WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 30 ] --

Проведенные исследования показали, что в рамках одной темы при ограниченном количестве участников, в фондах школьных музеев было выявлено значительное количество предметов, имеющих музейное значение. Полученный результат еще раз подтверждает необходимость в правильном учете и хранении собранных школами коллекций. Это, в свою очередь, позволит органично и творчески использовать фонды школьных музеев в учебно-воспитательной, экспозиционной, научно-исследовательской работе – непосредственно в среде школьного коллектива и за его пределами. Опыт проведенного исследования и представленные широкому кругу посетителей материалы дают все основания рассматривать школьный музей как резерв развития государственной музейной сети, как серьезного союзника и конкурента государственного музея и опровергнуть взгляды на школьный музей как на музей “вторичного значения”.

______________________

1. Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство: Навчальний посібник. – К., 2008. – 428 с.

2. Юхневич М. За кризисом следуют перемены // Музей. – 2007. – №1. – С. 88–92.

3. Мезенцева Г.Г. Музееведение: На материалах музеев Украинской ССР: Курс лекций. – К., 1980. – 120 с.

4. Соломонова Т.Р. Шкільні музеї в Україні: тенденції і проблеми розвитку // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід, проблеми: Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині / Гол. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир, 2005. – Т. 33. – С. 188–193.

Стельмах І.Ф. (Сімферополь, АР Крим) Досвід дослідження фондів шкільних музеїв у Автономній Республіці Крим На прикладі досвіду роботи відділу музеєзнавства Центрального музею Тавриди автором розглянутий досвід підготовки виставки з історії народної освіти в Криму в XIX–ХХ ст. Доведено, що фонди шкільних музеїв – громадських за формою – містять чисельні унікальні експонати, які потребують обліку. Спростовується погляд на шкільний музей, як на другорядний у системі музейних колекцій.

–  –  –

Новітні трансформаційні процеси, що відбуваються у незалежній Україні, тісно пов’язані із набуттям особливого значення культури, в цілому, а також її важливої складової – культурної спадщини, зокрема. Зміна економічних і політичних відносин, формування української політичної нації і становлення національної ідеї визначають необхідність формування виваженої державної культурної політики, яка має забезпечити правові, інституційні, фінансові умови розвитку культури як одного з пріоритетних чинників формування демократичного суспільства. Останнє є важливою передумовою входження України до світової спільноти демократичних держав.

У сучасному українському суспільстві все помітнішою стає тенденція поглиблення інтересу до історичного минулого, виявлення і вивчення “білих плям” у вітчизняній історії, уваги до культурної спадщини, як рухомої (музейних збірок та приватних колекцій), так і нерухомих (об’єктів культурної спадщини). На державному рівні формується розуміння того, що культурна спадщина має бути одним з провідних чинників національної консолідації та суспільного розвитку. Це засвідчено кількома десятками профільних законів і підзаконних актів, прийнятих з початку 1990–х років (серед них “Про музеї та музейну справу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про охорону археологічної спадщини”). Велике значення в процесах інтеграції України до загальносвітових культурних процесів відіграють ратифіковані Верховною Радою міжнародні конвенції – “Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини”, “Європейська конвенція про охорону археологічної спадщин (переглянута)”, “Конвенція про охорону архітектурної спадщини”.

У більшості названих та інших законодавчих актах велике значення надається проблемам виявлення, реєстрації, вивчення, збереження та

Другі Зарембівські читання

використання археологічної спадщини, яка представлена в Україні численними пам’ятками, датованими від раннього палеоліту до пізнього середньовіччя. Серед понад 130 тис. пам’яток історії та культури – пам’яток археології 57206, з них 418 – національного значення, інші – місцевого. На основі кількох археологічних комплексів створено історико-культурні (археологічні) заповідники: із статусом національних

– Херсонес (доба античності і раннього середньовіччя), Ольвія (античність); обласного підпорядкування – трипільські протоміста на Черкащині, комплекс пам’яток скіфської доби ( городище, могильники) Нільського городища на Полтавщині, понад 70 пам’яток від трипільської культури до козацької доби у Трахтемирові на Черкащині.

До багатьох інших історико-культурних заповідників серед пам’яток архітектури, історії, садово-паркового мистецтва включені також і об’єкти археологічної спадщини (наприклад, заповідники “Стародавній Київ”, “Стародавній Чернігів”, “Чигирин”, “Батурин” тощо).

Вивчення і збереження археологічної спадщини у сучасних умовах потребують від державних і наукових установ особливої уваги. Складні економічні процеси, певний правовий і моральний нігілізм у суспільстві призводять до того, що поряд з традиційними факторами їх руйнації – природними чинниками чи господарською діяльністю, з’явилися нові, більш масові потенційні загрози. Процес розпаювання земель сільськогосподарського призначення призвів до того, що пам’ятки археології, які за законом можуть знаходитися лише у власності держави, потрапили у приватне володіння (навіть в межах деяких заповідників). Це пов’язано з тим, що археологічні території не були вчасно позначені на картах землекористування, їм не було надано статус земель історико-культурного призначення з відповідним вимежуванням. Для вирішення проблеми треба запровадити обов’язкове погодження відведення земельних ділянок з відповідними пам’яткоохоронними органами. Серйозною проблемою також є розширення мережі незаконних (без дозвільних документів кваліфікаційного “Відкритого листа” та Дозволу) розкопок, які проводять “чорні” археологи з метою отримання цінних артефактів. На жаль, в цьому питанні ми випереджаємо інші країни світу. “Чорна” археологія, яка працює на замовлення приватних колекціонерів, стала окремою галуззю здобуття надприбутків.

Своєрідним передбаченням названих процесів є задекларована ще 1972 року у “Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної

Другі Зарембівські читання

спадщини" (ратифікована Україною 1988 року) думка: “…констатуючи, що культурній і природній спадщині дедалі більше загрожує руйнування, що викликається не лише традиційними причинами пошкодження, а й еволюцією соціального й економічного життя, яка погіршує їх ще більш небезпечними шкідливими й руйнівними явищами”.

Для поліпшення стану збереження культурної (в тому числі, археологічної) спадщини необхідна розробка системи пам’яткоохоронних заходів, що повинні базуватися на науково обґрунтованій державній політиці, чітких концептуальних засадах, організаційному та фінансовому забезпеченні. Неабияке значення в цих заходах має популяризація культурної спадщини, підвищення її ролі в суспільно-значущих економічних процесах через використання у вітчизняній та світовій туристичній мережі. Поширення у суспільстві ідеї не тільки наукового, культурного, виховного. А й економічного значення об’єктів культурної спадщини відкриває величезні перспективи до їх збереження.

Нерухому археологічну спадщину доцільно включати до туристичних маршрутів, однак ці об’єкти без попередньої підготовки шляхом консервації та наступної музеєфікації важко сприймаються пересічним туристом. Тому, на відміну від традиційних археологічних досліджень, коли пам’ятка розкопується повністю, знімається первинна наукова інформація, вибираються рухомі матеріали, що потім потрапляють до фондів наукових установ чи музеїв, а нерухомі об’єкти, якщо вони зроблені з нетривких матеріалів, зносяться, в процесі музеєфікації намагаються зберегти всі нерухомі рештки давнини. Таким чином, археологічній спадщині надається потенційно суспільно значуща роль об’єкта музейного показу.

Під музеєфікацією пам’яток археології розуміють їх перетворення в об’єкти музейного показу шляхом геолого-гідрологічних, археологічних, археолого-архітектурних досліджень, консервації, у необхідних випадках реконструкції відкритих об’єктів, інженерного благоустрою території та створення експозиції з нерухомих і рухомих пам’яток. Така робота може проводитися в археологічних, археолого-архітектурних заповідниках, а також у музеях – скансенах, тобто чи безпосередньо на місці проведення розкопок, чи на окремо виділеній території. Утворюються археопарки різних типів: на місці розкопок, археологічні “діснейленди”, археодроми


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– експериментальні поселення з моделюванням, реконструкцією давніх поселень, культових місць, поховань.

Другі Зарембівські читання

Фактично у кожному заповіднику, в якому знаходяться археологічні об’єкти, проводиться деяка робота з їх музеєфікації, однак частіше за все, вона носить фрагментарний характер і зосереджується, здебільшого, на консервації залишків підмурків архітектурних споруд (Херсонес, Ольвія, Пантикапей–Керч, Тіра–Білгород-Дністровський, давньоруські дитинці Києва, Чернігова, Новгорода-Сіверського, Путивля, рештки середньовічних фортець – на Хортиці, у Чигирині і Суботові, Глухові, Батурині, Судаку, печерних містах Криму).

Цікаві для використання у туристичному показі музеєфіковані пам’ятки археології на місці розкопок. До раннього періоду історії України належать: законсервована ранньопалеолітична стоянка у печері Чокурча у Криму, археологічний музей “Добранічівська стоянка” на Київщині з павільйоном над пізньопалеолітичним господарськопобутовим комплексом № 4 з рештками житла з кісток мамонтів, павільйон над пізньопалеолітичним житлом з кісток мамонтів у Межирічі на Черкащині, два легких ангари над скупченням кісток мамонтів у Гінцях на Полтавщині. Музеєфіковане трипільське поселення у печері “Вертеба” у Подільському Придністров’ї, первісне святилище (пізній палеоліт – середньовіччя) Кам’яна Могила в Приазов’ї. В програмі реалізації розбудови заповідника “Хортиця” було проведено рекультивацію – реконструкцію кількох курганів доби бронзи. Показові також приклади консервації фундаментів давньоруських споруд – Михайлівського собору і Спаської церкви – усипальні у ПереяславіХмельницькому, палаців на Київському дитинці тощо.

Поки що єдиним археологічним музеєм-скансеном в Україні є музей археології у складі Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”, де експонуються: пізньопалеолітичний господарськопобутовий комплекс № 3 з Добранічівки, трипільська гончарна піч із Жванця-Щовб, святилище бронзової доби із с. Степового на Миколаївщині, реконструкція степового кургану, а також ранньослов’янського та києворуського жител. Під навісами, складними ковпаками знаходяться стели, кам’яні баби, хрести. Інші зразки давньої скульптури.

Подібні музеї археології просто неба доцільно робити в інших працюючих в Україні музеях народної архітектури і побуту (зараз їх 6).

Зокрема, створення відділу археології планується у Музеї народної архітектури і побуту НАН України у Пирогові ( зруби давньоруських жител, знайдених під час розкопок на Подолі, лежать в ангарі).

Другі Зарембівські читання

Моделювання історії та культури музейними засобами вимагає розробки нових типів музеїв. Окрім демонстрації давніх об’єктів в археологічних скансенах, варто, використовуючи світовий досвід, створювати експериментальні поселення, археодроми. Їх можна розміщувати у місцях концентрації пам’яток археології, які складно зберегти на місці розкопок, однак природний ландшафт місцевості дозволяє виділяти їх території в природні парки, геолого-археологічні, природно-археологічні заповідники. Поряд доцільно споруджувати реконструкції на експериментальних поселеннях. Останнім часом з’явилося кілька цікавих реконструкцій трипільських жител поблизу відповідних поселень – у приватному музеї в Трипіллі “Прадавня Україна-Аратта”, археологічному музеї в Ржищеві. Звичайно, такі реконструкції, які зараз створюють і в експозиціях історичних, археологічних музеїв, роблять сприйняття матеріалів більш яскравим і наочним.

Широке залучення подібних музеєфікованих археологічних об’єктів до туристичної мережі є досить перспективним і з освітньо-популяризаційної, і з економічної точки зору. Доцільно поєднувати можливості краєзнавства, археології та туризму.

Сучасні проблеми охорони культурної спадщини Автономної Республіки Крим: історіографічний аспект

–  –  –

З початку 90-х років XX ст. посилився інтерес до проблем охорони пам’яток. Це обумовлено змінами в суспільно-політичному житті Украни, які посилили інтерес до минулого країни, зокрема – до вивчення пам’яток історії та культури, проблеми їх сучасного стану. Зазначимо, що на сьогодні пам’яткознавство як наукова дисципліна знаходиться у стадії становлення. В науковій літературі ще немає сталих положень щодо багатьох сучасних напрямів охорони пам’яток. Необхідність пошуку шляхів вирішення багатьох проблем сьогодення у галузі охорони культурної спадщини привела до формування різних наукових підходів.

Проблема збереження пам’яток у Автономній Республіці Крим (далі

– АРК) перетворилася на один із напрямів сучасної регіоналістичної іс

<

Другі Зарембівські читання

торіографії у сфері охорони культурної спадщини. В пам’яткознавчій літературі з цього питання можна виділити кілька основних векторів досліджень і дискусій: роботи теоретичного характеру, де подається узагальнений аналіз тієї чи іншої проблеми в масштабах усієї країни (характеризуються процеси типові і для АРК); дослідження з охорони археологічних пам’яток; теоретичні та практичні питання охорони містобудівної й архітектурної спадщини; вивчення діяльності у сфері охорони пам’яток державних, комунальних, приватних, добродійних організацій та особливості їх взаємодії; дослідження внеску та перспективи розвитку історико-культурних заповідників у справі охорони пам’яток.Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ДУХОВНІСТЬ. КУЛЬТУРА. НАЦІЯ. Збірник наукових статей Випуск 3 ІВАН ФРАНКО ТА УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА КУЛЬТУРА Львів 200 Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей. Випуск 3. Іван Франко та українська духовна культура. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 87 с. Spirituality. Culture. Nation. Collected scientific articles. Vol. 3. Ivan Franko and Ukrainian spiritual culture. –...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Чорноморський державний університет імені Петра Могили Програма Жана Моне ПРОГРАМА науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: імплементація європейських стандартів і принципів в Україні» Миколаїв – 2013 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Співголови: Клименко Леонід – ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України. Глузман Олександр –...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» Кафедра «Інженерія поверхні» Конспект лекцій з дисципліни «Введення до спеціальності» для студентів за напрямом 050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ НТУУ «КПІ» Київ – 2012 р. Зміст Стор. Вступ 4 Лекція 1. КОРОТКА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СУТЬ ЗВАРКИ 5 1.1 Основні віхи розвитку зварювальної техніки і науки про зварку 1.2 Фізична суть зварки Лекція 2. ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, ВИКОРИСТОВУВАНІ ДЛЯ ЗВАРКИ 11 2.1. Види енергії...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ОЛЕНДР ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА УДК 378.008.6(7/8) МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ США 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки, молоді...»

«Зарубіжний досвід УДК 378.1:330(437) Ганна Товканець СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ Й ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ CТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ЧЕХІЇ Становлення сучасного освітнього середовища передбачає визначення й аналіз факторів і чинників, які сприяли формуванню тих чи інших освітньо-педагогічних явищ. Нерозривний зв’язок історії з сьогоденням виступає необхідною умовою пізнання об’єктивної історичної реальності, у тому числі освітньо-економічних явищ і процесів. “Історичний...»

««Вітчизнянанаука:сучаснийстан,актуальніпроблемитаперспективирозвитку» «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжнагромадськаорганізація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІІ...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 УДК 330.341.1:631.11 Соломатіна Т.В.ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Луганській національний аграрний університет, Луганськ, Мічуріна 82, 91021 UDC 330.341.1:631.11 Solomatina T.V. BACKGROUND OF AGRICULTURAL INNOVATION...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 50 УДК: 101.1; 371.13 С.О. ГАНАБА (кандидат філософських наук, докторант кафедри соціальної філософії та філософії освіти) Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ,Україна E-mail: sveta_ganaba@ukr.net ОСВІТНІЙ ІДЕАЛ ЛЮДИНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ «КОЛЕКТИВНИХ УЯВЛЕНЬ» ЕПОХИ У статті акцентовано увагу на особливостях соціальної природи освіти. Наголошується, що освітній ідеал є продуктом суспільства та засобом, за допомогою якого...»

«РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УДК 78:159.955 Покорська Л.М. МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ПРОЦЕС ПІЗНАННЯ: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ В статье прослеживается исторический экскурс развития взглядов психологов и педагогов на понятие «музыкальное мышление». Ключевые слова: звукове сприймання, смисловий сигнал, музичне переживання, духовні цінності, інтонація, музична мова, інтонаційні елементи, образність. Проблема мислення взагалі і, зокрема, музичного мислення постійно...»

«ЗМІСТ Науково-практичНий журНал видається з 1947 р. № 3 – 4 (269) 2010 липеНь – вересеНь зміст подія Прилепішева Ю. А. Загальна конференція Євро-Азійського регіонального відділення Міжнародної ради архівів та Консультативна рада керівників державних архівних служб держав-учасниць СНД статті та повідомлення Матяш І. Б. Основні поняття архівознавства Папакін А. Г. Документи україніки в Національному архіві Республіки Білорусь Томазов В. В. Рід Маврогордато (гілка Лакана) в Одесі:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»