WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 46 |

«ТРЕТІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Національної Академії наук України

і

Українського товариства охорони пам’яток

історії та культури

ТРЕТІ

ЗАРЕМБІВСЬКІ

ЧИТАННЯ

Матеріали

Третіх Всеукраїнських

Зарембівських наукових читань

“Українське пам’яткознавство:

сучасні проблеми та тенденції”,

присвячених 20-річчю

Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК,

м. Київ,

23 травня 2011 р.

КИЇВ

Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК [930.2+069](477)(06) ББК 63.3(4Укр=Укр) З-3 Центр пам’яткознавства Національної Академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Рекомендовано до друку Вченою радою Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (протокол № 7 від 21 червня 2011 р.) Рецензенти: Верба І.В., доктор історичних наук, професор Ластовський В.В., доктор історичних наук, професор Редакційна колегія: Титова О.М. (голова), Гріффен Л.О., Посохов С.І., Непомнящий А.А., Колосок Б.В., Сенченко Н.М., Константинов В.О., Кепін Д.В., Пархоменко М.Т., Бичковська Г.М., Гоменюк В.М., Зозуля С.Ю.

(відповідальний редактор) З-34 Треті Зарембівські читання: Матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК (м. Київ, 23 травня 2011 р.) : Зб. наук. пр. : Титова О.М. (гол. ред. кол.), Гріффен Л.О., Посохов С.І. [та ін.] : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. 272 с.

ISBN 978-966-8999-37УДК [930.2+069](477)(06) ББК 63.3(4Укр=Укр) У збірнику наукових праць “Треті Зарембівські читання” вміщені матеріали Третіх Всеукраїнських Зарембівських наукових читань “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”, присвячених 20-річчю Центру пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Матеріали висвітлюють коло проблем, пов’язаних із вивченням і збереженням історико-культурної спадщини в Україні на сучасному етапі.

Видання розраховане як для фахівців: істориків, археологів, пам’яткознавців, музеєзнавців тощо, так і для широкого загалу читачів – усіх, хто цікавиться пам’яткознавством, пам’яткоохоронною справою, музеєзнавством, історією і культурою України в цілому.

ISBN 978-966-8999-37-6 © Центр пам’яткознавства

–  –  –

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (далі – Центр) є науково-дослідною установою, яка фахово й цілісно досліджує проблеми пам’яткознавства, наукові засади культурної спадщини України.

Центр створено спільною постановою Президії Академії наук України та Головної ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (далі – УТОПІК) 23 травня 1991 р. У складі Центру нині працюють 2 відділи та 3 регіональні відділення. Ініціатором створення та першим директором Центру був доктор історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, автор монографії та навчального посібника “Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність” Сергій Захарович Заремба.

Метою організації подібної установи було поєднання теоретичних розробок академічної науки з їх практичною реалізацією у безпосередній пам’яткоохоронній діяльності всеукраїнської громадської організації – УТОПІК.

Головним завданням Центру було визначено здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових знань у галузі пам’яткознавства й охорони культурної спадщини, розробка проектів нормативних документів, методичних рекомендацій з питань збереження та використання пам’яток.

Прикладні розробки Центру та його практична діяльність спрямовані на вирішення завдань охорони, збереження і використання нерухомої та рухомої культурної спадщини.

Указані завдання Центр утілює в науково-дослідних темах, що затверджуються та фінансуються Президією НАН України, а також у пам’яткоохоронних програмах УТОПІК, які фінансуються з держбю

<

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

джету через Міністерство культури і туризму України, а Центр здійснює науково-методичне керівництво цими програмами. Для координації пам’яткоохоронних програм створюються тимчасові творчі колективи, до яких залучаються не тільки співробітники Центру, але й науковці з інших споріднених організацій, зокрема академічних – Інституту історії України й Інституту археології; різних музеїв, обласних організацій УТОПІК.

Таким чином розробляються теоретикометодичні засади пошуку, вивчення й збереження об’єктів рухомої та нерухомої культурної спадщини, історико-культурних заповідників, заповідних територій, музейної діяльності; аналізується вітчизняний і зарубіжний пам’яткознавчий досвід. Співробітниками Центру вивчаються актуальні теоретичні та методичні питання пам’яткознавства як наукової дисципліни, методика пошуку й охорони пам’яток історії та культури, досліджуються питання комплексного дослідження багатопрофільних історико-культурних пам’яток.

У межах діяльності Центру розробляються науково-методичні принципи створення банку даних культурної спадщини України, державного регулювання обліку культурних цінностей; визначаються перспективні напрями подальшої пам’яткоохоронної діяльності. Теоретико-методичні наукові розробки Центру знаходять практичне застосування під час вирішення сучасних проблем збереження і відтворення пам’яток історії та культури.

Провідними темами досліджень Центру, що мають прикладне значення зокрема є:

- історія та теорія пам’яткознавства;

- проблеми пам’яток архітектури та містобудування, історичних ландшафтів;

- пам’ятки археології, проблеми їх консервації та музеєфікації;

- діячі пам’яткознавства;

- створення реєстру пам’яткознавців України;

- створення каталогу пам’яток історії та культури;

- пам’ятки науки і техніки, методика створення профільних музеїв;

- музеєзнавство як наука;

- церковне пам’яткознавство, історія церков і монастирів;

- некрополі України, історичні кладовища й окремі поховання;

- пам’ятки національних меншин;

- нерухомі та рухомі пам’ятки українського козацтва;

4 Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я

- проблеми топоніміки та картографії;

- популяризація культурної спадщини;

- розробка методичних засад роботи з молоддю в галузі пам’яткознавства через Малу академію наук, кафедру охорони культурної спадщини і музеєзнавства Київського національного університету культури і мистецтва (де викладається дисципліна “Пам’яткознавство” і Центр є базовою установою для проходження пам’яткознавчої практики студентів ІV–V курсів).

Останнім часом Центр виконував наступні науково-дослідні теми:

- “Практика застосування теоретико-методичних засад збереження культурної спадщини України”;

- “Розробка методики створення реєстру некрополістичних пам’яток України”;

- “Створення електронної бази даних нерухомих пам’яток українського козацтва ХVІ–ХVІІІ ст.”;

- “Трансформація пам’яткознавства та пам’яткоохоронної діяльності в Україні в 1991–2011 роках”;

- “Культура пам’яті: суспільство між минулим і майбутнім (дослідження проблеми ставлення сучасного українського суспільства до нерухомої культурної спадщини)”.

Усього за 20 років існування Центру розроблялося близько 15 науково-дослідних тем.

Центр із відповідними структурами УТОПІК займається підготовкою пропозицій до загальнодержавних пам’яткоохоронних програм, розробкою проектів нормативних документів у сфері культурної спадщини, облікової документації – облікових карток, паспортів на об’єкти культурної спадщини, проведенням експертизи відповідних програм, концепцій загальнодержавного, регіонального рівня.

Співробітники Центру брали участь у підготовці Закону України “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки”, Закону України “Про зміни та доповнення до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, проекту Закону України “Про охорону архітектурної та містобудівної спадщини”, низки підзаконних актів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Завдяки теоретико-методичним розробкам і впровадженню їх у практичну діяльність Центрові вдалося створити мережу музеїв науково-технічного профілю. Це певним чином сприяло законодавчому закріпленню науково-технічних об’єктів як окремого виду пам’яток

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

культурної спадщини – у Законі України “Про охорону культурної спадщини” нової редакції пам’ятки науки і техніки виділено як окремий вид нерухомої спадщини.

Упродовж останніх років співробітники Центру здійснили низку експертних оцінок проектів різних пам’яткоохоронних матеріалів, зокрема:

- з питань діяльності національних історико-культурних заповідників (Переяслав-Хмельницького, Києво-Печерського, Трахтемирівського);

- державних програм “Золота підкова Черкащини”, “Збереження і використання пам’яток дерев’яної сакральної архітектури на 2006– 2011 рр.”, “Збереження і використання замків на 2006–2011 рр.”;

- матеріалів до Дня Уряду з проблем культурної спадщини у Верховній Раді України, Національної доповіді НАН України;

- стосовно ситуації на Південнобузькому Гарді;

- про створення історико-культурного заповідника у м. Ніжині;

- щодо визначення дати заснування історичних населених місць (зокрема Донецька, Умані, Лисянки);

- щодо окремих пам’яток архітектури, історії (зокрема садиби Сумовських у Сумах, пам’ятника січовим стрільцям у Бердичеві, садиби Коцюбинських у Барі, будинку Крістера у Києві);

- рецензування проектів методичних рекомендацій, розроблених Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України.

Окремо слід зазначити внесок Центру до робіт, пов’язаних із прикладними дослідженнями з підготовки історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць, історико-культурних заповідників, визначення меж і режимів використання історичних ареалів, зосібна, щодо міст Черкаси, Умань, Кривий Ріг.

Певним підсумком наукових досліджень співробітників Центру, звичайно, є підготовлені видання. Більшість з них є серійними чи періодичними і часто здійснюються спільно з іншими пам’яткознавчими організаціями, насамперед, із УТОПІК. Це, наприклад, часописи “Київська старовина” (6 випусків на рік – з 1992 до 2002 р.) та “Відлуння віків” (2 номери на рік, до 2004 р. – “Вісник”), “Питання історії науки і техніки” (4 номери на рік); збірки наукових праць “Праці Центру пам’яткознавства” (з 2005 р. два числа на рік – усього 18 випусків від 1992 р.), “Ніжинська старовина” (два числа на рік), “Сіверщина в історії України” (раз на рік, спільно з Національним заповідником “Глухів”), “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (раз 6 Т р е т і З ар е м бі в с ь к і ч и т ан н я на рік; 19 випусків, починаючи з 1991 р.); “Київ: роки, події, люди… (календар знаменних дат і подій)” (наприкінці кожного року спільно з Київською міською організацією УТОПІК), “Український технічний музей”, “Актуальні питання історії науки і техніки” й інші.

Центр має багато спільних видань з Центром охорони пам’яток археології при Полтавській державній адміністрації (О. Супруненко, І. Кулатова), Полтавським краєзнавчим музеєм (В. Мокляк), Більським археологічним заповідником (В. Приймак), Бахмутським відділенням Центру (С. Татаринов). Центром видані монографії, посібники, брошури з питань вивчення й охорони культурної спадщини, чотири збірника законодавчих і нормативних пам’яткоохоронних документів, неперіодичні збірки (спільно з історико-культурними заповідниками, музеями, вищими навчальними закладами), бібліографічні та біобібліографічні наукові праці.

Разом упродовж двадцяти років існування Центром було видано понад 300 різних видань. Тільки в 2010 р. – понад 30 монографій і збірок, обсягом близько 200 друкованих аркушів.

Спільно з УТОПІК, іншими спорідненими установами Центр проводить міжнародні та всеукраїнські наукові, науково-практичні конференції, наукові читання й науково-методологічні семінари, круглі столи. За роки існування Центру таких наукових зібрань за організаційної участі Центру відбулося понад 80, серед них :

- 20 щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні”;

- 10 щорічних Всеукраїнських наукових конференцій “Актуальні питання історії науки і техніки” (у різний час конференція відбулася в Києві, Артемівську, Полтаві, Очакові, Житомирі);

- 8 щорічних (з 2008 р. – раз на 2 роки) Всеукраїнських науковопрактичних конференцій “Український технічний музей: історія, досвід, перспективи” (проводилася разом із Державним музеєм авіації України, Державним політехнічним музеєм при НТУУ “КПІ”, Музеєм “Київводоканалу” й іншими установами);

- 2 щодворічні Міжнародні науково-практичні конференції “Технический музей: история, опыт, перспективы” (спільно з Державним політехнічним музеєм Російської Федерації й іншими установами);

- 3 щорічні Всеукраїнські науково-практичні конференції “Індустріальна спадщина в культурі і ландшафті”;

Т р е т і З а р е м бі в сь к і ч и т ан н я

- 4 щорічні Міжнародні наукові конференції “Східні слов’яни. Мова. Історія. Культура” (спільно з Інститутом мовознавства НАН України);

- 19 щорічних Музейних читань (спільно з Музеєм історичних коштовностей Національного історичного музею України);

- 3 щодворічні Всеукраїнські Зарембівські наукові читання “Укранське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції”;

- 3 щорічні Міжнародні науково-практичні конференції “Сіверщина в історії України” (спільно з Національним заповідником “Глухів”) тощо.

Центр є співзасновником і протягом чотирьох останніх років співорганізатором “Пам’яткознавчих дискусій” – серії засідань, під час яких фахівці обговорюють найбільш актуальні проблеми пам’яток культурної спадщини. Станом на 1 червня 2011 р. проведено біля засідань у різних регіонах України. Стенограма кожної такої дискусії розміщується на спільному веб-сайті УТОПІК і Центру – Українському пам’яткоохоронному ресурсі “Відлуння віків” (відповідальний редактор І.В. Дивний).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 46 |
 
Похожие работы:

«УДК 341.231.14(477) М.М. Яцишин, кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки РАТИФІКАЦІЯ УКРАЇНОЮ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД – ВАЖЛИВА УМОВА ЇЇ ВХОДЖЕННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР Роботу виконано на кафедрі теорії та історії держави і права ВНУ імені Лесі Українки У статті проаналізовано і висвітлено проблеми інтеграції України в європейський політико-правовий...»

«Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Розділ 4. Методика викладання фізичної культури Р. Ю. Гайволя– аспірант Волинського національного УДК 37.016:796 університету імені Лесі Українки Педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку засобами фізичної культури Роботу виконано на кафедрі фізичної реабілітації ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано педагогічні технології формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку на...»

«УДК 811.112.2373.237 АНТРОПОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ЛІСІВНИЦТВА Вікторія Синьо Ужгородський національний університет, вул. Університетська, 14, Ужгород, 89000, Україна e-mail: vika.syno@gmx.de Проаналізовано антрополінгвістичні чинники формування німецької терміно системи лісівництва. Розрізняють три етапи становлення певної галузі знань: донауковий, протонауковий і власне науковий. Лексичні одиниці, які забезпечують потреби фахової комунікації донаукового...»

«СУЧАСНІСТЬ Ю. Коломиєць: Поезії — У. Самчук: На білому коні — Б. Рубчак: Шукаючи справжнього культобміну, справ­ жнього Зерова і справжньої літератури — Недруковані переклади Ю. Клена — В. П. Стахів: Російський цинізм у Прибалтиці — Є. Врецьона: Клюб фальшивих грачів — І. Майстренко: Сторінки з історії Комуністичної партії України — П. Ю. Стерчо: Словацько-українські взаємини 1938-39 — P. JI. Хом’як: Віталій Коротич зблизька — Я. Рудницький: Республіка на горі — Критика і бібліо­ графія — 3...»

«Форма № У-3.02 Затв. наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р. “З А Т В Е Р Д Ж У Ю” Проректор з навчальної роботі _ проф. СТРЕЛЬЦОВ Є.Л. Кафедра філософії й основ загальгуманітарного знання РОБОЧА ПРОГРАМА З курсу “ Основи етики ” для спеціальності 6.030101 Філософія напряму підготовки 0301 –«Філософія» і 6.020101 – «Культурологія» напряму підготовки 0201 – «Культура». Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр ОНУ – філософський факультет Форма навчання Структура курсу денна заочна Курс та...»

«Формується вип. 20 «Збірника наукових Шановні колеги! Усіх бажаючих просимо до 1 лютого 2012 р. надіслати заявку на участь у конфепраць ПДАТУ», який є фаховим для с.-г. наук. ренції, квитанцію про сплату оргвнеску До 1 лютого 2011 р. приймаємо ел. і папероЗапрошуємо Вас та усіх зацікавлених наукогрн.), ел. і паперовий варіанти тези доповий варіанти статтей (підписані авторами) обвців Вашої установи взяти участь у роботі відей обсягом 1-2 с. (МS Word, Times New сягом 5-8 с. (МS Word, Times New...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2011 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (20–21 КВІТНЯ 2011 РОКУ) МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ ЧАСТИНА 2 Редакційна колегія: А.Є. Конверський, д-р філос. наук, проф., чл.-кор. НАН України (голова); С.В. Руденко, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.); І.С. Добронравова, д-р філос. наук, проф.; В.Ф. Цвих, д-р політ. наук, проф.; А.М. Лой, д-р філос. наук, проф.; В.І. Лубський, д-р філос. наук, проф.; В.І....»

«АНТ РО ПО ЛО ГІ Я Кевін Макдональд ІДЕОЛОГІЧНА ОБРОБКА І СТРАТЕГІЇ ГРУПОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ В ЮДАЇЗМІ Найголовніші фрагменти з книги Кевіна Макдональда “Навіювання, ідеологія і прийоми ведення війни” Будучи нерідким явищем усередині певних людських груп, ідеологічна обробка безпосередньо стосується фундаментальних еволюційних питань, пов’язаних із взаємовідносинами між особистістю і групою. Еволюціоністи тривалий час були переконані, що в конкурентних змаганнях монолітні альтруїстичні групи...»

«Картографічна Леополітана післявоєнного періоду (1944-2012) ШИШКА Олександр Володимирович Директор НТБ Національного університету «Львівська політехніка» e-mail: ntb@polynet.lviv.ua Анотація У статті розглядається історія та основні тенденції формування карт Львова за 1944-2012 рр. Подається характеристика окремих видань. Ключові слова: карта Львова, план, масштаб, картографічна продукція. Abstract The article «Cartographic Leopolitana postwar period (1944by O. Shyshka deals with the history...»

«ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПОРІВНЯЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ УДК 378:371:78 МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Галина Ніколаї У статті окреслено проблематику досліджень у сфері музично-педагогічної компаративістики, визначено її теоретико-методологічні основи та запропоновано шляхи розвитку як напряму порівняльної педагогіки. Ключові слова: порівняльна педагогіка, музично-педагогічна компаративістика, підготовка вчителів музики. Інтеграція України до європейського простору вищої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»