WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 11 ] --

Відповідними листами сповіщаються місцеві зацікавлені державні та громадські організації у сфері охорони пам’яток про майбутні пошукові роботи. Направляються відповідні запити щодо наявної у них інформації про археологічну спадщину району. Встановлюється взамодія з місцевими органами охорони культурної спадщини (обмін інформацією, нормативна й інша підтримка). Далі проводиться польова пошукова робота за прокладеними заздалегідь маршрутами, виявлення та фіксація пам’яток виконується за встановленими нормами й методами археології (збирання підйомного матеріалу, шурфування, встановлення географічних координат, фотофіксація, креслення тощо), складається блок необхідної польової документації.

Додатково щодо кожної виявленої та перевіреної пам’ятки збирається блок пам’яткоохоронної інформації (рекомендовані охоронні зони, фізичний стан, ймовірні межі, бажаний режим використання й оптимальні заходи зі збереження тощо), достатній для встановлення її на державний облік. Одночасно проводиться громадська робота. По ходу маршруту проводиться опитування місцевих жителів щодо випадкових археологічних знахідок, роз’яснювальна робота щодо сутності археологічної спадщини та її значення. За потреби паралельно польовим роботам надаються послуги місцевим громадським та державним організаціям (школи, гуртки, відділи культури тощо) з проведення лекцій, консультацій, іншої інформаційної допомоги у сфері охорони археологічної спадщини.

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

За результатами польових і архівних робіт до Інституту археології НАН України подається науковий звіт, копії якого надаються до місцевих органів охорони культурної спадщини. Також створюється блок проектів облікових карток установленого зразку на щойновиявлені пам’ятки, рекомендації щодо статусу, меж і режимів охорони цих пам’яток, уточнені дані щодо пам’яток уже встановлених на державний облік. Цей блок документації має бути переданий до місцевих і державних органів охорони культурної спадщини. Також місцевим органам контролю надається інформація пам’яткознавчого характеру щодо всієї сукупності виявлених і перевірених пам’яток, їх особливостей, стану, значення, взаємозв’язків, соціального, природничого та наукового контексту, можливих загроз, наукового та культурного значення. Ці ж дані у формі наукових публікацій та звітів вводяться до наукового обігу.

Слід окремо зазначити, що результати роботи пам’яткознавчої археологічної розвідки не мають статусу нормативного акту. Така розвідка проводиться як суто наукова, хоча її висновки можуть бути так чи інакше використані відповідними органами охорони культурної спадщини для прикладних потреб. Усі надані експедицією пам’яткоохоронні документи є проектними і можуть бути змінені, затверджені або не затверджені відповідними організаціями. Висновки щодо режимів використання, заходів збереження й іншого мають суто рекомендаційний характер. Результати діяльності пам’яткознавчої розвідки є попередніми. Адже виявлення й обстеження пам’яток проводиться з якнайменшою для них шкодою. В разі порушення культурного шару, планування будівельних або інших робіт необхідна повторна детальна рятівна археологічна розвідка.

Результати пам’яткознавчої археологічної розвідки можна умовно поділити на два блоки: суто наукові дані щодо пам’яток археології району та прикладні результати у сфері охорони археологічної спадщини. За результатами роботи має бути створений науковий звіт і низка публікацій. У такий спосіб до наукового обігу буде включено цілком нові емпіричні дані про наявність, культурну приналежність, хронологічні межі та специфіку археологічних пам’яток певного району, їх культурне та соціальне значення у сучасності, природничий контекст тощо. Прикладні результати полягають в очікуваному збільшенні громадської зацікавленості пам’ятками археології району, їх збереженні, уточненні вже відомих і встановленням на державний

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

облік нових пам’яток. Таким чином може бути реалізована державна програма заходів щодо охорони археологічної спадщини, відповідно до Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої) (ратифікована 10.12.2003 р., набула чинності 27.08.2004 р.) [8].

Побічними результатами можна вважати очікуване збільшення туристичної привабливості території досліджень, підняття іміджу району та держави в культурній сфері.

__________________________

1. Кепін Д.В. Методичні засади збереження пам’яток первісної археології // Праці Центру пам’яткознавства: зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.) та ін. / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 13. – К., 2008. – С. 145.

2. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. – М.: Высшая школа, 1972. – С. 29–30.

3. Мартынов А.И., Шер А.Я. Методы археологического исследования: Учеб. пос.

для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 1989. – С. 29–31.

4. Корнієнко П.Л. Креслярська та фотографічна фіксація археологічних об’єктів // Археологія. – 1993. – № 1. - С. 130–139.

5. Петрашенко В.О. Актуальні проблеми сучасного дослідження і збереження археологічної спадщини // Археометрія та охорона історико-культурної спадщини / гол. ред. Дудкін В.П. / Інститут пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України. – К.:, 1998. – № 2. – С. 91–92.

6. Бітковський О.В. Концепція системи суцільного пам’яткоохоронного пізнання за методом історико-культурної зйомки // Матеріали та тези наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею (11–13 жовтня 1995 р.) / Житомирське обласне управління культури; Житомирський обласний краєзнавчий музей. – Житомир: МП “Форзац”, 1995. – С. 131–133.

7. Івакін Г., Титова О. Критерії класифікації та поцінування пам’яток археології // Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика / Нац. акад. наук України, Ін– т історії України, Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. – К., 2007. – С. 141–177.

8. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) // Охорона культурної спадщини: зб. міжнар. док. / автор вступ. статті Л. Прибєга, упор.: Ю. Кібальник, Л. Прибєга, О. Сердюк; гол. ред. Л. Прибєга / Держ. НДІ теорії та історії архітектури і містобудування, Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій. – К.: АртЕк, 2002. – С. 62–71.

–  –  –

Одним із перспективних напрямків сучасного кримознавства є історія вивчення пам’яток старовини Тавриди західноєвропейськими мандрівниками наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. Саме завдяки науковим і публіцистичним працям зарубіжних вояжерів, що відвідали півострів у цей період, до нас дійшли цінні відомості про стан античних і середньовічних старожитностей Північного Причорномор’я після його інкорпорації до складу Російської імперії. Британські мандрівники виступили першовідкривачами культурних скарбів Кримського півострова для освіченої європейської публіки, а також стали співзасновниками наукового вивчення регіону. Їх подорожні записки на сьогодні є невід’ємною складовою джерелознавчої бази у студіях з історії дослідження історико-культурної спадщини Криму.

Незважаючи на актуальність цієї теми, на даний момент вітчизняні, насамперед кримські, дослідники не приділяють багато уваги цьому питанню, обмежуючись републікацією вже відомих творів іноземних подорожніх, що зверталися до вивчення кримських пам’яток. Як правило, ці твори оснащені коментарями, що не відзначаються глибиною розуміння проблематики і не висвітлюють значення окремих подорожей освічених європейців у контексті активізації загальнонаукового руху за доби Просвітництва [1].

Відомий англійський натураліст, мінеролог і мандрівник Едвард Деніел Кларк (1769–1822) став одним із перших західноєвропейських науковців, що відвідали Тавриду наприкінці XVIII ст. Майбутній учений народився у селищі Вілінгтон, графство Сассекс. Отримавши вищу освіту в Кембриджі, він розпочав викладацьку діяльність у 1790 р.

За два роки отримав пропозицію від британського аристократа і мецената Томаса Хілла (1770–1832) взяти участь у науководослідницькій експедиції, маршрут якої пролягав через Німеччину, Швейцарію й Італію. Після завершення цієї подорожі Е.Д. Кларк став активним учасником наукових експедицій різними куточками всього світу. Понад десять років він провів на Близькому Сході, у Західній


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

Європі, Малій Азії, Північній Африці та Скандинавії [2, p. 56–62].

Підсумком цих подорожей стала серія травелогів, які були видані у вигляді багатотомного видання “Travels in various countries of Europe, Asia and Africa” (Мандри до різних країн Європи, Азії та Африки) у Лондоні вподовж першого десятиліття ХІХ ст. [3]. Згодом твір ученого був перекладений і виданий німецькою та французькою мовами [4–5].

Крім цієї фундаментальної праці, Е.Д. Кларку належить також серія творів, пов’язаних із археологією та мінералогією Середземномор’я, опублікованих у першій третині ХІХ ст. [6–7].

У 1799 р. Едвард Кларк виступив одним з ініціаторів наукової подорожі континентальною Європою, Ближнім Сходом і Африкою.

Мандрівники мали відвідати Скандинавський півострів, Російську імперію, Османську імперію, о. Родос, Єгипет і Палестину з метою дослідити природу, історію й старожитності різних країн світу. На початку 1800 р. Е.Д. Кларк і його супутники прибули до Росії. У листах вченого збереглися враження від перебування у Москві, Криму, Кубані, Санкт-Петербурзі. До Кримського півострову мандрівник і його компаньйони приїхали влітку 1800 р., переправившись через Керченську затоку. Знаходячись на території Таманського півострова, мандрівник розпочав вивчення античних старожитностей, яке продовжив з іншого боку Боспору Кіммерійського. Під час оглядин Керчі мандрівник описав численні вироби давньогрецького мистецтва, що знаходили місцеві жителі, а також руїни античних поселень на їх периферії [3, р. 103–109].

Подорожуючи Кримом, Е.Д. Кларк постійно стикався з фактами недбалого ставлення місцевого населення та нової влади до античних і середньовічних старожитностей. Так, під час перебування у Феодосії (Кафі), яку англійський мандрівник відвідав відразу після Керчі, науковець записав: “Протягом нашого перебування (у Кафі) солдатам дозволили знищувати прекрасні мечеті або перетворювати їх на шинки, зносити мінарети, зривати фонтани, розбирати усі громадські акведуки” [3, p. 144]. Згідно з твором Е.Д. Кларка, подібна картина масових руйнувань культурної спадщини була характерна для всього Криму впродовж перших років російського панування там [3, p. 179].

Стан видатної пам’ятки східної архітектури – Бахчисарайського палацу – також засмутив мандрівника. За словами англійця, комплекс поступово втрачав східний колорит, оскільки реставраційними роботами на його території займалися європейські майстри, що мали досить віддалене уявлення про традиції східного зодчества [3, p. 182].

Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

Неабиякий інтерес у британців викликали “печерні міста” Криму.

Під час оглядин Чуфут-Кале Е.Д. Кларк не тільки звернув увагу на побут і особливості духовної культури караїмської спільноти, але й описав оборонні споруди міста, мавзолей дочки золотоординського хана Тохтамиша Джанике-ханим [3, p. 190–191].

Оглянувши Бахчисарай і “печерні міста”, англієць і його компаньйони вирушили до Гераклійського півострова, бажаючи відвідати Херсонес. Під час цього етапу подорожі мандрівники зупинилися неподалік Інкерману, де розташовувалася середньовічна фортеця. На думку Е.Д. Кларка, вона належала генуезцям, але була збудована ще за життя давньогрецького полководця Діофанта. Науковець досить докладно описав зовнішній вигляд руїн оборонних і культових споруд, висловивши занепокоєння тим, що такий цікавий об’єкт наразі перебуває у повному запустінні й майже не досліджується [3, p. 205].

Наступного дня вчений і його супутники вирушили до Севастополя, де розраховували ознайомитися зі старожитностями Херсонесу.

Описуючи стан античного полісу, Е.Д. Кларк знову наголосив на варварському ставленні до давньогрецьких споруд з боку місцевих жителів, які використовували його каміння для будівництва новозаснованого міста (Севастополя). Мандрівник оглянув також околицю Херсонесу, звернувши увагу на оборонні споруди, гробниці, барельфи, написи та предмети старовини, що були знайдені незадовго до прибуття англійців [3, p. 207–209].

Під час подорожі Гераклійським півостровом Е.Д. Кларк користувався свідченнями Страбона щодо розташування античних поселень і архітектурних споруд. Так, під час відвідання Євпаторії він, спираючись на свідчення давньогрецького автора, зазначив, що мол, який з’єднував Керкінітиду та Херсонес, досі було видно. Крім того, англієць зазначив, що рівнина між Севастополем і Євпаторією вкрита руїнами стародавніх споруд, які перебували в дуже поганому становищі [3, p. 210–211].

Одним із останніх старовинних об’єктів, досліджених вояжером, стала Балаклава, яка своїм плануванням і архітектурою нагадала йому давньоримські Помпеї [3, p. 228]. Найбільше захоплення у Е.Д. Кларка та його супутників викликала генуезька фортеця Чембало, яка описана наступним чином: “Гора на північно-східній частині вкрита старими вежами, а сама скеля настільки сильно розкопана, що ледь утримує крамниці та господарські приміщення, боки яких оброблені кольоровою штукатуркою” [3, p. 223].

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

Після поїздки на південь Криму англійський мандрівник зі своїми компаньйонами вирушив до Миколаєва. Тривалу подорож було завершено лише в 1803 р. Після цього Е.Д. Кларк отримав ступінь доктора юридичних наук і посаду викладача мінералогії в Кембриджі. До самої смерті (9 березня 1822 р.) дослідник активно займався науковою та викладацькою діяльністю, виступив засновником Кембриджського філософського товариства, а також працював бібліотекарем університетської бібліотеки.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ткачов Костянтин Якович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 15.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Суми-надра 2. Організаційно-правова форма...»

«О.В. Гісем О.О. Мартинюк ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ УНІВЕРСАЛЬНЕ ВИДАННЯ • Стислий виклад навчального матеріалу • Основні події • Терміни і поняття • Персоналії • Тестові завдання кожної теми • Відповіді до всіх тестових завдань ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 63.3я72 УДК 74.226.3 Г46 Гісем О.В. Г46 Зовнішнє незалежне оцінювання 2014. Історія України. Універсальне видання / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 340 с. ISBN...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 28 – 51 2010. Is. 5. P. 28 – 51 УДК 061.22.055.2(477.83-25):655.56“1848/1870” РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВИДАНЬ ТОВАРИСТВА “ГАЛИЦЬКО-РУСЬКА МАТИЦЯ” (1848–1870 рр.) Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 239-43-59, ел. пошта: sedlyar@rambler.ru У статті досліджено...»

«Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О.О. Богомольця «Затверджено» на методичній нараді кафедри філософії та соціології 28 серпня 2009 р. протокол № 1 Завідувач кафедри філософії та соціології доцент _ І.В.Васильєва Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до семінарського заняття Навчальна дисципліна Соціологія та медична соціологія Модуль № 1 Основні поняття і категорії Змістовий модуль № 1 соціології та медичної соціології...»

«УДК 378 Наталія Гузій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова ЗДОБУТКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ 20-Х РР. ХХ СТ. У СТАНОВЛЕННІ ДИДАСКАЛОГІЇ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ ПРО ВЧИТЕЛЯ ТА ЙОГО ПРОФЕСІЙНУ ПРАЦЮ У статті проаналізовано досягнення вітчизняної педагогічної думки періоду 20-х рр. ХХ століття у становленні дидаскалогії як наукового напряму знань професіографічного характеру про вчительську...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 162–183 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 162–183 УДК 016:908(477)“1959/1990” ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІТЧИЗНЯНИХ КРАЄЗНАВЧИХ БІБЛІОГРАФІЧНИХ РЕСУРСІВ В ОСТАННЄ РАДЯНСЬКЕ ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ (1959–1990 рр.) Ірина МІЛЯСЕВИЧ Рівненський державний гуманітарний університет, вул. Толстого, 3, м. Рівне, 33028, Україна, тел. (0362) 22-41-61, ел....»

«Управління культури і туризму Черкаської обласної державної адміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка До 110-річчя бібліотеки Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка: роки поступу (1899-2009) Черкаси 2009 Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека 78.33 Ч-48 імені Тараса Шевченка: роки поступу (1899-2009) [Текст] / К.С. Бугаєнко, Т.В. Горда, Л.Т. Демченко, А.В. Малько, В.М. Поліщук. – Черкаси : – С.. У виданні вміщено...»

«ГЕНЕЗІС НАУКОВИХ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ (за матеріалами досліджень радянських науковців) Устінова Т.Б. Національний університет фізичного виховання і спорту України Анотація. Мета: Висвітлено генезису наукових знань з історії фізичної культури і спорту України. Розглянуті динаміка розвитку та пріоритетні напрями досліджень в сфері радянської науки. Матеріал: Проблематика дослідження розкрита в рамках наступної періодизації: (1939-1965 рр.); (1966-1990 рр.)....»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ВИХОР Інна Василівна УДК 821. 111 ДИСКУРС МІСТА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль-2011 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі української літератури Міжнародного економікогуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м.Рівне), Міністерство освіти...»

«РОЗДІЛ І. Історичні, геополітичні та політико-правові аспекти європейської інтеграції й транскордонного співробітництва. 3, 2009 УДК 343.8(477)+343.8(438)1 М. М. Яцишин – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки Порівняльний аналіз українського та польського кримінально-виконавчого законодавства в контексті європейських вимог Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права ВНУ ім. Лесі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»