WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 43 ] --

Тим не менше, завдяки участі Партії кримських водних досліджень у ТНА, на неї звернув увагу кримський уряд. 5 грудня 1918 р. ПКВД була перетворена в Управління водних досліджень, що значно підвищило її авторитет.

Окрім перерахованих, до складу ТНА входили ще кілька науковопрактичних організацій. Серед них слід указати: Сільськогосподарський учений комітет Міністерства землеробства, Комітет виноградарства і виноробства, Медичне товариство, Союз лісників, Кримське товариство дослідників і шанувальників природи (КТДіШП) та Товариство садівників, найактивнішим членом яких (а у випадку з КТДіШП – ще й засновником) був Сигізмунд Олександрович Мокржецький – голова Виконавчого бюро, один з ініціаторів створення Таврійської наукової асоціації.

Указані організації проявили себе впродовж революційних років не так активно, як інші згадані (НБС, ККГК, ПКВД), але деякі свідчення про їхню діяльність в межах ТНА все ж можна визначити. Так, на третьому з’їзді Таврійської наукової асоціації на засіданні 4 січня С.О. Мокржецьким, який представляв КТДіШП, було порушене пи

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

тання про охорону заповідних місць і збереження пам’яток природи “в связи с аграрной реформой”. Днем раніше К. Білопухов зробив доповідь “Південнобережне лісництво як науково-дослідна станція”, в якій ішлося про проблеми та перспективи розвитку даної науковопрактичної галузі. Під час подальшого обговорення та розгляду цієї проблеми активно себе проявив Союз лісників, оскільки доповідь К. Білопухова безпосередньо зачіпала їх компетенцію [9, с. 10].

Загалом, науково-практичні організації, що діяли на території Криму протягом революційних років, відіграли значну роль у житті Таврійської наукової асоціації. Завдяки їх активній роботі у межах її з’їздів було порушено низку безсумнівно важливих питань, намічено основні вектори їх вирішення. Специфіка діяльності згаданих науково-практичних організацій і тематика доповідей їх учасників на з’їздах ТНА часто зводилися до прохання вирішити певні економічні чи адміністративні проблеми відповідної організації. Враховуючи переважаючі практичні дослідження у роботі згаданих науковопрактичних товариств, можна твердити, що чинник економічного благополуччя грав у даному випадку вирішальну роль. Тим не менше, робота Таврійської наукової асоціації та, зокрема, діяльність науково-практичних об’єднань, що перебували в її складі, сприяли збереженню культури та вирішенню питань охорони пам’яток на території Кримського півострова протягом означеного часу.

____________________________

1. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. 88, оп. 1, спр. 307, арк. 2.

2. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. 522, оп. 1, спр. 2370, арк. 6.

3. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. 661, оп. 1, спр. 18, арк. 6.

4. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. 661, оп. 1, спр. 18, арк. 7–7 зв.

5. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. Р-2269, оп. 2, спр. 4, арк. 20.

6. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. Р-2269, оп. 2, спр. 4, арк. 271–274.

7. Державний архів Автономної Республіки Крим, ф. Р-3415, оп. 1, спр. 3, арк. 8–8 зв.

8. Непомнящий А.А. Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века): биобиблиографическое исследование. – Симферополь, 2000. – С. 239–249.

9. Отчёт о деятельности Таврической научной ассоциации (Комитета объединённых научных учреждений и обществ Таврич. губ.) за 1917–1918 гг.: год I. – Симферополь, 1919. – 26 с.

10. Съезд научной ассоциации // Таврический голос.– Симферополь, 1920. – 17 (30) октября.

–  –  –

Сучасна українська історична наука характеризується помітним зростанням інтересу до ґрунтовного краєзнавчого дослідження регіонів та населених пунктів України, в т.ч. й Волині; об’єктивного показу внеску різноманітних наукових і громадських закладів, окремих краєзнавців у вивчення їх минувшини та збереження місцевих пам’яток старовини. Таке звернення до історичних коренів українського народу, відновлення призабутих вікових традицій і духовних цінностей сприяють відродженню його національної самосвідомості. Вивчення минулого України, зокрема Волині, зусиль з охорони їх культурної спадщини допомагає українській владі будувати державну політику в галузі культури, зберігати і примножувати національні духовні надбання.

Науковий доробок дослідників з даної проблематики обмежується публікаціями Г. Бондаренка та Л. Баженова [2–3]. Г. Бондаренко підготував практично перший узагальнюючий історіографічнобібліографічний матеріал з указаної в заголовку даного дослідження проблеми, що знайшло відбиття у його ґрунтовній праці про історичне краєзнавство Волині [5, c. 45–108]. Хоча хронологічно дослідження охоплює пізніший період, однак учений звертається до досвіду попередників з 1920–1930-х років: діяльності О. Цинкаловського, Л. Маслова, О. Прусевича, інших дослідників регіону, коротко аналізує роботу Волинського товариства краєзнавців і опіки над пам’ятками старовини та Волинського товариства приятелів наук, уміщує звіт про діяльність останнього за 1935–1937 роки.

Л. Баженов проаналізував унесок істориків материкової України та західної української діаспори у висвітлення окремих аспектів краєзнавчої та пам’яткоохоронної роботи в Україні загалом і на Волині зокрема [2–3].

Метою даного дослідження є аналіз сучасної української історіографії, починаючи з 1991 р., з вивчення краєзнавчої та пам’яткоохоронної роботи у Західній Волині протягом 1920–1930-х років.

Криза комуністичної тоталітарної системи і розвал Радянського Союзу, відродження й розбудова незалежної Української держави викликали якісно нове зацікавлення історико-краєзнавчою проблема

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

тикою. Для 1990-х років – початку ХХІ ст. характерна поява робіт, у яких спостерігається прагнення всебічно й по-новому, в руслі національного відродження охарактеризувати умови здійснення, етапи та зміст історико-краєзнавчих досліджень і пам’яткоохоронної роботи на Волині у 1920–1930-х роках. Ці зусилля стали можливими завдяки доступу до низки раніше заборонених до вивчення матеріалів архівних і бібліотечних фондів й спираються на узагальнюючі дослідження сучасних українських істориків [14; 17]. У таких працях, підготовлених з нових методологічних і наукових позицій, об’єктивно висвітлюються історія та культура України і Польщі, непрості сторінки українсько-польських відносин упродовж першої половини ХХ ст., які суттєво впливали на розгортання на Волині краєзнавчого та пам’яткознавчого руху.

Розкриття теми було б неможливим без використання робіт теоретичного й прикладного характеру, де обґрунтовано значущість українського краєзнавства і пам’яткознавства у національному відродженні, показано процес здійснення такої діяльності в різних регіонах України впродовж досліджуваного періоду, окреслено сучасні проблеми вивчення та збереження культурної спадщини України [2; 8; 13; 15].

З-поміж названих праць найближче переплітаються з досліджуваною темою даної статті монографії Л. Баженова [2], С. Заремби [13] та Р. Маньковської [20]. Л. Баженов на тлі вивчення історичного краєзнавства Правобережної України ХІХ – початку ХХ ст. подав матеріал про розвиток історичного волинознавства у 1920-х – на початку 1930-х років у межах Другої Речі Посполитої. Він коротко охарактеризував діяльність його найяскравіших представників, у т.ч. й українських дослідників, роботу музейних закладів, визначив їх внесок у дослідження минувшини волинської землі та збереження її старожитностей. Монографія С. Заремби вартісна тим, що висвітлює окремі аспекти складання нормативної бази пам’яткознавчої роботи у міжвоєнній Польщі, на підставі якої проводилася відповідна діяльність й у Волинському воєводстві. Слід зауважити, що багато її положень не втратили свого значення і виступають сьогодні в сучасній Польщі невід’ємною складовою діяльності з вивчення, охорони і збереження пам’яток історії та культури. У праці Р. Маньковської на тлі показу ситуації в музейній справі України протягом 1917–1941 років конкретно характеризується діяльність музейних закладів її західного регіону – території, що у той час перебувала під владою Другої Речі Посполитої, Чехословаччини та Румунії.

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Станом на сьогодні найбільш помітний унесок до висвітлення проблеми зроблено волинськими істориками. В 1990-х роках – на початку ХХІ ст. з’явилося чимало наукових досліджень авторів із Волині, безпосередньо пов’язаних з темою даної статті. В їх працях характеризуються умови суспільно-політичного життя Волинського воєводства міжвоєнної доби, що суттєво впливали на здійснення краєзнавчої та пам’яткоохоронної роботи, вимальовуються регіональні аспекти такої діяльності, яка проводилася українськими дослідниками [5–6; 12; 18; 21].

Історичні традиції краєзнавчих досліджень на Волині знайшли своє відображення у статтях О. Михайлюка [21], Г. Бондаренка та А. Силюка [6], В. Доброчинської та В. Мартинюк [11]. О. Михайлюк характеризує часописи “Rocznik Woyski” та “Ziemia Woyska”, коротко аналізує праці українських науковців А. Дублянського, О. Цинкаловського, І. Власовського, польських вчених А. Войнича й О. Прусевича. Автор наводить обґрунтування причин активної участі польських дослідників у краєзнавчому та пам’яткознавчому вивченні Волині, наголошуючи, що воно спрямовувалося на виправдання т.зв. споконвічної польськості регіону.

Г. Бондаренко та А. Силюк розглядають дослідження історії та пам’яток Волині польськими і українськими науковцями, серед яких були А. Войнич, Я. Гоффман, М. Малушиньський, М. Орлович, О. Прусевич, Я. Фітцке, О. Цинкаловський та інші. Стаття містить окремі відомості про Волинське товариство краєзнавців і опіки над пам’ятками старовини та Волинське товариство приятелів наук.

Окремо слід виділити статтю В. Доброчинської та В.Мартинюк “З історії дослідження регіону Волині польськими вченими (1921–1939 рр.)”.

Розглядаючи доробок польських науковців щодо вивчення краю, автори спробували узагальнити й систематизувати напрями їх досліджень. Для цього були використані історичні, археологічні, етнографічні, географічні та інші наукові студії польських дослідників Я. Гоффмана, С. Заянчковського, М. Томкевича, С. Малковського, С. Мацка, К. Бучка й інших вчених.

З-поміж напрямів краєзнавчого та пам’яткознавчого вивчення Волині у 1920–1930-х роках чи не найбільшу увагу вчених привертають питання її археологічного дослідження [1; 13]. В. Конопля, Г. Панишко, Ю. Мазурик, Г. Охріменко й інші дослідники звернули увагу на те, які періоди давньої історії цікавили археологів міжвоєнного часу, описали хід розкопок, що проводилися ними. Автори висвітлили на

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

укові здобутки відомих польських і українських вчених, зазначили, як досвід попередників знадобився під час проведення сучасних волинознавчих археологічних експедицій.

Ю. Мазурик у статті “Дослідники археологічних пам’яток Волині та їх археологічні колекції у фондах Волинського краєзнавчого музею” [19] розповів про найвідоміших науковців і краєзнавців, причетних до пошуку археологічних старожитностей регіону, формування їх збірок. Він подав короткі біографічні відомості про цих дослідників, охарактеризував райони розкопок, способи формування археологічних колекцій (власноручні розкопки чи збір підйомного матеріалу), час передачі знахідок у фонди Волинського краєзнавчого музею.

Крім того, автор статті називає основні наукові розвідки волинських археологів міжвоєнної доби, стисло розповідає про їх зміст, наводить назви публікацій про самих краєзнавців. Серед результатів археологічних пошуків дослідників, які працювали протягом 1920–1930-х років, він зазначає здобутки Я. Фітцке, Т. Сулімірського та З. Леського.

Першому зі згаданих вище польських археологів присвячена об’ємна монографія, що з’явилася в 2005 р. завдяки ініціативі та науковим зусиллям працівників Волинського краєзнавчого музею [1].

Позитивним здобутком праці можна вважати те, що поруч із розкриттям життєвого й творчого шляху вченого тут подається переклад українською мовою практично всіх його наукових розвідок, які з’явилися у волинській періодиці міжвоєнного часу.

Окремі дослідження присвячено діяльності наукових і громадськокультурних товариств, причетних до краєзнавчого та пам’яткознавчого вивчення Волині [12; 24], внеску до цієї справи місцевих музейних закладів [23; 25–26]. У контексті показу процесу їх виникнення та функціонування, вироблення різносторонніх аспектів краєзнавчої і пам’яткознавчої роботи автори наукових розвідок подають матеріал про форми та методи діяльності, пошук, вивчення, збереження й оприлюднення історії і старожитностей регіону.

О. Завадська, характеризуючи мету і завдання діяльності польських краєзнавчих товариств 1920–1930-х років на Волині, їх склад, громадську та патріотично-виховну роботу, особливу увагу звернула на видавничу діяльність цих організацій як невід’ємну складову усієї історико-краєзнавчої роботи. У контексті визначення внеску цих товариств у справу дослідження історії та пам’яток регіону автор найбільше місця відвела здобуткам осередків товариств, що діяли в м. Острог [12].

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

Серед праць сучасних українських, головним чином волинських, авторів, де йдеться про діяльність науково-громадських товариств, переважають дослідження, де говориться про Волинське товариство приятелів наук та Волинське товариство краєзнавців і опіки над пам’ятками старовини. Видавнича діяльність останнього (як відділення Польського краєзнавчого товариства) протягом 1927–1939 років стала предметом вивчення В. П’ясецького [24]. Автор визначив напрями діяльності Товариства, коротко охарактеризував основні видання, які з’явилися завдяки зусиллям цієї установи, оприлюднив маловідомі біографічні дані про варшавського історика М. Малушиньського, причетного до дослідження минувшини й старожитностей Волині.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 378.1:62:37 © Лазарєв М. І., Алілуйко С. М. ЦІЛІ І ЗМІСТ НАВЧАННЯ ОСНОВ ТЕОРІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ НА ЗАСАДАХ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ Постановка проблеми. Однією з основних цілей професійної підготовки інженерівпедагогів є формування у них такої професійно важливої якості, як системне технічне та педагогічне мислення [1]. Навчальна дисципліна «Основи теорії технічних систем» за своїми цілями і змістом є однією з найбільш потенційно спроможних навчальних...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО ХРАПУНОВ Микита Ігорович УДК 94.4 “0375/1100” (477.75) : 351/354 АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ IV–XI СТ.) 07.00.02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі візантології Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«Купрійчук В.М., кандидат наук з державного управління, докторант кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ Законотворча діяльність Центральної Ради у сфері гуманітарної політики (березень 1917 – квітень 1918 року) У статті розглянуто законотворчу діяльність Центральної Ради у сфері гуманітарної політики (березень 1917 – квітень 1918 року). Аналізуються основні напрями та шляхи формування й реалізації законодавства в гуманітарній сфері, акцентується увага на необхідності творчого...»

«СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 1. Пояснювальна записка.2. Зміст програмного матеріалу.3. Структура тесту і характеристика завдань в ньому.4. Критерії оцінювання за 100бальною шкалою( від 100 до 200 балів) 5. Рекомендована література. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програму всесвітньої розроблено на базі чинних програм з всесвітньої історії України для 6–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-385 від 30.01....»

«ТЕРНОПIЛЬСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Василюк Алла Володимирівна УДК 37.014.3(438) ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ (ХХ – початок ХХІ ст.) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Тернопіль-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Міністерство освіти і науки України Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського Методичні рекомендації по організації навчання аспірантів Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського з відривом та без відриву від виробництва всіх спеціальностей Сімферополь 2013г. Методичні рекомендації по організації навчання аспірантів / Укладач – Тихопой О.В., к.психол.н., зав. відділом аспірантури та докторантури Таврійського національного університету імені В.І....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АЛЕН ПАНОВ Навчально-методичний посібник з курсу ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Ужгород 2011 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АЛЕН ПАНОВ...»

«Judaica Ukrainica I (2012), 434–440 Григорій (Гілель) Казовський. Книжкова графіка митців КультурЛіґи. Київ: Дух і Літера, 2012. 240 с. ISBN 978966378218 Розмова про нову книгу мистецтвознавця Григорія (Гілеля) Казовського мусила б звучати російською мовою, котрою цю книгу написано. Це, зрештою, цілком природно, коли обговорюємо текст автора, що про­ тягом десятків років працює переважно в Москві та Єрусалимі. Проте видавництво “Дух і Літера” дотримується мовної політики відносно молодої, але...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” Кафедра історії і права ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС Навчально-методичний посібник для студентів Донецьк – 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” Кафедра історії і права ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС Навчально-методичний посібник для...»

«НАУКОВ І ЗАПИСК И Серія “Філософія” Випуск 4 МАтерІАлИ КОНфереНцІї “Віра і розум в історії слов’янської філософії (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького) Острог – 2008 УДК 101(477)(08) ББК 87.3(4Укр) Н 34 Фахове видання з філософських наук, затверджено Постановою президії ВАК України від 15.12.2004 р. № 3-05 / 11 (перелік № 15) Друкується за рішенням вченої ради Національного університету „Острозька академія” (протокол № 4 від 27 листопада 2008 р.) редакційна колегія: Кралюк П.М.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»