WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 31 ] --

інших експедицій, будівельних, ремонтних або реставраційних робіт, у тому числі з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та скарбів; безплатної передачі музеям пам’яток підприємствами, установами, організаціями і громадянами; передачі музеям пам’яток, конфіскованих згідно з чинним законодавством; повернення в Україну розшуканих пам’яток, які були незаконно вивезені; передачі пам’яток, вилучених на митниці; поповнення музейних зібрань іншими способами, що не суперечить чинному законодавству” [14, с. 55].

При характеристиці процесу формування фонду сакрального мистецтва, зокрема його шляхів, можна виокремити поточне комплектування та комплектування “за гарячими слідами”, яке проходить у вигляді одноразової акції й носить оперативний характер.

У музеології визначено принцип (система) відбору предметів для комплектування фонду. Ця система складається з сукупності критерів загального (інформативність, репрезентативність, атрактивність, експресивність) і конкретного (специфіка окремої колекції, тип, вид і різновид предмету як джерела) характеру. Важливе значення набуває при цьому вік предмету, його автентичність, оригінальність й унікальність. Для предметів сакрального мистецтва, як і мистецтва в цілому, вагомим критерієм є мистецька вартість пам’ятки.

Важливою складовою частиною формування фонду музею є його збереження. Згідно до ст. 21 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про музеї та музейну справу” – “з метою збереження музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань та предметів музейного значення власники або уповноважені ними органи зобов’язані створити належні умови, у тому числі спеціальний науково обґрунтований режим їх зберігання та здійснювати консервацію і реставрацію. Знищення музейних предметів та предметів музейного значення Музейного фонду України забороняється” [12, с. 5].

Збереження музейних предметів розпочинається з обліку фондових надходжень. Мета цього обліку полягає в тому, щоб забезпечити юридичну охорону музейних фондів і прав музею на наукові дані, отримані в результаті вивчення музейних предметів і колекцій. Порядок обліку, зберігання та наукової обробки музейних предметів регулюється нормативними документами Міністерства культури і туризму України [9–8; 13], а також інструкцією з обліку та зберігання музейних цінностей (внутрішньомузейною інструкцією) [7].

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

Державний облік музейних фондів передбачає 2 етапи, які відображають ступінь вивчення музейних предметів: первісну реєстрацію предметів і їх інвентаризацію (тобто наукову реєстрацію). Первісна реєстрація музейних предметів у ВКМ, в т.ч. фонду сакрального мистецтва, здійснюється у Книзі вступу [надходжень] музейних предметів основного фонду. Другий етап обліку, який пройшли музейні предмети – інвентаризація (науково обґрунтована, детальна й остаточна реєстрація музейного предмета у фондовій документації).

Це стадія обліку музейних фондів, на якій фіксуються результати вивчення музейних предметів для правового закріплення їх за конкретною колекцією чи розділом фондів і охорони наукової інформації про предмет [2, с. 77]. Вона є визначальною формою вивчення, опису та наукового визначення предметів основного фонду. Музейні предмети під час інвентаризації систематизуються відповідно до структури (побудови) основного фонду.

Фонд сакрального мистецтва ВКМ сформований із предметів мистецтва різного виду, згрупованих за спільною ознакою сакрального (релігійного, церковного, культового, канонічного, священного, ієратичного) мистецтва. Це – твори станкового живопису (ікони) і скульптури (фігурна скульптура); предмети дерев’яного декоративного різьблення (виносні хрести, царські врата, дияконські двері, фрагменти іконостасів, картуші ікон, виносні двохсторонні процесійні образи з картушами, фрагменти кіотів ікон, свічники, аналої тощо); предмети мідного лиття й металопластики (ікони, іконки, напрестольні та наперсні хрести, енколпіони, шата ікон тощо). Ці пам’ятки складають вагому частину майже 148 тис. музейних предметів, що їх нараховували фонди ВКМ станом на 1 січня 2011 р.

Під час комплектування фонду сакрального мистецтва ВКМ використовувалося тематичне, систематичне та комплексне комплектування. Зі створенням у 1993 р. Музею волинської ікони використовуться спосіб систематичного комплектування. Збиральницька робота експедицій була спрямована на формування та поповнення систематичних колекцій іконопису, скульптури, предметів декоративного дерев’яного різьблення і металопластики.

Поповнення фондів ВКМ культовими пам’ятками, розвиток і видозміна завдань та наукової концепції музею з початку 1990-х років зумовили виокремлення зі складу основного музею інших музеїввідділів, створених на основі систематичних колекцій. Зокрема, сфо

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

рмовані колекції пам’яток сакрального мистецтва виділилися в окремий фонд. На базі відреставрованих пам’яток у 1993 р. було створено Музей волинської ікони – відділ ВКМ, експозиція якого стала результатом наукового опрацювання фонду сакрального мистецтва музею [4–5]. Створення систематичної експозиції ікони (однорідні музейні предмети представлені згідно із систематикою відповідної галузі науки, структурною одиницею якої є систематичний експозиційний ряд), яка представляє колекцію волинського іконопису фонду сакрального мистецтва музею, сприяла введенню до наукового вжитку досі невідомих творів. Ця перша експозиція волинського іконопису з 63 ікон започаткувала сталу й безперервну присутність давньої релігійної мистецької спадщини Волині в культурному житті України.

Складовою роботи з формування музейних фондів, у т.ч. й сакрального мистецтва, є наукове вивчення музейних предметів. Вивчення музейних предметів складається з трьох послідовних етапів: 1) атрибуція предметів (тобто їх визначення); 2) класифікація та систематизація; 3) інтерпретація (трактування, тлумачення, тобто пояснення їх сутності).

Підкреслимо специфіку цих процесів у музеєзнавстві. Процес атрибуції насамперед переслідує мету виявити притаманні саме конкретному музейному предмету ознаки – фізичні властивості, функціональне призначення, історію походження й побутування. Для цього визначається матеріал і спосіб виготовлення предмета (ручний, механічний, чеканка, лиття, живопис тощо); колір; форма; розмір; функціонування, датування (час створення чи побутування) [10, с. 51].

На основі прийнятої музеєм класифікації в подальшому здійснюється систематизація музейних предметів. Цей процес передбачає групування (розкладку) реально існуючих у музейному зібранні предметів за допомогою карток або сучасних електронних засобів систематизації та збереження інформації. Вивчення пам’яток йде паралельно з комплектуванням фонду, результатом якого є каталогізація музейних предметів, введення їх до наукового вжитку через експозиції сакрального мистецтва і публікації. Завершальний етап вивчення музейних предметів передбачає критичний аналіз та інтерпретацію (тлумачення) їх як джерел знань і емоцій. Тут важливо поєднати результати атрибуції та систематизації. Сукупно все це дозволить з’ясувати наступне: оригінальність музейного предмета; його достовірність;

об’єктивність закладеної в ньому інформації; атрактивні, експресивні та комунікативні властивості якості; приналежність до типових або унікальних предметів; музейну цінність предмету [12, с. 70–72].

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

Таким чином, дослідження процесу формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї спирається на чітку термінологію, яка ґрунтується на теоретичному осмисленні невід’ємних складових частин цього процесу (наукове комплектування, вивчення й збереження музейних предметів). Аналіз науковотеоретичних основ формування фонду сакрального мистецтва дозволив сформулювати визначення низки понять (сакральне мистецтво, музеєфікація, формування фонду тощо).

Виходячи з теоретико-методологічних засад дослідження систематичного музейного фонду, поняття “фонд сакрального мистецтва” можна визначити як сукупність рухомих пам’яток матеріальної та духовної культури культового походження, які мають наукову, історичну, мистецьку й іншу культурну цінність, належать до образотворчого типу джерел; складається з музейних предметів різного виду (живопис, скульптура, металопластика), часу створення, шкіл, жанрів, авторської приналежності.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Фонд сакрального мистецтва сформований всередині основного фонду Волинського краєзнавчого музею і складається з творів сакрального мистецтва – рухомих пам’яток культового походження, які належать до образотворчого типу джерел і в музейній збірці відображають один із напрямів розвитку мистецької культури. Музеєфікація творів сакрального мистецтва відбувається на різних етапах їхнього музейного життя (надходження, наукове опрацювання й інтерпретація).

_________________________________

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посіб. / Пер. з нім. мови В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич; Наук. ред. З. Мазкрик : Літ. ред. А.–М. Волосвицька. – Львів: Літопис, 2005. – 630 с.

2. Климишин О. Природнича музейна термінологія: словник-довідник / відп. ред.

Ю. Чорнобай / Нац. акад. наук України. Держ. природознавчий музей. – Львів, 2003. – 244 с.

3. Ковальчук Є.І. Актуальні теоретичні питання сучасного музеєзнавства: музеєфікація пам’яток сакрального мистецтва // Волинський музейний вісник. Наук. зб.

– Луцьк: МП “Пульс”, 2010. – Вип. 2. – С. 8–12.

4. Ковальчук Є.І. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2009 рр.): Автореф. дис. … канд. істор. наук: 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. – Луцьк: РВВ “Вежа” ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – 20 с.

5. Ковальчук Є.І. Формування фонду сакрального мистецтва у Волинському краєзнавчому музеї (1929–2009 рр.): Дис. … канд. істор. наук: 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. – Луцьк, 2010. – 265 с.

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

6. Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения: Сб. науч. тр.

/ ЦМР СССР. – М., 1986. – 134 с.

7. Науковий архів Волинського краєзнавчого музею, “Інструкція про порядок обліко-хранительської роботи Волинського краєзнавчого музею: затв. дир. музею А.М. Силюком від 1 квітня 1991 р.”, 15 арк.

8. Науковий архів Волинського краєзнавчого музею, “Методичні рекомендації по складанню Паспорта на рухомі пам’ятки історії і культури, не включені в фонди музеїв, архівів, бібліотек. Наказ Міністерства культури СРСР № 113 від 18 березня 1987 р.”, 10 арк.

9. Науковий архів Волинського краєзнавчого музею, “Облік і паспортизація рухомих пам’ятників історії та культури, що знаходяться в культових спорудах. Інформаційний лист Міністерства культури УРСР від 14 грудня 1988 р.”, 6 арк.

10. Пищулин Ю., Букшпан П., Гнедовский М. и др. Музейные термины // Терминологические проблемы музееведения: Сб. науч. тр. / Мин–во культуры СССР.

Центр. музей революции СССР. – М., 1986. – С. 36–134.

11. Прищепа О.П. Основи музеєзнавства: навч.-метод. посібн. – Рівне, 2006. – 104 с.

12. “Про внесення змін до Закону України “Про музеї та музейну справу”. Закон України від 5 листопада 2009 р. № 1709–VІ // Голос України. – 2009. – 28 листопада. – С. 4–5.

13. “Про затвердження Порядку занесення унікальних пам’яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання”. Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 25.10.2001 № 653 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 9. – С. 117–141.

14. “Про музеї та музейну справу”. Закон України від 29 червня 1995 р. № 249 / 95ВР // Культурна спадщина України. Правові засади збереження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища: зб. офіц. док. – К. : Істина, 2002. – С. 49–58.

15. Селівачов М.Р. Про зміст і межі поняття “сакральне мистецтво” // Могилянські читання 2004: Зб. наук. пр.: Музейне збереження пам’яток сакрального мистецтва.

Історія, сучасна практика і майбутнє / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник;

Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.) та ін. – К.: Віпол, 2005. – С. 514–515.

16. Смоляницький В.М. Системний підхід в аналізі музейних фондів // Проблеми збереження та відновлення історичної пам’яті: тези доповідей наук. конф. з питань музеєзнавства та історичного краєзнавства (Харків, 24–25 травня 1994 р.).

– Х.: ХДІК, 1994. – С. 4–5.

17. Юренева Т.Ю. Музееведение: Учебник для высшей школы. 4-е изд., испр. и доп.

– М.: Академический Проспект; Альма Матер. – 2007. – 560 с. + 16 с. цв. л. – (“Gaudeamus”). – 558 с.

–  –  –

Вивчення біографії будь-якої людини становить неабиякий інтерес для дослідників різного формату – від істориків і соціологів до педагогів і психологів, адже завжди діяльність людини та її осмислення, інтерпретація й вивчення накреслює історичні шляхи та перспективи розвитку тієї чи іншої держави й суспільства.

Біографічні дані, інформація біографічного характеру є невичерпним джерелом для детального опису історії окремої людини, матеріалом для міждисциплінарних (і не лише), зокрема психологопедагогічних, наукових досліджень.

Особливий інтерес при цьому становить застосування результатів біографічних досліджень під час організації та проведення різноманітної культурно-освітньої діяльності в музеях. Сама музейнопедагогічна діяльність спонукає до творчого осмислення, інтерпретації та застосування найрізноманітнішої інформації у ході створення музейної експозиції про людину, яка мешкала у певному соціумі, у певну епоху. Очевидно, що це становить інтерес для історичного та культурного розвитку суспільства.

Однак, мова йде не лише про меморіальні музеї, присвячені відображенню життєвого й творчого шляху видатних постатей минулого і сучасності, але й про саму технологію використання біографічних відомостей у ході музейного діалогу.

Мета даного дослідження – змоделювати послідовність використання результатів біографічних досліджень у ході музейнопедагогічного діалогу з різними групами відвідувачів.

Музейно-педагогічна діяльність створює оптимальні умови для підготовки вчителя гуманітарних дисциплін засобами музейної педагогіки, адже у формуванні освітнього середовища у музеї слід враховувати особисті та загальнолюдські цінності, організовувати освітній процес на основі співробітництва, стимулювання позитивної емоційної атмосфери навчання, створення ситуацій вирішення пізнавальних завдань, інтелектуального пошуку [3, с. 134–135].Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«7. Пєхота О.М. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.8. Смирнова О.М. Дифференцированный подход в обучении природоведению: Методические рекомендации. / О.М. Смирнова – М. : Новая школа, 1997. – 112 с. Резюме Принципы технологии формирования экологически целесообразного поведения младших школьников. Статья посвящена актуальной проблеме экологического воспитания младших школьников. Предложенная технология...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ Володимир РИЧКА «ВСЯ КОРОЛІВСЬКА РАТЬ» (Влада Київської Русі) Київ Ричка В. М. «Вся королівська рать» (Влада Київської Русі): — К.: Ін-т історії України НАН України, 2009. — 180 с. Праця присвячена осягненню феномену влади Київської Русі. У книзі здійснено спробу антропологічного аналізу соціокультурної природи влади, умов її складання та засобів реалізації. Досліджуються питання становлення та...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Г. Касьянов, В. Смолій, О. Толочко Україна в російському історичному дискурсі: проблеми дослідження та інтерпретації Київ – 201 ЗМІСТ Резюме І. Загальний контекст Західна Європа Центрально-Східна Європа, Балкани, Балтія, країни СНД. ІІ. Українські студії в Росії: інституційний вимір Академічні інститути Університетські центри Державні експертно-дослідницькі установи Неурядові дослідницькі організації та інформаційні ресурси. ІІІ....»

«ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО МУЗА ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 930.1: 261. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Сімферополь 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«Україна–Європа–Світ УДК 327 (477) Оксана Валіон СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УКРАЇНОЮ Й НІМЕЧЧИНОЮ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНОМУ ВИМІРІ (90-І РОКИ XX СТ.) У статті авторка розглядає науково-технічне співробітництво України й Німеччини в 90-х роках XX ст., акцентує увагу на політикоправовій базі цих контактів, розкриває співпрацю між науковими та освітніми організаціями обох держав. Ключові слова: Україна, Німеччина, науково-технічне співробітництво, наукові та освітні організації. І сторія відносин українського...»

«ББК 83.3 Ук Н Допущено Міністерством освіти і науки України як підручник для філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Лист №14/18.2— 109 від 07. 02. 01 р.) У підручнику системно осмислено здобутки критики, історії й теорії української літератури. У хронологічній послідовності проаналізовано основні праці з цих питань, подано їх як орга­ нічну частину світового літературознавства. Розрахований на студентів-філологів, учителів-словесників, всіх тих, хто не байдужий до художнього...»

«Тема Ті, хто були поруч: яким був вибір ? Елла Ситник, вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист м.Київ Форма уроку: Урок-есе. Година спілкування та роздумів. Тривалість: 90 хв. Аудиторія: учні 10-11 класів Предмети: Людина і світ, Філософія, Громадянська освіта, Права людини. Можливе використання в якості тематичної виховної години. Хід заняття Релігійні й філософські висновки Голокосту, намір нацистів винищити євреїв Європи, а також підкорити і знищити...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Т. М. Кузьменко СОЦІОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 316(075.8) ББК 60.5я73 К 89 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11–8696 від 20.10.2009) Рецензенти: Аза Л. О. – доктор соціологічних наук, професор; Бевз Т. А. – доктор історичних наук. Кузьменко Т. М. К 89...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису МОРГУН Микола Віталійович УДК 94(477)”1917/1920”:623.43 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В 1917-1920 рр. 20.02.22 – військова історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 201 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) для студентів гірничого факультету Дніпропетровськ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ” ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра історії та політичної теорії МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»