що були в ужитку в Україні, наявність тут багатьох дивовижних і незрозумілих термінів, які не береться тлумачити навіть коментатор «літопису» М. Трипольський.

У справі розвінчання письмового фальсифікату О. Левицький знайшов повну підтримку професора Київської духовної академії М. Петрова, який іронічно відгукнувся про означений псевдонауковий твір і особисто застерігав М. Трипольського від продовження його друкування [9, 81].

Публікації-рецензії О. Левицького про «Почаївський літопис» на сторінках «Киевскгой старины» схвально зустріли й волинські краєзнавці. Одним з них був голова Володимир-Волинського Свято-Володимирського православного братства О. Дверницький. Вважаючи публікації священика М. Трипольського про так званий Почаївський (Почидієвський) літопис далекими від науки, О. Дверницький 2 березня 1899 року звернувся до О. Левицького з проханням і надалі з справжньої наукової точки зору оцінювати такі «твори», що друкувалися на сторінках «Волынских епархиальных ведомостей». На думку О. Дверницького, їх поява свідчила про «наругу над редакцією єпархіального органу», яка «проходить безкарно відчайдушному літописцеві» [6]. Підставою для таких висновків голови СвятоВолодимирського православного братства стали фахові археографічні розвідки О. Левицького про псевдонауковий характер так званого Почаївського

–  –  –

(Почидієвського) літопису, представленого М. Трипольським, які не втратили своєї майстерності і повчального змісту і в наші дні.

_______________________________

1. Волынец. Новые открытия в области древлеволынского бытописания / Волынец // Киевская старина. – 1896. – № 10. – С. 93–109.

2. Волынец. Почидеевская летопись. Новейшее произведение древлеволынской письменности / Волынец // Киевская старина. – 1898. – № 4. – С. 87–106.

3. Волынский историко-археологический сборник. – Вып. 1. Издание Распорядительного комитета Волынского церковно-археологического общества. – Почаев : Типография и литография М. Дененмана, 1896. – 244 с.

4. Волынский историко-археологический сборник. – Вып. 2. Издание Распорядительного комитета Волынского церковно-археологического общества. – Житомир : Типография и литография М. Дененмана, 1900.– 287 с.

5. Гаврилюк С.В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.) : Монографія. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2002. – 532 с.

6. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 81, од. зб.

83–86, арк. 2.

7. Левицкий О. Владимир-Волынское братство (По поводу его первого годичного отчета) / О. Левицкий // Киевская старина. – 1889. – № 7. – С. 285–291.

8. Левицкий О. Волынский историко-археологический сборник. Выпуск второй. Издание Распорядительного комитета Волынского церковно-археологического общества. Житомир.

1900 / Ор. Левицкий // Киевская старина. – 1901.– № 11.– С. 95–109.

9. Луц В. Спогади академіка Миколи Петрова / Віктор Луц // Сакральне мистецтво Волині.

Науковий збірник. – Вип. 9. Матеріали ІХ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня – 1 листопада 2002 року. – Луцьк : МП «Пульс», 2002. – С. 79–94.

10. О.Л. Н.Ив. Теодорович. Волынь в описании городов, местечек и сел в церковноисторическом, географическом, этнографическом, археологическом и др. отношениях.

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии. Том V. Ковельский уезд. Почаев, 1903 г. / Л.О. // Киевская старина. – 1904. – № 2.– С. 86–89.

11. О.Л. Труды Общества исследователей Волыни. Т. 1. Житомир, 1902. / Л. О. // Киевская старина. – 1902. – № 10.– С. 41–48.

12. О.Л. Церковно-приходская летопись с. Глубочка, Житомирского уезда Волынской губ. / Л.О. // Киевская старина. – 1899.– № 4.– С. 48–50.

Крымские страницы биографии Петра Сергеенко В.В. Акимченков (Киев) аспирант Центра памятниковедения НАН Украины и УООПИК После установления Советской власти в Крыму в ноябре 1920 года начался процесс формирования органов управления музейным делом и охраной памятников в Крыму и Севастополе. Возглавил руководство музейной сетью региона КрымОХРИС, которому удалось организовать учет памятников и начать составление списков археологического, исторического и культурного наследия на территории полуострова. В Севастополе в 20-е годы ХХ века существовали как старые, сложившиеся еще до революции музеи, так и совершенно новые, созданные уже после установления Советской власти.

Четверті Зарембівські читання

Одним из музеев, созданных в начале 20-х годов ХХ века в Севастополе, был дом-музей имени Л.Н. Толстого. Предложение по его организации было высказано в ноябре 1920 года на заседании комиссии Севастопольского ревкома, посвященного 10-летию со дня смерти Льва Толстого [1]. Было решено увековечить память о нем путем переименования Исторического бульвара в честь Л.Н. Толстого, переиздания «Севастопольских рассказов», выделения особняка для организации в городе мемориального музея писателя. Вскоре для этой цели было подобрано здание по ул. Ленина, 49, ранее принадлежавшее председателю военно-морского суда генералу Ю.Э. Кетрицу. Постановлением Севревкома от 1 июня 1921 года здание было передано СевОХРИСу [2].

Инициатива местных властей по созданию музея в память о Л.Н. Толстом была поддержана находившимся тогда в Севастополе Петром Алексеевичем Сергеенко – журналистом, беллетристом, составившим себе известность воспоминаниями о Л.Н. Толстом и А.П. Чехове. Петр Алексеевич родился 10 (22) июня 1854 года в селе Ивановка Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. Одновременно с А.П. Чеховым учился в таганрогской гимназии. П.А. Сергеенко – автор первой рецензии на книгу А.П. Чехова «Сказки Мельпомены» [16]. В период 1884–1900 гг. Антон Павлович и Петр Алексеевич встречались и гостили друг у друга. Сергеенко был посредником при продаже А.П. Чеховым своих произведений издателю А.Ф. Марксу.

В 70-х годах XIX века Пётр Сергеенко начал публиковаться в юмористических изданиях, в 80-х годах работал в одесских газетах как фельетонист и театральный критик. Автор сборника повестей «Без якоря» (1896), драматической хроники «Сократ» (1902), романа «Галя» (1905). С момента знакомства с Л.Н. Толстым в 1892 году – часто бывал в Ясной Поляне, оказывал писателю секретарские услуги и выполнял поручения. Личные наблюдения, исследование семейного архива дали ему материалы для книг: «Как живет и работает граф Л.Н. Толстой» (1898), «Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество.

1828–1908», «Новый сборник писем Л.Н. Толстого» (1912). Помимо литературы Пётр Алексеевич Сергеенко увлекался живописью, один из этюдов подарен им А.П. Чехову и хранится в Ялтинском доме-музее.

В течение сорока лет он собирал собственную «толстовскую» коллекцию, насчитывавшую более 10 тыс. предметов [3]. Это были редкие фотографии, портреты, карикатуры, автографы, граммофонные пластинки и газетные заметки Льва Николаевича. Эта коллекция, которую П.А. Сергеенко согласился передать в дар городу Севастополю, и стала основой будущей экспозиции музея. Севастопольский ревком и Городской отдел народного образования выделили средства для перевозки коллекции П.А. Сергеенко из Гатчины, где она находилась на тот момент. Кроме того, Петру Алексеевичу было поручено ходатайствовать перед Музейным отделом об утверждении положения «О Севастопольском культурно-историческом музее Льва Тол

<

Четверті Зарембівські читання

стого» и выделении средств на оборудование музея [4]. Ходатайство было принято, и 6 сентября 1921 года П.А. Сергеенко получил мандат Главмузея, предоставлявший ему официальные полномочия на «приобретение, собирание коллекций, их перевозку для организуемого в Севастополе культурноисторического музея им. Л.Н. Толстого и участие в организации комнатымузея им. Л.Н. Толстого при международной здравнице в Гаспре» [5].

3 июня 1922 года состоялось публичное открытие музея им. Л.Н. Толстого. К открытию был приурочен вечер чествования памяти писателя, на котором заведующий музеем П.А. Сергеенко поделился своими воспоминаниями о Льве Николаевиче. Первое мероприятие в стенах нового музея широко освещала городская газета «Маяк Коммуны» [6]. Созданный П.А. Сергеенко дом-музей представлял собой смелый новаторский проект, отражавший идейный замысел автора.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


По его мнению, любой памятник, связанный с личностью Льва Толстого, должен был стать олицетворением «идеи общечеловеческой солидарности» [7]. Именно в этом он видел цель создания «Международного очага писателей в Гаспре», о котором рассказывал на страницах газеты «Маяк Коммуны». По его замыслу, Гаспра должна была стать идейным центром, готовым гостеприимно принимать писателей и ученых всего мира. Так же Петр Алексеевич мечтал создать «международный пантеон» с помощью устройства именных уголков, посвященных известным личностям – Руссо, Данте, Платону и др. Цели и задачи, стоявшие перед Севастопольским музеем им. Л.Н. Толстого, были сформулированы П.А. Сергеенко на Первой конференции музейных работников Крыма в 1922 году. Предполагалось, что дом-музей будет посвящен писателю и эпохи его пребывания в Севастополе, а также будет оказывать приют приезжавшим в город ученым и литераторам.

Однако идеи аполитичности были чужды революционной общественности, поэтому критика музея была неизбежна. Приходилось ежедневно доказывать свое право на существование, ведь деятельность дома-музея вызвала неоднозначную реакцию [8]. Про самого же П.А. Сергеенко говорили, что «в нем сплелись все оттенки веры в полубожественность Толстого».

Критические замечания в адрес музея на страницах газет вызвали общественный резонанс, поэтому в декабре 1923 года для подробного ознакомления с его работой был направлен собственный корреспондент «Маяка Коммуны» И. Шапиро. Результаты его обследования были представлены в заметке от 7 декабря 1923 года и оказались неутешительными – музей подвергся еще более серьезной критике [9]. Затем последовало создание специальной комиссии из представителей исполкома, наробраза и корреспондента «Маяка Коммуны», которая инспектировала деятельность музея в январе 1924 года [10]. Она критично отнеслась к организации временной выставки картин, которую П.А. Сергеенко развернул в залах музея до завершения паспортизации и оформления экспонатов основной экспозиции. По мнению

Четверті Зарембівські читання

членов комиссии, случайное собрание картин, с которыми они ознакомились, назвать домом-музеем Л.Н. Толстого нельзя. По поводу собственно «толстовской» коллекции комиссия пришла к выводу, что как бы ни была велика ее ценность, в Севастополе она теряет свое значение. Материалы П.А. Сергеенко могут быть ценны для научных работ о Льве Толстом, например, в Москве.

Тогда же было принято решение о реорганизации музея [11].

Таким образом, замысел П.А. Сергеенко все же был реализован: доммузей им. Л.Н. Толстого состоялся и привлек к себе внимание. Однако менее чем через полгода был закрыт. Показательна в этом смысле реакция на открытие «уголка» им. Л.Н. Толстого со стороны редакции «Маяка Коммуны» [12]. В статье были отмечены заслуги П.А. Сергеенко в том, что он «потратил массу времени, приводя в стройный вид материалы коллекции».

Музей, по словам автора статьи, производил благоприятное внешнее впечатление, однако «выявить личность Льва Толстого на музейных экспонатах не удалось». И если «интеллигент может не без удовольствия провести здесь час-другой, то рабочий пройдет мимо уголка – для него нет здесь духовной пищи». По сути это был приговор дому-музею Толстого, вынесенный прежде его официального закрытия. Дальнейшая судьба музея и его хранителя оказалась трагической. Летом 1924 года были организованы проверки специальных комиссий, по результатам которых П.А. Сергеенко был отстранен от должности заведующего. Затем, 5 августа 1924 года, буквально через два дня после окончания работы второй комиссии, Наркомпрос Крымской АССР специальным письмом довел до сведения СевОХРИСа, что бывший заведующий музеем, «за совершенные им преступления» должен был быть выселен из занимаемого им помещения по ул. Ленина, 49 [13]. Кроме того, в письме указывалось на недопустимость того, что товарищ Сергеенко до сих пор «живет в доме и ведет нежелательную агитацию среди работников ОХРИСа». Так Петр Алексеевич, которому на тот момент уже исполнилось 70 лет, всю жизнь посвятивший собиранию материалов о творчестве Л.Н. Толстого, был лишен доступа к своему собственному детищу – музею великого писателя.

Не смирившись с закрытием музея, П.А. Сергеенко попытался вернуть хотя бы часть своей коллекции, однако ревизионная комиссия подала встречное обвинение в его адрес. На основании того, что в коллекции была обнаружена личная переписка П. И. Чайковского, «приобретенная товарищем Сергеенко за казенный счет», в обмен на продукты, переданные Совнаркомом Украины для здравницы им. Л.Н. Толстого, составленная им опись объявлялась не внушающей доверия. Аргументация членов комиссии была предельно простой: «нельзя быть уверенным, что и многие другие экспонаты этого музея приобретены не за продукты, а потому такие предметы не могут быть собственностью Сергеенко, а подлежат передаче надлежащим учреждениям без всяких пожертвований» [14]. Комиссия пришла

Четверті Зарембівські читання

к выводу, что на основании приведенных «фактов неподчинения законным требованиям», писатель П.А. Сергеенко подлежит «привлечению к ответственности» [15]. Таким образом, бывшему заведующему музеем Л.Н. Толстого не просто отказали в удовлетворении его требований, но и возбудили против него дело «о бесхозяйственности и злостном расхищении государственного имущества». Надуманность данного дела была очевидна, и 27 сентября 1924 года оно было прекращено Крымглавсудом. Однако силы Петра Алексеевича Сергеенко в этой неравной борьбе были подорваны, и 7 июля 1930 года он ушел из жизни.Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.030102 – «Психологія» Луцьк – 20 УДК 159.9:65(073) ББК 88.59р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»

«УДК 801.73:821.161.2.09 КОСАРЄВА Г. С. БАРОКОВА ЕМБЛЕМА ЗАГОЛОВКА ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ГЕРМЕНЕВТИЧНОГО КОДУ ТВОРУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА «НА ПОЛІ СМИРЕННОМУ») У статті розглядаються специфічні риси заголовка як барокової емблеми у романі Вал. Шевчука «На полі смиренному» з погляду герменевтичної інтерпретації. Також акцентовано на конотативних лексемах, що розширюють «горизонт сподівань» читачів. Ключові слова: заголовок, барокова емблема, герменевтична інтерпретація, метафора,...»

«ЧОТИРИ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ З давніх давен Ліфляндія поставляла імперії Романових для державної і військової служби високородних баронів, а для нащадків російських родин з голубою кров'ю – жіночу стать. Тут народжувались, господарювали, передавали з покоління в покоління нажиті важкою працею, умінням і терпінням земельні наділи, високопродуктивну худобу. І ще – незгасну любов до рідного краю, народних звичаїв, історії і мови. Це давало наснагу до супротиву насильницькій колонізації рідного краю....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ЦЗІНЬ НАНЬ УДК 378.637.016:78.071.3 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З КНР У СИСТЕМІ МУЗИЧНОПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ-2009 Дисертацією є рукопис Роботу виконано у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України, м. Київ Науковий...»

«СВІТЛАНА КЛЮЧНИК СЛІД ВІЧНОСТІ Літературна редакція П.Дідовича Чернігів Володимир Ємець на етюдах. Фото В.Школьного. 1980-ті. Час незворотний. Він плине в майбутнє. Сьогодні кожної миті стає минулим і назавжди розчиняється у вічності – незбагненній, безкінечно розтягнутій субстанції, що ніколи і ніде не кінчається. Твір талановитого художника — слід вічності, закарбований у часі. Ав тор. УДК 75-051(477) ББК 85.143(4УКР)6-8 К 52 Книга видана в рамках обласної Програми підтримки розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ МОЛОДА МИСТЕЦЬКА НАУКА УКРАЇНИ ХVII НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів 17 грудня 2013 р. №17 ХАРКIВ 2013 ББК 85я73 УДК 7.01.006.3 (477.54) М34 М3 Молода мистецька наука України. ХVII наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 17 грудня 2013 р. /збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2013. – 276с. –...»

«УДК 821.161.2.09«19» Г. О. АЛЕКСАНДРОВА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ МАЛОЇ ПРОЗИ В. БУДЗИНОВСЬКОГО У статті досліджуються особливості художнього стилю відомого наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть письменника, історика, фольклориста В.Будзиновського. Доведено, що для його стильової манери характерний синкретизм реалізму, імпресіонізму, натуралізму, що було притаманним літературному процесу цього періоду. Ключові слова: стиль, мала проза, психологізм, імпресіонізм, натуралізм. Український літературний...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2010, вип. XXVIII 59. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIX в. – М., 1978. – 268 с.60. Лещенко М.Н. Класова боротьба в українському селі в епоху домонополістичного капіталізму (60-90 рр. ХІХ ст.). – К., 1970. – 312 с.61. Панкратова О.В. Революция 1905-1907 гг. в национальных районах России. – М., 1955. – 260 с.62. Горизонтов Л.Е. Парадоксы имперской политики: Поляки в России и русские...»

«УДК 930.1 Зозуля М.В. НТУ «ХПІ» (м. Харків) ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НА ЕТАПІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Історіографія має різні трактування це і історія історичної науки у цілому, а також сукупність досліджень, що присвячені певній темі або історичній епосі, або сукупність історичних робіт, що мають внутрішню єдність. Це також і наукова дисципліна, що вивчає історію історичної науки [1, с.550]. Для правильного обрання теми подальшого дослідження щодо...»

«Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля В.П. Бут, М.А. Кришталь, І.Ю. Тищенко, М.Г. Тур, Н.Ф. Єремеєва, П.І. Заїка, О.С.Алексєєва НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ДО АД’ЮНКТУРИ Черкаси 2010 ББК 65.9(2)26 Авторський колектив: В.П. Бут, кандидат психологічних наук, доцент, ректор Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України; М.А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»