WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 22 |

«ББК 63.2я73 Я 72 П осібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) ...»

-- [ Страница 3 ] --

Київський центральний архів давніх актів. 1852-1943. - К„ 2002. - Т. 1 (1852-1921).- С. 60-69.

Кіржаєв С. М. Деякі зауваження щодо археографічної діяльності УНТ (Чи існувала в товаристві окрема Археографічна комісія?) // УАЩ. - 1999. - Вип. 3/4. - С. 77-86.

Кіржаєв С. М. З історії праці Археографічної комісії ВУАН щодо ство­ рення правил видання документів // УАЩ. - 1993. - Вип. 2. С. 24-31.

Коваленко О. З історії колекціонування писемних пам’яток на ЧерніговоСіверщині // Сіверянський літопис. - 2002. - № 1. - С. 82-87.

Козлов В. П. Взаимодействие документальной публикации и обще­ ственного сознания // ААД. - 2001. - Вип. 4: Студії на пошану Рус­ лана Пирога. - С. 401-408.

Козлов В. П. Основы теоретической и прикладной археографии. - М., 2008.

Левицкий О. И. Пятидесятилетие Киевской коммиссии для разбора древних актов. 1843-1893. Историческая записка о ея деятельнос­ ти. - К., 1893.

Майборода Р. В., Шандра В. С. Покажчик змісту архівознавчих та архе­ ографічних видань // УАЩ. - 1992. - Вип. 1. - С. 418-436.

www.klio.org.ua І Іімчук В. В. Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковнослов’янською української редакції. Проект. - К., 1995. - Ч. 1.

Олександр Матвійович Л азаревський. 1834-1902: Матеріали до біобі­ бліографії / Упоряд. І. М. Забіяка, передм. І. Л. Бутич. - К„ 1994.

І І.ілієнко М. «Киевская старина» (1882-1906): Систематичний покаж­ чик змісту журналу. - К„ 2005.

1Іапакін Г. Теоретичні питання української археографії в діяльності Ар­ хеографічної комісії ЦАУ УСРР (1929-1930) // Студії АСД. Т. 1. - С. 53-61; 1998. - Т. 3. - С. 72-76.

І Іапакін Г. Фамільні архіви української шляхти: питання камеральноархеографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII на початку XX ст. // АУ. - 2004. - № 1-2. - С. 45-80.

І Ісщак М. М., Русанівський В. М. Правила видання пам’яток україн­ ської мови XIV-XVIII ст. - К„ 1981.

І Іокажчик документальних публікацій та науково-довідкової літерату­ ри архівних установ Української PCP (1926-1974 pp.) / Упор.

В. М. Солонинко, Т. Д. Сусло. - К., 1974.

Правила издания исторических документов в СССР / Техн. ред.

И. И. Павлова. - Изд. 2, перер. и дополн. - М., 1990.

IVna Л. Робота Комісії давнього українського письменства при ВУАН // Студії АСД. - 1999. - Т. 4. - С. 116-117.

( трашко В. В. Правила передачі текстів кириличних документів 16ст. дипломатичним і популярним методами та рекомендації для застосування цих правил у виданнях наукового і науковопопулярного типів (Проект). - К., 1992.

Українська археографія: сучасний стан і перспективи розвитку: про­ грама республіканської наради: 6 -8 грудня 1988 p. - К., 1988.

Филипенко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887pp.) // АУ. - 1967. - № 1. - С. 31-34.

'І 'остик П. К вопросу о принципах публикации документов XIV-XVIII вв.

на иностранных языках // Н1БАУ. - 1957. - № 2. - С. 70-82.

Xмирський В. М. Археографічна діяльність Одеського товариства іс­ торії і старожитностей. - Одеса, 2002.

Xмирський В. Археографічна діяльність Одеського Товариства історії і старожитностей у роки віце-президентства М. Н. Мурзакевича (1875-1883) // УАЩ. - 2002. - Вип. 7. - С. 23-54.

www.klio.org.ua Шведова О. И. Указатель «Трудов» губернских архивных комиссий и отдельных их изданий // Археографический ежегодник за 1957 год. - М., 1958. - С. 377-433.

Швидько Г. Фамільні архіви Гетьманщини: Археографічний аналіз пу­ блікацій // УАЩ. - 2002. - Вип. 7. - С. 13-22.

Короткий зміст:

А рхеограф ія (у західній науці відома під терміном історичне едиторство) - СГІН, що вивчає історію публікації історичних д о­ кументів та розробляє теорію і методику їх видання. Поділяють на польову (виявлення та облік), камеральну (науковий опис) та еди­ ційну (наукове видання).

О сновні т и п и видань іст оричних документів: наукові (насампе­ ред для використання у наукових дослідженнях); науково-популярні (для ширшого за професійне кола користувачів); навчальні (для за­ своєння навчальних програм).

Основні види видань докум ент ів: пофондові (документи одного фонду, колекції); тематичні (різноманітні документи незалежно від фондоутворю вача з однієї теми); одного різновиду (приміром, лис­ ти, мемуари тощо); однієї особи.

Форми видань: корпус (звід); серія; збірник; моновидання; аль­ бом; буклет; плакат; публікація в періодичному виданні.

Способи видань: репродукція (факсиміле, репрографія, репринт);

скриптура.

П рийоми передачі т екст у при науковому виданні: дипломатич­ ний (максимальне збереж ення графічних елементів писаного дж е­ рела, орфографії та пунктуації); науково-критичний (ігнорування окремих особливостей тексту: внесення в рядок надрядкових зна­ ків, розкриття титлів, сучасний правопис тощо).

Види скороченої передачі т ест у документів при виданні: витяг;

опускання частин, що повторю ю ться (їх маркують умовними по­ значками); часткова публікація складних документів (публікація за­ кінченої за формою та змістом частини: розділу, параграфа, пункту тощо); публікація таблиць і картографічних документів у витягу.

Види скороченої передачі зміст у документів: регест (широкий, короткий, одиничний, частковий, груповий); анотація; таблиця (для чисельних даних).

Історію української археограф ії нині розглядають не як нанизу­ вання інституцій та перелік виданих ними збірників документів (екстенсивний напрямок студій), а у ширшому історіографічному та www.klio.org.ua історико-культурному контексті. Саме їх слід враховувати, робля­ чи далі огляд публікації документів в Україні від XIX ст. до сьогодні (романтизм, позитивізм, розвиток історичної науки та звернення ad fontes, народництво і тиск ідеологій, суб’єктивний фактор і дер­ жавне зам овлення тощо).

«Журнальний період»: харківські альманахи першої третини XIX ст.

Н аукові т оварист ва і комісії (XIX - почат ок X X ст.): окрім Ки­ ївської та Львівської археографічних комісій - Одеське Товариство історії і старож итностей, губернські архівні комісії, УНТ.

Періодичні органи, що пост ійно друкували документи (X IX - по­ чат ок X X ст.): КС, Чтения в историческом общ естве Н естора лето­ писца, Сборник Х арьковского историко-филологического общ е­ ства, «Труды» губернських архівних комісій, неофіційні відділи єпархіальних відомостей (особливо - «Киевских епархиальных ве­ домостей») та губернських відомостей (особливо - «Черниговских губернских ведомостей»).

Персоналії (X IX - почат ок X X ст.): В. Антонович, Д. Багалій, М. Василенко, С. Голубев, М. Грушевський, М. Іванишев, І. Каманін, О. Л азаревський, Ф. Лебединцев, О. Левицький, В. М одзалевський, Я. Н овицький, В. Перетц, М. Петров, К. Студинський, Ф. Тітов, С. Томашівський, І. Франко, В. Щ ербина, Д. Яворницький та ін.

П ублікація документів в УРСР т а Україні: Археографічна ком і­ сія ВУАН та АН України, Ін-т української археографії та дж ерело­ знавства ім. М. С. Грушевського НАНУ і його Л ьвівське відділення;

джерельні публікації архівних установ; ювілейні видання докумен­ тів. Тематичні та хронологічні пріоритети.

П ринципи й п р а вила публікації: для кращ ого засвоєння матеріа­ лу варто перечитати археографічні передмови до збірників доку­ ментів та погортати самі збірники документів.

–  –  –

Предмет і завдання дипломатики. Акт. Класифікація актів. Ре­ пертуар українських актів. Поділ документів. Ф ормуляр докумен­ тів. Д ипломатичний аналіз. Усталення сучасного формуляра доку­ ментів. Неодипломатика.

Введенский А. А. Лекции по документальному источниковедению ис­ тории СССР (дипломатика). - К., 1963.

Віслобоков К. А. Проблеми джерелознавства історії українського пра­ ва // АУ. - 2002. - № 1-3. - С. 24-34.

Дашкевич Я. Дослідження автентичності документа в судовій практиці другої половини XVII ст. (Нарис з української дипломатики) // АУ. - 1968. - № 1. - С. 20-27.

Дашкевич Я. Р. Стан та завдання української дипломатики // Третя рес­ публіканська наукова конференція з архівознавства та інших спе­ ціальних історичних дисциплін / Ред. колегія І. А. Бутич, А. М. Катренко та ін. - К„ 1968. - С. 113-137.

Демченко Л. Волинські тестаменти XVI ст.: дипломатичний аналіз // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Т. 2. - С. 35-48.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ділова документація Гетьманщини XVIII ст.: Збірник документів / Упорядн., автор передмови та коментарів В. Й. Горобець. - К., 1993.

Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти. - Львів, 2004.

Каштанов С. М. Русская дипломатика. - М., 1988.

Мыцык Ю. А. О формуляре универсалов и приказов сподвижников Богдана Хмельницкого // Историографические и источниковед­ ческие проблемы отечественной истории / Ред. кол.: Н. П. Коваль­ ский (отв. ред.) и др. - Днепропетровск, 1985. - С. 107-113.

Стафійчук В. В. Відбиття статусу Нової Запорозької Січі у формулярах листування коша з гетьманом К. Розумовським // Запорозьке ко­ зацтво в пам’ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Запоріжжя, 1997. - С. 227-231.

Стафійчук В. В. Формуляри документів коша Нової Запорозької Січі про надання у нагляд лісових угідь як джерело з історії Запорожжя та його діловодства // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конферен­ ції. - Запоріжжя, 1997. - С. 231-237.

Яковенко Н. М. Про критерії автентичності поземельних актів XV першої половини XVII ст. (текстологічний аспект) // Проблеми іс­ торичної географії України: Збірник наукових праць / Відп. ред.

Ф. П. Шевченко. - К., 1991. - С. 3-9.

www.klio.org.ua

Короткий зміст:

Д и п ло м а т и ка - СІД, що вивчає походження, форм у і зміст ак­ тових джерел та методику їх опрацю вання. Творцем наукової д и ­ пломатики вважають французького монаха-мавриста Ж ана М абільона, автора праці «Про справу дипломатики шість книг» («De ге diplom atica libri sex», Париж, 1681).

А кт - у російському дж ерелознавстві - документи договірного характеру певної ю ридичної форми, що регулюють приватно- та публічноправові взаємини. Західноєвропейське трактування ш ир­ ше: всі документи, що мають юридичну, правову основу й охоплю ­ ють, окрім документів договірного характеру, законодавчі акти, акти органів державного правління, судові, нотаріальні тощо, себ­ то - всі документи, крім історіографічних та наративних.

Репертуар акт а в українських зем лях розмаїтий (привілеї, уні­ версали, судові та нотаріальні, приватні сеймові конституції, поста­ нови, устави тощо), що дає підстави для прийняття ширшого понят­ тя акта. Основною і важливою універсальною ознакою акта є норма­ тивність. Нормативний матеріал, форми, контекст функціонування актів в Україні різняться територіально, хронологічно, культурно.

Поділ документів: за формою і правовою силою на диспозитивні (правотворчі); підтверджувальні (евіденційні); навівдиспозитивні чи немов диспозититивні (нове правове становищ е з’являлося піс­ ля виконання додаткових процедур). За канцелярською формою:

дипломи, листи, акти. За характ ером засобу доведення у суді: пу­ блічні (засвідчені sigillum authenticum, у Речі Посполитій - і княжі документи перед княж им судом); приватні. За формою передачі:

оригінали; фальсифікати; чернетки; копії; розмнож ені акти.

Ф ормуляр документа - комплекс клаузул (статей, закінчених за думкою виразів) документа. Поділяють на: умовний, абстрактний, конкретний, індивідуальний.

Умовний формуляр складається з початкового протоколу (інвокація, інтитуляція, інскрипція, салютація); основної частини (аренга, промульгація, наррація, диспозиція, санкція, корроборація; кін­ цевий протокол чи есхатокол (датум, апрекація).

Д ипло м а т и чни й аналіз передбачає вивчення зовніш ньої та вну­ тріш ньої форми документа, походж ення різновиду документів і конкретного акта, з’ясування достовірності змісту й мож ливості використання документа в дослідженні. Під час аналізу слід пам’ятати, що:

www.klio.org.ua

- документ містить р е а л ії (імена, назви), формули (штампи), описи (індивідуальні вислови);

- найчастіше дослідники мають справу з неповними форм уляра­ ми, які містять лише основні елементи.

Неодипломатикою називають дисципліну, що застосовує м ето­ ди дипломатичного аналізу до масових документів нового часу (традиційно вважалося, що дипломатика вивчає документи до ранньомодерного часу включно).

–  –  –

П редмет і завдання текстології. Історія вивчення текстів, основ­ ні підходи. «Механічна» текстологія та всебічна критика тексту, м е­ ханічний і генеалогічний методи. Основні поняття текстології. О со­ бливості дослідження різних текстів. Текстологічні стеми.

–  –  –

Азбелев С. Н. Текстология как вспомогательная историческая дисци­ плина // История СССР. - 1966. - № 4. - С. 81-106.

Лихачев Д. С. Текстология: Краткий очерк. - М., 1964.

Основы текстологии / Под. ред. В. С. Нечаевой. - М., 1962.

Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. - М., 1970.

Короткий зміст:

Текстологія (у західній науці її англомовний відповідник, що ви ­ ник у XIX ст., - textual criticism) - філологічно-історична дисциплі­ на, що вивчає пам ’ятки писемності, літератури і фольклору на всіх етапах існування задля їх критичної перевірки, встановлення найранішого тексту та пізніших нашарувань з метою подальшого ви­ значення в роботі дослідників та публікації.

Іст орія вивчення т екст ів т а основні підходи: пошук «незіпсованого», найкращ ого тексту (codex optim us), теорії «загальних по­ милок» та «подібних місць». М еханічна т екст ологія - «ариф мети­ ка тексту», взаєм озв’язок класифікованих за зовніш німи ознаками www.klio.org.ua списків; усебічне вивчення іст орії т екст у - не лиш е зовнішні озна­ ки, а й особливості роботи книжника, історія творців, переписува­ чів, редакторів, їхнього замислу і пріоритетів, контексту епохи тощо. М еханічні методи стають у пригоді, наприклад, при встанов­ ленні авторства (характерний синтаксис тощо). Генеалогія тексту та генеалогія ідеї.

Основні по нят т я текстології: текст, твір, автограф, рукопис, список чернетка, копія, архетип, протограф, ізвод, редакція.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Мірошниченко М. І. Державність і право України : генезис у європейському контексті : (з найдавніших часів до початку XIX ст.) : [монографія]. – К. : Атіка, 2006. – 544 с. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу : історична ретроспектива і сучасні реалії. – К. : Стилос, 1998. – 278 с. Нариси з історії української державності (ХХ століття) / Східноукр. нац. ун-т ; [В. М. Бодрухин, І. В. Довжук, В. Ф. Литвиненко та ін.]. – Луганськ, [2001]. – 139 c. Парламентаризм і державна...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 44 УДК 316.42:364-783.4 В.В. БУЯШЕНКО Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Київ СОЦІАЛЬНЕ ПІКЛУВАННЯ І ДИНАМІКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Стаття присвячена аналізу сутності соціального піклування на сучасному етапі з урахуванням історичних та соціокультурних закономірностей розвитку країни. У статті розкривається специфіка соціального піклування та перспективи імплементації досвіду практик соціального піклування...»

«ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КАФЕДРА ІСТОРІЇ ІМ. ПРОФ. М. КОВАЛЬСЬКОГО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ ІМ. О. ОГЛОБЛИНА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. УКРАЇНА І СВІТ Збірник матеріалів Третьої Регіональної наукової конференції (Острог, 25 квітня 2012 року) Острог, 2012 УДК 327(082) ББК 66.4(0) Н 34 Редакційна колегія: Трофимович В.В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії ім. М. Ковальського Національного університету «Острозька академія» (голова...»

«Н.О. Леміш ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЛОВОДСТВА В АДМІНІСТРАТИВНИХ УСТАНОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. монографія Київ – 2013 ББК 65.050.286 УДК 35.007(477.51) Л71 Рекомендовано до друку Вченою радою Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства (протокол № 4 від 12 листопада 2012 р.) Рецензенти: Кулешов С. Г. – завідувач відділом документознавства Українського науководослідного інституту архівної справи та документознавства, доктор історичних наук,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 1. 2009 г. С. 26­36.  УДК 340. 15 343. 811  Григ ор’єв О.М.  ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА  ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ ( ДО 1917 Р.)  Стаття присвячена історіографії питання формування та розвитку тюремної систе­  ми і пенітенціарного законодавства в Украінї у дожовтневий 1917 р. період.  Ключові слова: ...»

«244 Розділ 7 АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ У підготовці матеріалів та написанні текстів розділів брали участь Преамбула: Україну об’єднують цінності Я.Й.ГРИЦАК – директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені І.Франка, доктор історичних наук, професор Ю.Г.РУБАН – директор Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат технічних наук (керівник групи) І.В.ЖАДАН – завідувач лабораторії психології політичної освіти Інституту соціальної та політичної...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Президент Машкина Наталiя Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04. М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Лемма-Фiнеко 1.2. Організаційно-правова...»

«Запроваджені наказом ВАК України від 29 травня 2007 р. № 3 від 3 грудня 2007 року № 84 від 26 січня 2008 року № від 03 березня 2008 року № 14 Форма 23 ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ У ДИСЕРТАЦІЇ, І СПИСКУ ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ, ЯКИЙ НАВОДЯТЬ В АВТОРЕФЕРАТІ Характеристика Приклад оформлення джерела Книги: 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела Один автор християнського...»

«Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Заєць Олена Василівна УДК 94(447.5)’’1861/1905’’:334.72(043.3) Еволюція підприємництва Лівобережної України у 1861-1905 рр. 07.00.01 – історія України Автореферат дисертаціїна здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 201 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки, молоді та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник (Випуск ХIХ) Слов’янськ ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць.Випуск ХVII. /За загальною редакцією проф. В.І.Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2003. — 370 с.Редакційна колегія: Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук, професор (головний редактор, укладач) Льогенький Г.І. – доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»