WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 19 ] --

ках, республіканській (Автономна Республіка Крим), обласних універсальних наукових, міських (міст Києва і Севастополя) та бібліотеках – галузевих і відомчих методичних центрах. З нашої точки зору, доцільно створити спеціальні комісії в усіх без винятку державних і комунальних бібліотеках, метою діяльності яких буде звірка фондів на предмет виявлення книжкових пам’яток.

Згідно з концепцією, запропонованою в Інструкції, організація збору інформації має здійснюватися окресленим колом бібліотек, об’єднаних в ієрархічну систему. На вершині ієрархії – Національна парламентська бібліотека України, на ланку нижче - провідні бібліотеки України (наприклад, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, Харківська державна наукова бібліотекою ім. В.Г. Короленка), які на корпоративних засадах опрацьовують дані, отримані з регіонів. На ланку нижче – провідні бібліотеки регіонів і центральних органів влади. Матеріали, зібрані в регіонах, надсилаються до “головної бібліотеки загальнодержавного значення”. Зміст цього поняття є незрозумілим, так само як і характер “корпоративних зв’язків”: чи то Національна парламентська бібліотека України приймає всі відібрані матеріали й розподіляє між бібліотеками загальнодержавного значення, чи то в цьому питанні діє регіональний принцип, і парламентська бібліотека виступає виключно як куратор цього процесу. Ніби поза ієрархією опинилися Національна історична бібліотека України, Державна бібліотека України для юнацтва та Державна бібліотека України для дітей, які складають реєстри (?!) за своїми фондами і направляють їх до Національної парламентської бібліотеки України.

У пункті 3.8. Інструкції зазначається, що Національна парламентська бібліотека України разом із бібліотеками (“на корпоративних засадах”), на основі отриманої інформації формує базу даних (яку?) розділу (яка його назва?) Державного реєстру національного культурного надбання і передає його на розгляд експертної комісії (якої?) та на подальше затвердження Міністерством культури і мистецтв України.

Таким чином, цією Інструкцією створена неповоротка, бюрократична система, яка не має чіткого механізму взаємодії її елементів.

На наш погляд, цю систему, по-перше, необхідно оптимізувати шляхом зменшення ієрархічних ланок, залишивши нижчу ланку – бібліотеки усіх рівнів і вищу – структурний підрозділ Міністерства культури, який займатиметься безпосереднім оформленням отриманих матеріалів у Реєстр і надаватиме методичну допомогу, та Науково

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

експертну раду при цьому ж Міністерстві, яка буде приймати рішення про включення об’єктів до Реєстру.

Зрештою, за підсумками аналізу нормативно-правової бази формування Державного реєстру книжкових пам’яток України, сформулюмо наступні рекомендації:

1. За всіма виданнями, які відповідають критеріям, викладеним у п. 2.1–2.8 (включно) зазначеної Інструкції, а також інших видань до 1950 р., що зберігаються у бібліотеках усіх рівнів і форм власності, окремих осіб, до вирішення питання про включення їх до Державного реєстру книжкових пам’яток України, закріпити статус книжкових пам’яток, що унеможливлює списання, передачу в постійне користування іншій установі, вивезення за кордон, тимчасову передачу, тимчасове вивезення за кордон без погодження з Міністерством культури України. Встановити для цих об’єктів особливий режим охорони, зберігання та використання, реставрацію здійснювати виключно за рекомендаціями, викладеними у фаховому експертному висновку, на основі програми, погодженої у відповідному місцевому органі – управлінні культури обласної державної адміністрації (для комунальних і приватних бібліотек) і центральному органі – Міністерстві культури України (для установ загальнодержавного підпорядкування та закладів, що мають статус національного), яка має здійснюватися фаховими реставраторами-спеціалістами у даній галузі.

2. Бібліотекам усіх рівнів і форм власності створити комісії щодо виявлення видань, що відповідають вказаним у попередньому пункті критеріям. Комісії у встановлений строк мають з’ясувати наявність у своїх фондах об’єктів, що можуть бути включені до Державного рестру книжкових пам’яток України. За необхідності до складу комісії можуть бути введені фахівці, що не є працівниками бібліотеки.

3. Перелік виявлених видань із коротким бібліографічним описом (згідно з методикою, розробленою Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського, та нормами, викладеними в Інструкції), кількома цифровими фотографіями, що дозволяють ідентифікувати видання, зазначенням інвентарних номерів і візуальним описом об’єктів (подібно до опису в інвентарних картках музейних предметів) в електронному вигляді в установлений термін передати до Міністерства культури України. За достовірність і повноту переліку відповідальність несуть члени комісії та керівник бібліотеки.

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

4. Розробити форму Державного реєстру книжкових пам’яток України.

5. У Міністерстві культури України доцільно створити структурний підрозділ з питань формування Державного реєстру книжкових пам’яток України, який буде отримувати цифрові матеріали й вносити їх до електронної бази даних, вирішувати інші питання, пов’язані з реєстрацією цінних з історико-культурної точки зору видань, готуватиме матеріали до засідання Науково-експертної ради при Міністерстві культури України.

6. Створити при Міністерстві культури України Науковоекспертну раду з питань включення видань до Державного реєстру книжкових пам’яток України. До складу ради мають увійти найкращі фахівці в галузі пам’яткознавства, музеєзнавства, культурології, історії, книгознавства, бібліографознавства тощо. Кількість членів ради – необмежена. Рішення Ради вважається правомочним, якщо на засіданні присутні щонайменше 18 членів.

7. Науково-методична рада після експертизи вирішує питання про включення об’єктів до Державного реєстру книжкових пам’яток України. Рішення Ради затверджується відповідним наказом Міністерства культури України.

8. Після включення до Реєстру, бібліотека, зібрання якої містить пам’ятки, забезпечує оцифрування видання згідно з установленими вимогами й надсилає електронні матеріали до відповідного структурного підрозділу Міністерства культури України.

______________________________________

1. ГОСТ 7.87-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Книжные памятники. Общие требования [Электронний ресурс] // Международная федерация русскоязычных писателей [вэб-сайт]. – 11.05.2011. – Режим доступа: http://rulit.org/file/54. – Назва з екрану (11.05.2011).

2. Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] // Верховна Рада України;: Законодавство України [веб-сайт]. – 10.05.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1561-14. – Назва з екрану (10.05.2011).

3. Закон України Про охорону культурної спадщини [Електронний ресурс] // Верховна Рада України;: Законодавство України [веб-сайт]. – 11.05.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=1805-14. – Назва з екрану (10.05.2011).

4. Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного над

<

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

бання [Електронний ресурс] // Верховна Рада України;: Законодавство України [веб-сайт]. – 10.05.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=z1027-01. – Назва з екрану (10.05.2011).

5. Ковальчук Г.І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. – К., 2004. – 644 с.

6. Ковальчук Г.І. Теорія та практика книжкового пам’яткознавства ХХ століття: автореф. дис. … докт. істор. наук: 07.00.08. – Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: Електронний фонд [веб-сайт]. – 11.05.2011. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kgikps.zip. – Назва з екрану (11.05.2011).

7. Наказ Державного комітету України з питань Технічного регулювання та споживчої політики від 22.04.2008 р. № 132 “Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів” (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


07.2008 р. № 257 “Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавного стандарту, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту від 22.04.2008 р. № 132”) [Електронний ресурс] // МЕГА-НаУ [веб-сайт]. – 11.05.2011. – Режим доступу:

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0257609-08. – Назва з екрану (11.05.2011).

8. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання [Електронний ресурс] // Верховна Рада України; Законодавство України [веб-сайт]. – 10.05.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =466-92-%EF.\. – Назва з екрану (10.05.2011).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.09.99 р. № 1716 Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 роки [Електронний ресурс] // Верховна Рада України; Законодавство України [веб-сайт].

– 10.05.2011. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?

nreg =1716-99-%EF. – Назва з екрану (10.05.2011).

10. Постанова Колегії Міністерства культури і туризму України від 25.03.2010 р.

№ 3/5 “Про стан виконання постанови колегії від 4 квітня 2009 року №4/4 “Щодо аналізу та використання коштів, виділених МКТ на бібліотечну справу за період 2005–2008 років. Шляхи усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою України під час аудиту, проведеного у 2007 році” [Електронний ресурс] // Електронний архів Українського центру культурних досліджень. – 10.05.2011.– Назва з екрану (10.05.2011).

11. Руденко С.Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце в системі історико-культурних цінностей: автореф. дис. … канд. культурології: 26.00.01. – Теорія та історія культури. – К., 2011. – 16 с.

12. Руденко С.Б. Про класифікацію матеріальних історико-культурних пам’яток // Праці Центру пам’яткознавства: Зб. наук. пр. / О.М. Титова (гол. ред.), Л.О.

Гріффен та ін. Вип. 15.– К., 2009. – С. 292–304.

–  –  –

Суботів та його багата історія завжди привертали до себе увагу істориків, письменників, поетів і художників. Захоплюючись його минулим, вони приїздили сюди, знаходячись під враженням від побаченого, залишали описи своїх подорожей, створювали поетичні, прозові та малярські твори.

У різний час протягом ХІХ – початку ХХ ст. Суботів відвідували Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров, П. Чубинський, Д. Дорошенко й інші. Серед небайдужих до історії Суботова був і польський історик та письменник Францішек Равіта-Гавронський*1. Він цікавився польсько-українськими відносинами XVII–XVIII ст., що й стало причиною його подорожі історичними місцями, пов’язаними із козацтвом: “Через те, що для праці моєї про козаччину бажано познайомитися з топографією місцевостей історичних з часів воєн козацьких, вирішив відвідати одну за одною ті принаймні, яких до цього часу не знав” [6, с. 55]. Її опис був уміщений у щомісячному додатку до “Газети львівської” (1991, № 29) – “Путівнику науковому та літературному” під назвою “Мандрівки історично-археологічні Україною”.

*1 Равіта-Гавронський Францішек – польський історик і письменник. Народився 4 листопада 1845 р. в с. Степашки (нині село Гайсинського району Вінницької обл.). Навчався у Київській гімназії, один рік у Київському університеті. Закінчив Вищу сільськогосподарську школу в м. Дубляни (нині місто Жовківського району Львівської обл.). Учасник польського повстання 1863–1864 років, за що був ув’язнений. Наукову та літературну діяльність розпочав у 1880-х роках. Співпрацював із “Киевской стариной”, де було опубліковано низку його творів. Від 1887 р.

проживав у Варшаві, Львові, на Підкарпатті. Основні праці Ф. Равіти-Гавронського присвячені історії України, зокрема, козацтву та польсько-українським відносинам ХVІІ–ХVІІІ ст.

“Богдан Хмельницький”, “Історія гайдамацьких рухів”, “1863 рік на Русі”. Його внеском у вивчення історії України є дослідження про П. Орлика, життя і творчість Т. Шевченка, публікація деяких важливих джерел із часу Національної революції 1648–1676 років. Перу Ф. РавітиГавронського належить також кілька художніх творів на українську історичну тематику. Його публіцистичні твори вміщували у часописах “Слово польське”, “Газета львівська”, “Вєк ХХ”, “Русь” (видавцем двох останніх був власне Ф. Равіта-Гавронський). Помер історик 16 квітня 1930 р. в м. Юзефув під Варшавою.

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

Під час подорожі автор відвідав декілька населених пунктів Чигиринщини – Чигирин, Боровицю та Суботів. Окремий розділ “Мандрівок” Ф. Равіта-Гавронський присвятив Суботову.

Польський історик подорожував звивистою дорогою, що проходила попід Замковою горою в Чигирині. Свого часу нею до Суботова подорожував і Тарас Шевченко. Відомий його малюнок “Чигирин з Суботівського шляху” (1845). Через деякий час мандрівники виїхали на прямий шлях або, як говорили місцеві мешканці принаймні до 70-х років ХХ ст., “на степ”. Кілометрів зо два дорога пролягала рівною місцевістю до роздоріжжя, де розгалужувався шлях на Фундукліївку та Суботів.

Звернувши на суботівський шлях, праворуч можна було побачити яр під назвою Якимашина, зарослий вишняком. Варто зазначити, що вказаний шлях проходив горбистою місцевістю, де постійно чергувалися узвози та підйоми. Ця обставина значно утруднювала шлях. Особливо виснажливим, навіть нескінченним, видавався він міським мешканцям.

Після недовготривалого спуску подорожні знову піднімалися вгору до Свищевого яру. Далі доводилося проїжджати Дундукове провалля, звідки дорога піднімалася круто вгору й спускалася до річечки, яка брала початок від джерел, що знаходилися на схилі Камінної гори, утвореної – як і Замкова гора в Чигирині – з пісковику. Підніжжя цієї гори постійно було покрите кам’яними брилами й уламками каменю різної форми, розмірів і кольору – здавна тут добували камінь для місцевих потреб.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою Інституту філології _ 2014 р. протокол № _ Директор Інституту філології _проф. Семенюк Г.Ф. Програма вступних іспитів до аспірантури Спеціальність фольклористика, українська мова і література, іноземна мова Київ – 2014 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 10.01.07 – ФОЛЬКЛОРИСТИКА Програма розрахована на аспірантів зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика. До програми включено питання з теорії та жанрології...»

«Кириченко В.В. Стратегіальні відмінності становлення особистісної ідентичності працівників у процесі адаптації до професійної діяльності / Віктор Васильович Кириченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К: Видавництво «Фенікс», 2012. – Т.XII. Психологія творчості. – Вип. 15. – Частина ІІ. – С.142-149. УДК 159.923.2 В.В.Кириченко (м. Київ) СТРАТЕГІАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ У...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ІСТОРИЧНІ НАУКИ Том На пошану професора П. Ф. Лаптіна Кам’янець-Подільський ПП «Медобори-2006»УДК 378.4(477.43)(082): ББК 63.3(4Укр.) Н Рецензенти: Л.В.Войтович доктор історичних наук, професор (м. Львів) О.В.Добржанський доктор історичних наук, професор (м. Чернівці) Редакційна колегія тому:...»

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»

«ірина Реброва (Харків, Україна) усна історія і дослідження «пам’яті» Рецензія на книгу: [Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М. В. Лоскутовой. — М.: Новое издательство, 2006. — 392 с. (Серия: Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 2)] Збірник являє собою результати роботи над двома проектами Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі «Блокада у долях та пам’яті...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК Тернопіль 2013 ББК 91.9 Н3 Наукові та навчально-методичні праці викладачів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 2012 : бібліогр. покажчик / уклад.:...»

«Борис Захаров НАРИС ІСТОРІЇ ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ (1956-1987) ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ХАРКІВ «ФОЛІО» ББК 66.7 ЗХудожник-оформлювач Б.Є. Захаров Це видання здійснено за підтримки «Фонду сприяння демократії» Посольства США, Київ. Точка зору, відображена у даному виданні, може не співпадати з офіційною позицією уряду США. Рецензент: Анатолій Русначенко Захаров Борис. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987) З 38 / Харківська правозахисна група; Худож.-оформлювач Б....»

«Д. А. ШИГАЛЬ, УДК 340.15:001.8 канд. юрид. наук, доцент кафедри історії держави і права, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків СИНХРОННЕ ПОРІВНЯННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНОПРАВОВИХ ЯВИЩ (НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ МИРОВИХ СУДДІВ, СТВОРЕНОГО В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 1864 Р.) На прикладі інституту мирових суддів, створеного у 1864 р., досліджується специфіка синхронного історичного порівняння. Аналізуються умови застосування цього методу. Робляться...»

«УДК 001+62:316.4 ПРОБЛЕМА ДІАЛОГІЧНОСТІ ТА СУЧАСНА ЦІННІСНА ОРІЄНТАЦІЯ СТУДЕНСТВА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ О. М. Мелащенко кандидат філософських наук, доцент кафедри психології та педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна m12345123@gmail.com У даній статті предметом дослідження виступили особливості усвідомлення онтологічних проявів діалогічності та ціннісної орієнтації студентства технічного вищого навчального закладу. Виявлено, що...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології Кафедра фольклористики Укладач: д.філол.н., проф. Івановська О.П. «ЗАТВЕРДЖЕНО» Вченою радою Інституту філології «_» _ 20 р. протокол № Директор Інституту філології _проф. Семенюк Г.Ф. Програма комплексного державного екзамену з фольклористики для випускників ОКР «магістр» спеціальності «Фольклористика, українська мова і література, іноземна мова» ФОЛЬКЛОРИСТИКА Київ – 2014 До програми включено питання з теорії...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»