WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 39 ] --

Перші спроби нормативного закріплення ведення державного рестру пам’яток у період незалежності зустрічаємо в Основах законодавства про культуру (1992), де визначено, що об’єкти національного культурного надбання заносяться до Державного реєстру національного культурного надбання [16]. На розвиток положень закону урядом затверджується невеличке положення, яке не прояснило жодного з механізмів занесення об’єктів реєстру, правил обліку, охорони, реставрації та використання цих об’єктів [17].

Наступним, переломним етапом мусив стати 2000 р. – з прийняттям Закону України “Про охорону культурної спадщини” він мав справдити сподівання наукової громадськості на кардинальні позитивні зміни в цій сфері. Цей закон був зобов’язаний внести логічний порядок і встановлення єдиних норм у пам’яткоохоронній сфері.

Ним передбачено створення ще одного реєстру – Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Відповідно до цього базового пам’яткоохоронного закону центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен вести вищезазначений реєстр, вносити зміни до нього та забезпечувати його публікацію у спеціалізованому періодичному виданні. Ця норма, як і багато інших новел закону, залишається нереалізованою до сьогодні, крім того, цей “новий” закон досі не узгоджено з діючими на момент його при

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

йняття нормативними актами у сфері культури. Наразі в Україні повинно існувати й адмініструватися два реєстри: Державний реєстр національного культурного надбання 1992 р. та Державний реєстр нерухомих пам’яток України 2000 р.

Наприкінці 2001 р. приймається одночасно два рішення уряду України: “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” та “Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” [18], а дещо оновлений перелік пам’яток приймається в 2009 р. [19].

Станом на травень 2011 р. офіційний веб-сайт Міністерства культури і туризму України містить лише фрагментарну інформацію про пам’ятки, які занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (пам’ятки місцевого значення станом на 1 червня 2009 р.) [20]. Інформація міститься тільки стосовно 15 суб’єктів адміністративно-територіального устрою України: 13 областей, АР Крим та м.

Києва. Щодо Луганської області наведено інформацію про 59 пам’яток місцевого значення. Проте, за дослідженнями співробітників Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень, таких пам’яток встановлено 912 [21]. Крім того, зауважимо, що згідно з рішеннями виконавчих органів місцевих рад їх кількість ще більша.

Аналіз змісту умовного “Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини: Луганська область” показує, що найчисельніший вид культурної спадщини в області – археологічні об’єкти: кургани, залишки стародавніх поселень і стоянок, могильники, культові місця та споруди, ділянки історичного культурного шару тощо. Із загальної кількості об’єктів культурної спадщини України, що перебувають на державному обліку, пам’яток археології більше 57 тисяч, з них у Луганській області – 5014, що складає 8,8 % від загальної їх кількості в державі [22].

Особливість археологічної спадщини – неповторність кожної пам’ятки (кургану, городища, поселення) та неможливість її відтворення.

Археологічна спадщина має суттєву особливість: пам’яток археології фізично вже ніколи не побільшає. І якщо людство ще може створити чудові взірці архітектурного, монументального чи садовопаркового мистецтва, то археологічна спадщина залишиться в тих самих межах, у яких вона існує й сьогодні [23]. На підставі моніторингу пам’яток археології встановлено, що в окремих районах Лу

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

ганської області понад 90 % стародавніх курганів перебуває в незадовільному стані, а понад 50 % – в аварійному, що потребує термінових польових пам’яткоохоронних досліджень.

У підсумках зазначимо, що в сучасній Україні так і не створено повноцінного державного реєстру пам’яток культурної спадщини, який би містив повний перелік таких пам’яток. Відповідно до Прикінцевих положень Закону України “Про охорону культурної спадщини”, попри втрату чинності радянського закону “Про охорону і використання пам’яток історії та культури”, всі об’єкти, що були взяті на облік і під охорону за радянського часу, набули статусу пам’яток культурної спадщини.

Таким чином, рішеннями Ради Міністрів УРСР та виконавчих комітетів обласних рад було сформовано основу для створення сучасного Державного реєстру пам’яток культурної спадщини, який, попри майже двадцятирічне закріплення у законодавстві, так і не створений. На папері маємо два державні реєстри, а в реальному житті – жодного.

Теоретично існує Державний реєстр пам’яток, але практика показує, що існують декілька засадничих рішень виконавчого комітету обласної ради про взяття на облік і під державну охорону, які й дають наразі актуальні цифри кількості пам’яток культурної спадщини в області.

Нагальним залишається питання створення цілісної системи органів з охорони культурної спадщини. Сучасна розпорошеність владних повноважень зумовлює дублювання окремих функцій і конфлікт відомчих інтересів з окремих питань, насамперед фінансових.

Законів і підзаконних актів, аби радикально поліпшити пам’яткоохоронну ситуацію, в Україні прийнято достатньо. Але їх ніхто не виконує, а відповідальні контролюючі та правоохоронні органи закривають на це очі. Потрібно просто почати виконувати вже прийняті закони.

На наведених прикладах рішень обласної ради депутатів Луганської області добре видно, що в історії пам’яткоохоронної справи були свої злети й падіння, існували періоди пильної державної уваги до питань державного обліку об’єктів культурної спадщини. Піковими з них стали: 1926–1928, 1947–1951, 1963–1965, 1986–1989, 2000–2001 та 2009–2010 роки.

Регіональна пам’яткоохоронна політика в Луганській області вирізняється з-поміж загальноукраїнської тільки своїм масштабом і специфікою структури “місцевого реєстру (переліку)” пам’яток. Усі загальнодержавні пам’яткоохоронні ініціативи знаходять своє віддзер

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

калення на практиці в означеному регіоні, а стан об’єктів культурної спадщини перебуває в прямій залежності від загальної соціальної, політичної й економічної ситуації в державі.

________________________________

1. Конституція України вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 – 23 липня. – № 30. – Ст. 141.

2. Культурна спадщина гине… при потуранні Мінкультури [Електронний ресурс] // Рахункова палата України. Офіційний сайт [веб-сайт]. – 23.05.2011. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/printable_article/16727 707;jsessionid=EFDB36E072C172413F8AF40F4BE2105B. – Назва з екрану (23.05.2011).

3. Дубровський В.В. Історично-культурний заповідник та пам’ятники України. – Х., 1930. – С. 56–57.

4. Дубровський Василь Васильович (1897–1966) – український історик, у 1924– 1930 роках працював в історичній секції ВУАН, у 1925–1929 роках – інспектор охорони пам’яток культури в Управлінні наукових установ НКО УРСР.

5. Центральний державний архів вищих органів влади та державного управляння, ф. Р–166, оп. 6, спр. 9340, арк. 18.

6. Там само, спр. 9432, арк. 1–3.

7. Державний архів Луганської області (далі – ДАЛО), ф.Р–1779, оп. 2, спр. 162, арк. 158–159.

8. Там само, ф. Р–2363, оп. 2, спр. 22, арк. 48.

9. Там само, ф. Р–1779, оп. 2, спр. 2435, арк. 56–57.

10. Постанова Ради Міністрів УРСР вiд 01.10.1986 № 349 “Про факти грубого порушення Закону Української РСР “Про охорону і використання пам’яток історії та культури” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний вебсайт [веб-сайт]. – 23.05.2011. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=349-86-%EF&p=1304048283523654. – Назва з екрану (23.05.2011).

11. ДАЛО, ф. Р–1779, оп. 2, спр. 5023, арк. 139–250.

12. Там само, спр. 6253, арк. 56–148.

13. Постанова Президії Верховної Ради УРСР вiд 11.09.1990 № 270-XII “Про порушення Закону Української РСР “Про охорону і використання пам’яток історії та культури” // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – 2 жовтня (№ 40). – Ст. 536.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


14. ДАЛО, ф. Р–1779, оп. 2, спр. 5025.

15. Там само, ф. 4054, оп. 1, спр. 10, арк. 75–109.

16. Основи законодавства України про культуру // Відомості Верховної Ради Украни. – 1992. – № 21. – Ст. 294.

17. Постанова Кабінет Міністрів України вiд 12.08.1992 № 466 “Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання” [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт [веб-сайт]. – 23.05.2011. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 466-92-%EF&p=1304048283523654. – Назва з екрану (23.05.2011).

18. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 № 1760 “Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” // Офіційний вісник України вiд 11.01.2002 р. – 2001. – № 52. – С. 128. – Ст. 2372, код акту

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

21017/2001; Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2001 № 1761 “Про занесення пам’яток історії, монументального мистецтва та археології національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” // Офіційний вісник України вiд 18.01.2002 р. – 2002. – № 1. – С. 22. – Ст. 5, код акту 21029/2002.

19. Постанова Кабінету Міністрів України вiд 03.09.2009 № 928 “Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України” // Офіційний вісник України вiд 14.09.2009 р. – 2009. – № 68. – С. 16. – Ст. 2344.

20. Державний реєстр нерухомих пам’яток України (пам’ятки місцевого значення станом на 1 червня 2009 року) [Електронний ресурс] // міністерство культури і туризму України. Офіційний веб-сайт [веб-сайт]. – 01.05.2011. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/doccatalog/list?currDir=162162. – Назва з екрану (01.05.2011).

21. Пам’ятки історії та монументального мистецтва Луганської області: каталогдовідник / авт.-упоряд.: О.С. Башкирцева та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 148 с.

22. Козак Д.Н. Стан та перспективи охорони і дослідження археологічної спадщини в Україні / Матеріали спільного засідання Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури і вченої ради Інституту археології НАН України. – К., 2009. – 40 с.

23. Танюк Л. Чорно-біла архіархеологія… // Дзеркало тижня. – 2003. – 5 квітня (№ 13).

Термінологічні проблеми в регулюванні питання охорони і використання пам’яток садово-паркового мистецтва на прикладі Державного дендропарку “Олександрія” НАН України

–  –  –

Сади і парки існують з давнього часу. Вони розвивалися, видозмінювалися, виконуючи практичні, естетичні, репрезентативні, соціальні функції. Так, у Європі сформувався терасний парк (італійський), регулярний (французький), ландшафтний (англійський) тощо.

Про велике значення й потужний емоційно-естетичний вплив зразків садово-паркового мистецтва можна судити зі спогадів, споминів відвідувачів, віршів та поем, присвячених садам і паркам (напр.:

Я. Бровінського “Олександрія”, Трембецького “Софіївка”).

У сучасному пам’яткознавстві охорона пам’яток садово-паркового мистецтва залишається відкритим і перспективним напрямом досліджень.

Одним із питань, які потребують вирішення, є вдосконалення термінології, зокрема, визначення термінів “садово-паркове мистецтво” і “пам’ятка

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

садово-паркового мистецтва”, а також визначення критеріїв, за якими слід відносити об’єкт культурної спадщини до цього виду пам’яток.

Так, найбільш загальним і повним документом європейського рівня, який регулює питання термінології, є Флорентійська хартія (“Історичні сади”) (1981), яка пам’ятки садово-паркового мистецтва називає “історичними садами” і відносить до них “як скромні сади, так і регулярні або пейзажні парки” [2].

За Законом України “Про природно-заповідний фонд України” (1992) парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва оголошуються “найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях” [6]. Відповідно до положень глав 8–11 Розділу ІІІ вказаного Закону, можна зробити такий висновок, що різниця й основний критерій, на основі якого виокремлюють різні види заповідних територій природно-заповідного фонду – це об’єкт і мета охорони. Так, ботанічні сади займаються вивченням і збереженням ботанічних колекцій, дендропарки – композиціями з дерев, чагарників і трав’яного покриву, зоопарки – охороною фауни в штучно створених умовах, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва передбачають охорону найбільш цінних зразків паркового будівництва.

Цікава особливість останньої категорії полягає в тому, що вона може бути в комплексі з дендропарком, адже при створенні парку використовуються композиції з дерев і чагарників, які й можуть досліджуватися на базі парків-пам’яток.

Оскільки парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва вважаються не лише частиною природно-заповідного фонду України, але й об’єктом культурної спадщини, тобто “територією чи водними об’єктами, іншими природними, природно-антропогенним або створеними людиною об’єктами незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність” [5], то існує ще одне визначення об’єкта садово-паркового мистецтва – “поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами” [5].

Погляди ряду дослідників дещо розбігаються у визначенні поняття “садово-паркове мистецтво”. Визначають його і як створення садів, парків й інших зелених насаджень, призначених для задоволення гігієнічних потреб, естетичного поліпшення краєвиду і відпочинку на

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н яPages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Рік заснування 199 Випуск 561Філософія Збірник наукових праць Чернівці Чернівецький національний університет Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 561-562. Філософія Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 561-562. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 263 с. Naukoviy Visnyk Chernivetskoho Universitetu: Zbirnyk Nauk. Prats. Vypusk 561-562. Filosofia. – Chernivtsi: Chernivtsi National...»

«Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки УДК: 81’37 В. С. Гонгало – здобувач кафедри лінгвістики Національного університету “Острозька академія”, викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія” Ономасіологічний підхід у дослідженні мови Роботу виконано на кафедрі лінгвістики НУ “Острозька академія” У статті окреслено основні поняття ономасіологічного підходу в дослідженні мови. Визначено зміст ономасіологічного вчення про...»

«ЛІТЕРАТУРА. ДІТИ. ЧАС. Вісник ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА. – 2011. – Вип.1. – с. УДК 82.0 – 087.5 ББК 74.268.0 L-64 До збірника Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», організованого Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва, який відбувся 1-5 червня 2010 р. у м. Львові. Публікуються дослідження, статті, розвідки, в яких висвітлюються актуальні проблеми...»

«Світлана Джафарова Писемні джерела України-рУсі У рецеПції івана Франка У статті на основі аналізу творчої спадщини І. Франка розглянуто розвиток культури періоду України-Русі та її наступниці Галицько-Волинської держави. Предметом уваги українознавця стали писемні джерела, що їх досить скрупульозно піддано науковому аналізові. Особливу увагу звернено на культуротворчу місію київських та галицьковолинських князів. Ключові слова: Русь, Галицько-Волинська держава, князь, літопис, військові...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК: 111.852; 217 В.В. ГОРДІЙЧЕНКО (асистент кафедри філософії,магістр історії) Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, Україна ХРИСТИЯНСЬКА СИМВОЛІКАТА АЛЕГОРІЯ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ Т. Г.ШЕВЧЕНКА Досліджуючи творчість поета і художника Тараса Григоровича Шевченка (1814звернувся до його образотворчого мистецтва як до естетичного та світоглядного феномену. Прикладом цього стали його малюнки на релігійні теми, що були...»

«Чернігівська обласна державна адміністрація ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ Європейська інтеграція України НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК Чернігів Європейська інтеграція України : Навч.-метод. зб. / Черніг. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, кер. держ. п-в, установ і орг.; Уклад.:...»

«ISSN 20786425. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2012. Випуск 26. С. 148–161  Visnyk of the Lviv University. Series Geology. 2012. Issue 26. Р. 148–161   УДК 556.3 ЗАХОДИ ЩОДО ОХОРОНИ ПІДЗЕМНИХ ВОД ВІД ВИСНАЖЕННЯ І ЗАБРУДНЕННЯ В. Харкевич1, С. Крижевич2© Львівський національний університет імені Івана Франка, геологічний факультет, кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології, вулиця Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна, e-mail: admingeo@franko.lviv.ua...»

«Олексій Сінченко (Київ) ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА РЕЦЕПЦІЯ ЦИКЛУ «В КАЗЕМАТІ» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Рецепція художнього твору прямо пов’язана з його інтерпретацією, а відповідно із проблемою розуміння. Одним із концептуальних положень літературної герменевтики ХХ столітті є теза Г. Гадамера – проблема розуміння поєднується з ідеєю історичності буття. Він вказує на те, що між горизонтом інтерпретатора й горизонтом твору, написаним у певний час, наявна історична дистанція. Саме традиція уможливлює чинність...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Галай Микола Павлович УДК 94(477.84) ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТА СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ВОЄВОДСТВА) 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Тернопіль – 2013   2 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському...»

«Зміст Змістовий модуль 1. Основні поняття сучасного комп’ютера. Лекція: Історичні аспекти розвитку комп’ютерів 1 Лекція: Функції та основні вузли комп’ютера 3 Лекція: Тенденції зміни основних характеристик апаратних засобів 5 комп’ютера Лекція: Оцінка продуктивності комп’ютера 9 Лекція: Організація зв’язків між функціональними вузлами комп’ютера 12 Лекція: Поняття архітектури комп’ютера 14 Лекція: Персональні комп’ютери. Сервери Великі універсальні комп’ютерні системи 17 Змістовий модуль 2:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»