WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 39 |

«ДРУГІ ЗАРЕМБІВСЬКІ ЧИТАННЯ Матеріали Других Всеукраїнських Зарембівських наукових читань: “Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції” м. Київ, 22 січня 2009 р. КИЇВ ББК ...»

-- [ Страница 15 ] --

13. Петербургский филиал Архива Российской Академии наук (далее – ПФАРАН), ф. 1, оп. 1А, д. 32, л. 17.

14. Отчет императорской Публичной библиотеки за 1892 год. – СПб., 1895. – С. 301.

15. Непомнящий А.А. Выдающийся крымовед Е.Е. Кёлер // Материалы Международ

<

Другі Зарембівські читання

ной научной конференции, посвященной 200-летию переселения немцев в Крым 6–10 июня 2004 г.: История немецкой колонизации в Крыму и на Юге Украины в XIX–ХХ вв. – Симферополь, 2007. – С. 454–463.

16. Khler H. Mmoire sur les les et la Course consaсres Achille dans le Pont–Euxin // Mmoires de l’Academie Impriale des Sciences de St.-Ptersbourg. – St.-Ptersbourg, 1826. – T. 10. – S. 531–819.

17. АГЭ, ф. 11, оп. 1, д. 16, л. 1; д. 26, л. 1–2; д. 112, л. 1–267; д. 127, л. 1–31.

18. Непомнящий А.А. Противостояние столичного и провинциального антиковедения в России (первая половина XIX в.) // Культура и интеллигенция России между рубежами веков: Метаморфозы творчества. Интеллектуальные ландшафты (конец XIX начало XXI в.): Материалы V Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 10-летию Сибирского филиала Российской ин–та культурологии МК РФ (Омск, 29 сентября 3 октября 2003 г.) / Омский гос.

Ун–т. Омск, 2003. С. 16–18.

19. О средствах к сохранению достопамятностей Тавриды // Журнал Департамента народного просвещения. – СПб., 1822. – Ч. 6. – С. 249–261.

20. Петербурзька філія архіву Російської Академії наук, ф. 1, оп. 1А, д. 33, л. 86-87, 89-90.

21. Государственный архив Автономной Республики Крым, ф. 27, оп. 13, д. 73, л. 6–8, 11–14.

22. Григор’єва Т.Ф. Вивчення, охорона i спорудження пам’яток історії та культури в Криму як один з напрямків краєзнавчих досліджень // Охорона, використання та пропаганда пам’яток історії та культури в Українській РСР: Збірник методичних матеріалів: У 6-ти ч. – К., 1989. – Ч. 5. – С. 31.

Каушлієв Г.С. Пам’ятки Криму як об’єкт вивчення експедицій Імператорської Академії наук під керівницвом Є.Є. Кьолера У статті розглядається діяльність і найбільш вагому результати археологічних експедицій, очолюваних німецьким античником Є.Є. Кьолером, а також їх значення для розвитку краєзнавчої бібліографії Криму. Аналізується значення монографічних робіт Є.Є. Кьолера для актуалізації уваги до стану пам’яток історії та культури в Криму. Окремо зазначена актуальність збору первинного матеріалу для дослідження історії Криму тієї доби, зроблені експедиціями на чолі з Є.Є. Кьолером.

Пам’ятки історії Криму в працях П.Н. Надінського

–  –  –

Серед радянських істориків-кримознавців виділяється постать П.Н. Надінського [1] – людини з дивною і, водночас, трагічною долею. Його дослідження з історії й археології Криму на сьогодні майже не мають на

–  –  –

укової цінності: погляди вченого не збігаються з усталеними нині положеннями історичного мислення, але численні його роботи [2] варто не огульно заперечувати, а докладно проаналізувати.

У 1951 р. П.Н. Надінським була завершена робота над першою частиною “Нарисів з історії Криму”, яка присвячувалася історії Кримського півострова з найдавнішого часу до Лютневої революції 1917 р. [3].

Тут містилася критика цілої низки поширених положень у висвітленні історичного минулого. Автор намагався переконати читача в потребі переоцінки ролі кримських татар у культурно-господарському розвитку Криму. Справедливо була розкритикована теорія про “кримських готів”.

Але основну свою увагу П.Н. Надінський зосередив на обґрунтуванні положення про “історичне право російського народу на Крим як на свою споконвічну землю”. Ця думка чітко проглядається крізь увесь зміст праці. Слід зауважити також, що значне місце в монографії автором було відведене описові й аналізу численних пам’яток історії й культури, розташованих на території Кримського півострова. Підготовлена до друку перша частина “Нарисів…”, обсягом понад 12 друк. арк. за рішенням Кримської філії АН СРСР була відправлена до видавництва “Кримвидав” і вже у січні 1952 р. з’явилася з друку накладом у 15 тис. примірників [4].

У “Нарисах…” П.Н. Надінський указав на особливу роль Криму при вивченні історії первісного суспільства. Ціла плеяда видатних учених займалася дослідженням минулого Таврії й зробила величезний внесок у розвиток історичної науки. На території півострова протягом десятиліть створювалася особлива школа російських археологів, що зробила низку відкриттів світового рівня. За свідченням П.Н. Надінського, радянська археологія вже до середини ХХ ст. мала у своєму розпорядженні дані більш, ніж про 200 стоянок палеоліту, з яких більше половини було виявлено в Криму. З-поміж відкритих на півострові є стоянки всіх періодів кам’яного віку, починаючи з ашеля, до якого археологи відносять знахідки в печері Киїк-Коба [5].

П.Н. Надінський докладно зупинився на підсумках археологічних розкопок, проведених на місцях окремих стоянок первісної людини.

Автор розглянув результати польових робіт у 1924 р. археолога Г.А. БончОсмоловського в печері Киїк-Коба, розташованій у долині р. Зуя. Автор “Нарисів…”, аналізуючи виявлені на місці стоянки знаряддя праці, прийшов до висновку, що “Киїк-Кобинська людина мешкала в епоху палеоліту, коли людське суспільство перебувало ще на середньому рів

<

Другі Зарембівські читання

ні дикунства й тільки навчилася користуватися вогнем, виготовляти з каменю примітивні знаряддя праці й вести колективне полювання на великого звіра” [6]. До цієї ж “далекої епохи” автор відносить і стоянки, виявлені у Вовчому гроті, Чокурчанській печері й кількох інших місцях. “Вік цих стоянок деякі археологи визначають в 50 і більше тисяч років до нашої ери”. Крім того, були “відкриті стоянки епохи неоліту, бронзи й раннього залізного віку. Стоянки первісної людини археологи знаходили в печерах, на плато Кримських гір, у долинах річок, і – рідше – в рівнинній, степовій частині півострова” [7].

Кримознавець зробив спробу простежити поступову еволюцію людського суспільства на основі знарядь праці, які постійно вдосконалювалися. Вони були виявлені археологами в більш пізніх стоянках первісної людини. “Ці зміни можна спостерігати за пам’ятками матеріальної культури, залишкам людини і тварин, які у великій кількості знаходять у Криму під час археологічних розкопок на місцях стоянок. У найдавніших із них – Киїк-Коба, Вовчий грот, Чокурча – знайдені кремінні знаряддя у вигляді ручного гостро заточеного каміння, масивних пластин, що містять сліди грубої, найбільш примітивної обробки. В таких стоянках, як Шан-Коба, Сюрень-2, Фатьма-Коба, знахідки дають вже більш різноманітний інвентар. Знаряддя з каменю містять сліди більш ретельної обробки. Поряд із виробами з каменю частіше, ніж раніше, зустрічаються вироби з кісток тварин” [8]. Порівнюючи інвентар ранніх і більш пізніх стоянок, автор зробив висновок, що “людина з печери Шан-Коба вже стояла на більш високому рівні розвитку, ніж людина з печери Киїк-Коба. Остання вже навчилася користуватися луком і стрілами, виготовляти примітивний глиняний посуд, тобто у своєму суспільному розвитку, за періодизацією Ф. Енгельса, перебувала на перехідному етапі від вищого рівня дикунства до варварства” [9].

П.Н. Надінський на підставі археологічного матеріалу намагався проаналізувати фізіологічні й антропологічні зміни людини. “Не менш разючі перевтілення відбулися у фізичному вигляді. Вивчаючи знайдені Г.А. Бонч-Осмоловським залишки первісної людини з печери Киїк-Коба, вчені відтворили її фізичний вигляд, що виявився подібним з виглядом неандертальської людини, яка мешкала понад 50 тисяч років тому.

Неандерталець за своєю фізичною статурою далеко відійшов від своїх предків, але ще багато в чому відрізнявся від сучасної людини. У нього були довгі руки, мозок мав досить невеликий об’єм і малорозвинену

Другі Зарембівські читання

лобову частку. Фізичний вигляд людини, залишки якої знайдені під час археологічних розкопок у Шан-Кобі, був вже значно ближче до вигляду сучасної людини й багато в чому відрізнявся від Киїк-кобинця” [10].

П.Н. Надінський вказував, що відбувалися великі зміни також у розвитку суспільних відносин. “Якщо за доби Киїк-Кобинської людини в первісному суспільстві тільки ще починався процес становлення родового строю, то у часи Шан-Кобинської людини родовий устрій перебував уже в розквіті. Тоді вже у суспільстві відбувся розподіл праці, збільшилася її продуктивність, удосконалювалися засоби й знаряддя праці. На підставі цього виникала більш висока організація суспільства:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


з’явилися первинні родоплемінні утворення” [11].

Наступні етапи розвитку первісного суспільства – епохи неоліту, міді й бронзи – знайшли своє відображення в указаній праці П.Н. Надінського в археологічних пам’ятках, виявлених на стоянках на плато кримських гір і в численних поселеннях раннього періоду Кизил-Кобинської культури.

“У ці епохи людське суспільство розвивалося до середнього рівня варварства. Матріархат був змінений патріархатом, материнське право – правом батьківства. Епоха бронзи й раннього заліза залишила в Криму численні пам’ятки матеріальної культури, судячи з яких людина мешкала в той час частково на постійному місці, займалася пастухуванням і землеробством, уміла вже виготовляти глиняний посуд, будували землянки й кам’яні домівки, робити вози, використовуючи приручену худобу як тяглову силу. В цю епоху всередині первісно-родового суспільства розвивалася майнова нерівність, почався процес створювання класів” [12].

П.Н. Надінський справедливо підкреслив, що Кримський півострів за наявністю й розмаїттю пам’яток матеріальної культури первісного суспільства “служить свого роду лабораторією для вивчення умов життя доісторичної людини на різних рівнях його суспільного розвитку” [13].

У “Нарисах з історії Криму” значна увага приділена історії скіфських племен і археологічних пам’яток цього періоду на території півострова.

“Держава скіфів охоплювала велику територію й поєднувала численні скіфські племена. Крим був невід’ємною частиною Великої Скіфії.

Більше того, приблизно у ІІІ–ІІ ст. до н.е. на територію Кримського півострова змістився центр скіфської держави. Вона поєднувала численні скіфські племена Північного Причорномор’я й Придніпров’я. У Криму вона мала спільний кордон: на сході – з володіннями Боспорського царства в районі нинішньої Феодосії й Арабатської стрілки, на заході – з во

<

Другі Зарембівські читання

лодіннями херсонеситів … Археологічними розкопками на території Криму виявлена велика кількість скіфських поселень, розкиданих уздовж західного узбережжя, у степовій частині й, особливо густо, в передгірній області … Деякі з них являли собою потужні спорудження” [14].

Далі в центрі уваги автора “Нарисів…” опинився Неаполь Скіфський.

“Укріплення столиці скіфів вражали своєю грандіозністю. Оборонні стіни цього міста досягали восьми з половиною метрів товщини й біля восьми метрів висоти. Муровані стіни, зведені на скелях, являли собою значне вражаюче видовище” [15]. Артефакти, виявлені під час археологічних розкопок Неаполя Скіфського, “свідчать про широкі торгівельні відносини скіфів із багатьма торгівельними й культурними центрами стародавнього світу. Так, наприклад, були знайдені речі, привезені з острова Родос і малоазіатського міста Синоп, із Афін та інших поселень … Було знайдено велику кількість предметів місцевого скіфського виробництва. Неподалік від міста була виявлена гончарна піч досить високої для того часу техніки. Безліч зернових ям і кісток домашньої худоби, знайдених на місцях скіфських поселень, свідчать про розвинений рівень землеробства й скотарства” [16].

Особливий інтерес П.Н. Надінського викликав розвиток скіфської культури. «“Під час археологічних розкопок були виявлені чудові зразки давньоскіфського живопису й архітектури, був відкритий мавзолей із похованням скіфської знаті, в числі котрої виявлені залишки відомого царя Скілура. Був знайдений саркофаг скіфської цариці, що вражає красою й розкішшю обробки. У склепах був уперше виявлений скіфський живопис, майстерність якого вражає своїм дуже високим рівнем.

Зображення скіфа з лірою, скіфа-вершника на чудовому коні, полювання із собаками на дикого кабана – суттєво відрізняються своєю особливою динамічністю та виразністю від грецьких і римських фресок того часу. Орнамент стін склепів нагадує пізніші слов’янські вишивки та різьблення, ніби наглядно підтверджуючи наслідування слов’янами культури давніх скіфів” [17].

У багатьох своїх працях, у т.ч. “Нарисах…”, П.Н. Надінський прагнув обґрунтувати розповсюджену на той час учнями М.Я. Марра теорію походження східних слов’ян від скіфів [18]. Основою доказів подібної концепції служили археологічні розкопки якраз Неаполя Скіфського, проведені П.М. Шульцем у 1946 р. Тоді, підводячи підсумки польових робіт, останній опублікував статтю “Тавроскіфська експедиція 1946 ро

<

Другі Зарембівські читання

ку” [19], де зробив висновок, що “в матеріальній і духовній культурі скіфів у Криму йому вдалося встановити багато спільного з культурою стародавніх слов’ян. У характері скіфських поселень та будівель, зокрема, в кониках на дахах, посуді, дерев’яному різьбленні, орнаменті, скульптурі, живописі й похоронному обряді, ми знаходимо багато загальних рис із найдавнішими пам’ятками слов’янської культури, з російським і укранським народним мистецтвом” [20]. Такі висновки повною мірою були використані П.Н. Надінським для обґрунтування власної теорії етногенезу слов’ян, заснованої на положеннях яфетичної теорії М.Я. Марра.

На думку П.Н. Надінського, після того, як “припинила своє незалежне існування Скіфська держава, а її столиця – Неаполь Скіфський – була зруйнована загарбниками [маються на увазі, насамперед, готи і гуни

– авт.] і від її вражаючих стін залишилися одні руїни” [21], на арені світової історії з’явилися слов’яни, які “починають виступати як племена зі спільною матеріальною культурою в першому тисячоріччі до н.е. На ранніх етапах свого розвитку слов’янські племена відомі були як сколоти, спори й анти”.Pages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 39 |
 
Похожие работы:

«Юнко М. Пам’ятки історико-культурної спадщини. УДК 338.483.12 Мирослава ЮНКО ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ САМБІРЩИНИ – ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПРИКАРПАТТЯ Присвячено дослідженню культурної спадщини Самбірського району Львівської області. Зосереджено увагу на культурних пам’ятках краю, які мають туристичну привабливість. Ключові слова: культурна спадщина, пам’ятки культури. Прикарпаття належить до найбагатших в Україні територій на пам’ятки історії та культури, вивчення та...»

«Україна–Європа–Світ ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДК 94(4-1)=16“18” Богдан Бутковський ОСОБЛИВОСТІ ІДЕЇ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ЄДНОСТІ В ЕПОХУ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ У статті висвітлюється взаємозалежність між національним відродженням слов’янських народів та панславізмом з точки зору цивілізаційного підходу. Розкриваються особливості міжслов’янського діалогу. Ключові слова: слов’яни, панславізм, націоналізм, макронаціоналізм, слов’янофіли, псевдоморфоз, цивілізація, макрокультура, етнокультура,...»

«ЕЛЕКТРОННІ ЛЕКЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОВІДНА СПРАВА» ЗМІСТ Лекція 1. Відповідальність за порушення правил охорони на заповідних територіях.. 3 Лекція 2. Використання територій ПЗФ.. 4 Лекція 3. Наукові дослідження на заповідних територіях. 7 Лекція 4. Екологічна мережа.. 21 Лекція 5. Охорона навколишнього середовища на заповідних територіях. 25 Лекція 6. Проектування і створення заповідних територій. 29 Лекція 7. Правові основи заповідної справи. 34 Лекція 8. Категорії природно-заповідних...»

«SWorld – 1-12 October 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2013 SCIENTIFIC RESEARCH AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2013 УДК 330.341.1:631.11 Соломатіна Т.В.ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Луганській національний аграрний університет, Луганськ, Мічуріна 82, 91021 UDC 330.341.1:631.11 Solomatina T.V. BACKGROUND OF AGRICULTURAL INNOVATION...»

«О. Реєнт, О. Малій Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник для 9-го класу клас загальноосвітніх навчальних закладів КИЇВ «ГЕНЕЗА» 2009 Reent_Istor_9_ukr.indd 1 7/20/2009 13:17:43 ББК 63.3(4УКР)47я721 P33 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 56 від 02.02.2009 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Відповідальні за підготовку підручника д о в и д а н н я: Євтушенко Р.І., головний спеціаліст МОН України; Галєгова О.В.,...»

«Олександр ФЕДОРУК ІНТЕГРАЦІЯ З СВІТОВОЮ ОРІЄНТАЛІСТИКОЮ Почнемо наше зацікавлення проблемою з аналізу альбомного дослідження знаної в Україні японістки Світлани Рибалко «Зі Сходу на Захід» — магнетичне посилання культурного дискурсу від орієнтальних культурно-мистецьких традицій до культурно-мистецьких окцидентальних новаційних сходжень людства. Гарне видання має підзаголовок «Японська мініатюрна пластика з колекції Олександра Фельдмана», також авторитетного в Україні колекціонера східних...»

«ЮВІЛЕЇ УДК 94(477) Володимир Половець БОГДАН ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО (1849 – 1917 РР.) У статті розглянуто становлення Богдана Івановича Ханенка як колекціонера, мецената та організатора музейної справи в Києві. Дворянин Чернігівської губернії, який співчував різночинно інтелігентській ідеї, став прикладом служіння народу, обравши метою свого дослідження художній живопис. У широкому залученні до цього він бачив запоруку розвитку народної освіти. Минуло 160 років з дня народження Богдана Івановича...»

«навчально-методичний посібник до виставки «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр.» Київ ПЕРЕДмОВа Цей навчально-методичний посібник створено до виставки «Голокост від куль: масовий розстріл євреїв в Україні у 1941–1944 рр.», підготованої morial de la Shoah, Париж, Франція). Перша в Укмеморіалом Шоа» (Me раїні експозиція цієї виставки відбудеться у м. Києві у вересні 2011 року. метою посібника та проекту в цілому є сприяння вихованню толерантності, розвитку в...»

«УДК 78.378.13 М.А.МИХАСЬКОВА, кандидат педагогічних наук (м.Хмельницький) Особливості методичного забезпечення курсу „Музична педагогіка” в навчальних закладах педагогічної освіти У статті розкривається специфіка навчально-методичного забезпечення курсу „Музична педагогіка”, обґрунтовується вибір тем для лекційних, практичних та самостійних робіт у навчальних закладах педагогічної освіти. Ключові слова: предмет „Музична педагогіка”, мета і завдання курсу, форми організації навчання. Постановка...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОПІЙКА ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК:327.39 ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»