WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 ||

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 39 ] --

Також зі змісту запропонованих змін виходить, що історико-культурні території можуть мати тільки державний статус, оскільки автори законодавчих змін установлюють, що рішення щодо оголошення державного історико-культурного заповідника, історико-культурної заповідної території приймає Кабінет Міністрів України. Можливості оголошення історико-культурної заповідної території на місцевому рівні взагалі не передбачено. Отже, залишається сподіватися, що правові ознаки, які відрізняють їх від заповідників будуть більш детально викладені у Порядку оголошення комплексу (ансамблю) пам’яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією, який згідно з нормами законопроекту має бути розроблений Кабінетом Міністрів України. Потребує також роз’яснення зміст переваг запровадження історико-культурних заповідних територій перед історичними ареалами. Адже така форма, як історичний ареал населеного місця тажож дозволяє охороняти частину населеного місця, в якій збереглася значна кількість об’єктів культурної спадщини.

У вітчизняній практиці заходом територіальної охорони культурної спадщини, який найбільш відповідає сучасним тенденціям комплексного збереження культурного надбання, є історичний ареал. Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених

Другі Зарембівські читання

місць визначаються Порядком визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 318 від 13 березня 2002 р.

[13]. Режими використання історичних ареалів визначаються їх історико-культурним потенціалом (кількістю, видами, типами і категоріями об’єктів культурної спадщини, загальною містобудівною структурою, наявністю чи відсутністю заповідників, а також установленими зонами охорони пам’яток). Для кожного історичного ареалу визначаються режим використання та конкретні обмеження господарської діяльності на його території, які встановлюються правилами охорони та використання історичних ареалів населених місць. Правила охорони та використання історичних ареалів населених місць повинні враховуватися під час розроблення місцевих правил забудови. Для зазначених міст місцеві правила забудови затверджуються відповідними радами за погодженням із Міністерством культури і туризму України, Держбудом України або уповноваженими ними органами охорони культурної спадщини. Таким чином, відповідно до чинного законодавства проблеми наукового обґрунтування історичних ареалів, визначення їх меж та режиму використання мають вирішуватися на місцевому рівні.

У контексті аналізу правового регулювання територіальної охорони археологічної спадщини слід відзначити таку проблему, як відсутність активної законотворчої діяльності у сфері розвитку норм щодо земель історико-культурного призначення. За 7 років дії Земельного Кодексу України не було зареєстровано жодного проекту закону про використання земель історико-культурного призначення, прийняття якого передбачено ст. 54 [14]. Прийняття такого закону видається необхідним для вирішення таких важливих практичних питань, як узгодження прав громадян, які мешкають на території пам’яток археології, з інтересами держави як єдиного власника археологічних цінностей, урахування специфіки археологічної спадщини та встановлення особливого правового режиму використання територій, пов’язаних із її охороною.

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що відсутність нормативно-правових актів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини” на виконання його норм про форми територіальної охорони пам’яток, перешкоджає їх ефективному функціонуванню.

Окрім того, протягом багатьох років залишаються без виконання ба

<

Другі Зарембівські читання

гато заходів, передбачених Загальнодержавною програмою збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки, затвердженої Верховною Радою України ще в 2004 р., зокрема, доповнення Списку історичних населених місць України, прийняття Положення про історичне населене місце України, Порядок виявлення та обліку об’єктів культурної спадщини, Порядок розробки, погодження та затвердження генеральних планів історико-культурних заповідників;

розроблення пропозицій щодо створення нових історико-культурних заповідників та археологічних парків й інші [15].

Після ратифікації Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянута) (ETS № 143) Україна взяла на себе зобов’язання створити необхідні умови для комплексного збереження археологічної спадщини. Серед напрямів комплексної охорони археологічних пам’яток Конвенція виокремлює заходи спрямовані на захист їх територій: придбання або охорона державними органами за допомогою інших відповідних засобів територій, які мають стати археологічними заповідниками; поєднання відповідних потреб археології з планами облаштування територій шляхом забезпечення участі археологів а) у плануванні, спрямованому на забезпечення збалансованих стратегій охорони, збереження та введення у культурний обіг ділянок територій, що мають археологічну цінність; б) у різних етапах проектів розвитку територій та інші [16]. Єдиний спеціальний закон – Закон України “Про охорону археологічної спадщини”, який визнав специфічний характер об’єктів археології, але не створив відповідних умов їх захисту. Приділивши значну увагу вимогам до наукових досліджень археологічної спадщини, розробники закону залишили за його межами врегулювання особливостей збереження та використання територій, пов’язаних із охороною археологічної спадщини [17].

З метою збереження археологічної спадщини у законодавстві передбачаються спеціальні юридичні заходи захисту територій у процесі землекористування та містобудування, а також установлення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення порядку використання цих територій та пам’яток археології. Ст. 37 Закону України “Про охорону культурної спадщини” та ст 118 і 123 Земельного Кодексу України встановлюють для потенційних власників або користувачів земельних ділянок обов’язок погоджувати з відповідним органом охорони культурної спадщини проекти їх відведення. Крім того, якщо під

Другі Зарембівські читання

час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного чи історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їх подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, а також орган місцевого самоврядування, на території якого проводяться земляні роботи.

Кодекс про адміністративні порушення України встановлює відповідальність за використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об’єктів, які негативно впливають на стан земель (ст. 53), за порушення правил використання пам’яток історії та культури (ст. 92) [18]. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам’яток – об’єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам’ятці (ст. 298) [19].

Таким чином, найбільш доцільним видається затвердження Комплексної програми збереження та використання археологічної спадщини, яка міститила б етапи розвитку законодавства про територіальну охорону археологічної спадщини.

________________________

1. Інформація Прес-служби Генеральної прокуратури України від 28.03.2008 р. // http://www.gpu.gov.ua

2. Оперативна інформація Державного комітету України із земельних ресурсів про стан визначення меж території пам’яток археології національного та місцевого значення станом на 01.12.2008 р. // http://dkzr.gov.ua

3. Уникальные территории в культурном и природном наследии регионов. Сборник научных трудов. – М., 1994. – 216 с.

4. Веденин Ю.А. Основные принципы и методы комплексного территориального подхода к сохранению культурного и природного наследия // Наследие и современность. Информационный сборник. – М., 2007. – Вып. 15. – С. 3–20.

5. Прибєга Л.В. Територіальна охорона об’єктів культурної спадщини (методологічний аспект) // Праці Центру пам’яткознавства. – 2004. – Вип. 6. – С. 3–12.

6. Бобровський Т.А. Проект порядку розроблення науково-проектної документації щодо визначення меж територій та зон охорони пам’яток археології, а також режимів їх використання // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. І. – С. 234–241.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Бобровський Т.А. Методологічні аспекти визначення охоронюваних археологічних територій // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – К., 2005. – Вип. І. – С. 226–231.

8. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. №1805-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.

Другі Зарембівські читання

9. Про затвердження Порядку визначення меж зон охорони пам’яток: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 лютого 2001 р. № 41 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 12. – Cт. 513.

10. Рекомендации по составлению проектов планировки городов УССР с историкоархитектурными заповедниками и комплексами памятников архитектуры. – К., 1971. – 136 с.

11. Про затвердження Типового положення про державний історико-культурний заповідник: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2003 р. № 1149 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 31. – Ст. 1607.

12. Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини” № 3190 від 18.09.2008 р. // http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33385

13. Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318 // Офіційний вісник України вiд 05.04.2002. – 2002. – № 12. – С. 79. – Ст. 587.

14. Земельний кодекс України: Закон України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3–4. – Ст. 27.

15. Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004–2010 роки: Закон України від 20 квітня 2004 р. № 1692-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 32. – Ст. 390.

16. Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) (ETS №

143) від 16 січня 1992 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 9. – Ст. 591.

17. Про охорону археологічної спадщини: Закон України від 18 березня 2004 р. №1626 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 26. – Ст. 361.

18. Кодекс про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р.

№ 8073-X // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – № 51. – С. 1122.

19. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 25. – Ст.131.

–  –  –

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Ковальчук Г.І. Документальне пам’яткознавство як вид спеціального пам’яткознавства: до постановки питання

ПЕРСОНА В ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВІ

Асанова У.К. У.А. Боданинский – организатор этнографической деятельности Государственного дворца-музея тюрко-татарской культуры в 20-30-е гг. ХХ в

Кармазіна Н.В. С.А. Секиринський – історик, краєзнавець, дослідник кримських пам’яток

Хлівнюк О.В. Діяльність музеїв Криму з охорони культурної спадщини в дорадянський період

Молочко Є.В. Наукова діяльність М.О. Сосногорової з вивчення пам’яток Криму

ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА

Непомнящий А.А. Східні пам’ятки як об’єкт вивчення експедицій Російського музею імператора Олександра III

Назарчук Т.Б. Развитие библиографии библиографии в Крымской АССР в системе памятникоохранительных исследований

Громенко С.В. Спогади польського мандрівника ХІХ ст. Едмунда Хоєцького як джерело до вивчення пам’яток історії та культури Криму........61 Каліновський В.В. Пам’ятки релігійної історії Криму на сторінках часопису “Таврические епархиальные ведомости”

Каушлиев Г.С. Памятники Крыма как объект изучения экспедиций Императорской Академии наук под руководством Е.Е. Кёлера...... 77 Ломакін Д.А. Пам’ятки історії Криму в працях П.Н. Надінського......... 83 Біляєва С.О. Пам’яткознавчі дослідження “малих” міст України......... 91 Безручко О.В. Пам’ятки в історії Київського державного інституту кінематографії

Калмыкова М.М. Семейная библиотека ученых-медиков А.Е. Голубева и Н.П. Сусловой (из истории создания библиотеки Таврического университета)

Примак А.Ф. Джерела архівної спадщини як документальна основа наукової біографії

Другі Зарембівські читання

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ

Лупаренко Г.В. Стрілецька зброя як пам’ятка науки і техніки............. 120 Ромадін С.В. Макет бронеплощадки в м. Дніпропетровську як пам’ятка науки і техніки

Романенко В.Д. Авіаційний ленд-ліз до СРСР під час Другої світової війни: до історіографії теми

МУЗЕЄЗНАВЧІ ПРОБЛЕМИ

Кепін Д.В. Дефініція поняття “музеєфікація” об’єктів культурної спадщини

Руденко С.Б. Проблема наступності в розвитку української музеєзнавчої школи у ХХ ст

Караманов О.В. Аналіз історичних постатей як метод проведення сучасного музейного заняття

Парацій В.М. Традиції музейного будівництва 1920–1930-х років на Тернопіллі та Подільське туристично-краєзнавче товариство.. 157 Боротканич Н.П. “Союз-27” як пам’ятка науки і техніки в Житомирському музеї космонавтики ім. С.П. Корольова.............. 169 Стельмах И.Ф. Опыт исследования фондов школьных музеев в Автономной Республике Крым

ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Титова О.М. Археологічна спадщина в сучасних культурних процесах України

Манаєв О.Ю. Сучасні проблеми охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим: історіографічний аспект............... 182

Полюшко Г.В. Охорона пам’яток Києво-Печерської лаври в 1920-х роках:

сучасний погляд

Соколов А.А. Охрана и использование памятников обороны Севастополя 1854–1855 гг. во второй половине ХІХ – начале ХХ вв................. 201 Севастьянов О.В. Пам’яткоохоронні експедиції Ю.Ю. Марті в 20-х роках ХХ ст.: історіографічний аспект

Андерс Г.О. Вимоги до збереження рухомої спадщини в документах ЮНЕСКО та Ради Європи

Пеліванова Н.І. Аналіз правового регулювання територіальної охорони пам’яток археології

–  –  –

З-34 Другі Зарембівські читання: Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” (м. Київ, 22 січня 2009 р.): Збірник наукових статей (гол. ред. кол. Титова О.М., упор. Зозуля С.Ю.) / Центр пам’яткознавства НАН України та УТОПІК. К., 2009. 239 с.

ISBN 978-966-8999-11-6

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 ||
 
Похожие работы:

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI Zamuruitsev O. V. The development of agriculture in the German-speaking settlements of the South of Ukraine in the middle of the 19th – at the beginning of the 20th centuries Some problems of the development of farming among the Germans and Mennonites of the southern region of modern Ukraina in the middle of the 19th – at the beginning of the 20th centuries are being investigated in the article. The...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Юридичний факультет Кафедра теорії та історії держави і права Серія науково-методичних видань “Відкриті лекції” ВИПУСК 2 М. ЯЦИШИН ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ Луцьк УДК 342(410) ББК 67.400(4ВЕЛ) Я 93 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 4 від 19 грудня 2012 р.) Рецензенти:...»

«Україна–Європа–Світ ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДК 94(4-1)=16“18” Богдан Бутковський ОСОБЛИВОСТІ ІДЕЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ В ЕПОХУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ У статті висвітлюється взаємозалежність між національним відродженням слов’янських народів та панславізмом з точки зору цивілізаційного підходу. Розкриваються особливості міжслов’янського діалогу. Ключові слова: слов’яни, панславізм, націоналізм, макронаціоналізм, слов’янофіли, псевдоморфоз, цивілізація, макрокультура, етнокультура,...»

«Міністерство культури і мистецтв України Київський національний університет культури і мистецтв Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України Іваницький А.І. основи лопки МУЗИЧНОЇ ФОРМИ (проблеми походження музики) Навчальний посібник Київ Альтерпрес ББК 85.313 (2 УКР) я 73 І 19 Рецензенти: Безклубенко С.Д., д-р філософ, наук, проф.; Ю дкін І.М., д-р мист-ва, проф.; Коваленко Н.В., канд. пед. наук, проф. Іваницький А.І. 119 Основи логіки музичної форми...»

«Національна академія внутрішніх справ Бюлетень нових надходжень загальної бібліотеки НАВС № 5 за 2014р (травень) Київ 2014 нформатика З Коженевский С.Р.К584 Взгляд на жесткий диск Изнутри: перезапись информации.Киев: ЕПОС, 2006.120с.24 грн. З Коженевский С.Р. К584 Взгляд на жесткий диск Изнутри: Словарь терминов. Изд. первое.Киев: ЕПОС, 2008.122с.24 грн. З Коженевский С.Р. К584 Взгляд на жесткий диск Изнутри: магнитные головки.Киев: ЕПОС, 2009.168с.24 грн. З Кудінов, Вадим Анатолійович К887...»

«Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О.О. Богомольця «Затверджено» на методичній нараді кафедри філософії та соціології 28 серпня 2009 р. протокол № 1 Завідувач кафедри філософії та соціології доцент _ І.В.Васильєва Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до семінарського заняття Навчальна дисципліна Соціологія та медична соціологія Модуль № 1 Основні поняття і категорії Змістовий модуль № 1 соціології та медичної соціології...»

«П.М.СаС* КОЛИ НАРОДИВСЯ пЕТРО КОНАшЕВИЧ-САГАйДАЧНИй? Порівняно нещодавно Верховна Рада України ухвалила, що 2010 р. належало відзначати 440 років від дня народження запорозького гетьмана П.КонашевичаСагайдачного. Чи правомірна з наукового погляду ця хронологічна установка, визначена вищим органом законодавчої влади? На основі вивчення джерел, що дійшли до наших днів, а також застосовуючи спеціальні дослідницькі методики, зокрема графологічний аналіз, у цій статті реконструйовано дату народження...»

«Збірник наукових праць 257 УДК 930 (477.83/.86) Іван Куций ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ В УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ ХІХ СТ.: ПРОБЛЕМА КОНТИНУЇТЕТУ “РУСЬКОЇ” НАЦІОНАЛЬНОДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ТРАДИЦІЇ У статті проаналізовано рецепцію “литовської доби” національної історії в українській історіографії Галичини ХІХ ст. Досліджено інтерпретації галицькими вченими проблеми тяглості давньоруської державницької традиції у Великому князівстві Литовському. Ключові слова: Велике князівство...»

«ЗВІТ про роботу відділу організаційно-виховної роботи за 2013-2014 навчальний рік Основна мета виховної роботи в ОНАХТ -– підготовка гармонійно розвиненої, суспільно активної Особистості, професійно грамотного Фахівця. Відділ організаційно-виховної роботи (ОВР) працює за наступними основними напрямами: Патріотичне і правове виховання; Студентське самоврядування. Виховна робота в гуртожитках. Культурно-масова робота, організація масових заходів, робота з творчими колективами; Спортивно-масові...»

«В.Ф.ЯТЧЕНКО УКРАЇНСЬКИЙ ШАМАНІЗМ Монографія Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет біоресурсів і природокористування України Науково-дослідний інститут українознавства В.Ф.ЯТЧЕНКО УКРАЇНСЬКИЙ ШАМАНІЗМ Монографія Київ-2011 Міленіум УДК 291.612(477) (081) Рецензенти: Черній А.М., доктор філософських наук Павлова О.Ю. доктор філософських наук В.Ф.Ятченко Український шаманізм: монографія / В.Ф.Ятченко – К.: Міленіум, 2011. – 216 с. В монографії здійснена...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»