WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 22 |

«ББК 63.2я73 Я 72 П осібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) ...»

-- [ Страница 5 ] --

Ономастика Полісся / 1. М. Железняк та ін. (ред.). - К., 1999.

Ономастика. Республіканський міжвідомчий збірник / К. К. Цілуйко (відп. ред.). - К„ 1966.

Ономастика східних слов’ян. Тези доповідей наукового семінару / І. М. Железняк (відп. ред.). - К., 1996.

Ономастика України першого тисячоліття нашої ери / Авт. кол.:

О. В. Абакумов та ін. - К„ 1992.

Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Гол. упоряд. О. В. Тодійчук. К„ 1995.

Свердлов М. Б. К изучению древнерусских топонимов как историчес­ кого источника // ВИД. - Л., 1982. - Т. XIII. - С. 109-131.

Сумцов Н. Ф. Малорусския фамильныя прозвания // КС. - 1885. С. 215-228.

Суперанская А. В., Исаева 3. Г., Исхакова X. Ф. Топонимия Крыма. - М., 1997. - Ч. 1-2.

Стрижак О. С. З історії формування методів топонімічних досліджень у вітчизняній науці // ІДВ. - К., 1968. - Вип. 3. - С. 244-260.

Франко І. Причинки до української ономастики // Його ж. Зібрання творів у п'ятдесяти томах. - К., 1981. - Т. 36: Літературно-критичні праці (1905-1906). - С. 391-426.

Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задача­ ми реконструкции восточнославянского глоттогенеза. - М., 1979.

Худаш М. Л. З історії української антропонімії. - К., 1977.

Короткий зміст:

О номастика - дисципліна, що вивчає власні назви і водночас є галуззю мовознавства та СІД. Філолога ономастичний матеріал ці­ кавить в аспекті розвитку мови, однак він мусить звертатися до іс­ торичного контексту, в яком у назви постали. Історик шукає в ономастиконі джерельні свідчення про людей, проте має зважати на його лінгвістичну специфіку. Іст орична ономастика - дисципліна, що вивчає власні назви в історичному розвитку.

Галузі ономастики:

ант ропоніміка (вивчає імена людей);

т опоніміка (географічні та топографічні назви). Топомінія (коло, набір географічних та топографічних назв) охоплює ойконіми (на­ зви населених пунктів, що, своєю чергою, поділяю ться на полісоніми (міські) та комоніми (сільські)), гідроніми (водних басейнів), ороніми (підвищень), урбанонім и (внутріш ньоміські топографічні об’єкти, як-от агороніми (назви площ), годоніми (вулиць), ергоніми (підприємств) тощо) та ін.;

ет ноніміка (назви народів, етнічних груп тощо);

космоніміка (зорі, планети, частини Всесвіту);

теоніміка (імена богів, міфологічних персонажів) тощо.

Ономастикой - коло власних імен, уживаних тим чи тим суспіль­ ством, характеризується значною стійкістю і традиційністю, що зумов­ лені спільністю та однотипністю факторів постійного впливу на нього.

Основний ономастичний матеріал для дослідника минулого ста­ новлять т опоніми й антропоніми, меншою мірою - етноніми. У то­ понімічних дослідженнях є такі цікаві аспекти: локалізація топоні­ мів на сучасній карті, виявлення топонімічних типів, топонімічних синонімів (варіантів, що поділяються на діахронічні (різночасові) та синхронічні), відновлення топонімічної системи, виявлення топоні­ мічних шарів, зв’язків топонімії з антропонімією тощо. Найдавніш и­ ми топонімами, як правило, є гідроніми, рідше - ороніми. Гідроніми, особливо великих об’єктів, до того ж, чи не найменше зазнають пе­ www.klio.org.ua рейменувань у разі завоювань, переселень тощо (в українському ви­ падку, зокрема, переназивання радянського часу). При антропонімічному дослідженні важ ливо встановити різні формули імені, зв'язок формули імені із соціальним середовищем, з’ясувати антропоформанти та антропооснови. Етноніми у документах зустріча­ ються не так часто, як антропоніми й топоніми. Поживу для етнонімічного дослідження дають також етноантропоніми (наприклад, прізвиська, а згодом українські прізвища Башкирець, Калмик, Воло­ шин, Лях, Л итвин тощо) та етнотопоніми (Новосербія та ін.). Етно­ німіка традиційно має велике значення, а її дані історики залучають для вивчення етнічної та етнополітичної історії. Досліднику слід правильно відчитати та інтерпретувати етнонім із джерела (примі­ ром, у документації Лівобережної України щодо вихідців з україн­ ських воєводств Речі П осполитої застосовано означення «поляки», однак тут мова не про етнічних поляків, а власне про тамтешніх мешканців, найперше українців), що інколи зробити важко, як-от із відомими росами/русами у візантійських текстах ІХ -Х ст. Не варто забувати, що окремо взяті етноніми могли перетворю ватися на ін­ вективи (наприклад, «поліщук», «москаль» тощо), що історичний зміст етноніма не обов’язково збігається з буквальним.

Способи ім енування - хронологічно та соціально зумовлені.

Римське ім’я мало 3 компоненти: ргаепот еп - власне ім ’я (їх було 18), потеп (родове ім’я, що передавалося у спадок), cognomen (ім’я-відгалуження роду, що передавалося у спадок). Усі три елем ен­ ти разом складали ім ’я повноправного римського громадянина.

Ім’я громадянки утворю валося від родового імені батька, іноземці йменувалися за своїми звичаями, однак у документах їхні імена дещо зміню валися під впливом римської фонетики та орфографії тощо. Імена варварів Північної та Ц ентральної Європи відзначали­ ся різноманітністю, позаяк ім'я наділяли індивідуальними ознака­ ми. Ім’я дитини могло містити компонент з імені батьків. Упродовж XI— XIII ст. у Західній Європі варварські імена витісняю ться християнськими. XII— XIII ст. - поява прізвищ знаті, XIII ст. початок проникнення прізвищ у міське середовище.

У традиційному християнському соціумі імена давалися за церковним календарем. Залежно від соціального статусу це правило зберігалося до різного часу (наприклад, в українському селі до XX ст.). Д ля нового часу та сучасності характерний вибір імені (ідентичність, мода, політика). П різвищ а у сучасному розумінні www.klio.org.ua слова (передаються від покоління до покоління) у ранньомодерний час мали лише представники соціальних верхів. Д ля решти характерні прізвищ еві назви, що могли змінюватися в однієї людини упродовж життя. Усталення сучасних прізвищ для усього загалу XIX ст., однак у селі могло існувати водночас з прізвищ ем одне чи кілька прізвиськ у тієї самої людини.

–  –  –

Предмет та завдання геральдики. Герб: поява, розвиток, значен­ ня як історичного джерела. Ф ормальна геральдика: зображ ення герба і правила його складання, гербовий щит та його топографія, геральдичні закони. Блазонування герба. Гербівники як джерела ге­ ральдичної інформації.

Геральдична символіка на українських землях: знаки князівської влади та проблема походження тризуба; шляхетські герби та їхні особливості у Речі Посполитій (гербові роди); територіальна (зе­ мельна), міська, корпоративна символіка; козацька геральдика; ви ­ никнення національної символіки, її історія; міські герби радян­ ської доби і «протигеральдичний» сенс радянської символіки; д ер­ жавний герб України.

–  –  –

Гречило А. Становлення українських національно-державних символів у 1917-1920 роках // ЗНТШ. - 2006. - Т. ССІЛІ: Праці Комісії спе­ ціальних (допоміжних) історичних дисциплін. - С. 114-142.

Гречило А. Українська міська геральдика. - К.; Львів, 1998.

Иоаннисян О. М. Родовые знаки древнерусских князей Х-ХИІ вв. (ли­ тература и источники) // Геральдика: Материалы и исследования:

Сборник научных трудов / Науч. ред. Г. В. Вилинбахов. - Л., 1983. С. 109-112.

Ііценко Я. О. Використання військової символіки у гербах українських міст 60-80-х років XX ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. - К., 2002. - Вип. 7. - С. 64-71.

Ііценко Я. О. Геральдика в Україні: істоірографія проблеми (60-ті рр. XX ст.) // УІЖ. - 2002. - № 3. - С. 61-73.

Ііценко Я. О. Фах авторів міських гербів України 60-х - 80-х рр. XX ст. // СІД. - 2004. - Число 11. - Ч. 1. - С. 133-146.

Ііценко Я. О. Формування емблематичного ряду міських гербів рядянської доби: генеза історичної традиції // ААД. - 2001. - Вип. 3:

Джерелознавчі дисципліни. - С. 458-480.

Калкан И., Емельянов М. Тематический указатель геральдической литературы. - Одесса, 1998.

Каменцева Е. И., Устюгов Н. В. Русская сфрагистика и геральдика. - М., 1974.

Климкевич Р. Діяльність Михайла Грушевського в царині української геральдики і сфрагістики // Український історик. - 1966. - № 1/2. С. 82-90.

Либерман Д. В. О современном состоянии и нерешенных проблемах советской геральдики // ВИД. - Л., 1987. - Т. XIX. - С. 217-227.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Лукомский В. К., Модзалевский В. Л. Малороссийский гербовник. -К., 1993.

Маслійчук В. «Шляхетськість» слобідсько-українських козацьких стар­ шин другої половини ХУІІ-ХУІІІ ст. (Ономастика, геральдика, «генеалогія») // Його ж. Провінція на перехресті культур: Дослі­ дження з історії Слобідської України ХУІІ-ХІХ ст. - Харків, 2007. С. 27-41.

Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики: княжі роди ХІУ-ХУІІ ст. // Генеалогічні записки Українського геральдич­ ного товариства. - 2007. —Вип. VI. - С. 45-85.

Однороженко О. Князівська геральдика Волині середини XVIXVIII ст. - Харків, 2008.

Короткий зміст:

Геральдика (гербознавство) - С ІД, що вивчає герби (виникнен­ ня, розвиток, закони складання, використання) та герботворчість.

Герб - пізнавально-правовий знак, складений за певними п р а­ вилами.

П оява т а розвит ок: «темні» століття геральдики, проблема еволю ції родової, власницької символіки, XI ст. - прихований пеwww.klio.org.ua ріод розвитку, «жива геральдика», XII ст. - початок складання ге­ ральдики як систем и та поява інституту герольдів; XIII ст. - зрос­ тання кількості гербів та їх ш ироке використання; X III-X IV ст. поява гербів міст та міських корпорацій; X V I-X V II ст. - «інфляція»

герба, поява наукового гербознавства («батько геральдики» — французький геральдист, єзуїт Клод Ф рансуа М енестріє (1631— 1705)). Дж ерельне значення-, атрибутація пам 'яток матеріальної культури, дані з політичної історії (території, династичні шлюби, територіальні претензії тощо), демографічні процеси, ментальна історія та ін.

Формальна геральдика - система правил про зображ ення та складання герба. П овний герб: щит, шолом (чи його замісник), шоломова емблема, намет, щ итотримач, девіз. Гербовий щ ит - осно­ вний, а часто єдиний для дослідників елемент герба. За формою:

старофранцузький чи норманський, французький новий, іспан­ ський, англійський та ін. За поділом: розсічений, перетятий, скош е­ ний тощ о (більше 30 варіантів). Топографія: глава, правий та лівий кантон глави, серце, правий та лівий боки, правий кантон підніжжя, підніжжя, лівий кантон підніжжя. Геральдичні кольори: емалі (чер­ вона, пурпурова, голуба, зелена, чорна, оранжева), метали (золото та срібло), покриття (біляче та горностаєве хутра). Негеральдичні (природні) кольори - для негеральдичних фігур (негеометричних зображень на щиті, що поділяють на природні, штучні та легендар­ ні). Геральдичні закони: найзагальніш ий - заборона розміщувати метал на металі, емаль на емалі, покриття на покритті у гербовому полі; рух у композиції на гербовому щиті спрям ований управо; роз­ міщення кількох гербів на щиті відбувається згідно з достоїнством кожного; прочитання герба відбувається за правилами та ін. Блазонування герба (короткий та точний опис/прочитання за п равила­ ми): основна увага на щит та його ділення, зображ ення в центрі, верхній, правій, лівій та нижній частинах; колір поля/полів за ієрар­ хією відповідно до поділу щита; тип і колір геральдичної фігури/ фігур за ієрархією відповідно до поділу щита; верхня частина герба (шолом із характеристикою та зазначенням полож ення щодо щита, шоломовий намет та його колір, ш оломова емблема); щитотримачі та позащ итові знаки; девіз. О сновне правило: щит читаю ть/опису­ ють зверху вниз і справа наліво. Гербівники - дослідникові україн­ ської історії варто пам’ятати про гербівник Каспра Нєшецкого (Kaspra Niesieckiego) «Korona polska» (1728-1744), що свого часу www.klio.org.ua був одним із найкритичніш их у Європі та зберіг певне значення досьогодні, «НегЬагг роЬкі» Адама Бонєцкого (А сіата В оп іесіа^о) (1899-1914), «М алороссийский гербовник» (1914) Владислава Лукомського та Вадима М одзалевського.

Геральдична сим воліка на укр а їн ськ и х зе м л я х : рубежі, зн ам е­ на, мітки; князівський тризуб і складності його інтерпретації, п р о ­ блема побутування тризуба після К иєворуської доби, тризуб у держ авній символіці під час Української револю ції та причини його вибору, тризуб в УПА, ОУН, поза меж ами УРСР, М алий та Великий держ авні герби України; ш ляхетські герби - символи не родини, а роду, надання герба, усиновлення до герба, індиґенат;

козацька геральдика: герб Війська Запорозького та процес т в о ­ рення особистих гербів старш ини; міські знаки, їх поява, зміна зо ­ браж ень та сф ера застосування; воєводські, сотенні, полкові та губернські герби; радянська символіка: причини появи та ідеоло­ гічне навантаж ення.

–  –  –

Предмет, завдання, методи та прийоми сфрагістики. Сфрагістичні знаки та їх функції. Класифікація сфрагістичних пам’яток.

Різновиди печаток. Сфрагістичні п ам ’ятки на українських землях.

–  –  –

Алфьоров О. Особові печатки Правобережної України: кінець XVIII перша половина XIX ст. - Біла Церква, 2005.

Борщевич В. Волинська церковна сфрагістика (20-80-ті рр. XX ст.). Луцьк, 2001.

Ватуля Б. С. З історії української радянської сфрагістики // ІДВ. Вип. І. - С. 225-232.

Гавриленко В. О. Історіографія української сфрагістики другої полови­ ни XIX ст. // ІДВ. - 1972. - Вип. 7. - С. 138-152.

Гавриленко В. О. Львівські цехові печатки ХІУ-ХУ ст. та питання про час їх виникнення // ІДВ. - 1964. - Вип. І. - С. 248-262.

www.klio.org.ua Гавриленко В. О. Про предмет, методи і завдання сфрагістики // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. - К., 1968. - С. 292-308.

Гавриленко В. О. Українська сфрагістика. Питання предмета та історіо­ графії. - К„ 1977.

Грабова Н. Печатки адміністративно-судових установ Лівобережної України XVIII ст. // ЗНТШ. - 1991. - Т. ССХХІІ: Праці історикофілософської секції. - С. 270-291.

Гречило А. Територіальні символи Галицько-Волинської держави дру­ гої половини XIII - початку XIV століть // ЗНТШ. - 2000. Т. ССХЬ: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дис­ циплін. - С. 255-263.

Барвінський Б. Українські сфрагістичні пам’ятки ХІІ-ХІV століть // ЗНТШ. - 1996. - Т. ССХХХІ: Праці Комісії спеціальних (допоміж­ них) історичних дисциплін. - С. 242-257.

Нршевский Б. Д. Дрогичинские пломбы. Классификация, типология, хронология (по материалам собрания Н. П. Лихачева) // ВИД. Л., 1985. - Т. XVII. - С. 36-57.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2011 МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (20–21 КВІТНЯ 2011 РОКУ) МАТЕРІАЛИ ДОПОВІДЕЙ ТА ВИСТУПІВ ЧАСТИНА 6 Редакційна колегія: А.Є. Конверський, д-р філос. наук, проф., чл.-кор. НАН України (голова); С.В. Руденко, канд. філос. наук, доц. (відп. секр.); І.С. Добронравова, д-р філос. наук, проф.; В.Ф. Цвих, д-р політ. наук, проф.; А.М. Лой, д-р філос. наук, проф.; В.І. Лубський, д-р філос. наук, проф.; В.І....»

«РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ УДК 338. 939:332.012.23 Д. І. Бабміндра, д-р екон. наук, проф., А. О. Осаул, викл., кафедра міжнародної економіки та економічної теорії, ДВНЗ «Запорізький національний університет» ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЕКСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІНОЇ ЕКОНОМІКИ АНОТАЦІЯ. У статті досліджено актуальні питання розвитку та реформування агропромислового комплексу України. Виділено пріоритетні ресурси розвитку АПК на регіональному рівні....»

«ЧОТИРИ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ З давніх давен Ліфляндія поставляла імперії Романових для державної і військової служби високородних баронів, а для нащадків російських родин з голубою кров'ю – жіночу стать. Тут народжувались, господарювали, передавали з покоління в покоління нажиті важкою працею, умінням і терпінням земельні наділи, високопродуктивну худобу. І ще – незгасну любов до рідного краю, народних звичаїв, історії і мови. Це давало наснагу до супротиву насильницькій колонізації рідного краю....»

«Потік свідомості як прийом конструювання тексту в кіно й літературі УДК [82.091+791.44]:159.922 ПОТІК СВІДОМОСТІ ЯК ПРИЙОМ КОНСТРУЮВАННЯ ТЕКСТУ В КІНО Й ЛІТЕРАТУРІ Зоряна ЛЕЩИШИН Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, Львів, Україна 79000 Статтю присвячено проблемі техніки потоку свідомості як способу конструювання тексту в кіно та літературі. У дослідженні отримано теоретичні висновки щодо особливостей реалізації цієї техніки у кіно й літературі, її...»

«УДК 32.001:165.75 ПОЗАМЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Андрій Гарбадин Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна e-mail: garbadin@gmail.com Проаналізовано концептуальну обумовленість постструктуралізму. Визначено вимір вираження та аналізу політичної науки в контексті даної парадигми. Досліджено характеристики розуміння...»

«УДК 37.013.74: 001.8] (100) РОЛЬ ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ КОМПАРАТИВІСТИКИ Артем Теодорович Подається стисла історія становлення зарубіжних національних та міжнародних координуючих осередків педагогічної компаративістики, аналізуються основні напрямки та результати їхньої діяльності. Окрема увага приділена методологічним засадам функціонування Міжнародної Ради порівняльно-педагогічних товариств. Ключові слова: порівняльна педагогіка,...»

«Нагадаймо собі, що одного дня кожен із нас може постукати в чиї-небудь двері, прохаючи допомоги. Кофі Аннан LUBOV ZHVANKO KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.Відповідальний за випуск науковий редактор: доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля Рецензенти:...»

«СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС УДК 165.0+1(091) Євгеній Бразуль-Брушковський Національний університет “Львівська політехніка” ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІСТИНИ: ВІД БРЕНТАНО ДО ЛУКАСЕВИЧА © Бразуль-Брушковський Є., 2008 Розглянуто етапи формування і змістовні аспекти тієї теорії істини, яка після праць Тарського отримала назву “семантичної”. Демонструється, що ця концепція виникла на ґрунті ідей Ф.Брентано про фактичну незалежність інтенціонального предмета від його...»

«Володимир Леонюк Словник БереСтейщини тоМ II Афіша, 2010 УДК 39 (038) ББК 63.5 я 21 Л 47 В. Леонюк Словник Берестейщини. – Львів : Видавнича фірма «Афіша», 2010. 248 с. Другий том «Словник Берестейщини» присв’ячується світлій пам’яті видатних синів Берестейщини Миколи Козковського Антона Цвида і Володимира Мурашкевича. © В. Леонюк, 2010 ISBN 978-966-325-135-6 © ТзОВ ВФ «Афіша», 2010 «Словник Берестейщини» присв’ячується світлій пам’яті видатних синів Берестейщини Миколи Козковського, Антона...»

«Мержвинський В. В. Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Том 24 (63), №1 Ч.2. 2011 р. С. 290 – 300. УДК 821.161.2-2.09 ОНОМАСТИЧНА СФЕРА ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БЛАКИТНА ТРОЯНДА Мержвинський В. В. Кримський юридичний інститутОдеського державного університету внутрішніх справ,  Сімферополь, Україна  Функціонування власних назв у драматургії Лесі Українки становить для вчених значний інтерес, оскільки цей аспект...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»