WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |

«ББК 63.2я73 Я 72 П осібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) ...»

-- [ Страница 20 ] --

Н айперш е спробуйте зібрати таку якнайповніш у інформацію про героя своїх студій: конф есійна належ ність (лише у деяких ви ­ падках вона вказуватим е на етнічне походж ення, як -о т щ одо юдев), місце походж ення, приблизний рік народж ення чи шлюбу.

Якщо не знатим ете віросповідання - будете приречені на то тал ь­ ний перегляд м етричних книг усіх конфесій. Не завж ди мож на п о ­ кладатися на прізвищ е, визначаю чи віросповідання: практика свідчить, що деякі з них, прим іром, «Біленький», фігурують у за ­ писах і церков, і костелів, і синагог. Якщо Ви не встановите точ н о­ го місця народж ення чи шлюбу героя дослідж ення, то так само обсяг роботи збільш иться, адже, знову ж таки, доведеться п ер е­ глянути м етричні книги усього регіону. П ростіш е з неправославwww.klio.org.ua ними: кірхи, синагоги тощ о були не в кож ному населеному пункті.

Відтак важ ливо знати ю рисдикційну належ ність тієї чи тієї гром а­ ди до того чи того культового місця. Іноді не обійтися без глибш о­ го «копання» у віросповідних нюансах. Зокрема, у Києві в XIX на початку XX ст. діяло дві синагоги, причому належність до однієї чи іншої якраз і визначалася за згаданими релігійними нюансами.

Однак якщ о пункт народження чи вінчання Вашого герояправославного відомий, але великий за розмірами, як-от Київ, то спробуйте встановити район його проживання. У великих містах діяла не одна церква, а то й не один десяток храмів. Не знатимете парафіяльну належність - доведеться переглянути метричні книги усіх церков. Зрештою, якнайточніш ий рік шлюбу чи народження теж допоможе скоротити пошукові роботи. П ам’ятайте, що п ри ­ близні роки народження можна довідатися з інформації про смерть (чи в метричній книзі, чи, за радянського часу - у рагсівському за ­ писі), де буде згадано вік упокоєного, а шлюбу - за часом народж ен­ ня перш ої дитини. У другому випадку маркер не вельми надійний, однак достатньо часто первісток з’являвся на світ упродовж 1 -2 р о ­ ків після одруження. І ще одне: метричні книги зараз головно збері­ гаються згідно із сучасним адміністративно-територіальним поді­ лом: до якої області належить населений пункт - у тому обласному архіві й варто вести пошук. Винятки стосую ться поселень теперіш ­ ньої Київської та Л ьвівської областей - метричні книги їх колишніх конфесійних центрів на зберіганні у ЦДІАК та ЦД ІА Л України від­ повідно. Раніше ця документація була у розпорядж енні архівів РАГС: немає того, що Вас цікавить, в облдержархіві - перепитайте й там, мож ливо, ще не закінчили передачу до архіву. Зрештою, м е­ тричні книги ранньомодерного часу можуть зберігатися з поруш ен­ ням цих правил - там, де фонд відповідного органу управління єпархією. О кремі екземпляри документації можна відшукати у ко­ лекціях інших рукописних сховищ, зокрема Інституті рукопису НБУ ім. В. Вернадського.

О тож, озброївш ись даним и про три згадані парам етри, п ер е­ глянувши більше чи менш е метричних записів, Ви нареш ті зна­ йшли потрібний. Із запису про народж ення Вашого героя Ви з’ясували імена його батьків, їхнє соціальне та географічне похо­ дж ення й імена хрещ ених. Інф орм ація про останніх також може зорієнтувати у визначенні статусу народж еного. Рухайтеся далі www.klio.org.ua відповідно до цих даних ш укайте запис про шлюб батьків. Звер­ ніть увагу на те, чи вони місцеві уродженці, чи це перш а дитина.

Знайдете запис п ро шлюб - знатим ете, окрім соціального та гео­ графічного походж ення, вік батьків. Що ж - далі полю йте за за ­ писом про їхні народж ення і т. д. М аєте більше інф ормації (знаєте без запису про шлюб приблизний рік та місце їхнього народж ен­ ня, прим іром, із ф іксації про смерть) - відразу шукайте запис їх­ ньої появи на світ.

Із запису про шлюб Вашого героя, якщ о не володієте навіть при­ близними даними про мож ливий час народження, Ви його довіда­ єтесь. І далі шукайте у метричній книзі про народження.

Як далеко заведе м етрична інф ормація, якщ о припустити іде­ альний варіант п овної збереж еності усіх м етричних книг регіону чи населеного пункту, що цікавить? Усе залеж ить від соціального статусу Вашого героя. С аме йому прям о підпорядкована наявність сталого прізвищ а. Загалом, за висновкам и дослідників, на україн­ ських теренах до XIX ст. сталого прізвищ а, яке б постійно іденти ­ фікувало особу і передавалося від батька до сина, не існувало, окрім власне у тих носіїв, що належали до соціальних верхів. Така ситуація характерна для всієї території ранньом одерної України.

Упродовж ж иття та сама лю дина могла ідентиф ікуватися щ ораз інакше: за батьком, тестем, роботою тощо. До п ояви сучасного прізвищ а, про яке обереж но мож на вести мову від 1830-х рр., спричинило держ авне нормування, що у підросійській Україні п о ­ чалося від 1826 р. Таким чином, відсутність постійних іменувань прізвищ евого типу, а також різні способи ідентиф ікації осіб однієї родини унемож ливлю ю ть пошуки, хронологічно глибші за кінець XVIII ст. Такий песим істичний висновок стосується найперш е представників рядового козацтва, міщан, посполитих. Кращі сп ра­ ви з білим духовенством, у якого вже у XVIII ст. фіксую ться сталі прізвищ а. П роте ієреї в різних документах, як-от полкових ревізі­ ях, часто згадувалися взагалі без прізвищ евої назви, лише за ім е­ нем. Якщо не хочете здаватися і маєте баж ання продовж ити п о ­ шук родоводу представників цих станів - доведеться тотально вивчати всіх меш канців населеного пункту, аби запобігти поспіш ­ ним висновкам про кревні зв’язки. Тут може з’яви ти ся інша проблем а - достатність докум ентальної бази. Якщо ж Ваш герой походив із соціальних верхів (старш ина, зам ож не міщ анство, www.klio.org.ua купецтво тощо), що мали постійні прізвищ а, які, власне, мали вка­ зувати на їхній статус, шанси на проведення генеалогічного дослі­ дж ення «вглибину» значно збільш ую ться. Однак доведеться р о з­ ш ирити дж ерельну базу.

–  –  –

брата (рос., ін. рос. варіанти - брат аник, брат еня, брат ельник) двою рідний брат братаниха (рос.) - дружина двою рідного брата братанек (filiaster, рос. варіант - братин) - племінник, син брата братаниця (filiastra, рос. варіант - брат анна) племінниця, дочка брата братова (fratria, старопол. - jqtrew ) - дружина брата вуй, вуйко (avunculus) - дядько, рідний брат матері (інколи двою ­ рідний) дівер - брат чоловіка дядина (рос. варіанти - дедина, дедка) - тітка по дядьку єдинородний брат/сестра - брат/сестра від одного батька і різних матерів єдиноутробний брат/сестра - брат/сестра від однієї матері і різ­ них батьків ж енима (рос., ін. рос. варіанти - женища, женище) - четверта дру­ жина зовиця (рос. - золовка, золовиця, золова) - сестра чоловіка (інко­ ли - дружина брата) н ебіж - племінник пасерб, пасербиця (privignus, privigna, рос. - пасинок, падчери­ ца) - діти іншого батька чи матері свояки - особи, одружені на двох сестрах сестриниця (consobrina, рос. варіанти - сестрина, сестренка) племінниця, дочка сестри. Ін. варіант - двою рідна сестра, дочка сестри матері чи батька www.klio.org.ua сестринець (сопзоЬгіпия, рос. варіанти - сестренич, сестрич) племінник по сестрі (син сестри). Ін. варіант - двоюрідний брат, син сестри матері чи батька сноха, синоха (рос., пол. - ьупоыа) - дружина сина, невістка стрий, стрийко - дядько, брат батька шваґер ( / т 'г, староп. - я ги п у, ін. варіанти - ш вагро, ш уряк, ш урин рос. - шурин) - брат дружини Окремі умовні знаки, вживані у генеалогічних таблицях * - народжений * І - мертвонародж ений ~ х со - одружений П |и, о|о - розлучений І - помер ДП - похований

Завдання:

І. Д а й т е відповідь на запит ання:

1. Якби Ви досліджували розвиток культури (музика, театр, літе­ ратура, освіта) в Україні у XIX ст„ то до яких українських архівів мали б звернутися за документальною «поживою»? А якщ о Вас ці­ кавив би лише Київ?

2. Ваша тема - дипломатичні відносини України з Австралією на сучасному етапі. Де шукати архів?

3. Вас цікавить діяльність ОУН, Ви вирішили «не розміню вати­ ся» на «великі» теми і хочете «під мікроскопом» розглянути діяль­ ність націоналістів на Донбасі. Де шукати архівні матеріали?

4. Ви вирішили розш ирити «класичний» набір писемних джерел та залучити дані археології. О днак Ви - не археолог, не маєте під­ готовки та мож ливості для самостійних розкопок, які, до того ж, на потрібній території вже здійсню валися раніше, хоча їхні результати і не відображені у науковій літературі. Як бути?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. В одному з досліджень початку XX ст. на тематику, близьку до Вашої, Ви напрапили на посилання на дуже важливі документи Ки­ ївського центрального архіву давніх актів. Де ж їх віднайти? А як діяти Вашому колезі-«новітнику», що зі статті тридцятирічної дав­ нини виписав посилання на Ц ентральний державний архів Ж овтне­ вої революції?

II. О пиш іт ь власний архів за І5АО(С).

–  –  –

тексти. С почат ку нам агайт еся р о зр ізн и т и окремі літ ери, якщ о потрібно, можна скорист ат ися спеціальним и навчальним и фак­ сим ільним и виданням и, що супроводж уються т рансліт ерацією т екст у і т а б ли ц ям и давніх скорописних і сучасних літ ер. Не­ зрозум ілі букви пробуйт е від ч ит ат и «за аналогією» - порівню ю ­ чи з літ ерам и вже р о зт лум а чени х слів. Д л я почат ку копію йт е т екст - це допоможе не л и ш е його прочит ат и, а й зрозуміт и. На якіст ь т лум ачення ост аннього впливає також чинник В аш ої за ­ га льн о ї підготовки: р о зум іння т огочасних реалій, т ермінів, скоро­ чень (т ипу «т р») тощо. Тут у пригоді ст анут ь поради досвідчені­ шого колеги, а також відповідна довідкова літ ерат ура. Не засму­ чуйтеся! П риблизно за місяць регулярного вп р а в л я н н я Ви вже добре чит ат им ет е текст, а за р ік український скоропис докумен­ т ів Вашого періоду здават им ет ься прост іш им, аніж почерк одно­ каш ника.

Зверніт ь ува гу на т акі особливості написання т а оформлення документу я к лігат ури, паєрки, скорочення, слова під т ит лом, ді­ ловодні записи, скріпи.

II. С пробуйте підгот уват и кілька речень одного з фрагментів до видання науковим способом (транслітеруючи).

III. У перш ому номері газет и «Комуніст» (органі КПУ) за 6 січня 20 0 4 р. вміщено м ат еріал «Іст оричний вибір українського народу»

з пот ракт уванням П ереяславської ради 1654 р. П ублікацію супро­ воджує фото одного аркуш а зі скорописним текст ом X V II ст. Під ним зазначено, що це «фрагмент лист а Богдана Хм ельницького до царя» (див. додаток-ілюстрацію 4а-4б). Не чит аю чи наведеного тексту, прокомент уйт е його відповідність підпису.

–  –  –

Завдання:

І. П рочит айт е наведений нижче текст і за допомогою форму­ лярного аналізу з ’ суйт е, чи може він належ ати до зазначеного я часу. Відповідь обґрунт уйт е.

Заповіт волинської пані N кінця XVI ст.

Я, N. будучи на тот час от Бога навежона на теле хоробою, але на умысле и памети ціла, уважаючи перед очима своими, же певнеишого цылю жадное створене на свете мити не може, толко час и www.klio.org.ua година смерти, прото я, паметаючи на то и хотечи детки моии маетност, інто-м колвек зобраня своего и з ласки мужа своего милого, зошлого пана NN1, мила роздарити, яко бы по животе моем ниякие неснаски межи детми моими, также приятелми и опекуны не деяли, старала есми, яко бых могла, вряд водле статуту да того тестаменту моего звести, нижли, не ведаючи стопня остатнего духненя, не дождавши уряду, мусела есми фолкговати зуполнои памети, а тот тестамент мои писати при тых приятелех, кого ми на тот час пан Бог дати рачил.

Н апрод духа моего пну Богу, сотворителю неба и земли, от кото­ рого маю, полецаю а тіло мое грішное землі и учтивому погребу хрестиянскому, который погреб мои брат мои пристоине и учтиве перед церковю Светое П речистое подле першого мужа моего отправити и погрести мает.

Всі добра мои лежачие и речи рехомые, и всю м аетност мою, яким -колвек именем названную, то ест двор мои властный зо всім будованем, и части во именіях моих отчизних з людми оселыми, и част подворя, в замку околнем лежачом, зо всім будованем, платы, доходы и всяким и пожитками, яким колвек обычаем названые те­ пер ест и потом вынаити ся могут и з ставами, ціло все сину моему поддати повинно будет.

А што ся дотычет дочки моее, кгды літ своих зуполных доростет, тогды пнове опекунове мают ей дати посагу віна грошей готових двесте коп зобравш и з доходов тых имінеи моих.

Што ся дотычет слуг и челеди моей дворное, што кому по ж иво­ те моем дано быти мает, на реистре ж зоставую, водлуг которого их млст пнове опекунове мают их по животи моем отправити. Дховнику моему, свещеннику, отписую две копе грошей - то ему по животе моем дано быти мает.

Ш то ся дотыче выхованя деткам моим и меш каня их, тыи мают быти при его млсти пну подсудку володимерском, яко при стрыю своем рожоном на одном местцы. Вшакож всіх их млсти пнов опе­ кунов прошу, жебы их м илост сполне о то старати рачили, яко бы выхованем пристойны м звлаща дочки так яко стан ш ляхетскии на­ лежит з добротливости своей опатровати рачили. Кгды ж их млст не толко повинным своим, але и обчим людем добр своих гоине уделяти рачат, а покаж ет ли Бог до девочки моее людей нам в стане ровных для Бога прошу нехай, не проволокаю чи, в стан малжонски и отдают, што все Богу а ласкавому и мудрому баченю их млсти опе­ кунскому поручаю.

www.klio.org.ua А иж про обложную и долгую хоробу свою, будучи на руки хора, не моглам руки своее до сего тестам енту остатнєє воли моее подписати, то яко ж я на твердост того всего печат свою приложила до сего тестаменту.

Писан в КИМ дня пятогонадцат мсца априля року от нароженя Исуса Хрыстова тисеча пятсот...

II. Д от рим ую чись ранньомодерного формуляра, напиш іт ь влас­ ний т ест амент (реалії т а описання м аю т ь відповідат и сьогоден­ ню, а набір клаузул - т ому часу).

–  –  –

Завдання:

Перегляньт е фрагмент списку вихованців Харківського колегіу­ му (див. додаток-ілюстрацію Ід) т а зробіт ь висновки про способи письмової ідент иф ікації студентів. Я ким чином т ворилися прізвищеві назви, чи відрізнялася вони від звичних для тогочасного загалу?

Якщо так, то як саме і про що це, на Ваш у думку, може свідчити?

«[...] О убьет моуж моужа, то мстить братоу брата, или сынови отца, лю бо отцю сына, или братоу чадоу, любо сестриноу сынови;

аще не боудет кто мстя, то 40 гривень за головоу; аще боудет роусин, лю бо гридїн, любо коупчина, любо ябетник, любо мечник, аще изгои боудет, любо Словении, то 40 гривен положити зань.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство., 2006. Вип. 1. С. 20 – 30 Ser. Bibliology., 2006. № 1. P. 20 – 30 УДК 091.001.5:[003.29+930.272+930.255](477)“19/20” КОДИКОЛОГІЧНІ, ПАЛЕОГРАФІЧНІ ТА АРХЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ КНИГ В ІНСТИТУТІ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНOЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (кінець 80-х рр. в ХХ ст. – початок ХХІ ст.) Любов ДУБРОВІНА Національна бібліотека України ім. В. Вернадського, пр. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 01039, Україна, тел....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія іст. 2010. Вип. 45. С. 709–728. Ser. Hist. РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ 2010. Is. 45. P. 709–728. ФОРМУВАННЯ НОВОГО КАНОНУ СПЕЦІАЛЬНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УКРАЇНІ? (Деякі критичні міркування з приводу видання: Спеціальні історичні дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: “Либідь”, 2008. 520 с.) У 2008 році побачив світ довідник зі...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 219 – 228 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 219 – 228 УДК 796 (477)(091)(043.3/5)(01) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ Оксана ВАЦЕБА Львівський державний університет фізичної культури, вул. Костюшка, 11, м. Львів, 79000, Україна, тел. (032) 274-11-04, ел. пошта: ovaceba@ukr.net Проаналізовано дисертаційні дослідження з історії української фізичної культури та...»

«УДК 821.161.2.09«19» Г. О. АЛЕКСАНДРОВА СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ МАЛОЇ ПРОЗИ В. БУДЗИНОВСЬКОГО У статті досліджуються особливості художнього стилю відомого наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть письменника, історика, фольклориста В.Будзиновського. Доведено, що для його стильової манери характерний синкретизм реалізму, імпресіонізму, натуралізму, що було притаманним літературному процесу цього періоду. Ключові слова: стиль, мала проза, психологізм, імпресіонізм, натуралізм. Український літературний...»

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 27 Лариса Шевченко УДК 811.161.2(038):81373:2-23 ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІЙНИХ КОНЦЕПТІВ У СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 20 ТОМАХ Висвітлено проблему включення біблійної лексики до реєстру Словника української мови в 20 томах. Розглядаються процеси формулювання тлумачень біблійних понять із використанням концептуального аналізу тексту Святого Письма. Ключові слова: біблійні поняття, концептуальний аналіз, Святе Письмо, Словник української мови в 20 томах. Оскільки завдання...»

«Міжнародний науковий форум:  соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент Ukrainian Orthodox Church of Canada. Українська Православна Церква в Канаді [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.uocc.ca/. O. Kovalchuk. Bilingual education as a factor in the preservation of Ukrainian identity in Canada and their integration in the society (late nineteenth first half of the twentieth century). The article studied the issue of preserving the national language, culture, ethnicity Ukrainian...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Президент Машкина Наталiя Миколаївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04. М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Лемма-Фiнеко 1.2. Організаційно-правова...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “Києво-Могилянська академія” НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НАУКОВИЙ АРХІВ Брюховецький В’ячеслав Степанович (14.07.1947 р.н.) Ректор-засновник, Президент НаУКМА, науковець, громадський і політичний діяч ФОНД № 1 ОПИС № 1 документів постійного зберігання за ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Комісії по фондах Наукової бібліотеки НаУКМА Протокол № від2008 р. Голова _ Ярошенко Т.О. ФОНД № 1 Брюховецький В’ячеслав Степанович (14.07.1947 р.н.) Ректор-засновник, Президент НаУКМА, науковець,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор АТ СГ Мороз Андрiй Олександрович Ю.БI.АЙ (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 10.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2011. Випуск 54. С. 250–261 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. 2011. Issue 54. Р. 250–261 УДК 811.512.161’06’373’25-26 : 82-31=161.1=161.2 СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ СУЧАСНОЇ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ РОСІЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ ОРХАНА ПАМУКА “СНІГ” Євгенія Олєнікова Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра тюркології, бульв. Тараса...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»