WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 2 ] --

Як засвідчує багаторічний досвід діяльності Центру, співпраця наукової установи з організацією, що опікується практичною роботою зі збереження пам’яток є вельми корисною. Особливо помітною є така співпраця на прикладі діяльності регіональних відділень Центру – Східно-регіонального в Харкові (керівник – професор, доктор історичних наук, декан історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна С.І. Посохов), Бахмутського (Донецький регіон) (керівник – доктор філософії, Заслужений працівник культури України, археолог і краєзнавець С. Й. Татаринов), Кримського (Сімферополь) (керівник – професор, доктор історичних наук, професор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського А.А. Непомнящий ) – з відповідними осередками УТОПІК на місцях; при цьому співробітники регіональних відділень Центру працюють, здебільшого, на громадських засадах. Співробітниками відділень Центру вивчаються проблеми охорони та збереження пам’яток східного, центрального та кримського регіонів України. Зокрема, здійснюється експедиційна робота з обстеження пам’яток археології, проводиться виявлення та взяття на облік пам’яток архітектури; проводиться активна видавнича робота. Наприклад, Кримське відділення спільно з робочою групою з підготовки Зводу пам’яток іс

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

торії та культури по Автономній Республіці Крим підготувало статті до каталогу нерухомих пам’яток Сімферополя, Алушти, Євпаторії.

Співробітниками цього відділення Центру створено серію видань (за ред. проф. А.А. Непомнящого) з історії пам’яткоохоронної діяльності в Криму в ХІХ–ХХ ст. Цікавою і важливою є серія пам’яткознавчих і краєзнавчих видань, що стосуються Донеччини (керівник досліджень, автор або співавтор робіт – С.Й. Татаринов).

Після внесення Постановою президії ВАК України видання “Праці Центру пам’яткознавства” до переліку фахових видань з історичних наук і мистецтвознавства, започаткований в Центрі науковий напрям

– пам’яткознавство отримав офіційне визнання – наказом ВАК Украни № 263 від 29 травня 2006 р. в Україні запроваджено нову спеціальність – “26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство”.

З-поміж видань Центру статус фахового видання з історичних наук мають також: науковий журнал “Питання історії науки і техніки” (гол. ред. професор, доктор технічних наук, президент Асоціації працівників музеїв технічного профілю Л.О. Гріффен); а також збірники наукових праць “Сіверщина в історії України” (гол. ред. генеральний директор Національного заповідника “Глухів” С.А. Слєсарєв) та “Ніжинська старовина” (гол. ред. доктор історичних наук, професор С.І. Посохов) (обидва є регіонально орієнтованими виданнями, на сторінках яких друкуються регіоналістичні й пам’яткознавчі матеріали, що географічно охоплюють відповідно Сіверський край та ПівнічноДніпровське Лівобережжя).

З 2008 р. при Центрі працює спеціалізована рада із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю “26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство”. Станом на 1 липня 2011 р. захищено 11 дисертацій, 8 із дисертантів уже отримали дипломи кандидата історичних наук.

При Центрі також діє аспірантура за тією ж спеціальністю, де навчається 7 аспірантів. Окрім них дисертаційні дослідження готують 18 здобувачів Центру. Відтак, у міру своїх можливостей Центр намагається готувати кваліфіковані наукові кадри з музеєзнавства і пам’яткознавства, забезпечуючи тим самим подальший поступ цих наукових дисциплін.

Зазначений інфраструктурний розвиток Центру впродовж останніх років помітно розширює перспективи його діяльності, типологічний і тематичний спектр досліджень співробітників, зокрема:

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

- у розробці концепцій і проектів пам’яткоохоронних законодавчих та нормативних документів;

- у наданні консультативної та методичної допомоги державним установам і громадським організаціям щодо виявлення, обстеження, музеєфікації, консервації, відбудови, відновлення, використання пам’яток;

- у розробці інноваційних культурологічних проектів з проведення охоронних обстежень пам’яток, комплексів, заповідників, музеїв просто неба, національних парків;

- з прискорення пам’яткознавчих досліджень цілісних комплексів об’єктів культурної спадщини, історичних і культурно-історичних ландшафтів, комплексних пам’яток, виходячи з нерозривного зв’язку культурної та природної спадщини;

- з розширення тематики досліджень, у т.ч. пам’яток природи, індустріальної архітектури, некрополістичних пам’яток, об’єктів науки і техніки, з проблем оптимізації туристично-господарського використання пам’яток;

- з популяризації ролі та значення пам’яток у подальшому розвитку України через проведення навчально-виховної роботи.

При цьому дуже важливою є взаємодія з громадськими пам’яткоохоронними організаціями, насамперед УТОПІК, а також Українським Національним Комітетом ICOMOS, Українським Комітетом ТІССІН (індустріальної спадщини), академічними інститутами, державними пам’яткоохоронними установами, зокрема, Інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України.

Загалом, Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК упродовж своєї двадцятирічної історії пройшов шлях від своєрідного експериментального утворення на межі академічної науки та громадської пам’яткоохоронної діяльності до повноцінної за сутністю науково-дослідної установи, ввібравши у свою діяльність академічну фундаментальність і методологічність наукових досліджень, водночас торуючи шлях практичного застосування результатів наукових студій. Саме це й було основною ідеєю під час його створення наприкінці травня 1991 р.

–  –  –

Треті Всеукраїнські Зарембівські наукові читання “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячені 20-річчю від часу створення Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК

–  –  –

23 травня 2011 р., у день 20-річчя від часу створення Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, у приміщенні галереї “Печерська” Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (м. Київ) відбулися наукові й урочисті заходи з цієї нагоди. Насамперед, були організовані й проведені силами колективу Центру пам’яткознавства Треті Всеукраїнські Зарембівські наукові читання “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”.

Українське пам’яткознавство, що пройшло шлях від зародження й початкової інституціалізації на початку 1990-х років до перетворення наприкінці першого десятиріччя ХХІ ст. на повноцінний напрям наукових студій, конче потребувало влаштування організації спеціалізованого зібрання, де б фахівці, що досліджують теоретичні, методолого-методичні та прикладні питання вивчення й охорони історикокультурної спадщини, могли обмінюватися досвідом, безпосередньо в живому спілкуванні викладати свої погляди, дискутувати щодо нагальних фахових проблем. Саме таким зібранням мали бути, за задумом засновників, Зарембівські читання.

Свій початок указані наукові читання беруть з січня 2007 р., коли відбулися вперше з нагоди 60-річчя від дня народження історика і пам’яткознавця, доктора історичних наук Сергія Захаровича Заремби – ініціатора створення та першого директора Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Надалі читання організовуються раз на два роки й щоразу збирають кількадесят фахівців – дослідників-пам’яткознавців і музеологів. Щоразу за результатами роботи читань виходив друком збірник матеріалів.

Цьогоріч у межах Третіх Зарембівських читань відбулися пленарне та 2 секційні засідання, в яких взяли участь близько 30 науковців з академічних і спеціалізованих галузевих науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів, історико-культурних заповідників і музеїв Дніпропетровська, Запоріжжя, Калуша, Києва, Кіровограда, Луганська, Луць

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

ка, Львова, Опішного, Севастополя, Сімферополя, Сум, Тернополя, Хмельницького, Чигирина. В доповідях були порушені різноманітні за тематикою проблеми історії, теорії та практичної діяльності у сфері музеєзнавства і пам’яткознавства. Головне, що можна відзначити, – поруч із розширенням дослідницької географії – помітне збільшення досліджень теоретико-методологічного спрямування, а також значну частку розвідок молодих науковців – аспірантів, здобувачів, студентів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Іншим заходом, що відбувся у межах проведення Третіх Зарембівських читань, було проведення Урочистих зборів, з нагоди 20-річчя від часу створення Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Під час цих зборів до учасників читань долучилося керівництво Центру пам’яткознавства, директор якого Заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук О.М. Титова, зосібна, у своєму виступі виклала стисло історію й охарактеризувала основні здобутки цієї науково-дослідної установи впродовж двадцятирічного часу його існування; а також численні гості – представники державних інституцій, керівники пам’яткознавчих і пам’яткоохоронних організацій, вищих навчальних закладів, насамперед тих, із якими Центр пам’яткознавства має угоди про співпрацю й здійснює низку спільних проектів, зокрема: перший заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури М.Т. Пархоменко, генеральний директор Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” А.Л. Курданов; проректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя О.Г. Самойленко, директор Інституту пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України О.М. Сердюк, консультант Комітету Верховної ради України з питань культури і духовності Б.В. Кожушко й інші.

У привітаннях лунали слова вдячності за подвижницьку роботу співробітників Центру пам’яткознавства на ниві вивчення й охорони вітчизняної культурної спадщини; дієвого наповнення пам’яткознавчих і музеєзнавчих наукових проектів; зазначалися помітні творчі напрацювання співробітників Центру пам’яткознавства; вказувалося значення діяльності установи у справі розвитку вітчизняного пам’якознавства, підготовці наукових кадрів тощо. Багато привітань були надіслані у вигляді телеграм і вітальних адрес*.

* Тексти деяких із вітальних телеграм і адрес, надісланих з нагоди 20-річчя Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, а також кілька світлин із читань уміщені наприкінці цього розділу даного збірника (автор фотографій – Б.В. Колосок).

–  –  –

Насамкінець було влаштовано невелику презентацію видавничої діяльності Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. На стенді учасники і гості Третіх Зарембівських читань мали змогу ознайомитися з монографіями, збірками наукових праць (у т.ч. внесених ВАК України до списку фахових), матеріалами наукових конференцій і читань, науково-популярними виданнями, які з’явилися друком упродовж останніх кількох років під грифом Центру пам’яткознавства. Окремо були презентовані два видання, що були випущені безпосередньо напередодні проведення читань: збірка наукових праць “Сіверщина в історії України”, яку спільно видає Національний заповідник “Глухів” і Центр пам’яткознавства, а також щойно засноване науково-популярне спільне видання Центру пам’яткознавства і Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського – науково-просвітницька газета “Ніжинські старожитності”.

***** Урядова, м. Київ, 15, віл. Івана Мазепи, 21, корп. 19 Директору Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК Титовій О.М.

Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності щиро вітає поважне зібрання з нагоди 20-річчя існування потужного науково-дослідного центру з вивчення, збереження, охорони та популяризації безцінної культурної спадщини українського народу.

За цей час зроблено чимало. Це і наукові публікації, і проведення численних заходів, покликаних привернути увагу громадськості до пам’якознавчої, пам’яткоохоронної діяльності. Варто також відзначити сучасні наукові підходи співробітників Центру до виявлення пам’яток, створення практичних програм збереження історико-культурної спадщини, проведення системних пам’яткознавчих досліджень.

Шановна Олено Миколаївно! Вдячний Вам, як керівникові такої важливої пам’яткознавчої установи, за високе служіння обраній справі, за активну громадську позицію, невтомний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Впевнений, що Ви і надалі докладатимете зусиль задля відродження і збереження пам’яток історії та культури.

З надією на плідну співпрацю, голова Комітету В. Яворівський *****

–  –  –

20 років діяльності колективу Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК стали суттєвим поступом у галузі фундаментальних і прикладних досліджень, пов’язаних з пам’яткознавством та охороною культурної спадщини України. Ваша установа на сьогодні є одним із провідних науково-дослідних, культурно-просвітницьких центрів, який має заслужене визнання громадськості як в Україні, так і за її межами.

Двадцятирічна історія Центру – це результат подвижницької праці десятків висококваліфікованих фахівців, серед яких було багато видатних діячів вітчизняної науки і культури.

Колективові Вашого Центру притаманні професійна майстерність, висока відповідальність, культура, шанобливе ставлення до нашої історії, до вирішення проблем охорони та популяризації нашої культурної спадщини.

У цей непростий час у Центрі відбуваються значні позитивні зміни:

навколо вас згуртовуються широкі кола науковців та пам’яткоохоронців; виходять десятки монографій, збірників наукових праць, у яких висвітлюються надбання нашого народу в царині культури та історії;

вдосконалюється взаємодія з мережею музеїв України.

Дорогі колеги! Від імені Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя приміть щирі вітання і подяку за вашу творчу працю.

Бажаємо колективові Центру пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури та особисто Вам, шановна Олено Миколаївно, міцного здоров’я, нових творчих успіхів і наснаги у формуванні через грані історії майбутнього нашої держави.

Хай щастить Вам у всі часи.

З повагою, в.о. ректора університету, професор О.Д. Бойко ***** Вельмишановна Олено Миколаївно!

Вітаю Вас і співробітників Центру пам’яткознавства з нагоди 20літньої діяльності установи й бажаю нових успіхів у розбудові укранського пам’яткознавства. Дякую за запрошення взяти участь в урочистому засіданні.

З повагою, Т. Ківшар* * Ківшар Таїсія Іванівна – доктор історичних наук, вдова першого директора Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК Сергія Захаровича Заремби (1947–2003).

–  –  –Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 930.1:[37.026:91] ЧЕРНОВ Борис Олексійович, канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри географії, екології і методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Скоороди ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ДИДАКТИКИ ГЕОГРАФІЇ Обґрунтовано вперше сучасний статус дидактики географії, визначено її положення в загально-педагогічній теорії навчання і виховання учнів, розкрито зв’язки з загальною дидактикою, зроблено уточнення і наповнення географічним...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (57) 2013 Губенко Лариса Миколаївна – аспірантка кафедри історії України Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Луганськ, Україна), E-mail: larnic2009@yandex.ru Hubenko Larisa – postgraduate students of the department of History of Ukraine of the Luhansk National University of Taras Shevchenko (Luhansk) E-mail: larnic2009@yandex.ru Рецензент – доктор педагогічних наук, професор кафедри історії України Луганського...»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА УДК 72.477.8 О. М. ДЯЧОК, В. Ю. ДЯЧОК САКРАЛЬНІ СВЯТИНІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ У статті досліджено архітектуру сакральних святинь Тернопільщини, які належать різним конфесіям, висвітлено їх роль у культурологічних процесах краю. Ключові слова: архітектура, стиль в архітектурі, храмобудування, історична спадщина. О. М. ДЯЧОК, В. Ю. ДЯЧОК САКРАЛЬНЫЕ СВЯТЫНИ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ В статье исследована архитектура сакральных святынь Тернопольщины, которые принадлежат разным конфессиям, освещена...»

«Марценюк Пантелій Іванович. Над Бугом-рікою Вінниця, 2004 рік ББК 84 Укр6 М49 Передмова: Марценюк В.П. Марценюк П.І М49 Над Бугом-рікою: Біографічна повість. Під редакцією В.П.Марценюка. Вінниця.: О.Власюк, 2004. – 88 с ISBN 966-8413-50-4 Епіграф до книги: «Над Бугом-рікою Росли ми з тобою. Над Бугом прийшлось помирати» З пісні О.Клименко Передмова Мій батько, Марценюк Пантелій Іванович прожив довге та насичене історичними подіями життя. Він народився дев’ятого серпня одна тисяча дев’ятсот...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МАТЕРІАЛЬНО-ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ № ХАРКIВ 200 ББК 85я73 УДК 7.01.006.3(477.54) Н34 Н Теорія і практика матеріально-художньої культури. VIII електронна наукова конференція. Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2006р. /збірник матеріалів. Харків: ХДАДМ, 2006. 88с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірнику представлено матеріали VIII електронної наукової конференції професорсько-викладацького складу вищих навчальних...»

«Відділ економічної історії Участь співробітників у конференціях, з’їздах тощо Назва Співорганізатори Дата Кількість Приклади результатів проведення учасників 1. Міжнародна науково-практична Міністерство освіти і науки УкраїБіла С.О. Доповідь „Інституційні трансфорконференція “ Економічна організани; Київський національний еко7-8 лютого маційні перетворення та удоскоція та економічна освіта: взаємономічний університет ім. Вадима 2007 р. Супрун Н.А налення стратегій розвитку екообумовленість...»

«Вересень 2010 нь Маловідомі пригоди українських радянських письменників Так уже воно склалося, що масштабне відкритОлексій Кундзіч, Олесь Гончар, і зовсім не радянмогла закінчитись арештом. Вельми цікавою метя білих плям одного періоду історії літератури ського Уласа Самчука. Стосунки з владою та коні також здалася та частина «Таємниць письменмайже неодмінно призводить до легкого підзалегами, нюанси особистого життя, просто пригоницьких шухляд», у якій ідеться про Остапа буття періодів інших....»

«Лекція 1 Основні поняття про комп'ютерні мережі і телекомунікації.1. Поняття і коротка історія комп'ютерних мереж.2. Класифікація комп'ютерних мереж:• По області дії;• По способах адміністрування;• По мережних операційних системах;• По протоколах;• По топології;• По архітектурі;3. Мережні стандарти і специфікації.1. Поняття і коротка історія комп'ютерних мереж. В перші роки після появи настільних персональних комп'ютерів у продажу ще не було засобів комунікації між ними. У комерційних...»

«УДК 811.161.2 Ю. В. Громик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки Особливості дієслівної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору) Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано характерні особливості словозміни дієслова українських говірок берестейсько-пінського...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково–методичний збірник ( Випуск ХLIІI ) Слов’янськ – 2009 ISBN 5–7763–4577– УДК 371.13 ББК 74. Г. Гуманізація навчально–виховного процесу: Збірник наукових праць. – Вип. ХLIІI /За заг.ред. проф. В.І. Сипченка. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – 211 с.Редакційна колегія: – кандидат педагогічних наук, професор Сипченко В.І. (відповідальний редактор). – доктор педагогічних наук,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»