WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 22 |

«ББК 63.2я73 Я 72 П осібник розроблено на основі викладання нормативного курсу на кафедрі історії НаУКМА і розраховано на перше ознайомлення з основним набором спеціальних (допоміжних) ...»

-- [ Страница 2 ] --

Проценко А. А. Палеографія, дипломатика і філігранологія в україн­ ських радянських дослідженнях // ІДВ. - К., 1968. - Вип. 3. С. 190-200.

Шепелев А. Е. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины: к вопросу о их задачах и роли в историческом иссле­ довании // ВИД. - А., 1982. - Т. XIII. - С. 3-22.

www.klio.org.ua N 8 Під час викладу матеріалу окремо коротко характеризу­ ють СІД, що не введені до програми курсу. Спеціально акцент у­ ють увагу на: історії та становленні СІД в Україні, акт ивізації їх розвит ку від 1960-х рр.; сучасних центрах, найперше - акаде­ мічних; також надають інформацію про фахові періодичні ви­ дання, на сторінках як и х слід шукати найновіші дослідження з теми (див. розділ «Загальна бібліографія та українські періо­ дичні видання, що повністю чи частково міст ять матеріали зі СІД») і регулярні наукові конференції.

–  –  –

Виникнення дж ерелознавства. П редмет дж ерелознавства, дж е­ релознавство теоретичне і прикладне. Завдання дж ерелознавства.

П оняття джерела. К ласифікації джерел. Д ж ерела та історична р е­ конструкція. О сновні риси дж ерелознавчої м етодики, етапи оп ра­ цю вання джерел. П он яття критики джерел. Ф альсиф ікація джерел і літературні містифікації, найвідоміш і фальсиф ікати з історії України.

Література

Буганов В. И., Жуковская Л. П., Рыбаков Б. А. Мнимая «Древнейшая летопись» // ВИ. - 1977. - № 6. - С. 202-205.

Войцехівська І. Н. Структура історичного джерелознавства: традиції та сучасні проблеми // ААД. - Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. К„ 2001.- С. 255-270.

Воронов В. І. Джерелознавство історії України. - Дніпропетровськ, 2003.

Ганжуров Ю. С. Типізація та індивідуалізація історичних джерел новіт­ нього часу: начерк до проблеми // АУ. - 2001. - № 4-5. - С. 56-61.

Горбачевский Н. Каталог древним актовым книгам губерний: Вилен­ ской, Гродненской, Минской и Ковенской, также книгам некоторых судов губерний Могилевской и Смоленской, хранящимся ныне в Центральном архиве в Вильне. - Вильна, 1872.

www.klio.org.ua Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. - М., 2000.

Історичне джерелознавство: Навч. посібник / Я. С. Калакура та ін. - К., 2003.

Жуковская Л. П. Поддельная докирилическая рукопись (К вопросу о методе определения подделок) // Вопросы языкознания. - 1960. С. 142-144.

Каманин И. М. Об экспертизе древних подложных документов // Труды XI археологического съезда в Киеве 1899. - М., 1902. - Т. II. С. 38-42 [як окремий відбиток - М., 1900].

Київський центральний архів давніх актів. 1852-1943 / Упорядн.

Л. М. Муравцева, В. В. Страшко, Л. А. Сухих. - К., 2002. - Т. 1:

1852-1921.

Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. - М., 1987.

Козлов В. П. Тайны фальсификации. Анализ подделок исторических источников ХУІІІ-ХІХ веков. - М., 1996.

Козлов В. П. Фальсификация исторических источников: источнико­ ведческий, историографический, архивоведческий аспекты // Вспомогательные исторические дисциплины - источниковеде­ ние - методология истории в системе гуманитарного знания:

материалы XX междунар. научн. конф. Москва, 31 янв. - 2 февр.

2008 г. / М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. - М., 2008. - Ч. I. С. 53-67.

Крип’якевич І. Підробки документів Богдана Хмельницького // НІБАУ. - 1960. - № 3. - С. 3-8.

Левицкий О. И. Об актовых книгах, относящихся к истории Югозапад­ ного края и Малороссии // Труды XI археологического съезда в Киеве 1899. - М., 1902. - Т. И. - С. 55-82.

Підгаєцький В. В. Основи теорії та методології джерелознавства з іс­ торії України XX століття. - Дніпропетровськ, 2001.

Творогов О. В. «Влесова книга» // ТОДРЛ - 1990. - Т. ХЬІІІ. - С. 170Тош Д. Стремление к истине. Как овладеть мастерством историка. М., 2000. - С. 81-102.

Уайтхед Дж. Серьезные забавы. - М., 1986.

Фарсобин В. В. Источниковедение и его метод. - М., 1983.

www.klio.org.ua ІІІульман А. Велесова книга: «романтики» проти фахівців // Сучас­ ність. - 2005. - № 4. - С. 135-154.

Яковенко Н. Вступ до історії. - К„ 2007.

Короткий зміст:

Дж ерелознавст во - СГІН, наука про історичні джерела, теорію і практику їх використання в історичних дослідженнях; особливий метод гуманітарного пізнання світу, що уможливлює вивчення об’єктів культури, створених у процесі людської діяльності.

Д ж ере­ лознавство виникло як система прикладних навичок для визначен­ ня справжності джерел, що яскраво проявилося під час філологіч­ ної критики творів античності в епоху гуманізму, а також Святого Письма. З накопиченням та осм исленням таких прийомів і методів, чому особливо посприяли великі джерельні відкриття XIX ст., ство­ рювалася дж ерелознавча теорія - систематизовані знання про дж е­ релознавство, його структуру та завдання. У Російській імперії дж ерелознавство як галузь історичної науки активно формувалося з другої половини XIX ст.

Головні завдання-.

- встановлення природи і загальних закономірностей розвитку джерел;

- виявлення джерел (інша назва - інформатика чи евристика);

- прочитання тексту;

- атрибутація джерел;

- пояснення тексту джерел;

- синтез інформації про джерела.

Сировина для історика - джерела. Сучасне тлумачення історич­ ного джерела - все, що свідчить про людину в минулому.

К ласиф ікації джерел: за ступенем наближення до відображува­ ної реальності (історичні залиш ки та традиція); за походженням; за авторством; за ознакою призначення; типолого-видова.

Робота з джерелом т а іст орична реконст рукція: перш оджере­ ла, вторинні джерела; зовніш ня та внутріш ня критики і роль СІД;

поняття «вірогідності», «репрезентативності», «автентичності», «оригінальності»; методи та підходи до роботи з джерелами; особа історика та «позаджерельне знання».

Ф альсиф ікація джерел і літ ерат урні містифікації: матеріальні й інтелектуальні підробки (на прикладі фальсифікацій в актових книгах та «Велесової книги»).

П редмет і методи архівознавства. Архівна система та система архівних установ України. Склад та структура Національного архів­ ного фонду України. Архівна україніка. О рганізація архівних доку­ ментів та архівне описування.

–  –  –

Архіви України: Путівник / Заг. ред. І. Матяш. - К„ 2007.

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О. І. Алтухова та ін. - К„ 2000.

Архівні установи України: Довідник / Гол. ред. Г. Боряк. - К„ 2005. Т. 1: Державні архіви.

Архівознавство: Навч. посібник / За ред. Я. Каларури, І. Матяш. - К., 2002.

Боряк Г. Національна архівна спадщина та державний реєстр «Архео­ графічна Україніка». Архівні документальні ресурси та науковонформаційні системи. - К., 1995.

Данильченко Г. та ін. Архіви Дніпропетровщини: історія та сучасність, проблеми та рішення (до 75-річчя держархіву області) // Студії АСД. - 1996. - Т. 1. - С. 21-27.

Делеган М. Проблеми реституції архівних документів Закарпаття // Студії АСД. - 1996. - Т. 1. - С. 28-29.

Драгомірова А. Національний архівний фонд України: нормативно правове поле формування та функціонування // АУ. - 2004. С. 22-36.

Драгомірова А. Оптимальна модель організації документів Національ­ ного архівного фонду: методологія вивчення і технологія створен­ ня // Студії АСД. - 2004. - Т. 11. - С. 111-133.

Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про національ­ ний архівний фонд і архівні установи”» // Студії АСД. - 2002. Т. 8. - С. 5-16.

Калакура Я. С. Історичне архівознавство в Україні // ААД. - Вин. 3:

Джерелознавчі дисципліни. - К., 2001. - С. 8-17.

www.klio.org.ua Климова К. Документи Національного архівного фонду в музеях України: принципи класифікації та обліку // Студії АСД. - 1996. Т. 1. - С. 13-20.

Ляхоцький В. П. До історії прийняття в Україні першого архівного за­ кону (1991-1993) // ААД. - 2001. - Вип. 4: Студії на пошану Русла­ на Пирога. - С. 180-199.

Матяш І. Українське архівознавство: основні періоди та етапи розви­ тку // АУ. - 2008. - № 5-6. - С. 56-65.

Миіцак І. Заходи українських архівістів щодо створення і вдосконален­ ня науково-довідкового апарату архівів (1950-1960 рр.) // ААД. Вип. 5: Архіви - складова інформаційних ресурсів суспіль­ ства. - С. 98-103.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Московченко Н. З історії створення центральних та місцевих архівів України // Студії АСД. - 2003. - Т. 9. - С. 7-11.

Нариси історії архівної справи в Україні: Навч. посібник / За ред. І. Ма­ тяш, К. Климової. - К., 2002.

Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального досту­ пу до документів: Короткий довідник / Упоряд. Н. М. Христова, B. В. Бездрако. - К„ 2002.

Нецька А. Галузевий державний архів Міністерства оборони України:

історія, склад і тематика документів // АУ. - 2004. - № 1-2. C. 171-176.

Новохатський К. Є. Архівне законодавство України // ААД. - 2002. Вип. 5: Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. С. 67-74.

Новохатський К. Є. Межі Національного архівного фонду // ААД. Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. - С. 173-180.

ГІількевич С. Д. Головні етапи розвитку архівної справи на Україні (1917-1965) // ІДВ. - К., 1968. - Вип. 3. - С. 5-30.

Прилепішева Ю. Підготовка та публікація довідкових видань про склад та зміст фондів архівних установ України (1946-1991 рр.) // ААД. Вип. 5: Архіви - складова інформаційних ресурсів суспіль­ ства. - С. 110-125.

Скрицька А., Новохатський К. Концепція забезпечення національних інтересів України в архівній справі (проект) // Студії АСД. - 2002. Т. 8. - С. 53-79.

Хорходина Т. И. Наука об архивах и проблемы исторического образо­ вания // ААД. - 2001. - Вип. 4: Студії на пошану Руслана Пирога. С.223-234.

www.klio.org.ua Хрестоматія з архівознавства: Навч. посібник / Упоряд. Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг. - К., 2003.

Христова Н. та ін. Схема класифікації документної інформації в систе­ матичних каталогах державних архівів України // Студії АСД. T. 11. - С. 77-108.

Христова Н. Грошова оцінка документів Національного архівного фон­ ду України // Студії АСД. - 2004. - T. 11. - С. 108-111.

Ш вецова-Водка Г. Визначення документа в архівознавстві // Студії АСД. - 1999. - Т. 4. - С. 99-102.

Natcz D. Archiwistyka - nowa czy stara dyscyplina nauki? // Archiwistyka.

Reforma ksztalcenia. Materiafy seminarium Rady archiwalnej. Warszawa, 2004. - S. 7-10.

К ороткий зм іст:

А р хіво зн а вст во - СГІН, систем а знань про архівну справу, її історію, теорію, практику, а також засади організації.

А р хівна система: централізована, децентралізована, змішана.

Система держ авних а р хівн и х уст анов України: центральні дер­ жавні архіви, галузеві державні архіви, місцеві державні архіви (об­ ластей, АРК, міст Києва та Севастополя), архівні відділи райдержадміністрацій, архівні підрозділи державних наукових установ, бібліотек і музеїв.

А р хівн а україніка: український та зарубіжний комплекси.

О рганізація архівних документів: міжархівний рівень, на рівні архіву, архівного фонду та справи.

О диниці архівного описування: архівний фонд, справа, документ.

Види описування: ідентифікаційне (базове, основне), реєстрацій­ не (облікове), спеціальне (презентаційне).

–  –  –

П редмет і завдання археографії. Основні типи видань історич­ них документів, їх мета й призначення. Основні види, форми та способи видань документів. Прийоми передачі тексту під час підwww.klio.org.ua готовки до видання. Види скороченої передачі тексту та змісту до­ кументів.

Історія української археографії: традиційний підхід та нові п ро­ позиції.

Початки едиційної археографії в Україні («журнальний період»).

Археографічні комісії Києва і Л ьвова; наукові товариства й комісії, періодичні органи та персонали (XIX - початок XX ст.). Публікація документів в УРСР та незалеж ній Україні. Розвиток принципів і правил публікації.

Література

Бутич І. А. Література до історії української археографії // ІДВ. - К„ 1968. - Вип. 3. - С. 161-176.

Бутич І. А. Публікація документів у «Чтениях в историческом обще­ стве Нестора-летописца» // УАЩ. - 1999. - Вип. 3/4. - С. 15-30.

Валк С. Н. Избранные труды по археографии. - СПб., 1991.

Видання Археографічної комісії й Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України 1988-1998 // УАЩ. - 1999. - Вип. 3/4. - С. 714-741.

Видання державних архівних установ України 1925-2000: Бібліогра­ фічний покажчик / В. Оснач, Р. Семенчук (авт.-упор.). - К., 2001.

Видання державних архівних установ України 1991-2006: Бібліогра­ фічний покажчик / Упоряд. С. С. Артамонова, Р. В. Романовський. К, 2007.

Дашкевич Я. Львівська академічна археографія // УАЩ. - 2002. Вип. 7. - С. 55-67.

Джерелознавство і археографія історії України XVI - першої половини XVII ст.: Матеріали до бібліографії / Уклад. М. Ковальський. - К„ 1993.

Довнар-Запольский М. В. Обзор деятельности ученых губернских архивных коммиссий 1896-1898 гг. // Труды XI археологического съезда в Киеве 1899. - М., 1902. - Т. И. - С. 90-99.

Дудко В. Українське публікаторство: без коментарів // Критика. Ч. 9-10 (143-144). - С. 31-33.

Едиційна археографія в Україні ХІХ-ХХ ст.: плани, проекти, програми видань / Упоряд. О. Журба, М. Капраль та ін. - К„ 1993. - Вип. 1. С. 6-32,140-208.

www.klio.org.ua Журба О. І., Абросимова С. В. Археографічна діяльність Катеринослав­ ської ученої архівної комісії // УАЩ. - 1992. - Вип. 1. - С. 34-46.

Журба О. І. Журнальний період становлення української археографії (Харківські журнали 1 0-20-х рр. XIX ст.) // АУ. - 2002. - № 1-3. С. 55-73.

Журба О. Журнальний період становлення української археографії (Харківські альманахи 3 0 -4 0 -х рр. XIX ст.) // АУ. - 2003. - № 4-6. С. 24-48.

Журба О. І. Історія археографії як наукова проблема та вивчення істо­ ріографічного процесу // Історіографічні та джерелознавчі про­ блеми історії України. Історіографія та джерелознавство в часово­ му вимірі / А. Г. Бомбрух (відп. ред.). - Дніпропетровськ, 2003. С.91-102.

Журба О. І. Київська археографічна комісія 1843-1921. Нарис історії і діяльності. - К., 1993.

Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї, інститу­ ції. - Дніпропетровськ, 2003.

Каштанов С. М. Актовая археография. - М., 1998.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 22 |
 
Похожие работы:

«Статистичні показники результатів успішності експериментальних майданчиків освітнього округу № 7. Експериментальний майданчик «СІНЗ» (Союз ініціативних, наполегливих, завзятих) на базі комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 47 Маріупольської міської ради Донецької області». Участь учнів у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних конференціях, освітніх проектах, олімпіадах, турнірах, конкурсах (крім Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА ІСТОРИЧНІ НАУКИ Том На пошану професора П. Ф. Лаптіна Кам’янець-Подільський ПП «Медобори-2006»УДК 378.4(477.43)(082): ББК 63.3(4Укр.) Н Рецензенти: Л.В.Войтович доктор історичних наук, професор (м. Львів) О.В.Добржанський доктор історичних наук, професор (м. Чернівці) Редакційна колегія тому:...»

«МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО УДК 781.082.2 В. Г. СЄМИКІН ДРАМАТУРГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОЧАСТИННОЇ ФОРТЕПІАННОЇ СОНАТИ У ТВОРЧОСТІ М. МЕТНЕРА У статті досліджено драматургічні особливості одночастинних фортепіанних сонат М. Метнера. На основі аналізу сонат C-dur ор.11, g-moll ор.22,a-moll ор.30 розглянуто специфічні ознаки драматургії одночастинної сонати у творчості композитора. Охарактеризовано особливості драматургічного розвитку лірико-драматичного типу одночастинної сонати у російській музиці першої...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 Критика та бібліографія Калакура Я. С. Українська історіографія: курс лекцій. – К.: Генеза, 2012. – 512 с. Сучасна українська історіографія серед відомих українознавців, джерелознавців виокремлює постать доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника вищої школи, дійсного члена Академії наук вищої школи України Ярослава Степановича Калакури. Йому належить понад 340 праць з історіографії, джерелознавства, архівознавства, політичної...»

«Розроблено: Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі Укладач: Гамалія К.М., к.і.н., доцент Розглянуто на засіданні кафедри мистецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти. Протокол № 6 від 24 січня 2014 р. Схвалено Вченою радою Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Протокол № 4 від 29 січня 2014 р. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Програма вступного випробування з історії України призначена для підготовки до вступу на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА ВІСНИК ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Педагогіка Випуск ХLІІ Івано-Франківськ ББК В Друкується за ухвалою Вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Редакційна рада: д-р філол. наук, проф. В.В.Ґрещук (голова ради); д-р філос. наук, проф. С.М.Возняк; д-р філол. наук, проф. В.І.Кононенко; д-р істор. наук, проф. М.В.Кугутяк; д-р юрид. наук, проф. В.В.Луць; д-р філол....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 929 : 342(477)-057.4 (092) 19/20 В. П. Яремчук доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА ЛЕВ ОКІНШЕВИЧ1 Одним із найбільш талановитих і самобутніх істориків України ХХ ст. був ст. Лев Олександрович Окіншевич (Окиншевич) (1898-1980). Не підлягає сумніву, що він належав до зірок першої величини в когорті блискучих вчених...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 117-131 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 117-131 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81:001.4(477)“18/19” ПОЧАТКИ ВЖИВАННЯ ТЕРМІНА “ФОЛЬКЛОР” В УКРАЇНСЬКІЙ НАУЦІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ Михайло ГЛУШКО кафедра етнології, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1/322, 79000, Львів, Україна, тел. факс: (+38032) 274 13 26, e-mail: klio-lviv@ukr.net Розглянуто початки вживання й утвердження в українському...»

«AZ U K R A N S ZS ZK T U D O M A N Y O S AKADEMIA TRTENETTUDOMANYI INTZETE UKE№mGW. TKTENELAM KAPCSOIATOK Kl AD 0 «NA U KO VA D U M K A » KIEV—19 академія наук української рср ІСТОРІЇ ін с т и т у т УКРАЇНСЬКО УГОРСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЗВЯЗКИ ВИДАВНИЦТВО « Н А У К О В А ДУМКА: КИЇВ—1964 9(С2) У45 З давніх-давен живуть у близькому сусідстві український та угорський народи. Сторінки історії сповнені фактами, т о свідчать про їх тісні зв’язки і спільну боротьбу проти гно­ бителів. Як ніколи раніше зріс у...»

«ОКСАНА ОЖИГОВА «І МИ В ЄВРОПІ» (СТАТТЯ ІВАНА ФРАНКА, НАПИСАНА 1896 РОКУ) Генія трудно убгати в стисло окреслені рамки, — зазначав Є. Маланюк. — Геній прямує до найповнішого розкриття своєї особистості, до створення власного «космосу» — непереможно і всебічно» (Маланюк Є. Книга спостережень. — К., 1995). Геній Івана Франка був багатогранним. Неоціненним є його внесок в українську літературу, розвиток історичної науки, філософії. Велика роль Франка у виробленні публіцистичного стилю. У передмові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»