WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 42 ] --

В околицях міста розташовувалися інші археологічні пам’ятки – руїни античного міста Мірмекій, численні катакомби та кургани. Мірмекій розташовувався на північному березі Керченської бухти, в чотирьох кілометрах від Керчі. Він був заснований у середині VI ст. до н.е., а припинив своє існування в середині або наприкінці III ст. н.е. У другій половині XIX ст. на місці Мірмекія знаходився карантин, а “керченські кургани та катакомби постачали в європейські музеї й європейських вчених багатими відомостями щодо багатьох предметів грецького мистецтва, про стародавню еллінську цивілізацію взагалі” [13, с. 327].

Золотий (Аптин-Оба), Царський, Мелек-Чесменський та інші кургани були цікаві “за міцність й оригінальність споруди і за численність склепів, галерей і ходів”. Окремо автори путівника виділили

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

Золотий курган, в якому “була знайдена царська гробниця з безліччю рідкісних і цінних речей, як, наприклад, золоті блюда, прикрашені зображеннями на них двох грифонів – емблеми Пантікапею – та іншими фігурами й арабесками прекрасної роботи, масивне золоте намисто і багато іншого” [13, с. 328].

Туристи, як правило, відвідували руїни фортеці Єні-Кале, збудованої турками на початку XVIII ст. на березі Керченської протоки, в її найвужчому місці. До другої половини XIX ст. в укріпленні не збереглося слідів будівель. Археологи вважали, що на місці Єні-Кале у давнину знаходилося невелике грецьке місто Парфеніон [13, с. 328].

Усі пам’ятки, які знаходили в Керчі та її околицях, зберігалися в Керченському музеї старожитностей, який був відкритий 2 (15) червня 1826 р. Основу музейного зібрання склала колекція археолога Поля Дюбрюкса (1774–1835), який проводив наукові дослідження в околицях Керчі. Співробітники музею займалися науковою роботою: обстеженням, описом та розкопками стародавніх городищ і некрополів [7, с. 80].

Відкриття склепу кургану Куль-Оба в 1830 р. спонукало російську владу орієнтувати музей на розкопки курганів з метою вилучення художніх виробів для Ермітажу [14, с. 81], які складалися “з чудових скульптурних творів грецького мистецтва, статуй тощо, мармурових речей, з ваз, розписаних на манер відомих етруських ваз, з різних коштовних, золотих тощо речей – прекрасної стародавньої роботи” [13, с. 326].

У Керченському музеї залишалися тільки речі і дублети, які було важко транспортувати, а всі коштовності й поодинокі екземпляри знахідок надсилалися до Санкт-Петербурга. Незважаючи на це, в музеї “зберігалося багато цікавих предметів і зразків давньогрецького мистецтва: скульптурні та архітектурні уламки мармурів, надгробні пам’ятки з написами, численні глиняні, скляні та металеві стародавні речі” [13, с. 326].

Під час Кримської (Східної) війни 1853–1856 років експозиція музею була розорена та розграбована англійцями, найбільш цінні експонати вивезені до Лондона [7, с. 114]. У відповідь “газетні звістки про це порушили свого часу в освіченому колі, навіть у самій Англії, загальне обурення” [13, с. 325].

Таким чином, “Путеводитель по Крыму” М.О. Сосногорової, Г.Е. Караулова, К.А. Вернера та М.О. Головкінського був одним із найбільш вдалих історико-краєзнавчих видань подібного роду. В роботі міститься докладна інформація про збереження історико-культурної спадщини Криму в другій половині XIX ст. В даний час деякі з описів служать єдиним джерелом відомостей про втрачені старожитності. Авто

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

ри путівника велику увагу приділили питанню охорони кримських пам’яток, зокрема Керчі, які відносилися до різних епох і культур.

_____________________________

1. Безчинский А.Я. Путеводитель по Крыму. 6 изд. – М., 1908. – XVI, 416 с.

2. Головкинский Н.А. Путеводитель по Крыму (бывший Сосногоровой). – Симферополь, 1894. – Ч. 1. – XII, 99 с. ; Ч. 2. – XI, 391 с.

3. Марков Е. Очерки Крыма: Картины крымской жизни, истории и природы. – Симферополь: Таврия, 1994. – 544 с.

4. Непомнящий А.А. Видання туристсько-краєзнавчої літератури в Криму в ХІХ – на початку ХХ століття // З історії вітчизняного туризму: зб. наук. ст. / Ін–т туризму ФПУ. – К., 1997. – С. 233–245.

5. Непомнящий А.А. Записки путешественников и путеводители в развитии исторического краеведения Крыма: последняя треть XVIII – начало XX века / Ин–т украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины. – К., 1999. – 211 с. – (Серия: “Научно-справочные издания по истории Украины”; вып. 46).

6. Непомнящий А.А. Історичне кримознавство (кінець XVIII – початок XX століття):

біобібліографічне дослідження. – Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2003. – 456 с.

7. Непомнящий А.А. Музейное дело в Крыму и его старатели (XIX – начало ХХ века):

Биобиблиографическое исследование / Таврический нац. ун–т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2000. – 360 с.

8. Сосногорова М. Путеводитель по Крыму для путешественников. – Одесса, 1871.

– VIII, 370 с.

9. Сосногорова М. Путеводитель по Крыму. 2 изд. – Одесса, 1874. – VI, XIX, 362, 45 с.

10. Сосногорова М. Путеводитель по Крыму для путешественников. 3 изд. – Одесса, 1880. – 435 с.

11. Сосногорова М., Караулов Г. Путеводитель по Крыму. 4 изд. – Одесса, 1883. – IX, XII, 457, XVII с.

12. Сосногорова М.А., Караулов Г.Э. Путеводитель по Крыму. 5 изд., перер. Н. Головкинским и К. Вернером. – М., 1889. – XII, 99, 391, XI с.

13. Сосногорова М.А. Караулов Г.Э., Вернер К.А., Головкинский Н.А. Путеводитель по Крыму. – К.: Стилос, 2010. – 416 с.

–  –  –

Питання охорони пам’яток у Криму в роки Громадянської війни представляє особливий інтерес. Перш за все, це обумовлено глибокою політичною й економічною кризою на території півострова. Як наслідок, державний захист культурної спадщини практично був від

–  –  –

сутній, а організація подібних заходів на рівні окремих дослідницьких організацій була вкрай ускладнена. Катастрофічне становище в галузі культури стало однією з основних причин консолідації наукових сил Кримського півострова влітку 1917 р. в єдину організацію, яка отримала назву Таврійської наукової асоціації (далі – ТНА, Комітет).

Згідно з “Положенням про Комітет” (статуту ТНА) всі організації, що увійшли до її складу, ділилися на наукові та науково-практичні.

Основною формою реалізації її діяльності визначалися загальні збори (або з’їзди), на яких повинні були порушуватися нагальні проблеми науки та культури Криму, до числа яких, серед інших, входили й питання охорони пам’яток.

Науково-практичні організації (Нікітський ботанічний сад (далі – НБС), Партія кримських водних досліджень, Кримсько-Кавказький гірський клуб [9, с. 1–2]) зіграли величезну роль у діяльності ТНА (Комітету об’єднаних наукових установ і товариств Таврійської губернії). Польові дослідження, екскурсії, експерименти – основний вектор їхньої діяльності – вимагали значних матеріальних витрат.

Саме тому економічні труднощі могли коштувати життя багатьом науково-практичним організаціям.

Нікітський ботанічний сад вступив до ТНА в день її створення. Наступного ж дня на діловому засіданні Комітету директор НБС професор М.І. Кузнєцов зробив першу доповідь. У ній йшлося про реформу ботанічного саду, яка полягала у збільшенні кількості південних рослин, що мали акліматизовуватися, звільнення НБС від педагогічних турбот. Також сад треба було звільнити від “промышленных … задач, отвлекающих научный персонал сада от остальных задач” [9, с. 7–9].

Окрім М.І. Кузнєцова, в представництві НБС на засіданнях ТНА значну роль зіграв Є.В. Вульф – російський ботанік, флорист і біогеограф, фахівець у галузі історичної географії рослин, який, крім того, був також і членом Виконавчого бюро Комітету (основний орган ТНА в перервах між з’їздами). На третіх загальних зборах членів Комітету, що проходили у Сімферополі з 3 до 6 січня 1918 р., він виступив з доповіддю “Ботанічний кабінет Нікітського ботанічного саду, завдання його і діяльність”. У доповіді розкривалися труднощі, що стояли на той момент перед ботанічним кабінетом, і проблеми інтеграції НБС з іншими науково-практичними відділеннями [7].

У період перебування в Криму більшовиків у 1918 р. НБС опинився у складному положенні. Сад, поряд із деякими іншими науково

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


практичними організаціями, був зарахований – нарівні зі школами – до відділу сільського господарства та сільськогосподарської освіти Комісаріату землеробства і втратив автономію. Для вирішення даної проблеми питання було піднято на засіданнях ТНА [5]. М.І. Кузнєцова в цьому питанні активно підтримував голова ТНА Сигізмунд Олександрович Мокржецький.

Незважаючи на труднощі, НБС продовжував активну наукову діяльність. На п’ятому з’їзді ТНА (14–18 січня 1919 р., м. Севастополь) М.І. Кузнецовим було зроблено доповідь “Завдання майбутнього ботанічного вивчення Криму”, в якому він наполягав на необхідності продовження біологічних досліджень в Криму, які дозволили б НБС й надалі реалізовувати свою науково-практичну діяльність [3]. За чотири неповних роки діяльності ТНА Нікітський ботанічний сад зіграв, мабуть, найбільш значну роль серед усіх науково-практичних організацій-членів Комітету.

Ще однією досить важливою науково-практичною організацією у складі ТНА було, безумовно, Ялтинське відділення КримськоКавказького гірського клубу.

Вступ Кримсько-Кавказького гірського клубу (далі – ККГК) до складу ТНА був вимушеним кроком. Колись процвітаючий, до 1917 р.

він майже повністю втратив джерело фінансування і знаходився в скрутному становищі. Члени ККГК, крім своєї прямої діяльності – наукового вивчення Криму та Кавказу і пропаганди туризму – зібрали ще й унікальний музей краєзнавчого змісту, який тулився у приміщенні пансіону чоловічої гімназії м. Ялти [8]. Прохання про надання музеєві гідного приміщення неодноразово направлялися до Міністерства народної освіти. ТНА також відправляла листи до декількох установ із проханням посильно профінансувати цей проект [2].

Сам ККГК, починаючи з 1917 р., розгорнув широку науковопрактичну діяльність в межах Комітету, переважно в галузі археології Криму. За підтримки ТНА протягом літа 1917 р. влаштовувалися наукові екскурсії для молоді, що навчалася; функціонувала спеціальна бібліотека та книжкова торгівля “по крымоведению” [9, с. 15]. Характерною рисою ККГК, як, утім, і більшості науково-практичних товариств даного періоду, було те, що його діяльність підтримувалася та розвивалася “главным образом, добровольным трудом” [2].

У 1918 р. ККГК за активної підтримки Комітету організував і провів досить широкі географічні та краєзнавчі дослідження, які концен

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

трувалися, в основному, на Південному березі Криму. Продовжували проводитися наукові й туристичні екскурсії. Того ж року доктором Вебером, активним членом ККГК, були здійснені роботи із систематизації, колекціонування та наукової розробки зібраного матеріалу в організованій ним лабораторії. Результатом цього масштабного узагальнюючого дослідження стала доповідь Вебера на одному із з’їздів ТНА, що проходив у 1918 р. У січні того ж року член ККГК В.В. Нейкірх зробив на засіданні ТНА доповідь “Про завдання та потреби Ялтинського відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу” [6].

Усе вищесказане свідчить про те, що ККГК, незважаючи на вкрай скрутне фінансове становище, знаходив внутрішні сили продовжувати наукові дослідження в галузі історії та географії, проводити наукові та туристичні екскурсії гірським Кримом. Усе це здійснювалося завдяки, насамперед, співпраці з ТНА, до лав якої ККГК був змушений вступити в 1917 р.

Діяльність Партії кримських водних досліджень (далі – ПКВД) у межах ТНА також була досить активною. Про значну її роль у діяльності Комітету свідчить хоча б той факт, що начальник ПКВД Олександр Андрійович Стратонітський [1] був членом Виконавчого бюро Комітету, відтак, брав безпосередню участь у веденні діловодної документації, вирішенні організаційних питань, у фінансових справах ТНА, а інженер-гідролог ПКВД П.А. Двойченко перебував на посаді секретаря Виконавчого комітету ТНА [9, с. 7–8].

Партія кримських водних досліджень була професійним відділом Гідромодульної частини управління землеробством і на момент вступу до ТНА мала досвід ведення науково-практичної діяльності.

У 1918 р. на третьому з’їзді ТНА було заслухано доповідь В.К. Смирнова “Гідромодульна частина відділу земельного удосконалення та її робота в Криму”, в якому докладно висвітлювалися нагальні проблеми та завдання, що стояли перед цією організацією. Після оголошення доповіді в резолюції Комітету зазначено, що “работы Гидромодульной части в Крыму, преследующей задачи изучить условия крымского водопользования имеют большое значение … исследования фактического гидромодуля необходимо продолжать, но для большей научной ценности … необходимо вести исследование одновременно в разных районах Крыма” [9, с. 12].

На п’ятому з’їзді ТНА представники ПКВД порушили питання про реорганізацію метеорологічної служби в Таврійській губернії. ПКВД

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

у цьому питанні була підтримана Феодосійською центральною гідрометеорологічною станцією, Севастопольською морською обсерваторією, Таврійським земством і Лісовим відомством – організаціями наукового та науково-практичного спрямування, які певною мірою були зацікавлені у розвитку метеорології в Криму. Була здійснена низка доповідей, що різнобічно висвітлювали вказану проблему, намічені можливі шляхи її вирішення [3].

У січні 1918 р. на з’їзді ТНА Ф.В. Конраді представив присутнім доповідь “Гідрологічний відділ Таврійського земства, його завдання та діяльність”, який був присвячений діяльності організації подібного профілю.

Восени 1918 р. О.А. Стратонітський розробив проект подальшого розвитку ПКВД. Говорячи про плани на 1919 р., він зазначав, що “в связи с обособлением Крыма и присоединением к Украине трех материковых уездов гидротехнические работы в двух степных уездах, Перекопском и Евпаторийском, было бы целесообразно изъять из ведения управления земледелия, передав личный состав ее Партии крымских водных изысканий и упразднив таким образом гидротехническую часть в Крыму, как лишнее в условиях настоящего времени учреждение”. Проте, Рада Міністрів Крайового уряду не задовольнила прохання О.А. Стратонітського – лише скоротила штат Гідротехнічної частини [10].Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ імені Г.С.СКОВОРОДИ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Вчені Національної академії наук України Сергій Борисович Кримський Біобібліографічний покажчик (до 80-ліття від дня народження) Київ – 2010 УДК 01:1 ББК 91.9:87 (Кримський) К 5 Кримський Сергій Борисович К 58 Біобібліогр. покажч. / укладач О.Є.Лукащук, Л.В.Мелішкевич; авт. вступ. ст. П.Ф.Йолон. – К., 2010. – 36 с. – ( Сер.: “Вчені НАН України”), друге видання, доповнене. У цьому покажчику...»

«Дослідження з історії техніки – випуск 16 (2012) Публікації з історії техніки Нові книги, видані у 2010–2012 New book releases 2010–2012 «Дослідження з історії техніки» відновлює публікацію новин про видання, що присвячені історії науки і техніки в широкому сенсі: видатним вченим та науковим школам, інженерним спорудам та промисловій архітектурі, подіям навколо науки і техніки та будь-яким іншим темам, які можуть потрапити до сфери інтересів читачів нашого збірника. Відомості для випуску цього...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.3 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 215:231.75:128 Проф. В.П. Шлапак, д-р с.-г. наук – Національний дендрологічний парк Софіївка НДІ НАН України ТРИ ФОРМИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ ЯК ЯВИЩЕ ПРИРОДИ Висвітлено життя людини залежно від рівнів ядерного наповнення: Земного, Місячного і Сонячного. Доведено, що енергетично людина живе на водневій і вуглецевій матеріях, енергіях, де домінантною до народження є воднева енергія, космічна матерія, яка...»

«новых исследовательских подходов и инструментов, что предполагает изменения в эпистемологических принципах методологии исследований. Новые методологические принципы могут содействовать поддержке високого уровня эффективности регуляторных программ для отдельной страны или в мировом масштабе. Относительно мирового рынка продовольствия и сельскохозяйственной продукции в основу методологии исследований необходимо заложить функциональный, институциональный, системный подходы, а также принцип...»

«Активно побутують у регіоні серед дітей та дорослих різних вікових груп коляди (церковні ), виконують у залежності від місцевості 7, 8 січня. Колядки національно-патріотичного змісту виконують у сімейному колі. На Бережанщині активно побутують архаїчні пісні про Маланку (виконують ввечері 13 січня) та щедрівки. Розгляд цих пісень заслуговує на окреме дослідження. ЛІТЕРАТУРА 1. Віятик О. Гиновичі. Історико-краєзнавчий нарис. Тернопіль: Джура, 2002. 152с. 2. Гаївки / Зібрав Володимир Гнатюк....»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск 5 Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня Острог – 2010 УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 34 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 6 від 28 січня 2010 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного університету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор...»

«А.В. Грубінко ІСТОРIЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБIЖНИХ КРАЇН Навчальний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 930.85(075.8) ББК 67.3 я73 Г 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 5 від 02.07.2010 р.) Рецензенти: Бисага Ю.М. — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету; Мартинов А.Ю. — доктор...»

«ВІДГУК про дисертацію Сідельник Надії Валеріївни «Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Рецензована дисертація, що виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи відділу теорії та історії педагогічної майстерності Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України “Розвиток...»

«Б.Б. Щавурський світова література клас посібник-хрестоматія для загальноосвітніх навчальних закладів Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 78 (075.2) ББК 85.31я72 Щ 13 Рецензенти: Лановик З. Б. — доктор філологічних наук, професор Ярець Л. В. — вчитель вищої категорії, вчитель-методист Художнє оформлення Андрія Антоніва умовні позначення: Засвоюємо прочитане Підсумовуємо вивчене Міркуємо над прочитаним Твій літературознавчий словник Працюємо творчо Твоя мала енциклопедія Щавурський Б.Б. Щ 13...»

«профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира (1834-1884) / Под ред. В.С. Иконникова. – Киев, 1884. – С. 689-709. 26. Державний архів м. Києва. – Ф. 16. Київський університет. – Оп. 465. – Спр. 4757: С. М. Ходецький, заслужений ординарний професор. – Арк. 451-474. 27. Матвієнко С. О. Український агроном і тваринник ХІХ сторіччя (До 150-річчя з дня народження Старіона Мартиніановича Ходецького) / Матвієнко С. О. // Вісник с.-г. науки. – 1971. – № 6. – С. 115-116. 28....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»