WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 10 ] --

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що роль дистанційних та археогеофізичних методів в археологічних та пам’яткоохоронних дослідженнях буде постійно зростати. Комплексний підхід із застосуванням дистанційних методів та створенням за допомогою гео-інформаційних систем електронної моделі пам’ятки повинен стати новим стандартом археологічних та пам’яткоохоронних досліджень в нашій Державі.

_______________________________

Четверті Зарембівські читання

1. Токарева О.С. Обработка и интерпритация данных дистанционного зондирования земли :

Учебное пособие. – Томск : Томский политехнический університет, 2010. – 148 с.

2. Capper J.E. Photographs of Stonehenge as seen from a war balloon / Archaeologia, 1907.

3. Гнера В.А. Застосування аерофотограмметричних методів дистанційного зондування земної поверхні в археології // Праці Центру пам’яткознавства. – Вип. 21. – К., 2012. – 320 с.

4. Schmidt E.F. Flight over ancient cities of Iran. Chicago. – 1940. – XXII. – 104 p. (Univ. of Chicago. Oriental Inst. Special publ.).

5. Игонин Н.И. Исследование археологических памятников по материалам крупномасштабной аэрофотосъёмки // История, археология и этнография Средней Азии. – М., 1968.

6. IRAN: Persepolis – View of the Site Showing the System of Fortifications and the Complex of Palaces. From an Altitude of 2,440 M on April 20, 1936. E. Schmidt. Photographic Archives of the Oriental Institute of the University of Chicago.

7. Толстов С.П., Орлов М.А. Опыт применения авиации в археологических работах Хорезмской экспедиции // ВАН СССР. – 1948. – № 6.

8. Звиздецкий Б.А. Городища IX–XIII вв. на территории летописных древлян.

9. Дараган М.Н. Использование ГИС-технологий для изучения пространственно-временной концентрации курганов скифского времени Нижнего Поднепровья // Електронне видання «Археология и геоинформатика», 2008. – Вып. 5. – ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РАН. Отдел охранных раскопок, группа «Археолого-географические информационные системы».

10. Дудкин В.П. К вопросу о применении дифференциального магнитометра в археологической разведке / Советская археология. – 1970. – № 1; Загний Г.Ф., Круц В.А., Русаков О.М. Опыт применения протонного магнитометра в археологии / Советская археология. – 1970. – № 3.

11. Бабанин В.Ф., Иванов A.B., Морозов В.В., Шпилькина И.В. Сравнительный анализ состояния железа в профилях автоморфных и гидроморфных почв по данным мессбауэровской спектроскопии и магнитных измерений // Почвоведение. – 1998. – № 8. – С. 933–942.

12. Носкевич В., Федорова Н.В., Муравьев Л.А. Картирование археологических памятников эпохи средней бронзы с помощью детальной магнитной съемки // Електронне видання «Археология и геоинформатика». 2008. – Вып. 6. – ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РАН. Отдел охранных раскопок, группа «Археолого-географические информационные системы»).

13. Денисов Р.Р., Капустин В.В., Владов М.Л. Обработка георадарных данных в автоматическом режиме / Геофизика. – 2010. – № 4. – С. 76–80.

14. Смит Б. Дослідницька діяльність Європейського Союзу в царині культурної спадщини ;

VI міжнародна конференція ЕVA. 2003. Moscow.

Методичні проблеми створення облікової документації на нерухомі об’єкти культурної спадщини в контексті порівняння рекомендацій та інструкцій України та Польщі А.О. Семенчук (Київ) молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури України З моменту введення в правове поле України Постанови Кабінету Міністрів №1760 від 27 грудня 2001 року «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного рестру нерухомих пам’яток України» починається новий етап розвитку обліку

Четверті Зарембівські читання

нерухомих пам’яток історії та культури в нашій державі. Відповідно до даного документу, передумовою внесення об’єктів культурної спадщини (далі – ОКС) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі – Держреєстру) є підготовка подання, яке включає в себе наступний перелік документів: паспорт та облікова картка об’єкта, коротка історична довідка, акт його технічного стану та довідка про майнову цінність об’єкта. В практичній діяльності часто достатньо підготувати паспорт чи облікову картку. Починаючи з 2004 року, року затвердження нової форми облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини, фахівці пам’яткоохоронної справи стають свідками тенденції масового повернення підготовлених документів на доопрацювання. За перші 4 місяці 2012 року на доопрацювання було повернено 235 комплектів облікової документації. Варто зазначити, що серед основних причин, що спонукають повернути документи на подальше їх вдосконалення можна назвати:

– помилки в назві об’єкта (мається на увазі як суто орфографічні та граматичні, так і змістовні);

– помилки визначення виду та типу об’єкта (дана класифікація наведена в ЗУ «Про охорону культурної спадщини», проте часто ігнорується авторами облікової документації);

– для комплексів не зазначається перелік складових або ж складові, які явно є комплексом, не мають паспорта загального. Можливо, з практичної точки зору, через постійне недофінансування сфери і можна пояснити такі моменти, але ж у нас є закон та постанова, в яких прописані такі моменти.

Тому з бюрократичним підходом, яке характерне для Міністерства культури, зрозуміле повернення таких документів, оскільки з потраплянням об’єкта до Держреєстру наступають вже правові відносини, які зав’язані також на грошових та земельних питаннях. Тож, як то кажуть, необхідно дотримуватись букви закону.

– низька якість пропонованих графічних матеріалів та фотофіксації, які не дозволяють оцінити роль об’єкта не лише в історико-культурному просторі, а, інколи, і просто мати уявлення про деталі його зовнішнього вигляду.

Таким чином, повертаючи із року в рік десятки, а то і сотні документів, фахівці починають задаватись питанням: «Можливо, наша облікова документація наскільки складна для заповнення? Можливо, вона має якісь такі неочевидні на перший погляд недоліки, які не дозволяють фахівцям зрозуміти логіку її наповнення та розробки?». Для того, щоб проаналізувати методику наповнення паспорта, ми вирішили звернутись до одного з наукових методів дослідження, зокрема, порівняння, щоб прояснити, чи насправді в нас така недосконала система створення облікової документації. Об’єктом для порівняння стала система розробки облікової документації Польщі. Вибір пав на цю країну з ряду причин. Зокрема, через те, що Польща є нашим

Четверті Зарембівські читання

сусідом і в той же час взірцем в галузі: численні конференції та публікації, активна міжнародна політика, інтеграція Польщі до європейського та світового пам’яткоохоронного товариства дозволяють нам про це говорити.

Тому в нашому дослідженні ми порівняли українські «Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки ОКС та паспорта ОКС» з польською «Інструкцією щодо заповнення облікових карток на нерухомі пам’ятки старовини», які, щоправда, стосуються лише пам’яток архітектури. Опрацювавши дані документи, ми дійшли наступних висновків:

По-перше, і український, і польський документи – це чітко структуровані за тематичними полями паспорта/облікової картки рекомендації по їх заповненню.

По-друге, поля в документах обох країн майже ідентичні, зокрема всі поля польського документа повторюються і в українському.

По-третє, в обох інструкціях, що ми аналізували, чітко розписано як заповнювати тематичні поля в документі.

Серед відмінних рис, які ми визначили, порівнявши Рекомендації та Інструкцію, виокремлюємо вступну частину польського документу – в ній чітко зазначено, що «правильно заповнена картка вже становить рід сконцентрованого дослідження, і трапляється, що буває краще опрацьованою й містить більш повну інформацію, аніж дослідницька праця». На нашу думку, це дуже важлива установка, оскільки відразу підкреслює значущість документа і налаштовує автора на кропітку і дійсно дослідницьку працю, а не компіляцію, як це часто трапляється в нашій практиці, зокрема, елементарний перенос даних з паспортів старого зразка в нові документи.

Наступною цікавою рисою, яка відрізняє польську Інструкцію назвемо прописану черговість обліку об’єктів.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ця черговість, відповідно Інструкції, залежно від аспекту, в якому розглядається, залежить від «ієрархії потреб та фінансово-виконавських можливостей служб охорони пам’яток» та «загальної кваліфікації об’єктів». Під ієрархією і можливостями мається на увазі послідовність обліковування об’єктів залежно від їх перебування в реєстрі (для тих, що вносяться або вже занесених – обліковування має місце в першу чергу), від ступеня збереженості (в першу чергу – для об’єктів, призначених для зберіганням «у вигляді так званої руїни» тощо).

Також, проаналізувавши зазначені документи, бачимо, що в Україні існує єдина форма облікової картки та паспорту для всіх видів об’єктів, і методичні рекомендації розроблено саме виходячи з цього принципу, в той час, як у Польщі на кожен окремий вид пам’яток розроблена окрема форма облікової картки.

Підводячи підсумок порівняння текстів Рекомендацій та Інструкції щодо заповнення облікових документів, робимо висновок, що українські рекомендації розроблені досить чітко, доступно, вони не йдуть в розріз з

Четверті Зарембівські читання

практичною пам’яткоохоронною діяльністю інших країн, зокрема Польщі. Тож можемо зробити припущення, що проблема з неналежним рівнем виготовлення документів – це не лише проблема рекомендацій, чи форми документа, а також проблема відсутності безперебійного підвищення кваліфікації в сфері охорони пам’яток – тренінги, курси, семінари – це те, чого потребують фахівці нашої сфери в такому динамічному інформаційному суспільстві.

І, наприкінці, ми б хотіли зазначити, що пам’яткоохоронець – це не лише серйозний спеціаліст в своєму напрямку, а ще й юрист, який занурюється й орієнтується в нормативно-правовій базі, методист, який вивчає і відслідковує всі методичні нюанси сфери, бюрократ, який слідує певним вимогам з дотримання чітких інструкцій і просто віддана своїй справі людина.

_______________________________

1. Закон України «Про охорону культурної спадщини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1805-14.

2. Інструкція щодо заповнення облікових карток на нерухомі пам’ятки старовини. Вид. 3, розширене. – Варшава : Центр документації пам’яток старовини у Варшаві, 1983.

3. Наказ Міністерства культури і мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та архітектури №295/104 від 13.05.2004 р. «Про затвердження форм облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини» // Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. – Чернігів : ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011. – С. 671–674.

4. Наказ Міністерства культури і туризму України №956/0/16-09 від 02.11.2009 р. «Про затвердження методичних рекомендацій» // Збірник нормативно-правових актів сфери охорони культурної спадщини. – Чернігів : ВАТ «РВК «Деснянська правда», 2011. – С. 693–715.

5. Постанова Кабінету Міністрів України №1760 від 27 грудня 2001 р. «Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» // Пам’яткознавство: правова охорона культурних надбань:

Зб. док. / упор.: Л.В. Прибєга. – К., 2009. – С. 131–135.

–  –  –

Науковий світогляд В.І. Вернадського покоївся, образно висловлюючись, на «трьох китах»: історія науки, теорія науки, природничо-наукова картина світу. Усі ці три компоненти взаємопов’язані між собою, взаємно збагачуючи один одного. Обмежимося розглядом одного з них – історичним.

Спочатку історія науки В.І. Вернадського цікавить в основному з боку еволюції окремих приватних проблем, розробкою яких вчений інтенсивно займався. Його історико-наукові екскурси носили випадковий характер – він звертався до них при необхідності постановки та вирішення конкретних дослідницьких завдань.

У наступні роки В.І. Вернадський виявляє: історичні дослідження необхідні для проникнення в сутність наукового світогляду. Він робить відкриття: значення має суто особистісний елемент – вчений з його інтересами – дитя своєї нерідко дуже строкатої і повної протиріч історичної епохи...

Висновок В.І. Вернадського: «Коли працюєш над яким-небудь науковим питанням, в розумі миготять обліки осіб, які раніше над цим думали, відчуваєш, наче якийсь невідомий, невидимий ланцюг сильно пов’язує тебе з філософом-греком, середньовічним монахом, арабським лікарем або одним з великих вчених останніх трьох століть – над тим же питанням вони працювали, думали, на кожному кроці бачиш сліди їхньої роботи, їхні думки – і тільки далі продовжуєш їх, а твоя думка зливається з їх думкою... ».

В.І. Вернадський виробив принципи до розуміння історії науки:

– історико-філософський підхід до вивчення проблеми;

– історія науки – стрижень природничих та технічних дисциплін;

– історія науки повинна пронизувати усі технічні науки.

Ці принципи відображені в навчальному курсі «Історія науки і техніки», що читається в НТУ «ХПІ»: У чому це проявляється?

Перше. У книзі відображені знання філософів античного світу. Показані:

витоки наукових знань і класичної науки, народженої інтелектуальною боротьбою за утвердження світогляду (М. Коперник, Й. Кеплер, Г. Галілей, Р.

Декарт, І. Ньютон).

Друге. Матеріали книги переконують студента в єдності історичного процесу розвитку наукового мислення, спадкоємності епох, взаємодії наук.

Третє. Своїм змістом книга показує значення і роль знань у підкоренні Природи (зародженні ядерної фізики та кріогеніки; створенні теорії пере

<

Четверті Зарембівські читання

творення речовини; розвитку електроніки; підкоренні космосу; приборканні атомного ядра і освоєнні атомної енергії; зародженні кібернетики, мікро-і нанотехнологій та ін.) В.І. Вернадський довів: між історією науки і соціальною історією немає непрохідної межі – наука і суспільство представляють пов’язані між собою сторони єдиної історичної реальності.

Ця особливість розглядалася на засіданні вченої Ради Північно-Східного наукового центру 22 жовтня 2009 року з порядком денним «Стан та перспективи наукових досліджень і викладання в галузі історії науки і техніки в наукових установах та вищих навчальних закладах регіону».Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ II и п. В 1861— 1917 ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІ і НАУК У РС киів 19 4 А К А Д Е М І Я НАУК УРСР ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В И П У С К II 1861— 1917 С к л * в І. П Р Е М И С Л Е Р ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УРСР К И І В— 19 40 Бібліографічний опис цього видання вміщено в.Літопису українського друку,.Картковому репертуарі* та Інших покажчиках Української книжкової палати Відповідальний редактор М. Супруненко Друкарня-літографія Академії Наук УРСР,...»

«ББК 63.3(0)63я721 Б85 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів (лист М 1/11 2595 від 30.07.2002р.) Видано за державний кошт. Продаж заборонено.А в то р и : БУРАКОВ Ю.В. (розділ IV; розділ VI Країни Азії і Африки; розділ VII); КИПАРЕНКО Г.М. (розділ І Світ у другій половині XX ст.; розділ II СІЛА; розділ III Велика Британія, Німеччина; розділ V; розділ VI Країни Латинської Америки); МОВЧАН С.П. (розділ І Друга...»

«І Відділ освіти Хмельницької РДА Районний методкабінет 1 Екологічний розвиток учнів Я ^Ц П Ьь ^ Р Ш Р ' Ш І М. \ме.11»1111іикіііі Рецензент: Мельник Ольга Володимирівна методист відділу освіти Хмельницької РДА Рекомендовано до друку Рішенням педагогічної ради (протокол № 3 від 05.10.2012 р.) Упорядник: Гуцал Оксана Миколаївна заступник директора з навчально-виховної роботи Мацьковецької ЗОНІ І-ІІ ступенів Екологічний розвиток учнів Хмельницький район, 2012 Посібник знайомить читачів із...»

«Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2010. Випуск 12 Палій О.П. (Київ, Україна) Національні версії слов’янського літературного постмодернізму: чесько-українські паралелі У статті в компаративному аспекті досліджується чеська та українська постмодерністська проза. Розглядаються як генетичні та типологічні сходження між слов’янськими постмодерними парадигмами, так і відмінності, зумовлені національними та історико-культурними компонентами. Ключові слова: постмодернізм,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 44 УДК 141.7:115.4 В.О. СКВОРЕЦЬ Запорізький національний унверситет, Запоріжжя ПРОСТІР І ЧАС ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ Аналіз проблеми простору – часу життєустрою народу засвідчує, що простір життєустрою народу відображає структурну цілісність відтворювальних процесів етносоціального організму на певному етапі його історичного розвитку, а час життєустрою народу відображає функціональні зміни відтворювальних процесів...»

«200-літтю Тараса Шевченка присвячується Маріетта Шагінян ТАРАС ШЕВЧЕНКО Видання здійснене за сприяння «Програми підтримки книго­ видання місцевих авторів та популяризації української книги в м. Рівне на 2011-2015 роки» та добродійників: ПАТ «Оболонь» Голова Наглядової Ради Сергій Блощаневиг ВАТ «ІІоліссяхліб» Віктор Нагорнюк Директор ТзДВЗАТ «Рівнефармація» Володимир Синяк Ген.директор Рівненського міського об'єднання тов. «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Голова Катерина Сичик Фірми...»

«Кудина Ганна аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ПЕДАГОГІЧНА ТА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛИ МИКОЛАЙОВИЧА МИРОНОВА (1901–1998) У статті розглядаються основні віхи громадської та науковопедагогічної діяльності М. М. Миронова. Зокрема приділена увага проблемам дитячого руху в Україні. Висвітлюється досвід освітньо-педагогічної діяльності педагога, його дослідження теорії та практики дитячих громадських організацій. Вивчення поглядів та ідей Миколи...»

«М ІН ІС Т Е РСТ ВО ОСВІТИ І НАУКИ УК РА ЇНИ Ч Е РН ІВ Е ЦЬ КИ Й НАЦІОНА ЛЬНИЙ УН ІВ ЕРСИ Т ЕТ ІМ ЕН І Ю Р ІЯ Ф ЕДЬК ОВИ ЧА ЮРИД ИЧНИ Й ФАКУЛЬТЕТ European Credit Transfer System ECTS Інформаційний пакет 2005/2006 Спеціальність „Правознавство” Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005 Зміст ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС Структура та організація факультету Адреса Контактні телефони Кількість студентів Деканат юридичного факультету Методичний кабінет Кафедри Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права Кафедра...»

«В ол и нс ькі і с то р ич ні з ап ис ки. Т о м. 6. 2 0 1 1 р. УДК 94(477.42) “1922” Юрій Малихін (м. Житомир) УЧАСТЬ ПОВСТАНСЬКИХ ЗАГОНІВ СОЛОМИНСЬКОГО ТА СОКОЛОВСЬКОЇ В ЛЮБАРСЬКІЙ ТРАГЕДІЇ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ І СПОГАДАХ ОЧЕВИДЦІВ У дослідженні проаналізовано версії причетності до Любарської трагедії повстанських загонів Соломинського та Марусі (Олександри) Соколовської. Ключові слова: Любарська трагедія, повстанський рух, Другий зимовий похід, Полонський повіт, Радомишльський повіт....»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року №384 Форма № Н – 3.03 «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка проф. Лозинський М. В.. « » 20 р. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДУМКИ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки СПЕЦІАЛІСТА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»