WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 22 |

«ББК 63.2я73 Я 72 П осібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) ...»

-- [ Страница 6 ] --

Зоценко В. Києворуські печатки з давнього Вишгорода ХІ-ХІІ сто­ літь // ЗНТШ. - 1996. - Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (до­ поміжних) історичних дисциплін. - С. 234-241.

Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. - М., 1974.

Крип’якевич І. П. Стан і завдання української сфрагістики // УІЖ. С. 115-119.

Маркевич О. В. Значення печаток міст для дослідження міської гераль­ дики // ІД В. - 1969. - Вип. 4. - С. 246-254.

Маркевич О. В. Печатки міст Галичини як історичне джерело // ІД В. К„ 1966. - Вип. 2. - С. 222-237.

Маркевич О. В. Печатки міст України як джерело для дослідження мис­ тецтва і архітектури // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін / Ред.

колегія І. Л. Бутич, А. М. Катренко та ін. - К„ 1968. - С. 354-371.

Маркевич О. Час і причини виникнення сільських печаток в Галичині // НІБАУ. - 1963. - № 6. - С. 15-19.

Мацюк О. Я., Шевчук Р. М. Нововиявлена печатка 1176 року у фондах ЦДІА УРСР у м. Львові // АУ. - 1985. - № 3. - С. 65-66.

www.klio.org.ua Однороженко О. Українська міська сфрагістика XVI-XVIII ст. // Збір­ ник Харківського історико-філологічного товариства. - 2006. Т. 12. - С. 199-230.

Однороженко О. А. Українські державні, земельні та міські печатки ко­ зацької доби (кінець XVI-XVIII ст.). - X., 2003.

Пархоменко О. Сфрагістичні пам’ятки як історичне джерело // СІД. К„ 2000. - Число 4. - Ч. 1. - С. 196-213.

Перкун В. «...1 печаткою стверджую». З історії печаток католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII-XX ст.). - К., 2002.

Перкун В. П. Костельні печатки: Брацлавський, Вінницький, Могилівський деканати (1800-1916): За матеріалами Державного архіву Вінницької області. Каталог. - К.; Вінниця, 1998.

Скочиляс І. Джерела до вивчення парафіяльної сфрагістики Пере­ мишльської єпархії кінця XVIII - початку XX століть // ЗНТШ. Т. CCLII: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історич­ них дисциплін. - С. 96-113.

Спеціальні історичні дисципліни: Зведений бібліографічний довідникпокажчик / М. Ф. Дмитрієнко (ред.) та ін. - К., 1997. - Ч. 2: Нуміз­ матика. Сфрагістика.

Українська сфрагістика: Анотований бібліографічний покажчик / Вст.

ст. і укладач В. О. Гавриленко. - К„ 1991.

Фоменко В. Військові печатки запорожців // ІДВ. - 1972. - Вип. 7. С. 152-160.

Янин В. А. Актовьіе печатки Древней Руси X-XV вв. - М., 1970. Т. І-ІІ.

Gumowski М„ Haisig М„ Mikulski S. Sfragistyka. - Warszawa, 1960.

Короткий зміст:

Сфрагістика, або сіґілографія - СІД, що вивчає виникнення і функ­ ціонування знаків засвідчення вірогідності документів і речей (разом із матеріалом, з якого вони вироблені, формою, зображеннями тощо).

М ет оди і прийоми: сфрагістична аналогія (порівняння з іншими сфрагістичними пам’яткам и за усіма параметрами: легенди, зобра­ ження, матеріал, спосіб з’єднання тощо); порівняльно-сфрагістичний метод (порівняння пам’ятки з даними історії, мовознавства, м исте­ цтвознавства: символи й емблеми, графічні та мовні особливості легенд, зміст написів тощо); дослідж ення індивідуальних прийомів www.klio.org.ua майстрів; артибутація анонімних князівських пам ’яток за зобра­ женнями святих; методи природничих наук (хімічний аналіз тощо);

нанесення сфрагістичних пам ’яток на карту, статистичні обрахунки та ін. Під час вивчення сфрагістичних пам’яток - перевага перед однією печаткою об’єднаного за функціональною ознакою ком п­ лексу; з’ясування спільного та відмінного у групі, класифікація; вивчення пам’ятки (якщо вона разом із документом) невідривно від акта, до якого прикладена. В роботі зі сфрагістичними пам’ятками можлива їхня реставрація, створення муляжів, фото. Однак істори­ ки при роботі з довідковою літературою часто користую ться пере­ мальованими копіями печаток.

Сфрагістичні знаки: печатки, пломби та циліндри стародавньо­ го світу, ґеми, пломби, булли, скарабеї, клейма (відтиски на гончар­ них виробах та будівельних матеріалах), ш тампи (відтиски спеці­ ального ш темпеля на виробах з металу). Ф ункції сф рагіст ичних знаків: засвідчення документів (у Середньовічній Європі у Х -Х ІУ ст. диний доказ правової сили, тоді зникає підпис), гарантування не­ доторканності (наприклад, опечатування листів), засвідчення влас­ ності, фірмові знаки, засвідчення якості, атрибут влади, фіскальний бік (мито за скріплення документа).

К ласиф ікація сф рагіст ичних п а м ’ т ок: мож лива за різними я крітеріями: хронологічна, функціональна, за зовніш німи ознаками (колір, матеріал тощо), за належністю (особисті, державних установ та ін.). За формальною ознакою поділяють на ті, що при документах (датуються за його текстом), та розрізнені пам ’ятки (археологічні знахідки, музейні експонати). Печатки за зображ енням и поділяють на: гербові, портретні, написові, образові (агіографічні, архітектур­ ні тощ о малюнки).

Різновиди печат ок («печать» - і матриця/ш темпель, і відбиток):

вислі та прикладні. Зокрема: булли - середньовічні вислі печатки, відтиснені на металі, поділяють на хрисовули (золоті), аргировули (срібні), молівдовули (свинцеві), в окремих випадках існують до но­ вітнього часу для надання документові урочистості (у Ватікані - до початку XX ст., в Україні, приміром, - на пергаментних грамотах Андрея (Ш ептицького)); сиґнет и - печатки-персні (від античності до XX ст.), від XIV ст. - зручніші прикладні: зокрема, «печат ки на папері», та відбитки безпосередньо на спеціальному матеріалі спочатку на воску та сургучі, згодом - воском астиці (колір - важ ­ лива вказівка для дослідника: чорний використовував, приміром, www.klio.org.ua константинопольський патріарх, певний час червоний належав августійш им особам, змінивш ись на блакитний тощо), від XIX ст. сажові та фарбові відбитки; конт рпенат ки - дрібні печатки, при­ кладені на звороті великих воскових задля збільш ення вірогідності документа; кустодії: паперові (на прикладну печатку зверху накла­ дений папірець для кращого збереження) та металічні, дерев’яні, кістяні чи шкіряні (коробочки та оправи, в які вкладалися воскові й воскомастичні печатки).

С ф рагіст ичні пам ’ т к и на українських зем лях: найдавніші - у я давньогрецьких містах Ольвії, Херсонесі, Тірі та ін. (V II-V ст. до н. е.); давньоруські печатки (князівські з грецькими написами та ар­ хаїчної традиції, типу «Господи, помози», таємниче «Дьнслово»; п е­ чаті з патрональними зображ енням и святих; булли митрополитів та єпископів; боярські печатки); особисті печатки шляхетські, м і­ щанські, козацькі та духовенства; міські, корпоративні та сільські печатки; печатки церковних інституцій. Одна з мож ливих класиф і­ кацій сфрагістичного матеріалу на українських землях: держ ав­ ницькі; територіальні; родові, особисті, церковні, урядові та різних установ.

NB Тим, хто цікавиться західноукраїнською церковною сфра­ гістикою, слід звертатися до численних статей Ірини Скочиляс та її дисертації «Парафіяльна сфрагістика Перемиської єпархії кінця XVIII - початку X X ст.» (К„ 2004), а печатками Гетьманщини - до праць Ігоря Ситого, зокрема дисертації «Ко­ зацькі печатки Гетьманщини (середина X V II-X V 111 cm.). За ма­ теріалами Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського» (К„ 2002).

–  –  –

П редмет і завдання нумізматики. Основні п оняття нумізматики.

М етоди та прийоми нумізматичного дослідження. Нумізматичні скарби. Початок карбування монети, античні монетні системи та монетна справа в Європі. Псування монети.

Історія обігу монет на території України.

Лпохин В. А. Античные монеты Северного Причерноморья. - Никола­ ев, 1997.

Анохин В. А. Монеты античных государств Северо-Западного Причер­ номорья. - К., 1989.

Бакалець О. Гроші та грошовий обіг на Поділлі ХУІІ-ХУИІ ст. (за скар­ бовими матеріалами 1844-2005 рр.) // СІД. - 2006. - Число 13. Ч. 1. - С. 97-126.

Бакалець О. Талер в грошовому обігу України кінця XVI - першої чвер­ ті XVIII ст. // СІД. - 2005. - Число 12. - Ч. 1. - С. 142-171.

Іірайчевський М. Ю. Нумізматика в темах давньої історії східно­ слов’янських племен // ІДВ. - 1964. - Вип. І. - С. 141-166.

Іірайчевський М. Ю. Римська монета на території України. - К„ 1959.

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XVXVIII ст. - К., 1995. - Т. І: Структури повсякденності: можливе і неможливе. - С. 373-411.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Єрофієв І. Н. До питання про старі українські міри, вагу та грошовий обіг // Роботи з метрології / 3 поперереднім словом проф. Ветухова, за ред. академіка Д. І. Багалія. - Харків, 1927. - Ч. 2. С. 5-52.

Єршов А. До історії грошової лічби і монети на Лівобережній Україні в XVII ст. // Науковий збірник за 1924 р. Записки УНТ, тепер істо­ ричної секції Всеукраїнської Академії наук. - 1924. - Т. XIX. С.62-65.

Зварич В. В. До питання про грошовий обіг у Галичині під пануванням Австро-Угорщини // ІДВ. - К., 1966. - Вип. 2. - С. 203-214.

Зварич В. З історії Львівського монетного двору в середині XVII ст. // АУ. - 1971. - № 2. - С. 13-21.

Зварич В. В. Нумізматичний словник. - Львів, 1972 [є й інші видання].

Зварич В., Шуст Р. Нумізматика: Довідник. - Тернопіль; Львів, 1998.

Зверев С. В. К истории русско-шведских технико-нумизматических связей // Естественнонаучная книжность в культуре Руси / Отв.

ред. и сост. А. Ю. Самарин. - М., 2005. - С. 99-105.

Івакін Г., Козубовський Г. Золотоординські монети з литовськими контрамарками // ЗНТШ. - 1996. - Т. ССХХХІ: Праці Комісії спе­ ціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - С. 290-298.

Каменцева Е. И„ Устюгов Н. В. Русская метрология. - М., 1975.

І Іотин В. М. Топография находок западноевропейских монет Х-ХІІІ вв.

на территории Древней Руси // Нумизматика. - 1967. - Вып. 3. С. 106-188 [Труды государственного Эрмитажа].

Свешніков I. К. До історії карбування монет у Львові (за матеріалами Львівського історичного музею) // ІДВ. - 1964. - Вип. І. - С. 268Северин Г. М. Серебрянные монеты Российской империи. 1682-1801. М., 2001.

Слабченко М. Чи була в Гетьманщині своя монета // Науковий збірник за рік 1925. Записки УНТ в Київі, тепер історичної секції Всеукра­ їнської АН. - 1926. - Т. XX. - С. 64-66.

Сотникова М. П. Нежинский клад сребренников 1852 г. (реконструк­ ция состава) // НИС. - 1971. - № 4. - С. 15-41.

Сотникова М. П. Сребреники Киевского клада 1876 г. // НИС.' - 1968. С. 114-137.

Спасский И. Г. Русская монетная система: Историко-нумизматический очерк. - Изд. четвертое, дополн. - Л., 1970.

Спеціальні історичні дисципліни: Зведений бібліографічний довідникпокажчик / М. Ф. Дмитрієнко (ред.) та ін. - К., 1997. - Ч. 2: Нуміз­ матика. Сфрагістика.

Стрижакова Н. Таляри Західної Європи в українських скарбах // ЗНТШ. - 1996. - Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміж­ них) історичних дисциплін. - С. 299-344.

Фомин А. В. Методические проблемы систематизации кладов с куфи­ ческими монетами ІХ-Х вв. // ВИД. - Л., 1983. - Т. XIV. - С. 74-81.

Черепнин А. И. О киевских денежных гривнах // Труды XI археологи­ ческого съезда в Киеве 1899. - М., 1902. - Т. II. - С. 38-61.

Чернов Є. І. Про грошовий обіг на Україні у XVII ст. // ІДВ. - К., 1966. Вип. 2. - С. 194-202.

Шугаєвський В. До питання про грошовий обіг на Україні в XVII віці (Чи була на Україні в XVII віці власна монета?) // Науковий збірник за 1924 р. Записки УНТ, тепер історичної секції Всеукраїнської Академії наук. - 1924. - Т. XIX. - С. 55-61.

Шугаевский В. А. Монета и денежный счет в Левобережной Украине в XVII веке. Краткий очерк. - Чернігів, 1918.

Шугаєвський В. Чи була на Україні в XVII ст. власна монета // Науковий збірник за рік 1926. Записки УНТ в Київі, тепер історичної секції Всеукраїнської АН. - 1926. - Т. XXI. - С. 112-119.

до н. е., ф окейська V II-IV ст. до н. е., перська (золоті й срібні «кре­ зові статери», після Дарія - золоті дарики і срібні сікли);

2) основна м онетна одиниця - драхма (жменя) (різні), а метал срібло. Егінська (майже одночасно з мілетською), евбейська в Атті­ ці та Афінах від VI ст. до н. е. (занесена на Сицилію. Від Александра Македонського), корінфська з кінця VII ст.

Римська монет на система: особливість - важ ливу самостійну роль відігравали мідні (бронзові) монети.

Сицилія і Велика Греція відчутний грецький вплив. Перші монети - приблизно 338 р. до н. е. великі круглі литі круж альця з міді і бронзи на основі існуючої сис­ теми ваги, де одиницею була лібра - римський фунт. Перша моне­ та - ас, або лібральний фунт, бо важила фунт (спочатку 272,88 г, проте згодом вага кілька разів змінювалася). Ас, як і торговий фунт, ділився на 12 унцій. М енші номінали: семіс (1/2 аса), трієнс (1/3), квадранс (1/4), секстанс (1/6), унція (1/12). На лицьовому боці - го­ лови богів. Від III ст. - римський срібний денарій. Початок І ст. - зо­ лотий ауренс. IV ст. - золотий солід - головна монета та лічильна одиниця імперії, а згодом - В іза н т ії (до XI ст. - майж е без змін, за­ тим - у видозміненому вигляді до XV ст.; початок візантійського карбування - 498 р. - введення мідного фоліса та його фракції). Со­ лід карбували і франкські королі.

М онет на справа в Європі:

- варварське карбування, V - середина VIII ст.: традиції пізньоримського та ранньовізантійського карбування, з часом відхід лише у зображ еннях на монетах - ініціали та монограми коро­ лівського імені, позначення монетних дворів. Головна монета золотий солід (насправді - трієнс, що карбувався у великих кіль­ костях), а також срібні та мідні номінали. М онети - головно як міжнародні гроші;

- період каролінгського денарію, середина V III-X ст.: перехід до срібної монети, централізація карбування та скорочення кіль­ кості монетних дворів, обов’язкове карбування імені короля на денаріях;

- період феодального денарію, X - середина XIII ст.: зростання то ­ варообігу, розш ирення торговельних зв’язків та зони обігу денаріїв (Скандинавія, Прибалтика, Польща, Русь), кількісне збіль­ шення карбування та видобутку дорогоцінних металів у серед­ ньовічній Європі (початок у VIII ст. в Богемії; чеське срібло на внутрішні потреби, німецьке (Нижня Саксонія, гори Гарца) - на тощо. П оява російської монети. Талери, дрейпельнери, соліди (шеляги), дукати (флоріни, червоні золоті, червінці), денарії (пенязя білі), орти, литовські, польські вузькі та празькі широкі гроші, боратинки, єфімки, копійки, деньги, полушки;

друга половина X V II - X V III ст.:Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«УДК 556.166:55 В.Г. Пазинич ПРИКЛАДИ КОМПЛЕКСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГО ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ТА АРХЕОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ПАЛЕОГІДРОЛОГІЧНИХ І ПАЛЕОКЛІМАТИЧНИХ УМОВ ДЕЯКИХ ДІЛЯНОК БАСЕЙНУ СЕРЕДНЬОГО ДНІПРА В ПІСЛЯВЮРМСЬКИЙ ПЕРІОД У статті, за результатами досліджень будови долин лівих приток середнього Дніпра та пониззя Прип’яті, розглянуто приклади екстремальних повеней, які відбулися в післявюрмський період. Найпотужнішим у той період (11-12 тис. років тому) був потік, пов'язаний...»

«ЛЮДИНА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/II-7868 від 16.08.2010) КИЇВ АВТОРИ: Передмова, Розділ І – ПОМЕТУН Олена Іванівна, завідувачка лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України Розділ ІІ – СУЛТАНОВА Лейла Юріївна, кандидат педагогічних наук,...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (Информационный список литературы) Вып. 35. Донецк-2010 Список литературы по методике преподавания русского языка и литературы в средней школе издается на протяжении 35 лет. В 2010 году подготовлен 35 выпуск. В список включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий за 2009-2010 годы на...»

«134 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXХVIІІ-XXХIХ. 2012 НОВІ ВИДАННЯ ДРИНОВСЬКИЙ ЗБІРНИК. T.V. Харків-Софія: Академично издателство Проф. МАРИН ДРИНОВ, 2012. 496 с. 24 вересня 2012 р. у Центрі болгаристики і балканських досліджень Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна відбулася презентація відомого не тільки в СНД, але і балканських країнах фахового видання Дриновський збірник (том V, 496 с.). Це спільне видання ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харківського міського товариства болгарської...»

«ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ ТА БАТЬКИ ВИХОВАТЕЛІ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ (35 навчальних годин) Київ 2011 ПРЕДСТАВНИЦТВО БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «НАДІЯ І ЖИТЛО ДЛЯ ДІТЕЙ» В УКРАЇНІ ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ У ПРИЙОМНІ БАТЬКИ ТА БАТЬКИ ВИХОВАТЕЛІ ДО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ (35 навчальних годин) Київ 2011 ББК Підготовка та видання навчальної програми здійснені Представництвом благодійної організації «Надія і житло для дітей» в Україні у рамках проекту...»

«УДК 101.1(09):378.4(477-25)УКМА Микола Симчич, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У РАДЯНСЬКИЙ ЧАС1 Вважається, що одним з найбільших досягнень радянської історико-філософської україністики є дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії (КМА). Починаючи з кінця 60-х років, ця сфера інтенсивно розвивалася в межах...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 1-2. С. 41–48. УДК. 1(091):17 ПЛАТОН І АРІСТОТЕЛЬ: ДВІ ПАРАДИГМИ УСВІДОМЛЕННЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ Помніков О.І. Статтю присвячено історичному аспекту проблеми справедливості як однієї з головних проблем філософсько-правової, філософсько-політичної та етичної думки. На прикладі учень Платона і Арістотеля розглядається логічний зв’язок концепцій...»

«10. Яворская Е. Л. Роль топографической точности в романах Ф.М.Достоевского (в плане изучения романов Достоевского в школе и вузе) // Сучасна інтерпретація художніх творів Ф. М. Достоєвського: Міжвузівський збірник наук. праць. К. Бердянск, 1998. С. 115-118. Марія ПРИХОДЬКО © 2008 ЕСТЕТИКА АПОКРИФА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Апокрифи релігійний епос давнини, що із перших століть християнства став дуже популярним у тих народів, які прийняли нову віру. „Апокрифи це писання, які одночасно...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ БІБЛІОТЕКА Серія «Вчені–ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» Випуск 9 Людмила Леонідівна Хоружа Біобібліографічний покажчик Київ • 2012 УДК 016:37 ББК 91.9:74 Х 79 Упорядники: Горбенко Н. А. бібліограф, Демченко Н. М., провідний бібліограф, Зотова В. А., директор бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка Науковий редактор, відповідальна за випуск Зотова В. А., директор бібліотеки Київського...»

«роде МІй краСний світлана КійКова Народилася в 1954 році у м. Прилуках Чернігівської області. З 1991 по 2006 рік працювала співробітником Козелецького музею історії ткацтва. На даний час — директор редакції Козелецького районного радіомовлення. СІМейСТво роЗУМовСьких УДК 327 (477) «1919/1923» Анотація. В статті досліджується родовід Розумовських, подається біографія останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, простежується доля нащадків цього унікального роду. Ключові слова: рід,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»