WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |

«ЧЕТВЕРТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Національної Академії наук України

і

Українського товариства охорони пам’яток

історії та культури

ЧЕТВЕРТІ

ЗАРЕМБІВСЬКІ

ЧИТАННЯ

Матеріали

Четвертих Всеукраїнських

Зарембівських наукових читань

“Українське пам’яткознавство:

сучасні проблеми та тенденції”,

присвячених 150-річчю від дня народження

академіка В.І Вернадського,

м. Київ,

17 квітня 2013 р.

КИЇВ

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК [930.2+069](477)(06) ББК 63.3(4Укр=Укр) З-3 Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 5 від 21 травня 2013 р.) Рецензенти: Верба І.В., доктор історичних наук, професор Ластовський В.В., доктор історичних наук, професор Редакційна колегія: Титова О.М. (голова), Бєсов Л.М., Гріффен Л.О., Посохов С.І., Непомнящий А.А., Колосок Б.В., Сенченко Н.М., Константинов В.О., Кепін Д.В., Пархоменко М.Т., Бичковська Г.М., Гоменюк В.М., Зозуля С.Ю. (відповідальний редактор) З-34 Четверті Зарембівські читання : Матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського (м. Київ, 17 квітня 2013 р.) : Зб. наук. пр. : Титова О.М. (гол. ред. кол.), Бєсов Л.М., Гріффен Л.О. [та ін.] : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. 256 с.

ISBN 978-966-8999-54-3 УДК [930.2+069](477)(06) ББК 63.3(4Укр=Укр) У збірнику наукових праць “Черверті Зарембівські читання” вміщені матеріали Четвертих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського. Матеріали висвітлюють коло проблем, пов’язаних із вивченням і збереженням історико-культурної спадщини в Україні на сучасному етапі.

Видання розраховане як для фахівців: істориків, археологів, пам’яткознавців, музеєзнавців тощо, так і для широкого загалу читачів – усіх, хто цікавиться пам’яткознавством, пам’яткоохоронною справою, музеєзнавством, історією і культурою України в цілому.

ISBN 978-966-8999-54-3 © Центр пам’яткознавства

–  –  –

Минуло два роки з часу проведення попередніх, третіх, пам’яткознавчих Зарембівських читань, коли ми відзначали 20-річчя створення Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК та підводили підсумки діяльності цієї наукової установи. У 2013 році минуло також десять років з тих пір, як пішов із життя засновник і перший директор Центру доктор історичних наук Заремба С.З.

Центр пам’яткознавства продовжував плідно працювати, поєднуючи здобутки академічної науки з їх практичним застосуванням у пам’яткоохоронній справі. Власне, саме актуальність і доцільність такого поєднання і спонукали Президію Академії наук України та Головну раду Українського товариства охорони пам’яток історії та культури створити у 1991 році Центр пам’яткознавства. Певна відмінність від інших наукових установ позначилася на напрямах основної діяльності Центру. Умовно можна виділити 5 таких напрямів.

У першу чергу слід вказати теоретико-методичні розробки. За останні два роки було завершено дві науково-дослідні теми: «Розробка методичних рекомендацій до визначення каталогізації та музеєфікації нерухомих пам’яток українського козацтва ХVI–XVIII ст.» та «Трансформація пам’яткознавства та пам’яткоохоронної діяльності в Україні в 1991–2011 роках», а також розпочато роботу над наступними науково-дослідними темами: «Актуалізація науково-технічної спадщини в пам’яткоохоронній та музейній діяльності»

та «Культурна спадщина у формуванні соціогуманітарного простору в Україні на початку ХХІ століття». Науковці Центру значну увагу приділяли визначенню і уточненню понять та термінів, з’ясуванню місця культурної спадщини у сучасному українському суспільстві та загальнолюдському просторі, визначенню власне самих понять «пам’яткознавство» і «музеєзнавство», критеріїв різних видів та типів нерухомих і рухомих об’єктів культурної спадщини, аналізу вітчизняного і зарубіжного пам’яткоохоронного законодавства. Справжнім підсумком багаторічної дослідницької роботи колективу Центру стала монографія «Основи пам’яткознавства», яка булла опублікована у 2012 році.

Важливе місце у розвідках співробітників Центру та його відділень посідає вивчення історії пам’яткознавства, окремих пам’яткознавців та відповідних установ і організацій. Особливо це стосується досліджень молодих науковців – аспірантів, пошукачів Центру, що значно розширюють та поглиблюють тематичне розмаїття розробок. Окремо треба відзначити значний до

<

Четверті Зарембівські читання

робок Кримського відділення Центру (керівник – доктор історичних наук Непомнящий А.А.) у кримознавчих дослідженнях. Взагалі, для розуміння загальноукраїнських тенденцій та здобутків у сфері культурної спадщини на різних історичних етапах важливе значення має визначення регіональних характеристик і особливостей.

Наступним напрямом роботи Центру пам’яткознавства є використання теоретико-методичних розробок у практичній діяльності, а саме у проведенні різноманітних експертиз, рецензій проектів нормативних документів, історико-архітектурних матеріалів (опорних планів, концепцій розвитку заповідників, планів їх організації). Особливо це стосується співпраці з Департаментом культурної спадщини і культурних цінностей Міністерства культури, НДІ пам’яткоохоронних досліджень. Триває підготовка облікової документації на об’єкти культурної спадщини для внесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (зокрема, по м. Очакову, Ніжину), а також рецензування статей до Зводу пам’яток історії та культури України (по Полтавській, Закарпатській, Чернівецькій областях).

Апробація напрацювань співробітників Центру відбувається у творчій співпраці з профільними установами та організаціями. На сьогодні маємо 15 підписаних угод про співпрацю із історико-культурними заповідниками:

Національним заповідником «Глухів», Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця», Національним архітектурно-історичним заповідником «Чернігів стародавній»; вищими навчальними закладами:

Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Ніжинським державним університетом імені Миколи Гоголя, Академією керівних кадрів культури і мистецтв, Інститутом історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, Університетом економіки та управління АР Крим, а також Науково-дослідним Інститутом козацтва при Інституті історії України НАН України, Ніжинським краєзнавчим музеєм імені Івана Спаського й іншими. Підтримуємо постійні наукові стосунки, надаємо консультативну допомогу багатьом іншим пам’яткоохоронним організаціям – заповідникам, музеям, громадським об’єднанням.

У більшості випадків така співпраця втілюється у спільній організації та проведенні науково-практичних і наукових конференцій та спільних виданнях. Щорічно проводимо щонайменше 7 конференцій з виданням збірок матеріалів, які охоплюють усе розмаїття проблем та тем, що досліджуються у Центрі, – від вивчення культурної спадщини козацької доби до актуальних питань пам’яток науки і техніки, технічних музеїв тощо.

Поєднанням теоретичної і практичної діяльності є активна видавнича робота. Продовжуємо серійні видання: «Часи козацькі», «Пам’ятки археології», «Сакральні пам’ятки України», «Некрополі України», «Біобібліографічні довідники», а також фахові збірки наукових матеріалів та журнал:

4 Четверті Зарембівські читання «Праці Центру пам’яткознавства», «Ніжинська старовина», «Сіверщина в історії України», «Питання історії науки і техніки». Активну видавничу роботу здійснюють Кримське, Бахмутське, Східнорегіональне відділення. Багато спільних видань маємо з Центром охорони та досліджень пам’яток археології при управлінні культури Полтавської облради (кандидат історичних наук Супруненко О.Б., Кулатова І.М.). Всього за два останні роки побачило світ близько 70 найменувань різних пам’яткознавчих видань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливе значення у Центрі пам’яткознавства надається підготовці кадрів вищої кваліфікації. Це стосується роботи із слухачами Київського відділення Малої академії наук (консультації, рецензування науково-дослідних робіт, участь кращих членів МАН в конференціях та збірках Центру), проведення практики студентів кафедри музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтва, і, звичайно, діяльності аспірантури із спеціальності 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. Сьогодні у Центрі навчається 8 аспірантів і 20 пошукачів. Донедавна при Центрі діяла рада із захисту дисертацій на здобуття ступеню кандидата історичних наук. Сподіваємося, що її робота буде подовжена, оскільки це єдина в Україні рада з указаної спеціальності. Доводити потребу фахівців вищої кваліфікації у сфері культурної спадщини нема потреби. Це очевидно.

Такі короткі підсумки діяльності Центру пам’яткознавства за останні два роки.

У пропонованій збірці наукових статей – матеріалів Четвертих Зарембівських читань висвітлюється широке коло актуальних пам’яткознавчих та музеєзнавчих проблем, якими займаються як співробітники Центру, так й інші науковці, а саме: теорія та історія, діячі пам’яткознавства, окремі питання пам’яткоохоронної та музейної діяльності. Репрезентовано напрацювання фахівців різних регіонів України – від Луганщини до Львівщини, від Криму до Луцька.

Тобто висвітлено найновіші ідеї у сфері вивчення культурної спадщини.

Цьогорічні читання присвячено 150-річчю академіка В.І.Вернадського – людини енциклопедичних інтересів і визначних наукових відкриттів, у тому числі і у царині пам’яткознавства та музеєзнавства.

–  –  –

Психологічно людина, як особистість, завжди свідомо або підсвідомо відчуває себе в певній системі просторових, часових і соціальних координат.

Тільки це дає їй можливість для самої себе визначити: хто я? Така система координат в кожен момент відображує те, що в цьому відношенні складалося в мозку людини, в її пам’яті протягом життя [1]. Проте пам’ять річ обмежена і ненадійна. Окрім того, вона піддається істотним деформаціям внаслідок різноманітних зовнішніх впливів.

Тим більше це стосується суспільства, до якого себе залічує людина, коли йдеться уже не про індивідуальну, а про суспільну пам’ять, яка формується за рахунок передачі тим чи іншим чином інформації від пращурів. Провідну роль в цьому відіграє так звана «нематеріальна спадщина». Однак, зрештою, в значній своїй частині відповідна інформація опредмечена в тих створених нашими попередниками речах, котрі від народження оточують людину і, розпредмечуючись нею, наповнюють її свідомість. Причому такі свідоцтва минулого мають переваги наочності, предметності й автентичності. Тому завжди існувало прагнення опертися саме на такі матеріальні свідоцтва, що підтверджували б дійсність прийнятих соціально-історичних координат, являючись своєрідними мітками траєкторії руху людини і суспільства в просторово-часовому і соціальному континуумах. Саме вони, ці об’єкти культурної спадщини пам’ятки історії та культури, дають можливість людині сьогодні в ідеальному вигляді достовірно відтворити для себе минуле, забезпечивши таким чином спадкоємність між ним і сучасністю, а отже – і відповідний вплив минулого на сьогодення та майбуття.

Та не лише минуле впливає на сучасність. Між ними постійно має місце також і зворотній зв’язок. В залежності від сучасної ситуації ми істотно порізному сприймаємо минуле – перш за все саме через бажаний для нас його вплив на сучасність. Тому для нас «минуле зовсім не те, «що було», а те, «що нам хотілося б, щоб було». Зв’язок з минулим це проекція людиною сьогоднішнього образу світу і себе самої в те, що давно відійшло, стан рефлектуючої душі податливий і такий, що не чинить опору спотворенням всякого роду» [2].

Проте, як би не були зацікавлені у вказаному «спотворенні» минулого окремі індивіди і соціальні групи, суспільство в цілому потребує його адекватного відтворення. Досягти ж цього непросто, бо згадана зацікавленість на

<

Четверті Зарембівські читання

стільки потужна, що навіть «історична наука, джерелознавство, археологія, строгі процедури історичної експертизи не можуть здолати цього переживання, цього способу включення людей в своє минуле» [2]. Отже, й інтерпретація пам’яток історії та культури також має значну суб’єктивну компоненту, що істотно перешкоджає їм адекватно виконувати свою суспільну функцію. І все ж ситуацію у цьому відношенні не варто вважати безнадійною.

Перш за все, відомо, що відтворення минулого не може базуватися на окремих, ізольованих пам’ятках історії та культури. Відповідну функцію може виконувати лише культурна спадщина, як певна система матеріальних утворень, що у своїй сукупності репрезентують колишнє суспільство.

Пам’ятка історії та культури для того, щоб репрезентувати певні характеристики суспільства свого часу, перш за все, повинна бути «вписана» у відповідний певний загальний контекст відповідно місцю в певній системі зв’язків з іншими пам’ятками, з якими вона взаємодіє, створюючи автентичне культурно-історичне середовище (хоча, як це добре показав щодо археологічних пам’яток М. І. Гладких, «дослідники найчастіше прагнуть від конкретного археологічного джерела «перескочити» одразу до соціальноекономічних реконструкцій, минаючи стадію реконструкції культури» [3, с. 5]).

Систему ж набагато важче інтерпретувати довільно, оскільки таку інтерпретацію не так-то легко зробити внутрішньо узгодженою, а отже такою, що більш чи менш визначено характеризує відповідне суспільство.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка РЕЛІГІЄЗНАВЧІ СТУДІЇ Випуск 3 Львів 20 Релігієзнавчі Студії. Випуск 3. Збірник наукових статей. Львів, 2012. – 151 с. Religious studies. Vol. 3. Collected scientific articles. Lviv, 2012. – 151 р. У збірнику представлені статті науковців із України, Росії, Білорусії та Польщі, які працюють у галузі теоретичного та прикладного релігієзнавства, а також філософії релігії. Статті об’єднані в...»

«Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії Відділ української етнології Фігурний Ю. С. Роман Шухевич – становлення національного героя Київ 201 УДК 908 (478) ББК 63,5 (4 УКР) Ф Схвалено до друку на засіданні Вченої ради ННДІУВІ Рецензенти: Баран В.Д. – член-кореспондент НАН України, професор, доктор історичних наук. Залізняк Л.Л. – професор, доктор історичних наук. Ятченко В.Ф. – професор, доктор філософських наук. Ф 65 Фігурний Ю. С. Роман Шухевич –...»

«Тема Ті, хто були поруч: яким був вибір ? Елла Ситник, вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист м.Київ Форма уроку: Урок-есе. Година спілкування та роздумів. Тривалість: 90 хв. Аудиторія: учні 10-11 класів Предмети: Людина і світ, Філософія, Громадянська освіта, Права людини. Можливе використання в якості тематичної виховної години. Хід заняття Релігійні й філософські висновки Голокосту, намір нацистів винищити євреїв Європи, а також підкорити і знищити...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. ТВО Генерального директора Букреєв О.В. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю МД Холдинг 2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ МОЛОДА МИСТЕЦЬКА НАУКА УКРАЇНИ ХV НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів 17 грудня 2012 р. №15 ХАРКIВ ББК 85я73 УДК 7.01.006.3 (477.54) М34 М3 Молода мистецька наука України. ХV наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 17 грудня 2012 р. /збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2012. –...»

«_Педагогічні науки_12. Joubert J.-L. Enseigner les littratures francophones // Le franais dans le monde. – Paris, 2006. – № 343.– P. 23 – 25.13. Pcheur J. Paris est une fte pour les langues // Le franais dans le monde. – Paris, 2008. – № 359. – P. 17.14. Piozza M.-J. Un enseignement bilingue qui profite aux deux langues // Le franais dans le monde. – Paris, 2008. – № 359. – P. 18 – 19.15. Porcher L. L’enseignement des langues trangres. – Paris: Hachette, 2004. – 128 р. 16. Pretceille M.A. La...»

«Міністерство освіти і науки України Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ ОЦІНЮВАННЯ З МАТЕМАТИКИ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ ББК 74.262я7 Н 49 УДК 51.373.167.1 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1/12-1307 від 03.04.06) Нелін Є., Дворецька Л., Прокопенко Н. та ін. Н 49 Зовнішнє оцінювання з математики. Інформаційні матеріали. — К.: УЦОЯО, 2006. — 40 с. ISBN 966-637-451-Х Навчальний посібник «Зовнішнє оцінювання з математики. Інформаційні матеріали» знайомить...»

«СЛУ ЖБА БЕЗПЕКИ У КРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СБУ: ПУТІВНИК ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9 Г 16 Рецензенти: Ярослав Калакура, Олександр Рубльов Автори-упорядники: Василь Даниленко (відп. упоряд.), Олександр Іщук, Сергій Кокін, Олександр Лошицький, Владислав Сут Затверджено до друку Науково-методичною радою Галузевого державного архіву СБУ, протокол № 2 від «26» травня 2009 р. Галузевий державний архів СБУ: Путівник / ГДА СБУ. АвГ 16 тори-упоряд.: В.М. Даниленко (відп. упоряд.) та ін. –...»

«САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ ВИПУСК ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК Олександр Харлан ЦЕРКВА В ІМ’Я ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ В МІСТЕЧКУ НІКОПОЛЬ Архітектурно-історичний нарис Бібліографія Під редакцією О. Титової КИЇВ– ББК 86.272.27я1 УДК 281.9(092) Х Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії культури Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 13 від 23 грудня 2010...»

«НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО РОССІХІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 340.15(477)“18–19” ПЕНІТЕНЦІАРНА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. (на матеріалах українських губерній) Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2005 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі історії держави і права України і зарубіжних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»