WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 44 ] --

Щодо музейних закладів, то з-поміж усіх відомих – у Луцьку, Рівному, Дубно, Острозі, Кременці та деяких інших населених пунктах Волині – дослідники найбільшу увагу зосереджують на функціонуванні Волинського краєзнавчого музею, що діяв у Луцьку. В. Дмитрук, О. Ошуркевич, А. Силюк, А. Дмитренко вивчають історію заснування цього закладу, створення його експозиції, управлінську структуру та діяльність [9–10; 23; 26]. Зокрема, предметом вивчення О. Ошуркевича є робота музею щодо дослідження матеріальної культури Волині наприкінці 1920-х – у 1930-х роках, формування його етнографічного відділу [23]. Етапи створення етнографічної колекції Волинського музею прослідкувала А. Дмитренко [10]. На основі вивчення й аналізу “Інвентарної книги етнографічного відділу”, що збереглася у фондах музею, автор дослідила шляхи надходження експонатів до музею, предметний склад етнографічної колекції, простежила динаміку її поповнення.

Увага низки дослідників звернена й до вивчення питань публікації у 1920–1930-х роках краєзнавчих і пам’яткознавчих матеріалів – як окремих видань, так і на сторінках тодішньої періодики [27–28]. Вони подають характеристику змісту наукових і науково-популярних книг, часописів, аналізують тематику публікацій, висвітлюють біографії авторів книг і статей, у яких йдеться про минувшину та пам’ятки волинського краю. Так, стаття В. Татаркіна “Краєзнавчі матеріали про Волинь, Остріг” [28] містить короткі відомості про видання у міжвоєнний період досліджень польських учених і краєзнавців А. Войнича, М. Орловича, О. Прусевича, Я. Гоффмана й інших.

Однак, важко погодитися з твердженням автора, що у цей час українська волиніана майже не розвивалася. Не маючи таких сприятливих можливостей, якими володіли польські дослідники, переборюючи

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

всілякі перепони, спираючись на підтримку української спільноти, все ж українські науковці та краєзнавці-аматори публікували в межах Другої Речі Посполитої матеріали про краєзнавство і пам’яткознавство Волині, де проводили та відстоювали лінію про одвічну українськість цього регіону.

Предметом уваги сучасних українських дослідників є життя та подвижницька діяльність окремих особистостей, які відзначилися на ниві волинського краєзнавства й пам’яткознавства [1; 4; 7; 9]. Автори публікацій висвітлюють внесок насамперед таких українських дослідників, як А. Дублянський, Л. Маслов, О. Цинкаловський, М. Тучемський, Ю. Шумовський та інші, а також польських учених Я. Фітцке, Я. Гоффмана, З. Ревського й інших у краєзнавче вивчення Волині, пошук і обстеження пам’яток історії та культури, створення й удосконалення роботи музейних закладів, популяризацію місцевих старожитностей.

Значний внесок у вивчення життєвого шляху та громадсько-наукової діяльності переважно польських волинознавців 1920–1930-х років зробив В. Дмитрук [9]. Він вивів для українського читача з історичного небуття імена таких представників польської інтелігенції як Я. Гоффман, А. Войнич, З. Ревський, К. Пшемиський, Ю. Нєць. Дослідник зосередив увагу на характеристиці їх внеску до вивчення історії, археологічних, етнографічних, архітектурних й інших пам’яток Волині.

Він підкреслює, що відчутний вплив на проведення краєзнавчих і пам’яткознавчих заходів здійснювала колонізаторська політика центральних і місцевих властей Другої Речі Посполитої. Створюючи сприятливі умови для наукової діяльності польських дослідників, вона у багатьох випадках обмежувала ініціативу українських науковців і краєзнавців, чим негативно позначалася на об’єктивному показі минулого регіону та збереженні культурної спадщини українства.

Отже, історіографія розвитку пам’яткоохоронної справи на Західній Волині протягом 1920–1930-х років вирізняється наявністю помітного числа різних за формою та змістом публікацій. Зазначаючи позитивні сторони цього історіографічного доробку, вважаємо, що йому – поряд із беззаперечними здобутками – притаманні прогалини й упущення. В наявних працях не подається розгорнута характеристика внеску краєзнавчих сил у вивчення минулого Волинського воєводства і його пам’яток. Увага нерідко зосереджується на характеристиці вже відомих фактів, які часто наводяться без логічного зв’язку та ґрунтовних висновків.

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

Практично нерозробленими залишаються питання періодизації історико-краєзнавчих досліджень і пам’яткоохоронної роботи на Волині у 1921–1939 роках, проблеми збереження української культурної спадщини, зокрема дерев’яної сакральної архітектури.

Поза увагою української історіографії продовжує залишатися тема аналізу польського пам’яткоохоронного законодавства, його вплив на збереження українських старожитностей. Не до кінця з’ясованою залишається низка питань, пов’язаних з організацією музейної справи, вивченням минулого Волинського воєводства науковими та громадсько-культурними інституціями. Актуальним є дослідження особистого внеску багатьох місцевих краєзнавців, імена яких незаслужено забуті, у розвиток історичного краєзнавства й пам’яткоохоронної роботи на Волині.

Таким чином, і надалі існує необхідність розробки теми в загальному контексті вивчення історії України, процесу зародження й розвитку вітчизняного краєзнавчого руху та пам’яткоохоронної діяльності.

________________________________

1. Археологічна спадщина Яна Фітцке / За заг. ред. Г. В. Охріменка. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 488 с.

2. Баженов Л.В. Історичне краєзнавство Правобережної України ХІХ – на початку ХХ ст.: Становлення. Історіографія. Бібліографія. – Хмельницький: Доля, 1995. – 256 с.

3. Баженов Л.В. Основні етапи регіональних і краєзнавчих досліджень України істориками західної української діаспори (1921–2000 рр.) // Міжнародний науковий конгрес “Українська історична наука на порозі ХХ століття”, Чернівці, 16– 18 травня 2000 р. Доповіді та повідомлення / Українське історичне товариство, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича (Відп. ред.: Л. Винар, Ю. Макар). У 4 т. – Чернівці: Рута, 2001. – Т.1. – С.161–165.

4. Бірюліна О.М. Тучемський – волинський релігійний та культурнопросвітницький діяч // Матеріали VI Острозької науково-краєзнавчої конференції “Остріг на порозі 900-річчя”, 1995 р. – Остріг: Вісник, 1996. – С. 16–18.

5. Бондаренко Г.В. Історичне краєзнавство Волині. У 2 кн. – Луцьк: Вежа, 2003. – Кн. 1. – 238 с.

6. Бондаренко Г.В. Історичні традиції краєзнавчих досліджень Волині від 40-х рр.

XІX ст. до 40-х рр. XX ст. // Zamojsko – woyskie zeszyty muzealne. Т. І. – Zamo: Muzeum Zamojskie w Zamociu, 2003. – С. 167–179.

7. Бондарчук Я. Йосип Владиславович Новицький // Матеріали VII–ІX науковокраєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя”, 1996 – 1998 рр. – Остріг, 2000. – С. 23–30.

8. Гаврилюк С.В. Історичне пам’яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ

– початок ХХ ст.). Луцьк: РВВ “Вежа”, 2022. – 532 с.

9. Дмитрук В. Вибрані часом (Краєзнавці Волині 20–30 рр. ХХ ст.) // Волинський музей: Історія і сучасність: Матеріали ІІ науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Волинського краєзнавчого музею та 50-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, 19 травня 1999 р.:

Науковий збірник. Вип. ІІ. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – С. 59–62.

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

10. Дмитренко А. Етнографічна колекція Волинського музею у міжвоєнний період // Волинський музей: історія і сучасність Науковий збірник. Вип. 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Луцьк – Колодяжне, 18–19 травня 2004 р. – Луцьк: МП “Пульс”, 2004. – С. 58–61.

11. Доброчинська В.А. З історії дослідження регіону Волині польськими вченими (1921–1939 рр.) // Поляки на Волині: історія, сучасність. Науковий збірник “Велика Волинь”. Праці Житомирського наукового товариства дослідників Волині / За ред. М.Ю. Костриці. – Т. 30. – Житомир: ПП М. Косенко, 2003. – С. 9–19.

12. Завадська О. Розвиток краєзнавчого руху в Острозі // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 12-й річниці незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права.

Збірник наукових праць У 2 частинах. – Ч. 1. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – С. 20–22.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


13. Заремба С.З. Нариси з історії українського пам’яткознавства. – К.: ТОВ “Видавництво Аратта”, 2002. – 204 с.

14. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів.

– Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002. – 752 с.

15. Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження / Ред. кол.: В.О.Горбик (відп. ред.) та ін. – К.: Ін-т історії України НАН України, Ін–т туризму ФПУ, 1998. – 399 с.

16. Колосок Б. Історіографія укріплень Луцька (до 1.09.1939 р.) // Архітектурна спадщина України. Вип. 3. Ч.1. Питання історіографії та джерелознавства української архітектури / За ред. В.Тимофієнка. – К.: Українознавство, 1996. – С.36–60.

17. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.). – К.: Альтернативи, 1996. – 336 с.

18. Кучерепа М.М., Дмитрук В.Г., Прокопчук В.І. Волинь у міжвоєнний період (1921–1939): Методичний матеріал на допомогу викладачам, вчителям, студентам вищих навчальних закладів. – Луцьк: Редакційно-видавнича група “Реабілітовані історією”, 1994. – 60 с.

19. Мазурик Ю. Дослідники археологічних пам’яток Волині та їх археологічні колекції у фондах Волинського краєзнавчого музею // Волинський музей: історія і сучасність. Науковий збірник. Вип. 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції, Луцьк–Колодяжне, 18–19 травня 2004 р. – Луцьк: МП “Пульс”, 2004. – С. 155–160.

20. Маньковська Р.В. Музейництво в Україні (1917–1941 рр.). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – 140 с.

21. Михайлюк О. Історичне краєзнавство на Волині в 1921–1939 рр. // Волинський музей. Історія і сучасність. Тези і матеріали І науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Волинського краєзнавчого музею і 45-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею імені Лесі Українки, 16–17 червня 1994 р., м. Луцьк. – Луцьк, 1998. – С. 7–8.

22. Михайлюк О.Г., Кічий І.В. Історія Луцька. – Львів: Світ, 1991. – 202 с.

23. Ошуркевич О. Етнографія Волинського музею у Луцьку (1929–1939 рр.) // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського єпархіального давньосховища, 18–20 травня 1993 р. – Житомир: Житомирський обласний краєзнавчий музей, 1993. – С. 41–42.

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

24. П’ясецький В.Е. Видавнича діяльність Волинського відділення Польського Краєзнавчого Товариства в 1927–1939 роках // Минуле і сучасне Волині. Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи. Тези доповідей та повідомлень ІІ регіональної “Велика Волинь” і VI обласної історико-краєзнавчої конференції, 8–10 жовтня 1992 року. – Луцьк, 1992. – С.10–12.

25. Савчук П. З історії діяльності Дубнівського краєзнавчого музею // Волинський музей: історія і сучасність. Тези і матеріали І науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Волинського краєзнавчого музею і 45-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею імені Лесі Українки, 16–17 червня 1994 р., м. Луцьк. – Луцьк, 1998. – С. 31–32.

26. Силюк А. Волинський краєзнавчий музей: сторінки історії формування колекції // Волинський музей. Історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск ІІ. – Луцьк:

Надстир’я, 1999. – С. 5–8.

27. Сташенко Н. Волинський часопис “Наш світ” // Велика Волинь: минуле і сучасне. Тези регіональної наукової конференції, 14–16 листопада 1991 р., м. Рівне. – Рівне, 1991. – С. 91–93.

28. Татаркін В.Ю. Краєзнавчі матеріали про Волинь, Остріг // Матеріали І–ІІІ науково-краєзнавчих конференцій “Остріг на порозі 900-річчя” (1990–1992). – Ч. 2.

– Сокаль: Вісник, 1993. – С. 43–49.

Історіографія досліджень археологічних пам’яток Збаразького району Тернопільщини Данилейко В.М. (Збараж, Тернопільська обл.) науковий співробітник Національного заповідника “Замки Тернопілля” Зв’язок минулого з сучасністю забезпечується застосуванням у науковому пізнанні й історичних дослідженнях нових джерел. Із набуттям вищого рівня становлення пошукової наукової методики, технології досліджень може утворюватися самостійна історична наука, зокрема археологія та історіографія [6, с. 123].

До археологічних джерел, що стосуються Збаразького району Тернопільщини відносяться матеріали археологічних досліджень, які зберігаються у фондах Тернопільського та Кременецького краєзнавчих музеїв, а також у фондах Національного заповідника “Замки Тернопілля” в м. Збараж. Невичерпним джерелом цих матеріалів є археологічні пам’ятки району, частина з яких досліджена чи ще досліджується археологічними експедиціями, в т.ч. й міжнародними.

Поняття письмових джерел до історії археологічних досліджень (як і кожної іншої історичної науки взагалі) охоплює певну кількість матеріалів: документів (та їх реєстрів), описів історичних і географіч

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

них, звітів археологічних досліджень, монографій, наукових статей, узагалі всіх описів, що містять у собі будь-який матеріал з історії археологічних досліджень.

Цікавим є розгляд у даному контексті такого писемного джерела, як Галицько-Волинський літопис [8], праць науковців, зокрема, монографій (Т. Сулімірського [31], А. Цинкаловського [29], М. Тиханової [23], М. Відейка [7], О. Цвек [25] й інших), науково-популярної та краєзнавчої літератури (М. Бандрівського [3], В. Жили [10], А. Малевича [11– 13], Р. Матейка і Б. Мельничука), окремих наукових статей (Б. Строгеня [20], О. Ситника [16] і М. Бандрівського [4], М. Ягодинської), тез доповідей (М. Смішка [18], М. Пелещишина і Р. Чайки [14]), наукових звітів археологічних досліджень району (М. Филипчука [24], О. Цвек і Н. Скакун [25], О. Петровського [15], Б. Строценя [21] та Н. Білас).

Територія Північно-Західного Поділля в межах Збаразького району Тернопільської обл. в археологічному аспекті надзвичайно багата й цікава. Археологічні дослідження Збаражчини представлені матеріалами понад 80 пам’яток, що відносяться до різних історичних епох і які входять до скарбниці найдавнішої історії та національної культури України. Це приваблювало дослідників ще з часів становлення археології як науки.Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |
 
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка ФІЛОЛОГІЧНІ СЕМІНАРИ НЕОКЛАСИКИ І ФІЛОЛОГІЧНА МЕТОДОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Випуск 17 Київ 2014 Рецензенти: д. філол. н., проф. І.П.Мегела Київський національний університет імені Тараса Шевченка д. філол. н., проф. Я.В.Вільна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Рекомендовано вченою радою Інституту філології (протокол №8 від 25 березня 2014 року) У збірнику вміщено наукові студії учасників філологічного семінару...»

«УДК 502.5:332.3(477.82) Павловська Т. С. Структура земельних угідь в ландшафтноекологічній організації території Волинської області Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк. e-mail: pavlovska2006@rambler.ru Анотація. У статті відображено результати оцінювання структури землекористування Волинської області в розрізі адміністративних районів. Здійснено порівняльний аналіз нинішньої структури земельного фонду і рекомендованих екологічних параметрів збалансованої...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 53 УДК 111.12:[379.8+004] О.В. ПОПРАВКО (кандидат філософських наук, асистент кафедри соціології) Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь E-mail: 77maha77@mail.ru СВЯТКОВИЙ І КОМП’ЮТЕРНИЙ СВІТИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНІ ЗАСОБИ СИМВОЛІЧНОГО ОСВОЄННЯ КУЛЬТУРНОГО БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ У статті на підставі порівняльного аналізу сутнісних ознак святкового та комп’ютерного світів як форм символічного освоєння...»

«УДК 371.133 ЛЮБОВ КРАВЕЦЬ (Кременець) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Висвітлено проблему практичної підготовки майбутнього учителя. Проаналізовано роль педагогічної практики в навчально-виховному процесі підготовки студентів педагогічних спеціальностей як їхнє професійне випробування. Показано, що педагогічна практика є важливим чинником у формуванні самооцінки професійно важливих якостей, усвідомлення себе в ролі майбутнього педагога. Ключові слова:...»

«Олексій Сінченко (Київ) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ЦИКЛУ «В КАЗЕМАТІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Рецепція художнього твору прямо пов’язана з його інтерпретацією, а відповідно із проблемою розуміння. Одним із концептуальних положень літературної герменевтики ХХ столітті є теза Г. Гадамера – проблема розуміння поєднується з ідеєю історичності буття. Він вказує на те, що між горизонтом інтерпретатора й горизонтом твору, написаним у певний час, наявна історична дистанція. Саме традиція уможливлює чинність...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 343.123.1 І. В. Потайчук кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватної охоронної діяльності (Інститут управління та права Запорізького національного технічного університету) ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ Досягнення успіху в розкритті та розслідуванні злочинів великою мірою залежить від взаємодії органів, які беруть участь у цій діяльності. Проблема взаємодії...»

«Бібліотека пропонує Культурно-просвітницькі заходи, бібліографічні огляди, бесіди, книжкові виставки на 2013/2014 навчальний рік Заходи, присвячені історії ДонНУЕТ Постійно діючі книжкові виставки М.І. Туган-Барановський-вчений економіст світової Ч/з нових надходжень. Ауд 4140 постійно слави Довідково–бібліогр.відділ. Ауд. 4135 постійно 2 Видання Наукової бібліотеки ДонНУЕТ Книжкові виставки Ч/з 7 навчальний. корп. Ауд. 7303 вересень 1 ДонНУЕТ – гарантія, впевненість, успіх Бібліографічні...»

«УДК.371.13 Г. Кравченко, м. Харків РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Анотація. У статті звернено увагу на компетентнісно орієнтований підхід до розвитку професійної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Ключові слова: формування професійної компетентності, моделювання системи підвищення кваліфікації, умови формування ключових компетенцій педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти. Аннотация. В...»

«Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти. Протокол № 6 від 24 січня 2014 р. Схвалено Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Протокол № 4 від 29 січня 2014 р. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного випробування з історії України призначена для підготовки до вступу на...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 25, 2013 УДК: 322.2:297 Олександр Горбач Національний університет «Львівська політехніка» АРАБСЬКО-МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА ТА ІСЛАМ: ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ © Горбач О., 2013 Розглянуто окремі політологічні аспекти арабсько-мусульманської культури та ісламу; проаналізовано історичний спадок мусульманської культури у перерізі суперництва із європейською культурою, досліджено політичну роль релігійної системи ісламу. Окремо...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»