WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 26 ] --

10. Мезенцева Г.Г. Музеєзнавство. – К., 1980. – 120 с.

11. Свєнціцький І. Музеї і книгозбірні сучасної України. – Львів: Діло, 1927. – 13 с.

12. Свєнціцький І.С. Про музеї та музейництво (нариси і замітки). – Львів: Діло, 1920. – 80 с.

13. Труды Всероссийского музейного съезда: в 2 т. – М.–Л., 1931.

14. Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. Очерк теории и истории музейного дела. – Х.: Союз, 1919. – 104 с.

15. Шмит Ф.И. Музейное дело. Вопросы экспозиции. – Л.: Academia. – 1929. – 248 с.

–  –  –

Вивчення сучасних вітчизняних історичних, історико-педагогічних, музеєзнавчих досліджень дає змогу дедалі більше звертати увагу на застосування нових технологій у музейній справі. Це набуває особливої актуальності з огляду на необхідність привернення уваги громадськості до стану музейної справи й охорони пам’яток історії та культури.

Зазначені процеси зумовлені не лише незадовільним станом фінансування музейної галузі в Україні. Мова йде про застосування нових освітніх технологій у музейництві, що необхідно, по-перше, для зміни форми взаємодії музейного працівника та відвідувача; по-друге, для збільшення мотивації відвідування музеїв серед учнівської й студентської молоді;

по-третє, для популяризації музею як об’єкту додаткової реклами перебі

<

Другі Зарембівські читання

гу культурного життя. Адже мета будь-якого музею – це реконструкція особливого культурного середовища, що володіє силою просвітницького й освітнього впливу і визначає засоби та способи його діяльності.

У даному випадку метою дослідження є аналізування сучасного бачення музейної роботи крізь призму методу аналізу історичних постатей, що активно застосовується у музейній педагогіці – міждисциплінарній галузі знань, предметом якої є організація процесу навчання й виховання в умовах музейного середовища. Зазначена тематика є малодослідженою у вітчизняному освітньому просторі, – відтак, вимагає проведення низки наукових розвідок.

Формалізація навчання у школі, яке побудоване довкола засвоєння норм, формул, визначення, систематизації інформації, яка постійно збільшується, не відповідає сучасним вимогам і спонукає до пошуку кардинально інших підходів. Такі підходи, на наше переконання, маєть будуватися не на примусі, а на природному інтересі дитини до пізнання нового, виконання невідомої для неї діяльності, невимушеному спілкуванні з однолітками.

У процесі організації й проведення як предметних, так і міждисциплінарних інтегрованих музейних занять для учнівської та студентської молоді метод аналізу історичних постатей використовується чи не найчастіше. Звичайно, його застосування, насамперед, пов’язане з історією. Проте, ефективність не буде меншою й на уроках літератури, географії, фізики, суспільствознавства тощо. Оптимальна кількість відвідувачів при цьому не повинна перевищувати 12–15 осіб.

Наприклад, для учнів молодшого й середнього шкільного віку це передбачатиме образну розповідь про постать, зображену на картині або фотографії та намаганням “підштовхнути” дітей до пізнання того, що цікавого й видатного зробила ця людина (адже опора на авторитет та здивування є надзвичайно важливою у цьому віці). Ознайомлюючи дітей із супутніми експонатами, доцільно стимулювати їх до складання й проговорення розповіді про ту чи іншу історичну постать та її внесок у відповідну галузь знань. Отже, у цьому випадку складання й проговорення виступатимуть у ролі своєрідних прийомів, що дає змогу побачити ефективність запропонованого методу. Вони є надзвичайно важливі для дітей цього віку, оскільки дають змогу дітям не лише комунікувати між собою, але й учитися чітко й лаконічно висловлювати свою думку, елементарно структурувати текст, ставити запитання.

Повертаючись до шкільного курсу історії, зазначимо, що запропоно

<

Другі Зарембівські читання

ваний метод визначає підвищену увагу до формування в учнів не лише емоційно-ціннісного ставлення до дійсності, але й висуває на перший план уміння здобувати інформацію, перетворювати її, порівнювати, аналізувати та передавати іншим.

Інакший ракурс спостерігатимемо під час роботи зі старшими школярами. Акцентуючи на певних історичних постатях, доречно пов’язати їх діяльність з тією галуззю знань, яка найбільше цікавить старшокласника. Складаючи своєрідний “місток у часі” та забезпечуючи відповідний психологічний мікроклімат і діалог, слід стимулювати учнів до пошукової діяльності, складання есе, реферату або оповідання про постать. У такий спосіб буде забезпечено закріплення інформації та підвищення мотивації до оволодіння новими знаннями з тієї галузі знань, яка найбільше цікавить школярів.

Важливо пам’ятати, що діалогічно мисляча людина свідомо чи несвідомо порівнює, а саме у порівнянні народжується нове знання, емоція, творчість.

Окремо слід прокоментувати роботу зі студентами, з якими проводиться музейне заняття у контексті їхньої майбутньої педагогічної діяльності. В цьому випадку необхідно детальніше розкрити для них зміст досліджуваного методу та на практиці змоделювати його шляхом поділу на групи “вчителі–учні” (або в інакший спосіб). Це дасть змогу побачити різноманітність застосування педагогічних методів в умовах неформального середовища, практичне втілення теоретичних знань і вияв мотивації до навчання.

Метод аналізу історичних постатей передбачає активне звернення до картин. Їхнє сприйняття з позицій психології не завжди дає змогу переконатися у реальності змісті, що сприймається [2, с. 372]. Водночас, за допомогою картини можна проникнути у багату реальність природнього оточення набагато глибше, ніж за допомогою слів.

Слушною є думка Дж. Гібсона, що стверджує: “Немає нічого більш далекого від істини, ніж твердження, ніби картини є застиглими формами нашого досвіду. Картини можуть нас багато чому навчити, і при цьому від нас потрібно набагато менше зусиль, ніж під час читання книжок … адже для розуміння картини необхідно, по-перше, пряме сприйняття поверхні картини і, по-друге, непряме усвідомлення того, що на ній намальовано” [2, с. 372, 408].

Важливим під час реалізації методу аналізу історичних постатей є вироблення у відвідувача музею навичок інтерпретації, що включає

Другі Зарембівські читання

в себе уміння об’єктивної оцінки тієї чи іншої музейної пам’ятки відповідно до певних правил і канонів. Музейний педагог повинен не просто розповісти про реліквію, але й зуміти ввійти разом із учнем (слухачем, відвідувачем) у певну епоху та реконструювати її. Відтак, кожну музейну експозицію можна назвати програмою трансляції знань, навичок, суджень, оцінок і почуттів [3, с. 288].

Реконструкція минулого у музеї, зазвичай, певною мірою обмежується межами використаних джерел, тому відвідувачі завжди будуть інтерпретувати одну й ту саму історичну постать у різний спосіб, акцентуючи увагу на різних аспектах її діяльності, – це передбачає різні перспективи бачення та дотримання поваги до думок усіх учасників музейного заняття.

Особливо доречно звернути увагу на вплив музейних експонатів на поведінку відвідувачів, зокрема, урахування таких характеристик, як привабливість і магнетизм. Дослідники Біґуд і Патерсон виокремлюють низку факторів, що впливають на відвідувача. Серед них заслуговують на особливу увагу: перебування експонату в русі, чіткість його представлення та підписів, розташування на рівні очей, можливість активної участі відвідувача в ході комунікації з ним [див.: 1, с. 358–359].

Це передбачає підготовку фахівця, котрий володіює не лише відповідною системою знань, умінь і навичок, але й здатного самостійно ставити перед собою й ефективно вирішувати професійно значущі завдання під час проведення занять зі студентською та учнівською молоддю.

В контексті вищесказаного логічно зазначити, що, власне, поступ у проведенні музейного заняття вимагає впровадження таких заходів, які б забезпечували ефективну педагогічну взаємодію. Позиція музейного педагога у цьому процесі передбачає не лише володіння певною системою знань про музейні предмети, а й налагодження діалогу з відвідувачем, стимулювання його до самостійного творчого пошуку, виконуючи роль своєрідного посередника. Відтак, музейний педагог стає організатором музейної комунікації [4, с. 189].

В умовах інтеграції України до європейського освітнього простору успішне вирішення багатьох життєво важливих завдань у сфері охорони та збереження культурної спадщини суттєво залежить від рівня освіченості, комунікативності та компетентності громадян. Першим кроком до цього, який закладається з дитинства, є розуміння історичного процесу, цінності різноманітних історико-культурних пам’яток, зокрема, зосереджених у музеях. Вагому роль у даному процесі ми відводимо як музейній освіті


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Другі Зарембівські читання

загалом, так і музейній педагогіці з її величезною палітрою дидактичних методів, що можуть бути реалізовані на заняттях із різних предметів. Характерними ознаками такого заняття є невимушеність, психологічно комфортна атмосфера, здивування, цікавість та комунікація.

Урахування зазначених аспектів у сфері освіти неодмінно сприятиме формуванню позитивного іміджу України, збільшенню чисельності туристів і вихованню нового покоління на кращих зразках національної істиорико-культурної спадщини. Усе це потребує відродження традицій меценатства та залучення значних коштів до відродження вітчизняних музеїв. Продумана фінансова підтримка музеїв з боку бізнесових структур могла би стати своєрідною візитівкою того чи іншого регіону України, підкреслюючи його особливість та унікальність.

_______________________

1. Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник / Перекл. з нім. В. Лозинський, О. Лянг, Х. Назаркевич. – Львів, 2005. – 632 с.

2. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. – М., 1988. – 464 с.

3. Караманов А.В. Интерпретация музейных экспонатов в образовательных целях: от технологии к методике обучения // Науки о культуре в новом тысячелетии: Материалы I Международного коллоквиума молодых учёных. – М.; Ярославль, 2007. – С. 287–290.

4. Караманов О.В. Шкільний музей як джерело культурного матеріалу для забезпечення навчально-виховного процесу // Вісник Львівського університету. – Серія педагогічна. – Вип. 20. – Львів, 2005. – С. 185–192.

–  –  –

Будь яка нормативна, довідкова чи сенсуально-індивідуальна дефініція цього поняття зводиться до спільного, близького за значенням силогізму, в якому висновок залишається майже незмінним, незважаючи на різноманіття поданих посилів: “Музей (лат. musaeum, гр. museion – храм муз) – установа, що збирає і виставляє для огляду твори мистецтва, предмети історії, науки, побуту і різних галузей промисловості,

Другі Зарембівські читання

сільського господарства та ін., що розміщені за певною системою, з метою їх збереження, наочного вивчення і пропаганди знань серед широких мас” [16, с. 437]. Під музеєм розуміється “будь-яка постійна установа, яка служить в загальних інтересах для зберігання, вивчення та демонстрації різними способами, насамперед, експонуванням, для задоволення і освічення публіки сукупності елементів, які становлять культурну цінність: колекцій предметів мистецтва, історії, науки і техніки…” (положення Рекомендації Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо найефективніших засобів забезпечення загальнодоступності музеїв, затвердженої на 11-й сесії в Парижі 15 грудня 1960 р.) [14, с. 155]. В енциклопедії Брокгауза й Ефрона музей розкривається як “громадська установа для зберігання творів мистецтва, наукових колекцій, зразків промисловості” [2, с. 309]. Згідно ст. 3 Статуту Міжнародної Ради Музеїв (ІКОМ) музей визнається як “постійний некомерційний заклад, покликаний служити суспільству і сприяти його розвитку, доступний широким колам людей, який займається придбанням, зберіганням, дослідженням, популяризацією та експонуванням матеріальних свідчень про людину та середовище її проживання з метою вивчення, освіти, а також для задоволення духовних потреб” (з Кодексу професійної етики ІКОМ, прийнятого 4 листопада 1986 р. на XV Генеральній асамблеї Міжнародної Ради Музеїв (Буенос-Айрес)) [14, с. 407]. На думку визначного українського музейника Дмитра Яворницького: “Музей – це минуле, це історія, це душа, серце наших прадідів, а для нас широчезний храм, куди ми повинні входити з побожністю, а виходити з глибоким поважанням і гарячою любов’ю до всього того, чим жили наші батьки, діди і прадіди, що повинні наподобляти, і тому мусимо учитися всі ми і грядущі за нами покоління, поки стоїть земля і світить сонце” [цит.

за: 26, с.148]. Незважаючи на широкий підбір символів і різноманітну емоційну навантаженість, смисл дефініційного розуміння музею має спільні для всіх умовиводи: це установи для зберігання, раціональної атрибуції та популяризування шедеврів минулого у будь-яких можливих їх відтвореннях. Оскільки подібне збереження і популяризування має просвітницький, пізнавальний і виховний характер, то викристалізовується ще й практична (психосоціальна й інтелектуально-збагачувальна) цінність музею

– храму муз, які відроджують критерії сучасної історичної пам’яті.

Остання необхідна не лише з метою інтелектуального задоволення ок

<

Другі Зарембівські читання

ремих особистостей, але й для потреб загальносуспільного усвідомлення; так би мовити, свого різноманітного “Я” (національного, етнічного, місцевого, загалом етичного й естетичного).

З регіональною музейною діяльністю, чи з розумінням її важливості, завжди пов’язана проблема розвитку місцевого краєзнавства і внутрішнього (в окремому специфіко-геоморфологічному або адміністративно-територіальному просторі) туризму, а також уявлення про цінність (природну, історико-культурну, народно-традиційну тощо) краю, яка в тісному взаємозв’язку із зібраними, професійно атрибутованими та ефектно експонованими музейними предметами може визначати позитивні аспекти привабливості регіону; формувати ту необхідну притягальну силу, яка здатна зацікавлювати широкі верстви суспільства.

Це можливо лише при активній формі консолідуючої діяльності, спрямованої на досягнення конкретно визначених результатів, які можна об’єднати єдиною синтезуючою метою: потребою обґрунтовано довести регіональну привабливість як для жителів краю, так і для приїжджих гостей. Подібні приклади консолідованого доведення цілісної регіональної значимості віднаходяться й на Тернопіллі, зокрема в 1920– 1930-х роках. Важливу роль у цій доказовій основі відігравали й місцеві музейні збірки, через розуміння соціальної та рекламаційної значимості яких апріорно виводилося твердження про потребу всебічної підтримки місцевого музейництва.Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”. Видання систематизовані, класифіковані, внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в локальній мережі та в...»

«Національний музей Тараса Шевченка Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка До 200-ліття Тараса Шевченка МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка 4 листопада 2013 року Збірник матеріалів До 200-ліття Тараса Шевченка Київ – 2013 УДК 069:929](477-25)(06) ББК 79.0(4Укр-2К)я43 М5 Упорядкування Н.Орлової Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю М58 Літературно-меморіального будинку-музею...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 6 (53)-2012 УДК 37.037 РОЛЬ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СВІТУ ЛЮДИНИ В. М. Яровий, О. В. Татарікова У статті розкривається роль обласного Центру народної творчості у формуванні духовно-морального світу людини. Ключові слова: духовно-моральний світ, творчість, Центр народної творчості. Сьогодні, як ніколи, українське суспільство поєднує в собі надзвичайно широкий спектр культурних надбань...»

«Друкарський орган студентського парламенту Випуск № 4 Нікопольської філії ПВНЗ Європейський університет 20 березня 2012 р.АНОНС: Всеукраїнський семінар для голів 1. Всеукраїнський семінар для студентського самоврядування голів СПУ Можливості і проМожливості і проблеми розвитку інблеми розвитку інновацій студентського самоврядування. новацій студентського самоврядуванВоєводінна Г. — стор. 1-2 ня» (туристична база «Едельвейс») 2. Інформує студентський парламент університету — Протокол №5,6...»

«ББК 26. Н 3 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль. – №1. – 2007. – 224c.РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Данилишин Б.M. – доктор економічних наук, професор Жупанський Я.І. – доктор географічних наук, професор Заставецька О.В. – доктор географічних наук, професор Іщук С.І. – доктор географічних наук, професор Ковальчук І.П. – доктор географічних наук, професор Позняк С.П. – доктор географічних наук, професор Свинко Й.М. – кандидат...»

«УДК 343.541 ПРИМУШУВАННЯ ДО ВСТУПУ В СТАТЕВИЙ ЗВ’ЯЗОК ЯК НАСИЛЬНИЦЬКИЙ ЗЛОЧИН Плутицька К.М., аспірант Запорізький національний університет У статті здійснено спробу визначити примушування до вступу в статевий зв’язок як насильницький злочин за наступними критеріями: за способом вчинення насильства, за співвідношенням елементів мотивації, за тяжкістю суспільно небезпечних наслідків. Ключові слова: примушування до вступу в статевий зв’язок, насильство, психічне насильство. Плутицкая Е.Н....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА МИРОНЧУК Наталія Миколаївна УДК 37.06: 371.4 ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 13.00.07 – теорія та методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА СТОЯН Тетяна Андріївна УДК 94(477):351.751.51920/1930 ПОЛІТИЧНА ЦЕНЗУРА В УРСР У 20-30-ті рр. ХХ ст. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії та філософії історії Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки України. доктор...»

«навчально-методичний посібник до виставки «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр.» Київ ПЕРЕДмОВа Цей навчально-методичний посібник створено до виставки «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр.», підготованої morial de la Shoah, Париж, Франція). Перша в Укмеморіалом Шоа» (Me раїні експозиція цієї виставки відбудеться у м. Києві у вересні 2011 року. метою посібника та проекту в цілому є сприяння вихованню толерантності, розвитку в...»

«Рекреаційна географія і туризм Наукові записки. №2. 2010. УДК 338.242 Віталіна КУРИЛЯК, Ірина БІЛЕЦЬКА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАМКОВОГО ТУРИЗМУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ Стаття присвячена дослідженням перспектив розвитку замкового туризму на Тернопільщині, яка володіє значним туристичним потенціалом, серед якого особливо важливими є об’єкти фортифікаційного зодчества. Розглянуті питання покращання економічної ситуації в області завдяки розвитку туристичної галузі. Ключові слова: замковий туризм, функції...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»